Referat
til
mødet i Byrådet
den 12. december 2019 kl. 18:30
i Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

 


Pkt. Tekst
185 Godkendelse af dagsorden
186 Spørgetid
187 Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2019
188 Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer i 2019
189 Borgerlisten (L) fremsætter forslag om rygestop i arbejdstiden
190 Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Industrisvinget 4 i Rønnede
191 Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af erhvervsareal og grønt område i Faxe
192 Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 26 og Lokalplan 500-87 Boligområde ved Haslev Møbelsnedkeri på Bråbyvej i Haslev
193 Vedtægtsændringer for Faxe Forsyning Holding A/S
194 Drøftelse af Danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2018
195 Godkendelse af procedure for sporstofundersøgelse i det åbne land
196 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2020 - Faxe Vandforsyning A/S
197 Godkendelse af spildevandsbidrag 2020 - Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S
198 Meddelelser
199 Lukket punkt: Beslutning om yderligere sagsbehandling
200 Voldgiftsretskendelse Vibeengsskolen orientering samt bevilling
201 Beslutning om proces for salg af grund
202 Lukket meddelelser

185. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-35-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Sag nr. 189 blev taget af dagsordenen.

 

Lars Folmann (O) stillede spørgsmål til, om punkt 199 kan blive overført fra lukket til åben dagsorden, hvilket borgmesteren afviste grundet en konkret virksomhed-/borgersag.

 

Fraværende: Ingen.186. Spørgetid

Sagsnr: 00.22.02-G01-5-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Forretningsordenen for spørgetid:

 1. Spørgetiden begynder ved ordinært mødetidspunkt for Byrådet. Er der ingen spørgsmål ved mødets begyndelse bortfalder spørgetiden. Spørgetiden er begrænset til en samlet varighed på ½ time.
 2. Spørgsmål kan stilles af enhver med bopæl i Faxe Kommune. Spørgsmål kan stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares.
 3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere, og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner, heller ikke om personen selv.
 4. Spørgsmål rettes til formanden der herefter træffer afgørelse om hvem og hvorledes spørgsmål besvares, herunder om besvarelse gives af forvaltningen.
 5. Spørgsmål skal være korte, og skal være afgivet indenfor 2 minutter, og besvares indenfor yderligere 5 minutter. Der kan dog tillades afklarende spørgsmål og svar herpå.
 6. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålene ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 7. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises.
 8. Det tilkommer formanden at fortolke og træffe afgørelse i ovenstående bestemmelser.
 9. Byrådets møder TV-optages og transmitteres live via kommunens hjemmeside, hvor man også efterfølgende kan se optagelserne fra møderne.
  Evt. spørgere skal således være opmærksomme på, at de vil blive TV-optaget.
  Alternativt kan spørgsmål stilles skriftligt, således at disse oplæses af formanden og derefter besvares.
 10. Navn og øvrige personoplysninger afgivet i spørgetiden samt spørgsmål og kommunens eventuelle skriftlige svar vil blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Spørgetiden begynder ved ordinært mødes begyndelse, og har en samlet varighed på max. ½ time.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Der blev stillet spørgsmål til:

 • Om kommunen har ansat konsulenter med den opgave, at finde besparelser på handicapområdet.
 • Punkt 195 på dagsordenen om procedure for sporstofundersøgelse i det åbne land.
 • En konkret korrespondance på Facebook.

 

Fraværende: Ingen.187. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2019

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-10-19 Sagsansvarlig: Morten Hansen

Sagsfremstilling

Bemærkninger til økonomiske nøgletal pr. ultimo november 2019

 

Likviditet

Tabel 1. Likviditet opgjort ultimo måned (i mio. kr.):

 

nov. 2018

dec. 2018

jan. 2019

feb. 2019

mar. 2019

apr. 2019

maj 2019

jun. 2019

jul. 2019

aug. 2019

sep. 2019

okt. 2019

nov. 2019

3 mdr.

155,4

130,9

95,1

78,7

91,1

116,9

118,6

108,9

83,2

79,2

90,8

116,9

122,9

12 mdr.

145,5

143,1

138,4

135,4

130,6

128,1

122,9

118,1

112,5

108,0

105,5

102,9

99,9

 

Ultimo november kan kommunens 3 mdrs. likviditet opgøres til 122,9 mio. kr. Det er en stigning på 6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo oktober. I samme periode i 2018 steg 3 mdrs. likviditeten med 0,4 mio. kr.
3 mdrs. likviditeten udviser et fald på 32,5 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo november 2018.


12 mdrs. likviditeten kan opgøres til 99,9 mio. kr. og viser således et fald på 3 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo oktober 2019 og et fald på 45,6 mio. kr. i forhold til opgørelsen pr. ultimo november 2018.

Følgende særlige bevægelser på kassebeholdningen i november 2019, har væsentlig indflydelse på likviditetsniveauet (negativ: reducerer kassebeholdningen):

 • Arbejdsskadeerstatning: -2,3 mio. kr.
 • Tilskud – byfornyelse: 2,5 mio. kr.

