Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 21. juni 2022 kl. 17:00
i Nordskovskolen, Bækvej 14, 4690 Haslev

 


Pkt. Tekst
36 Godkendelse af dagsorden
37 Orientering om de folkeoplysende medlemstal - statistik for 2021
38 Orientering og dialog om Megatrends 2022
39 Drøftelse om folkeoplysende uddannelses- og kursus virksomhed
40 Godkendelse af ny fordeling af aktivitetstimetilskud 2022
41 Orientering om model for lokaletilskud til aftenskolerne
42 Beslutning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2022
43 Godkendelse af ansøgning om øget lokaletilskud - Karise Idræts Klub
44 Godkendelse af program til dialogmødet for de folkeoplysende foreninger 2022
45 Temadrøftelse om formål og målgruppe i forbindelse med undersøgelse af klippekortsordning
46 Godkendelse af mødeplan for 2023
47 Orientering fra Plan & Kulturudvalget
48 Sager til orientering
49 Sager til næste møde
50 Eventuelt

36. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.15.00-P50-1-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt.


Katja Hald, Keld Nielsen og Kjeld Nielsen deltog ikke i mødet.37. Orientering om de folkeoplysende medlemstal - statistik for 2021

Sagsnr: 18.15.00-A00-13-22 Sagsansvarlig: Nicolai Nøddebo

Sagsresume

Denne sag er en status og orientering i forhold til tendenserne for de folkeoplysende medlemstal for 2021.

Ud fra foreningernes indrapporterede medlemstal, samt forenings feed back, har administrationen udarbejdet en status. Det samlede foreningsliv har forventeligt været påvirket af Covid-19, men ikke i så høj grad som frygtet.

Sagsfremstilling

Medlemstallene for 2021 er ligesom for 2020 pårvirket af Covid-19, som har været en del af vores hverdag de seneste år. På trods af de lidt usikre medlemstal for 2021 har administrationen samlet statistisk materiale og udledt nogle overordnede tendenser på det folkeoplysende område. Det samlede billede hænger fint sammen med den løbende feed back administrationen har modtaget fra foreningerne.


En samlet oversigt over de folkeoplysende medlemstal for året 2021 og for de tre foregående år kan ses i vedlagte bilag.Tendenser 2020 til 2021


 • Medlemstallet for 2021 er stort set status quo i forhold til 2020 (2021: 12.068, 2020: 12.040 - mindre fremgang på ca. 1 %)


 • Udendørs-aktiviteter som fodbold, faldskærm, kajak, tennis, rollespillere og hundeførere trækker tallet i en positiv retning


 • Indendørs-aktiviteter som skydning, boksning, bowling, svømning, unicykel og gymnastik trækker tallet i en negativ retning
 • For idrætten under ét, ses en mindre medlemstilbagegang, men det er med store udsving.
 • For spejderne generelt gælder det, at de er stort set status quo det seneste år. KFUM spejdergrupperne vækster og holder tallet oppe.
 • For de øvrige foreninger ses en mindre medlemstilbagegang. Det skyldes i høj grad hundeførerne i henholdsvis Faxe og Haslev som har indhentet meget i forhold til sidste års indberetning.Corona-Tendenser 2019 til primo 2021


 • Medlemsudviklingen fra 2019 (før corona) til 2021 er gået fra ialt 12.962 medlemmer i 2019 til 12.068 medlemmer i 2021 i de folkeoplysende foreninger. Godt 6 % frafald over perioden - Det største medlemsfald skete i starten af corona pandemien.


 • Flere større foreninger har mistet mange medlemmer i den to årige periode. Eksemplerne spænder vidt: Dalby G & IF (-35,1% = 272 medlemmer), Faxe Familie og Firmaidræt (-16 % = 97 medlemmer), Faxe Idrætsforening (-21,7 % = 48 medlemmer), Haslev Badmintonklub (-17 % = 28 medlemmer), Haslev Fodbold Club (-9,5 % = 48 medlemmer ), Haslev Svømmeklub (-28,1 % = 232 medlemmer ), Haslev Trampolin og Turngymnaster (-27,5 %= 312 medlemmer), og Roklubben Viking (-15,2 % = 91 medlemmer).


 • En række foreninger har i samme periode på to ca. to år haft en større medlemsvækst. Det er eksempelvis: Faxe Ladeplads Idrætsforening (47 % = 111 medlemmer), Haslev Tennisklub (54,2 % = 64 medlemmer), Terslev Gymnastik & Idrætsforening (28,2 % = 87 medlemmer), kommunens fire KFUM spejdergrupper (tilsammen ca. 43 % =84 medlemmer ) og Forest Wizards rollespilklub (hele 72 % = 36 medlemmer).Opsamling

Udviklingen af medlemstallene på det folkeoplysende område bliver fulgt løbende. Der er mulighed for tiltag i den enkelte forening, da foreningskonsulenten kan komme ud i foreningerne. For det samlede foreningsliv vil der være uddannelses- og kursusaktiviteter løbende gennem året. Derudover vil netværk og konferencer fortsat være mulig for foreningerne.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager status og tendenser for de folkeoplysende medlemstal for 2021 til efterretning


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt.


Katja Hald, Keld Nielsen og Kjeld Nielsen deltog ikke i mødet.38. Orientering og dialog om Megatrends 2022

Sagsnr: 18.15.00-A00-12-22 Sagsansvarlig: Nicolai Nøddebo

Sagsresume

Denne sag er en orientering om megatrends i samfundet, set i et foreningsperspektiv. Orienteringen er baseret på et kursus om emnet og er samtidig et oplæg til refleksion og diskussion af emnet.


Sagsfremstilling

Megatrends er stærke udviklingstendenser, der vil påvirke samfundsudviklingen betydeligt samt påvirker menneskers værdier, holdninger og handlinger. Det gælder også foreninger. Megatrends er drivkræfter, der er med til at definere nutiden, samt vores viden om den sandsynlige fremtid. De kan give indsigt i de tendenser og udviklingsmønstre, der kan være med til at forme fremtidens foreninger. Fokus på megatrends kan være en hjælp til at følge med tiden. Det er ikke en ny vej, men en række udviklingstendenser, som med en vis sandsynlighed er kommet for at blive.


6 megatrends

KOMMERCIALISERING - omstillingsparathed og tilpasning til nye trends skaber nye produkter/aktiviteter - og afvikler dem igen, hvis...
- Er idræt blevet en handelsvare - og hvordan ønsker foreningerne at blive set og oplevet?

SUNDHEDSFOKUS - Sundhed (fysisk/metalt og socialt) er den nye "religion", blandt andet fordi vil lever længere
- Hvordan foreninger blive attraktive og imødekomme medlemmeres ønsker og behov?

BÆREDYGTIGHED - stærkere og stigende betydning
- Social / Grøn / Økonomisk bæredygtighed hvordan skaber man det i foreningen?

DEMOGRAFISK UDVIKLING - stigende levealder og levestandard
- Hvordan kan foreninger og faciliteter honorere krav fra medlemmerne, blandt andet flere ældre?

DIGITALISERING - automatiserede og digitale løsninger vinder frem og forventes af flere
- Hvad betyder de øgede krav for foreninger og deres relationer til medlemmer, frivillige og omverden?

INDIVIDUALISERING - ønske om at designe eget liv / What's in it for ME
- Hvordan kan foreningerne imødekommende individuelle krav og behov?


Megatrends blev præsenteret på et kursus den 25. april, afholdt i samarbejde med Frivilligrådet og DGI. Hver megatrend blev gennemgået og der blev givet praksis-eksempler. Der blev præsenteret konkrete cases fra det lokale foreningsliv. Slides fra kurset er vedhæftet som bilag.


Der lægges op til en supplerende præsentation på mødet og en efterfølgende debat, hvor udvalget diskuterer de 6 trends og deres mulige betydning for de folkeoplysende foreninger og Folkeoplysningsudvalgets eget arbejde.