 

Indtægten fra salg af erhvervsjord (netto 21,4 mio. kr.) i september medvirker til en fortsat stigning i 3 mdrs. likviditeten.
Påvirkningen af 12 mdrs. likviditeten er fortsat minimal, men vil blive gradvist større til og med september 2020.

Udover at betalingen til SEAS/NVE (47,2 mio. kr. i december 2018) generelt har sænket likviditetsniveauet i år*), så er en anden medvirkende årsag til det lavere likviditetsniveau i forhold til sidste år, at det samlede forbrug (drift og anlæg – netto i løbende priser) pr. ultimo oktober i år ligger 67 mio. højere.
Det betyder imidlertid ikke, at Faxe Kommunes samlede udgifter i perioden januar – november 2019 er større end finansieringen (bloktilskud, udligning, skatter m.v.) i samme periode. Blot er differencen (”overskuddet”) samlet – pr. ultimo november, mindre end den var på samme tidspunkt i 2018.

 

*): Fra og med 1. januar 2020 vil påvirkningen af 12 mdrs. likviditetens udvikling ophøre. Her fra er det kun det generelle niveau, der er påvirket.

Drift


Tabel 2: Budget-forbrug ultimo måned (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

91,7

 

 

 

 

 

Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.

 

Teknik & Miljøudvalget

145.209

116.166

80,0

-11,7

 

Plan & Kulturudvalget

49.276

41.918

85,1

-6,6

 

Økonomiudvalget

271.864

230.435

84,8

-6,9

 

Senior & Sundhedsudvalget

480.646

430.876

89,6

-2,1

*)**)

Beskæftigelse & Integrationsudvalget

520.214

484.723

93,2

1,5

 

Socialudvalget

297.697

285.579

95,9

4,2

**)

Børn & Læringsudvalget

432.111

413.951

95,8

4,1

**)

Faxe Kommune i alt

2.197.017

2.003.648

91,2

-0,5

 

 Forbrug 2018: 1.928,1 mio. kr.
*): Ses der bort fra den kommunale medfinansiering, kan forbrugsprocenten opgøres til 98,5
**): Se bemærkninger/specifikationer i bilag 1, afsnit 2 under grafikken for respektive udvalg.
    Kun udvalg der ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende, er specificeret.


Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent ligger pr. ultimo november på 91,2 % svarende til 0,5 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.
Ultimo oktober lå forbrugsprocenten 0,4 point under den vejledende.
Den tilsvarende periodiske procent for 2018 var 90,8 og for 2017 87,6.
Som det fremgår af tabel 2 er der særlig fokus på budgetoverholdelse indenfor følgende fagudvalg:

 • Senior & Sundhedsudvalget
  Center for Sundhed & Pleje oplyser, at der fortsat er periodiske forskydninger i mellemkommunale afregninger, manglende tilskud fra staten m.v. som beskrevet i notat af 8. november 2019. Samlet vurderes fortsat en budgetoverskridelse på ca. 5 mio. kr. som skønnet i seneste budgetopfølgning.
 • Socialudvalget. Den administrative budgetopfølgning pr. august viser et merforbrug på cirka 7,7 mio. kr. Der er ikke lavet nye skøn siden.
 • Børn & Læringsudvalget. Den administrative budgetopfølgning pr. august viser et merforbrug på cirka 2 mio. kr. Der er ikke lavet nye skøn siden.

 

Afvigelsen på 1,5 procentpoint for Beskæftigelses & Integrationsudvalget vurderes fortsat at være et periodisk udsving (lå også en smule over den vejledende på samme tid sidste år og holdt sig under 100 ved regnskabsafslutningen).

Anlæg


Forbruget pr. ultimo november (netto - løbende priser):


2018: 27,6 mio. kr. (Udgifter: 43,3 mio. kr., indtægter: 15,7 mio. kr.).

2019: 19,6 mio. kr. (Udgifter: 49,5 mio. kr., indtægter: 29,9 mio. kr.).

 

Bemærk:

 • Grafikken i bilag 1, afsnit 3 viser – af overskuelighedsmæssige hensyn – kun anlægsprojekter med et rådighedsbeløb (budget) og/eller forbrug i 2019 på mere end 1.000.000 kr.
 • Senior & Sundhedsudvalget, Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Børn & Læringsudvalget har p.t. ingen anlægsprojekter med forbrug/ rådighedsbeløb i 2019.

 

Bilag 1:

 • Afsnit 1- likviditet
 • Afsnit 2 – drift
 • Afsnit 3 – anlæg

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at sagen tages til efterretning.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.188. Godkendelse af bevillingsmæssige omplaceringer i 2019

Sagsnr: 00.30.00-S00-1-19 Sagsansvarlig: Annette Neumann Nielsen

Sagsfremstilling

Drift

I løbet af 2019 er der flyttet bevillinger mellem udvalg, hvilket kræver politisk godkendelse.

De enkelte omplaceringer fremgår af bilag 1.

Omplaceringerne fordelt på udvalg fremgår af tabel 1 nedenfor.