Det videre arbejde

Administrationen samler op på drøftelser på dette møder. Afhængig af drøftelserne og de fælles refleksioner forbereder Administrationen eventuel opfølgning på efterfølgende udvalgsmøder.
Administrationen overvejer samtidig at udbyde og indarbejde megatrends (samlet eller enkeltvis) i fremtidige uddannelses- og kursustilbud.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen om megatrends og oplæg til refleksion og diskussion tages til efterretning.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt.


Katja Hald, Keld Nielsen og Kjeld Nielsen deltog ikke i mødet.39. Drøftelse om folkeoplysende uddannelses- og kursus virksomhed

Sagsnr: 18.15.00-A00-14-22 Sagsansvarlig: Nicolai Nøddebo

Sagsresume

Udvalget har gennem handleplanen for folkeoplysningspolitikken valgt, at der skal være fokus på udvikling af Faxe Kommunes kursusaktivitet på det folkeoplysende område. I denne sag skal det drøftes hvordan fremtidens folkeoplysende uddannelses- og kursus virksomhed skal se ud. Det sker med afsæt i de allerede eksisterende tilbud på området. Der ønskes en dialog om emnet, så uddannelses- og kursustilbuddene kan tilpasses bedst muligt, i forhold til ønsker og behov anno 2022.


Sagsfremstilling

Eksisterende tilbud

De eksisterende kursustilbud for alle typer af foreninger og foreningsfolk tager udgangspunkt i fire kurser fordelt over året, med to kurser før sommerferien og to efter. Derudover er der tradition for at udbyde to kursusdage vedr. foreningsudvikling, disse ligger gerne i sensommeren/efteråret og er ligeledes for alle typer af foreninger og med et opfølgende forårsmøde. Disse tilbud henvender sig primært til bestyrelsesmedlemer.


Løbende over året laver foreningskonsulenten individuelle udviklingsforløb tilpasset de enkelte foreninger og deres ønsker/behov. Disse forløb henvender sig også typisk til foreningernes bestyrelser.


En samlet oversigt over den folkeoplysende uddannelses- og kursus virksomhed er vedhæftet som bilag.


Fremtidens tilbud

Med afsæt i nedstående spørgsmålet, lægges der op til en debat om fremtidens uddannelses- og kursustilbud på det folkeoplysende område:


 • Kan fremtidens folkeoplysende uddannelses- og kursustilbud tage udgangspunkt i det eksistrerende tilbud?
 • Er der behov for at supplere med flere foreningsnetværk, spotkurser, samt ungtrænerkurser?
 • Retter tilbuddene sig til de rette målgrupper eller er andre målgrupper der skal tilgodeses via særlig tilbud?
 • Er omfanget af det nuværende uddannelses- og kursustilbud passende?
 • Er der brug for særlige uddannelses- og kursusemner fremover?Det videre arbejde

I afslutningen af drøftelserne beder Administrationen udvalget tage stilling til om der er behov for yderligere drøftelser, fx. inden dialogmødet. i så fald forbereder Adminstrationen dette til næste møde.

Ellers vil administration om 1 - 1½ år forberede en opfølgning på uddannelses- og kursusvirksomheden med henblik på løbende at tilpasse og optimere Faxe Kommunes uddannelse- og kursustilbud på det folekoplysende område.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at administrationens oplæg, samt den efterfølgende debat tages til efterretning.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt, idet udvalget ønsker at genoptage drøftelsen på mødet til september.


Katja Hald, Keld Nielsen og Kjeld Nielsen deltog ikke i mødet.40. Godkendelse af ny fordeling af aktivitetstimetilskud 2022

Sagsnr: 18.15.08-Ø40-1-22 Sagsansvarlig: Ninna Buechek Bay

Sagsresume

Folkeoplysningsudvalget godkendte en fordeling af årets aktivitetstimetilskud, på mødet den 23. maj 2022. Kort efter blev der stillet en række spørgsmål til de indberettede aktivitetstimetal for flere foreninger og dermed beregningsgrundlaget. Det gav anledning til yderligere gennemgang af det samlede materialet.

Samlet er der tale om større ændringer af fordelingen, hvorfor der ligges op til at udvalget beslutter en ny fordeling af aktivitetstimetilskuddet.


Sagsfremstilling

Årets fordeling af aktivitetstimetilskud er præget af corona situationen samt den beslutning der blev taget, tilbage i 2020 om kun at yde tilskud på baggrund af aktiviteterne i 2. halvår 2021. Det har givet nogle udfordringer undervejs i sagsbehandlingen, hvilket bl.a. har resulteret i en grundigere gennemgang af ansøgningerne, efter at folkeoplysningsudvalget besluttede en fordeling på mødet den 23. maj 2022.


Gennemgangen har medført en række ændringer i fordelingen.


Det samlede antal aktivitetstimer er nu på 245.450 timer, hvilket giver en fordelingsnøgle på 8,526 kroner pr. time.


Foreningerne har fået udbetalt et aconto beløb på 80% af deres forventede tilskud. De sidste 20% udbetales når udvalget har godkendt den endelige fordeling.

Foreningerne som er udtrukket til stikprøve har fået udbetalt 50% af deres forventede tilskud.


Administrationen indstiller at folkeoplysningsudvalget godkender en fordelingsnøgle på 8,526 kr. pr. time og den nye fordeling som ses i vedhæftede bilag godkendes.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgiften dækkes af Aktivitetstimetilskuds-puljen 2022.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

 • at fordelingsnøglen på 8,526 kr. pr. aktivitetstime godkendes
 • at den endelige fordeling af aktivitetstimetilskud 2022 godkendes

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Administrationen orienterede om resultatet af de 6 besluttede stikprøver. De har givet anledning til at nedjustere det samlede antal aktivitetstimer med 3967 timer. Det giver en ny fordelingsnøgle på 8,666 kr. pr. aktivitetstime, hvilket herefter blev godkendt.


Katja Hald, Keld Nielsen og Kjeld Nielsen deltog ikke i mødet.41. Orientering om model for lokaletilskud til aftenskolerne

Sagsnr: 18.15.01-G01-1-21 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsresume

På folkeoplysningsudvalgets møde den 26. januar i år, blev det besluttet, at administrationen skulle tage en dialogrunde med aftenskolerne om lokalemulighederne i hhv Karise, Faxe og Faxe Ladeplads. Denne sag er en status på denne dialog og afdækning af det videre forløb.


Sagsfremstilling

Lovgivning
Folkeoplysningsloven forpligter kommunerne til at stille kommunale lokaler til rådighed for den frie folkeoplysende virksomhed i foreninger, der er hjemmehørende i kommunen.

Ud over anvisningen af offentlige lokaler stiller loven krav om, at kommunerne giver lokaletilskud til private lokaler, der ejes eller lejes af foreningerne. På aftenskoleområdet er kommunerne forpligtet til, at give aftenskolerne lokaletilskud på 75 pct. af driftsudgifterne til egne og lejede lokaler. Kommunalbestyrelsen kan dog undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet kommunalt lokale (§ 23).

Egnethed defineres ved, at lokalet skal være i rimelig nærhed, anvendelig og hensigtsmæssigt ift. undervisningen. Det er kommunen der vurdere egnetheden. Aftenskolerne kan ikke stille krav om, anvisning af et bestemt lokale på en bestemt ugedag eller tidspunkt.


Status

Administrationen har været i dialog med Rolloskolen angående ledige lokaler på skolen, samt de ikke brugte timer i Faxe Hallerne som skolen råder over i dagtimerne. Ligeledes har man været i dialog med Hylleholtskolen i fht. lån af klasselokale, samt kondirummet i hallen i dagtimerne. Da skolerne stadig er i gang med skemalægning, afventer administrationen deres endelige tilbagemelding før der kan meldes noget ud til aftenskolerne. Træningslokalet på Sundhedscentret i Faxe er ligeledes også en muligehed der kigges nærmere på.

Aftenskolerne er orienteret om, at der arbejdes på at finde egnede kommunale lokaler. Der er også taget initiativ til, at de aftenskoler der måtte ønske det, kan komme ud og besigtige de mulige lokaler. Den endelige plan for besigtigelsen er endnu ikke lagt, da vi afventer tilbagemeldinger fra skolerne.