 

Tabel 1: Bevillingsmæssige omplaceringer vedrørende drift, netto

Teknik & Miljøudvalget, drift

546.400

Plan & Kulturudvalget, drift

105.800

Økonomiudvalget, drift

-4.993.500

Senior & Sundhedsudvalget, drift

2.893.200

Beskæftigelses & Integrationsudvalget, drift

-42.700

Socialudvalget, drift

780.900

Børn & Læringsudvalget, drift

709.900

I alt

0

 

Omplaceringerne for 2019 er foretaget og indgår i det korrigerede budget for 2019.

Der er tale om budgetomplaceringer mellem udvalg, det vil sige mellem bevillingsniveauerne, men ellers adskiller de sig ikke fra øvrige budgetomplaceringer.

Omplaceringerne er foretaget løbende og indgår allerede i de korrigerede budgetter for de enkelte udvalg. 

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at

 

 1. Teknik & Miljøudvalget i 2019 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 546.400 kr.
 2. Plan & Kulturudvalget i 2019 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 105.800 kr.
 3. Økonomiudvalget i 2019 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på -4.993.500 kr.
 4. Senior & Sundhedsudvalget i 2019 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 2.893.200 kr.
 5. Beskæftigelses & Integrationsudvalget i 2019 bevilges en reduktion af deres driftsbudget på -42.700 kr.
 6. Socialudvalget i 2019 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 780.900 kr.
 7. Børn & Læringsudvalget i 2019 bevilges en forøgelse af deres driftsbudget på 709.900 kr.Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 232:

Anbefales.

 

Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.189. Borgerlisten (L) fremsætter forslag om rygestop i arbejdstiden

Sagsnr: 87.20.00-P22-1-19 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Borgerlisten fremsætter forslag om, at samtlige ansatte i Faxe Kommune ikke må ryge i arbejdstiden. Begrundelsen er, at fremme sundheden og på sigt, at afhjælpe udgifter i det danske sundhedsvæsen. Endelig vil det på kommunalt niveau afhjælpe håndteringen af rygning på samtlige arbejdspladser, således at ledelsesniveauet og medarbejdere fremadrettet er bekendt med arbejdsvilkåret, at man ikke må ryge i arbejdstiden.

Borgerlisten vil gerne have en proces i Hoved MED udvalget om forslaget, men ønsker ligeledes at sende signalet om, at man politisk ønsker, at rygning i arbejdstiden skal stoppes. Der skal naturligvis være et varsel i, hvornår et permanent rygestop skal indføres i hele organisationen. Endvidere forestiller Borgerlisten sig, at arbejdsgiver skal tilbyde gratis rygestopkurser for alle ansatte som er rygere i hele den kommunale organisation i Faxe Kommune.

 

Økonomi

Hvis der skulle være økonomiske udgifter i forhold til rygestopkurser ønsker Borgerlisten det nærmere undersøgt og vurderet af direktionen. Der må være forskellige eksisterende konto områder, der ligeledes økonomisk kan aktiveres. Et eventuelt restbeløb finansieres af Kommunaldirektørens udviklingspulje.

 

Indstilling

 • Det indstilles at direktionen arbejder videre med forslaget og tilrettelægger en passende proces for behandling af forslaget i Hoved MED udvalget og med mulighed for eventuel høring i Lokal MED udvalgene.
 • Direktionen får kalkuleret en eventuel økonomisk udgift for rygestopkurser over en passende tidshorisont.
 • Borgerlistens forslag forankres i Økonomiudvalget som personaleudvalg.   

Lovgrundlag

-

Økonomi

-

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Sagen fremlægges uden administrativ indstilling.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Punktet blev taget af, under godkendelse af dagsorden.190. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Industrisvinget 4 i Rønnede

Sagsnr: 82.02.00-G10-2-18 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 13. december 2018, at erhvervsgrunden Industrisvinget 4 i Rønnede skulle udbydes til salg for 155 kr. pr. m2.

Der er den 29. juli 2019 indgået aftale om salg af grunden til overtagelse den 1. januar 2020.

Grunden er solgt for 558.465 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Merindtægt på 558.465 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller:

 • at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på -558.465 kr, og
 • at der overføres 11.169 kr. til 2 %-kontoen.Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 233:

Anbefales.

 

Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.191. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af erhvervsareal og grønt område i Faxe

Sagsnr: 13.06.02-G01-53-18 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 11. april 2019 at udbyde kommunal erhvervsjord ved Køgevej/Faxe Alle og grønt område og skov ved Køgevej i Faxe til salg. Erhvervsjorden blev udbudt til salg for 155 kr. pr. m2, og det grønne område for 55 kr. pr. m2.

Der blev den 27. august 2019 indgået købsaftale om de to ejendomme.

Der er foretaget en række matrikulære ændringer, og den endelige størrelse på grundene og dermed købsprisen er nu fastlagt. Erhvervsjorden er på i alt 131.134 m2, og dermed er salgsprisen 20.325.770 kr. Det grønne område er på i alt 19.578 m2, og dermed er salgsprisen 1.076.790 kr.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Økonomi

Merindtægt på i alt 21.402.560 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 • at der gives anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb på -21.402.560 kr., og
 • at der overføres 428.051 kr. til 2 %-kontoen.Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 234:

Anbefales.