Det er forventningen, at det vil være muligt at få et samlet overblik over, hvad der kan stilles i udsigt til aftenskolerne inden sommerferien, sådan at aftenskolerne kan få en afklaring inden sommerferien, og tage dette med i deres kommende sæson planlægning.


Det videre arbejde

Når administrationen har fået tilbagemeldinger fra skolerne, kontaktes aftenskolerne i forhold til, hvad der er muligt, samt en afdækning af evt. fejl/mangler og tilpasning af de ledige lokaler, så de dækker aftenskolernes behov.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt.


Katja Hald, Keld Nielsen, Kjeld Nielsen og Nellie Bradsted(V) deltog ikke i mødet.42. Beslutning om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2022

Sagsnr: 18.15.01-Ø40-2-22 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsresume

Denne sag handler om godkendelse af fordeling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning til udbetaling i 2022.


Sagsfremstilling

I henhold til retningslinjer for tilskud og lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skulle beregningen til dette års tilskud (2022), være på baggrund af aftenskolernes udgifter til lærerløn og lederhonorar i det senest afsluttede regnskabsår, altså 2021.

Også i 2021 har aftenskolerne været lukket ned i perioder og aftenskolerne har derfor måtte rykke, aflyse og lukke hold, samt aflyse foredrag og andre debatskabende aktiviteter. Dette har blandt andet medført manglende indtægter, manglende kursister og tilbagebetaling af hele eller dele af brugerbetalingerne. På baggrund af dette, besluttede Folkeoplysningsudvalget på mødet den 16. september 2021, at tilskudsberegningen for 2022 skulle tage udgangspunkt i et halvt regnskabsår, hvilket vil sige 2. halvår af 2021. Lokaletilskud søges efter "normal" praksis.

Der er i Faxe Kommune fem godkendte aftenskoler: AOF Østsjælland, LOF Haslev, LOF Faxe, FOF Sydøst og Dalby-Tureby Husflid, som alle har søgt om tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Budgettet for 2022 er fordelt med:

Undervisning og aktiviteter

1.854.973 kr.

Lokaletilskud

31.312 kr.

Nettobetalingen mellem kommuner

104.083 kr.

Samlet budget 2022

1.990.368 kr.


Beregning af tilskuddet til lønudgifter i forhold til de godkendte tilskudsbrøker:

 • 1/3 tilskud til undervisning, studiekreds og foredrag
 • 8/9 tilskud til undervisning for handicappede
 • 5/7 tilskud til instrumentalundervisning
 • Tilskuddet til lederhonorar, kan samlet højst udgøre 13 % af udgifterne til lærerløn.

Det fremgår også af retningslinjerne, at Folkeoplysningsudvalget i særlige tilfælde kan forhøje eller nedsætte en aftenskoles tilskud for det kommende år efter en konkret saglig vurdering


Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Budgettet giver mulighed for at give aftenskolerne tilskud svarende til 127 % af beregningsgrundlaget (regnskab 2. halvår 2021). Det giver tilskud til voksenundervisning i 2022 jf. nedstående og vedlagte bilag:

 • AOF Østsjælland: 370.801 kr.
 • LOF Haslev: 511.959 kr.
 • LOF Faxe: 514.423 kr.
 • FOF Sydøst: 385.276 kr.
 • Dalby-Tureby Husflid: 4.897 Kr.

Tilset at 2021 også var et særligt år, vil der ikke ske efterregulering.

Tilskud til lokaler

Aftenskolerne har søgt om tilskud til lokaler, som nedenstående:

LOF Faxe ansøger om lokaletilskud for i alt 164.575 kr.:

- Roholte forsamlingshus: 6.000 kr.

- Karise Sognegård: 11.625 kr.

- Huset i Faxe Ladeplads: 26.950 kr.

- Lokale i Torvegade i Faxe by: 120.000 kr.