 

Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.192. Endelig vedtagelse: Kommuneplantillæg nr. 26 og Lokalplan 500-87 Boligområde ved Haslev Møbelsnedkeri på Bråbyvej i Haslev

Sagsnr: 01.02.05-P16-4989-18 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsfremstilling

Forslag til kommuneplantillæg nr. 26 og lokalplan 500-87 Boligområde på Bråbyvej i Haslev har været fremlagt i offentlig høring i perioden den 2. september til den 28. oktober. Der skal nu tages stilling til den endelige vedtagelse af planen.

 

Offentlig høring

Center for Plan & Miljø har i høringsperioden modtaget et høringssvar, som i hovedtræk handler om bekymringen for indsigtsgener ved et byggeri i to fulde etager. Høringssvaret er gengivet i fuld længde i vedhæftede hvidbog.

 

På baggrund af høringssvaret og administrationens gennemgang af lokalplanen indstilles det, at kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med få redaktionelle ændringer. Ændringerne fremgår af rettelsesblad til kommuneplantillæg nr. 26.

Det indstilles, at lokalplan 500-87 vedtages endeligt med mindre ændringer, herunder at byggefelterne flyttes, således at der er mindst 5 meter til naboskel og at den maksimale bygningshøjde reduceres til 7 meter. Det skrives ind i lokalplanens bestemmelser, at der skal sikres vejadgang til ejendommene på Moltkesvej 12 og 14. Ændringerne fremgår af rettelsesblad til lokalplan 500-87.

 

Formål

Formålet med planerne er, at give mulighed for at tæt-lav bebyggelse i form af rækkehuse kan opføres i to etager.

Formålet med lokalplan 500-87 er, at udlægge området til boligområde i form af tæt-lav bebyggelse opført som rækkehuse i 2 etager. Det er desuden formålet at fastlægge områdets vejadgang samt at udlægge areal til vej, sti, parkering og fælles friarealer.

 

Ændringer i kommuneplanen

Kommuneplantillæg nr. 26 fastholder områdets anvendelse til boligområde og ændrer kun bestemmelserne om maksimalt etageantal, så det fremadrettet præciseres, at åben-lav bebyggelse og dobbelthuse kan opføres i maksimalt 1½ etage og tæt-lav bebyggelse i maksimalt 2 etager. Desuden er muligheden for at drive let erhverv fra adressen Bråbyvej 1 fjernet. Det vil således kun være muligt at drive liberalt erhverv fra egen bolig, ligesom det er i alle andre boligområder.

 

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres tæt-lav bebyggelse i området i form af rækkehuse. Der kan etableres ca. 31 boliger på omkring 115 m² i området. Boligerne placeres i mindre enheder med op til 6 boliger. Der sikres private havearealer til de enkelte boliger. Haverne orienterer sig mod syd/syd-vest og indgangspartier til de enkelte boliger mod nord/nord-vest. Lokalplanen sikrer at der udlægges arealer til vej, sti, parkering og fælles friarealer. Der sikres desuden vejadgang til ejendommene på Moltkesvej 12 og 14, der i dag har vej-ret over Møbelsnedkeriets område.

 

Lovgrundlag

Lov om planlægning.

Økonomi

 Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 

 • at kommuneplantillæg nr. 26 vedtages endeligt med nedenstående redaktionelle ændringer og konsekvensrettes i rettelsesbladet til kommuneplantillægget.
  • at afsnit om høringsperioden tilføjes til redegørelsen s. 5

 

 • at lokalplan 500-87 vedtages endeligt med nedenstående ændringer og konsekvensrettes i rettelsesbladet til lokalplanen
  • Afsnit om høringsperioden tilføjes til redegørelsen s. 8.
  • §1 - Formålet med lokalplanen tilføjes, at der skal sikres vejadgang til matr. 22ae og 22 af Haslev By, Haslev.
  • § 7.2 - tilføjes bestemmelse om at byggefelter skal ligge 5 meter fra skel mod naboer til lokalplanområdet.
  • § 7.6 - den maksimale bygningshøjde reduceres fra 8,5 meter til 7 meter.
  • § 7.8 - det præciseres, at sekundære bygninger tæller med i den samlede bebyggelsesprocent for området.
  • at kortbilag 2,3 og 4 konsekvensrettes som følge af ovenstående
  • at mindre tekniske rettelser der letter forståelsen af lokalplanen fremgår af rettelsesbladet.

 Plan & Kulturudvalget, 26. november 2019, pkt. 147:

Anbefales.

 

Fraværende: Mikkel Dam (I) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

 Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 242:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.193. Vedtægtsændringer for Faxe Forsyning Holding A/S

Sagsnr: 24.00.01-P24-1-19 Sagsansvarlig: Anne Svendsen

Sagsfremstilling

Vedtægterne for Faxe Forsyning Holding A/S er blevet revideret for at præcisere og klart beskrive, hvordan der foretages valg og udpegninger af medlemmer i valgperioden.

 

Det foreslåes, at der for de byrådsvalgte medlemmer vælges en personlig suppleant, der indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et medlem ønsker varigt eller midlertidigt at udtræde af bestyrelsen. Suppleanten indtræder først i bestyrelsen ved midlertidigt udtræden på mindst tre måneder.

 

Det foreslåes endvidere, at der vælges en formands- og en næstformandssuppleant. Disse suppleanter behøver ikke at være formandens eller næstformandens personlige suppleanter, men kan fx være et af de øvrige generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

 

De personlige suppleanter og formands- og næstformandssuppleanten vælges første gang på selskabets ordinære generalforsamling i 2022 (dvs. fra næste byrådsperiode).

 

Samtidig foreslåes det, at vedtægterne præciseres, så det fremgår, at medarbejder- og forbrugerrepræsentanter også er medlem af bestyrelsen. Forbrugerrepræsentanterne er formelt kun medlem af vandselskabet og spildevandsselskabet, men da selskaberne holder fælles bestyrelsesmøder uden skelen til de enkelte punkters indholdsmæssige tilknytning til de enkelte datterselskaber, vurderes det hensigtsmæssigt, at forbrugerrepræsentanterne også er med i bestyrelsen i holdingselskabet.

 

I konsekvens af, at der er fire medlemmer, der ikke er udpeget af byrådet, skal mindst fem medlemmer af bestyrelsen vælges af bestyrelsen, da mindst halvdelen af medlemmerne skal vælges af generalforsamlingen (byrådet). Dette er præciseret i vedlagte udkast til vedtægtsændringer.

 

Forslaget vil processuelt blive behandlet i Økonomiudvalget og sendes til kommentering i Faxe Forsyning Holdning A/S, før sagen genoptages i Økonomiudvalget og behandles endeligt i byrådet.

Lovgrundlag

Selskabsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet som ejer godkender vedlagte udkast til vedtægtsændringer.Økonomiudvalget, 13. maj 2019, pkt. 110:

Økonomiudvalget vil have fjernet forhåndsudpegningen af formandens og næstformandens personlige suppleanter.

 

Supplerende sagsfremstilling 26. november 2019

Faxe Forsynings advokat og kommunens administration har tilrettet det tidligere forelagte forslag, så det er i overensstemmelse med selskabslovgivningen. Faxe Forsyning har behandlet det tilrettede forslag til vedtægtsændringer på sit møde den 5. november 2019, hvor det blev besluttet at anbefale forslaget til Økonomiudvalget.

 

Ændringerne vedrører, at det skal fremgå, hvor mange medlemmer, bestyrelsen består af (enten det eksakte antal eller et minimum og maksimum antal). Det foreslåes, at bestyrelsen skal bestå af 6-12 medlemmer, hvoraf mindst 6 medlemmer vælges af generalforsamlingen efter indstilling fra byrådet. Herudover skal det fremgå, hvor mange direktører, der skal ansættes (enten det eksakte antal eller et minimum og maksimum antal). Det foreslåes, at der kun ansættes én direktør. Endelig er der ændret i, at forbrugerrepræsentanterne kan deltage i bestyrelsen for holdingselskabet. Hvis forbrugerrepræsentanterne ikke ønsker at deltage i andre bestyrelser, end de er valgt til (vand og spildevand), kan de ikke blive pålagt at være med i disse bestyrelser).

 

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at byrådet som ejer godkender de tilrettede udkast til vedtægtsændringer.Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 238:

Økonomiudvalget anbefaler, at bilag 3 godkendes som de nye vedtægter.

 

Fraværende: Anne Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Fraværende: Ingen.194. Drøftelse af Danmarkskort over omgørelsesprocenter på Socialområdet 2018

Sagsnr: 00.00.00-G01-12-19 Sagsansvarlig: Henriette Sofie Larsen

Sagsfremstilling

Det følger direkte af retssikkerhedslovens § 84 a, at Børne- og Socialministeriet hvert år skal offentliggøre et danmarkskort over omgørelsesprocenter på socialområdet.

Herudover følger det af retssikkerhedslovens § 79 b, at kommunalbestyrelsen inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet er offentliggjort, skal behandle danmarkskortet på et møde i kommunalbestyrelsen. Kravet indebærer, at der hvert år vil skal ske en aktiv politisk drøftelse af danmarkskortet.

 

Det senest offentliggjorte Danmarkskort indeholder tal for 2018. Danmarkskortet er tilgængeligt på Socialministeriets hjemmeside: www.socialministeriet.dk. Kortet viser, at Faxe Kommune i 2018 har haft 86 sager på socialområdet til afgørelse i Ankestyrelsen, heraf er 42 % af sagerne blevet omgjort fordelt med 20 % af sagerne, der er ændret, og 22 % af sagerne der er hjemvist. Det må samtidig betyde, at 58 % af sagerne er stadfæstet. Læsevejledning til danmarkskortet er vedhæftet som bilag.