FOF Sydøst ansøger om lokaletilskud for i alt 19.000 kr.:

- Huset i Faxe Ladeplads

AOF Østsjælland søger om lokaletilskud for i alt 10.000 kr.:

- Magasinet i Leestrup

Beregnet lokaletilskud:

Administrationen bemærker på den ene side, at lokaletilskud afregnes på basis af dokumenterede udgifter og at beslutninger i denne sag har karakter af tilsagn, der ikke straks omsættes i udbetalt tilskud. På den anden side, at de senere års stigende lokaleudgifter for aftenskoler nu ligger langt over budgetter til lokaleudgifter for voksenundervisning. Det påvirker i praksis tilskud til undervisning i aftenskolerne.

Der pågår for tiden drøftelser med de aftenskoler der har lejet lokaler i Faxe og Faxe Ladeplads, da det er administrationens vurdering at kommunale lokaler ville kunne rumme nogle af de aktiviteter der finder sted i disse lokaler. Administrationen foreslår derfor, at der i lighed med sidste år benyttes samme beregnings metode, hvor der fortsat ydes 75 % i tilskud til FOF Sydøst, AOF Østsjælland og LOF Faxe, dog således, at LOF Faxe alene får tilskud af halvdelen af lejen i forhold til lokalerne i Faxe by. Hvis dette følges betyder det, at der tildeles nedenstående i lokaletilskud:

 • LOF Faxe: 78.431 kr.
 • FOF Sydøst: 15.000 kr.
 • AOF Østsjælland: 7.500 kr.

Beregning af lokaletilskud for 2022 fremgår af vedlagte bilag.

Der er i særskilt sag til dette møde en orientering om administationens arbejde med at finde egnede kommunale lokaler i hhv. Faxe og Faxe Ladeplads.

Opsummering

I 2022 udbetales der i alt 1.787.355 kr. i tilskud til undervisning og i alt 100.931 kr. i lokaletilskud, hvilket betyder at der i alt udbetales 1.990.479 kr. i tilskud til aftenskolerne i 2022.

I tilskudsberegningen 2022 tages der et forbehold for betaling fra og til andre kommuner.

Udbetaling af 2. rate af aftenskoletilskuddet vil ske inden udgangen af juni måned. Og udbetalingen af lokaletilskud vil ske i januar 2023 på baggrund af de faktiske udgifter til leje af lokaler i 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgiften dækkes af puljen til folkeoplysende voksenundervisning 2022.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,

1.    at fordelingen af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning godkendes, og

2.    at der gives lokaletilskud på 75 %, dog således at LOF Faxe får tilskud beregnet med halvdelen af lejen af lokalerne i Faxe by.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt.


Katja Hald, Keld Nielsen, Kjeld Nielsen og Nellie Bradsted(V) deltog ikke i mødet.43. Godkendelse af ansøgning om øget lokaletilskud - Karise Idræts Klub

Sagsnr: 18.15.00-Ø40-3-22 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsresume

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har modtaget en ansøgning fra Karise Idrætsklub (KIK), der søger Folkeoplysningsudvalget om dispensation til at øge lokaletilskudsudgifterne/ansøgningsgrundlaget med 53.625 kr. i deres lokaletilskudsansøgning i forbindelse med udskiftning af vinduer, belysning og termostater i deres klubhus. Da projekteterne vil betyde en overskridelse af "20 procents-reglen", ansøger foreningen hermed om øget lokaletilskud.

Folkeoplysningsudvalget skal nu beslutte om KIK skal have lov at øge ansøgningsgrundlaget i deres lokaletilskudsansøgning i 2022 (udbetaling i 2023).


Sagsfremstilling

20-procentsreglen
Stiger foreningens udgifter til lokaler eller energitiltag med mere end 20 % (i forhold til de seneste tre års gennemsnitlige udgifter), skal Folkeoplysningsudvalget særskilt godkende at stigningen kan indgå i beregningen af tilskuddet.

Projektet
Foreningen ønsker at renovere deres klubhus med henblik på at sænke deres udgifter til gas og el de kommende år, med tanke på de stigende energipriser.

1) Udskiftning af alle pærer til LED - Udgift: 12.750 kr. inkl. moms.

2) Udskiftning af gamle vinduer i baderum til nye moderne termoruder - Udgift: 34.875 kr. inkl. moms.

3) Udskiftning af termostater til intelligente termostater, som kan styres online - foreningen vurdere at de vil kunne spare op til 20 % på gasregningen ved dette tiltag - Udgift: 6.000 kr. inkl. moms.