 

Til sammenligning havde Faxe Kommune i 2017 83 sager på socialområdet til afgørelse i Ankestyrelsen, også i 2017 blev 42 % af sagerne omgjort fordelt med 12 % af sagerne, der er ændret, og 30 % af sagerne der er hjemvist. Dvs. der er sket et markant fald i antallet af hjemviste sager.

 

 

I Faxe Kommune fremlægger vi tillige Ankestyrelsens statistikker vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet til politisk behandling to gange om året. Afgørelserne bliver opdelt mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til. I forbindelse med den halvårlige fremlæggelse af ankestatistikken gennemgås samtlige omgjorte sager for de pågældende udvalg. Senest blev Ankestatistikken for første halvår 2019 behandlet på møder i Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget i oktober 2019.

Som det fremgår af de tidligere fremlagte sagsfremstillinger, arbejder administrationen løbende på at udbrede den læring, der opnås på baggrund af Ankestyrelsens afgørelser.

Byrådet vedtog i december 2018, at Center for Familie, Social & Beskæftigelse fremlægger Ankestatistikken efter hvert halvår, samt at danmarkskortet over omgørelsesprocenter på socialområdet fremlægges, når det foreligger opdateret.

 

Lovgrundlag

Retssikkerhedsloven.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Direktionen indstiller, at danmarkskort over omgørelsesprocenter drøftes.Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 239:

Anbefales med bemærkning, at ankestatistikken for første halvår 2019 først behandles i Senior & Sundhedsudvalget i januar 2020.

Sagen skal fremover behandles i fagudvalg inden behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

 

Fraværende: Ingen.195. Godkendelse af procedure for sporstofundersøgelse i det åbne land

Sagsnr: 06.01.00-G01-76-18 Sagsansvarlig: Thorkild Lauridsen

Sagsfremstilling

Procedure for sporstofundersøgelser 

I forbindelse med at Teknik & Miljøudvalget på sit møde 30. oktober 2019, tog punkt nr. 147 til efterretning, ønskede udvalget en sag på et kommende møde om at tilrette procedure for sporstofundersøgelse hos borgere i det åbne land således (udvalgets ændringsforslag er markeret med rødt):

1.      Inden sporstofundersøgelse er der foretaget en besigtigelse på ejendommen, hvor bundfældningstank, brønde med mere lokaliseres. På den måde er man godt forberedt, når man har slamsuger med ude.

2.      Sporstofundersøgelse: farvestoffet doseres (ca. 1 spsk.) i udløb af bundfældningstank eller i en efterfølgende gennemløbsbrønd, hvis det er dokumenteret, at spildevand fra bundfældningstanken ledes dertil. Fordelen ved at doseres farven i en gennemløbsbrønd er, at man dermed undgår unødig udledning af spildevandsslam, som både forurener og gør det sværere at se farven.

3.      Sammen med farven doseres vand fra tankvognen. Mængden af vand varierer men ca. 750 liter pr. ejendom.

4.      Herefter kigger man i potentielle brønde, farven kan komme i, og følger denne, hvis synlig, frem til den målsatte recipient.

5.      Sporstofundersøgelser bruges til kortlægning af afløbsforhold, drænsystem med mere, samt afklaring af hvorvidt ejendommens udledning når frem til den målsatte recipient.

6.      I drænsystemer med MEGET vand og lavt fald eller vandløb med lidt vand og lavt fald kan det tage lang tid for farven at nå videre i systemet. Dette kan betyde, at man ikke kan følge farven hele vejen på den samme dag.  I sådanne tilfælde aftales tidspunkt for fortsættelse af undersøgelsen med berørte lodsejer, således denne har mulighed for at følge det fortsatte forløb. Efter aftale med lodsejer kan der tilsættes yderligere sporstof hvor farven sidst er observeret. Dette sporstof doseres så det anslåelsesmæssigt tilsvarer den tidligere observerede mængde på stedet.

 

Økonomiske konsekvenser ved sporstofundersøgelser

En sporstofundersøgelse indebærer altid en revurdering, men en revurdering følges ikke i alle tilfælde op med en sporstofvurdering. Sidstnævnte afhænger af, om borgeren og/eller administrationen fortsat er usikre på udledningsforholdene.

Administrationen har tidligere redegjort for de økonomiske omkostninger, derfor er opstartsudgifter til sporstofundersøgelser taget ud af følgende overslag.

 • En sporstofundersøgelse koster ca. 2.800 kr. til betaling for slamsuger og sporstof.
 • Herudover viser erfaringen, af der bruges i gennemsnit 15,75 timer på en sporstofundersøgelse og rundt regnet det halve, hvis der kun foretages en revurdering.

Administrationen har på nuværende tidspunkt brugt godt 120 dage på revurdering og sporstofundersøgelser. Dette svarer til ca. 20 % af administrationens ressourcer på området.

 

 

Landsretsdomme om spildevandsrensning i det åbne land

Udvalget ønskede endvidere, at administrationen udarbejder en gennemgang af Østre Landsrets domme i de to sager fra henholdsvis Roskilde og Køge Kommune om manglende efterlevelse af kommunale påbud om forbedret spildevandsrensning.

Østre Landsret har 29. oktober 2019 afsagt dom i to sager, hvori borgere ikke havde efterkommet kommunens påbud om forbedret spildevandsbehandling, som de havde fået af henholdsvis Roskilde og Køge Kommune.  De to sager blev af landsretten behandlet samtidig. Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om afgørelserne vil blive bevilget prøvning i Højesteret.

Både Køge og Roskilde Kommune fik medhold af retten, selvom sagerne i Byretten havde haft hver sit udfald.  Borgerne blev idømt bøder på 5.000 kr. hver, og tvangsbøder (1.000 kr. om ugen) såfremt de ikke efterkommer påbuddene inden 1. februar 2020.

Her gennemgås hovedaspekterne i sagen:

Faunaindekset, konkrete målinger og forurening

Retten fandt, at det alene på bagrund af faunaindekset kunne bevises, at de målsatte vandløb var forurenet med spildevand.

Retten fandt, at egentlige iltmålinger (målinger af BI5-koncentrationer) ikke kan føre til den modsatte konklusion, når målsætningen er baseret på faunaindekset.

Så længe en ejendom har afløb til et målsat vandløb, bidrager det til forureningen.

Sporstof og udledning
Retten fandt, at det på baggrund af kommunernes gennemgang af informationerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR), kortmateriale og tegninger var bevist, at borgerne havde afløb til målsatte vandløb. En egentlig inspektion af dræn med mere er ikke nødvendig for at bevise afløbsforholdene.

Afbrudt vandløb/dræn
I sagen fra Køge Kommune ledtes spildevandet via dræn til vandløbet. Dette dræn var i 1980’erne blevet afbrudt, så spildevandet løb over et engområde 50-60 meter fra vandløbet. Borgeren mente, at spildevandet her blev nedsivet og dermed ikke løb til vandløbet.

Retten fastslog, at der trods det afbrudte dræn stadig blev ledt spildevand fra ejendommen til vandløbet.

Dræn/nedsivning
Retten fandt, at der var udledning til vandløbet, og at dræn dermed ikke fungerer som et nedsivningsanlæg.

Fastlæggelse af afløbsforhold i påbud (§ 35 stk. 1-3)
I sagen fra Roskilde Kommune havde kommunen ikke i påbuddet beskrevet de tre forhold, der nævnes i spildevandsbekendtgørelsens § 35 stk. 1-3 (daværende § 27). Ejendommens afløbsforhold og udledning var dog blevet undersøgt af kommunen via BBR-registret og topografiske og historiske kort, før påbuddet blev sendt til borgeren.
Retten fandt, at påbuddet var lovligt selv på bagrund af denne manglende beskrivelse i påbuddet.

Proportionalitetsprincippet
Retten fandt, at udgifterne, der påføres de to borgere ved opfyldelse af påbuddene om forbedret spildevandsrensning, er proportionelle med den forventede rensning af ejendommens spildevand som led i den samlede spildevandsindsats for de målsatte vandløb.
I sagen fra Roskilde angiver den kommunale sagsbehandler prisen for etableringen af et SOP-anlæg til mellem 60.000 og 90.000 kr.

Afstandskriteriet
Det er Staten, der fastlægger udstrækningen af oplandsområder, og retten fandt, at påbuddet var lovligt, selvom ejer i Roskildesagen vidnede, at hans ejendom lå 8 m. højere end vandløbet og ca. 3000 m. væk.

Lovgrundlag

Spildevandsbekendtgørelsen, BEK nr. 1469 af 12. december 2017.

Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 241 af 13. marts 2019.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser

 

Sagen afgøres af

Teknik & Miljøudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at udvalget ønsker til administrativ procedure for gennemførsel af sporstofundersøgelser godkendes.

 Teknik & Miljøudvalget, 27. november 2019, pkt. 160:

Finn Hansen (A) løfter sagen til byrådet.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

I forlængelse af dom ved Østre Landsret den 29.10.2019 stillede Socialdemokratiet følgende beslutningsforslag:

”Sporstofundersøgelser anvendes kun til kortlægning af udledning spildevand fra ejendomme, der er placeret i en afstand af mindre end 100 m fra renseområdernes ydre grænser”.

For Socialdemokratiets beslutningsforslag stemte 10: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1) og Socialistisk Folkeparti (1).

 

Imod stemte 14: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Borgerlisten (2) og Liberal Alliance (1).

 

Det Konservative Folkeparti (1) undlod at stemme.

 

For den administrative indstilling stemte 14: Venstre (7), Dansk Folkeparti (4), Borgerlisten (2) og Liberal Alliance (1).

Imod stemte 11: Socialdemokratiet (8), Enhedslisten (1), Socialistisk Folkeparti (1) og Det Konservative Folkeparti (1).

 

Indstillingen blev godkendt.

 

Fraværende: Ingen.196. Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag 2020 - Faxe Vandforsyning A/S

Sagsnr: 06.01.17-P19-2-19 Sagsansvarlig: Maja Rohr Hansen

Sagsfremstilling

Faxe Vandforsyning A/S har fremsendt selskabets anlægs- og driftsbidrag for 2020 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er inkl. moms.