Ansøger
KIK er en flerstrenget idrætsforening, hvor fodboldforeningen er foreningens største afdeling med 135 medlemmer (115 af dem er under 25 år). Fodboldafdelingen afholder deres aktiviteter på boldbanerne og i dertilhørende klubhus. KIK har i alt ca. 211 medlemmer. Klubhuset bruges også af en gruppe ældre borgere til banko og lignende.

Tidligere lokaletilskud

 • 2022: 53.728 kr.
 • 2021: 42.475 kr.
 • 2020: 65.894 kr.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler en godkendelse af KIK´s ansøgning om øget ansøgningsgrundlag i 2023, da ansøgningen opfylder retningslinjerne for øget tilskud og da udgiften på sigt vil tjene sig ind via de energireducerende tiltag. Det er administrationens vurdering at den ansøgte overskridelse godt kan rummes i et enkelt ansøgningsår uden at påvirke fordelingsnøglen nævneværdigt - derfor anbefales det at hele udgiften påføres i ansøgningen i 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgiften dækkes af lokaletilskuds-puljen 2023.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at ansøgningen om øget lokaletilskud i 2023 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt.


Katja Hald, Keld Nielsen, Kjeld Nielsen og Nellie Bradsted(V) deltog ikke i mødet.


Bilag


44. Godkendelse af program til dialogmødet for de folkeoplysende foreninger 2022

Sagsnr: 18.15.00-P35-1-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsresume

Der er en tradition for, at Folkeoplysningsudvalget afholder et årligt dialogmøde for de folkeoplysende foreninger. Diaologmødet omhandler altid aktuelle problemstillinger og udfordringer, som fylder i foreningslivet. Udvalget besluttede på deres møde i maj, at temaet for dette års dialogmøde skulle være: Foreningers udvikling og samarbejde - netværk og kurser. I denne sag skal udvalget godkende programmet for dagen.


Sagsfremstilling

Det årlige dialogmøde bliver afholdt den 4. oktober 2022, på Bavneskolen i fælleslokalet fra kl. 19.00-21.30.


Form og indhold:

På udvalgets møde d. 23. maj 2022, blev det besluttet, at dialogmødets indhold skulle være:


Foreningers udvikling og samarbejde - netværk og kurser.


Programmets indhold

Ud fra udvalgets beslutning om indhold, har administrationen udarbejdet et forslag til program med følgende indhold:


 • Kort velkomst
 • Information fra Folkeoplysningsudvalget - Hvad er der sket siden sidste dialogmøde?
 • Oplæg fra Steen Houman, formand Haslev KFUMs idrætsforening, formand for Floorball Danmark og Eliteidrætskonsulent i Roskilde Kommune
 • Kort pause - den bruges som overgang til temadrøftelser foreningerne imellem, med 4-5 temaer:
  • E-sport
  • Kurser og uddannelse i Faxe Kommune
  • 2-3 temaer som tilpasses den konkrete deltagerkreds
 • Afrunding inkl. præsentation af opdateret foreningsportal
 • Tak for i aften


Der vil være mulighed for at indarbejde mindre justeringer, hvis udvalget ønsker det.


Opsamling

På baggrund af udvalgets eventuelle kommentarer, færdiggør administrationen programmet. Indbydelse og program udsendes i god tid inden dialogmødet, ligesom dialogmødet omtales i nyhedsbrevet efter sommerferien.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Udgiften dækkes af folkeoplysningsudvalgets budget for 2022.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at programmet tages til efterretning og godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt.


Katja Hald, Keld Nielsen, Kjeld Nielsen og Nellie Bradsted(V) deltog ikke i mødet45. Temadrøftelse om formål og målgruppe i forbindelse med undersøgelse af klippekortsordning

Sagsnr: 18.15.00-P05-1-22 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsresume

En af de projekter Folkeoplysningsudvalget prioriterede i forhold til Folkeoplysningspolitikkens handleplan, under temaet mangfoldighed og fællesskab, var en undersøgelse af muligheder for et klippekort til foreningslivet. Denne sag er en indledende temadrøftelse om et evt. klippekorts formål og en målgruppe.