Tilslutningsbidraget fastsættes til 35.910 kr., hvilket i forhold til 2019 er en stigning på 1 %. Vandafgiften fastsættes til 13,24 kr. pr. m³, hvilket i forhold til 2019 er en stigning på 2,8 %. Målerleje (1,5-2,5 m³) fastsættes til 142,50 kr. pr. år, hvilket i forhold til 2019 er en stigning på 2 %.

Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges således, at vandforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

 

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte anlægs- og driftsbidrag er i overensstemmelse med vandforsyningsloven med mere.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Økonomi

Forsyningsudgifter til kommunens ejendomme stiger med knap 204.000 kr.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at de af Faxe Vandforsyning A/S fastsatte anlægs- og driftsbidrag for 2020 legalitetsgodkendes.Teknik & Miljøudvalget, 27. november 2019, pkt. 156:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 244:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Godkendt.

 

Fraværende: Ingen.197. Godkendelse af spildevandsbidrag 2020 - Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S

Sagsnr: 06.01.17-P19-1-19 Sagsansvarlig: Maja Rohr Hansen

Sagsfremstilling

Faxe Spildevand A/S og Faxe Spildevandscenter A/S har fremsendt selskabernes fastsatte spildevandsbidrag for 2020 til godkendelse i kommunen.

Nedennævnte beløb er inkl. moms.

 

Bidrag for rensning

Faxe Spildevandscenter A/S fastsætter et bidrag på 15,85 kr. pr. m³ for rensning af spildevand; svarende til et en stigning på 1 % i forhold til 2019.

 

Bidrag for transport

Faxe Spildevand A/S fastsætter et bidrag på 33,14 kr. pr. m³ for transport af spildevand; svarende til en stigning på 10,7 % i forhold til 2019. Endvidere fastsættes et fast bidrag på 625 kr. pr. stikledning; svarende til en stigning på 2 % i forhold til 2019.

 

Samlet bidrag

Det samlede, variable bidrag for rensning og transport er 48,99 kr. pr. m³, svarende til en stigning på 5,85 % i forhold til 2019.

 

Trappemodel

De variable spildevandsbidrag fastsættes efter en tretrins-trappemodel, som indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Dette fremgår af Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v., som fastlægger, at den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsmæssige vilkår, skal opkræves efter differentierede takster.

For ejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår, for eksempel private husstande, skal den variable del af vandafledningsbidraget opkræves efter trin 1 uanset vandmængden.

Ejendomme, der er omfattet af det justerede betalingsprincip, opkræves rensebidrag efter trin 2.

 

Administrationens vurdering

Kommunen har som myndighed beføjelse til at godkende eller afvise de af forsyningsselskabet fastsatte bidrag. Kommunen skal ved sin godkendelse af bidragene sikre, at de af Forsyningssekretariatet fastsatte økonomiske rammer overholdes, at hvile i sig selv-princippet følges (således, at spildevandsforsyningens indtægter over en årrække ikke overstiger dets omkostninger), at grundlaget for bidragene er i overensstemmelse med planerne for forsyningsområdet, og at lovgivningen generelt respekteres (legalitetsprøvelse).

Center for Plan & Miljø vurderer, at de af selskabet fastsatte spildevandsbidrag er i overensstemmelse med betalingsloven med mere.

Lovgrundlag

Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) og Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 • at de af Faxe Spildevand A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2020 legalitetsgodkendes, og
 • at de af Faxe Spildevandscenter A/S fastsatte spildevandsbidrag for 2020 legalitetsgodkendes.Teknik & Miljøudvalget, 27. november 2019, pkt. 157:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.Økonomiudvalget, 4. december 2019, pkt. 245:

Anbefales.

 

Fraværende: Ingen.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Godkendt.

Det blev præciseret, at det samlede, variable bidrag for rensning og transport svarer til en stigning på 7,36 % i forhold til 2019.

 

Fraværende: Ingen.198. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-35-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Orientering fra arbejdet i diverse bestyrelser:

Byrådets repræsentanter i diverse bestyrelser orienterer om relevante sager fra arbejdet i bestyrelserne.

Oversigt over diverse bestyrelser er vedhæftet som bilag.

Økonomi

 

 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Beslutning i Byrådet den 12. december 2019

Borgmester Ole Vive (V) gav en status om FGU.

 

Henrik Rützou Aakast (V) opfordrede til at søge LAG-midler.

 

Fraværende: Ingen.199. Lukket punkt: Beslutning om yderligere sagsbehandling

Sagsnr: 22.01.01-A00-4-19 Sagsansvarlig: Ina Leander200. Voldgiftsretskendelse Vibeengsskolen orientering samt bevilling

Sagsnr: 82.06.00-S00-1-19 Sagsansvarlig: Jørgen Veisig201. Beslutning om proces for salg af grund

Sagsnr: 01.02.05-G01-21-18 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper202. Lukket meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-35-18 Sagsansvarlig: Lene Fransson