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har ønsket en undersøgelse om klippekortsordning til foreningslivet i Faxe Kommune. For at få det bedste afsæt for undersøgelsen skal udvalget nu beslutte/drøfte, hvad formålet med ordningen skal være og hvem målgruppen er ud fra følgende debatspørgsmål:


 • Hvilke fordele er der ved en klippekortsordning?
 • Hvilke udfordringer kan en klippekortsordning medføre?
 • Hvem er målgruppen for ordningen?
 • Skal støvlepuljen spille en rolle ved en klippekortsordning?
 • Hvad er formålet med ordningen - synlighed, brobygning, tilgængelighed, medlemsdiversitet?


Sagens videre forløb

Administrationen vil på baggrund af udvalgets refleksioner udarbejde en efterfølgende temadrøftelse, med henblik på at fastlægge undersøgelsens endelige form og indhold.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at udvalget tager temadrøftelsen til efterretning og drøfter målgruppen og formål med klippekortsordning til foreningslivet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt.


Katja Hald, Keld Nielsen, Kjeld Nielsen og Nellie Bradsted(V) deltog ikke i mødet.46. Godkendelse af mødeplan for 2023

Sagsnr: 18.15.00-A00-11-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsresume

Der skal i denne sag træffes beslutning om fremlagte forslag til mødedatoer til Folkeoplysningsudvalget til næste år (2023).


Sagsfremstilling


Nedenstående er et forslag til Folkeoplysningsudvalgets møder for 2023.


Der lægges op til, at der afholdes 5 møder i 2023.


Møderne afholdes på forskellige ugedage kl. 17.00 og afholdes som udgangspunkt på forskellige lokationer rundt omkring i kommunen (møderne afholdes ude hos foreningerne i klubhuse, haller eller kommunale faciliteter).Forslag til mødeplan:


 • Lørdag den 28. januar, kl. 9-15 (Ordinært møde + fællesmøde med PKU)
 • Tirsdag den 23. maj, kl. 17-20
 • Mandag den 19. juni, kl. 17-20
 • Onsdag den 20. september, kl. 17-20
 • Torsdag den 30. November, kl. 17-20
 • Temadagen, januar 2024


Folkeoplysningsudvalget opfordres til at komme med forslag til besøg hos foreninger i tilknytning til kommende møder.

Forslag til kassererkursus er torsdag den 16. marts 2023 og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøde næste år, onsdag den 11. oktober 2023.

Der er vedlagt en oversigt over Folkeoplysningsudvalgets årshjul med angivelse af faste emner som behandles på de ordinære møder.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at mødeplanen for 2023 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt.


Katja Hald, Keld Nielsen, Kjeld Nielsen og Nellie Bradsted(V) deltog ikke i mødet.47. Orientering fra Plan & Kulturudvalget

Sagsnr: 18.15.00-P50-2-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsresume

Byrådsmedlemmer/medlemmer med plads i Plan- & Kulturudvalget orienterer mundtligt om seneste nyt fra udvalgets arbejde af betydning for det folkeoplysende område.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt idet Lisette Lind Larsen(A) orienterede omkring tilskud til Kulturnætterne samt indstillinger til budget 2023.


Katja Hald, Keld Nielsen, Kjeld Nielsen og Nellie Bradsted(V) deltog ikke i mødet.48. Sager til orientering

Sagsnr: 18.15.00-P50-4-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsfremstilling

Nyt fra task Force - Uddannelse

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Ungdomskolens bestyrelse:

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Frivilligt samråd:

Repræsentanten orienterer udvalget.


Folkeoplysningsudvalgets møde med Plan og Kulturudvalget den 8. juni:

Torben og Poul Erik informerer.


Ny LAG Sjællandsyd

Poul Erik informerer.


Eventuel sidste nyt fra administrationen:

Administrationen orienterer om sidste nyt, herunder status om stikprøver.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt idet Lone Elgkær informerede om det første møde i Task Force(uddannelse) samt om ny bestyrelse i ungdomsskolen. Poul Erik Holm informerede om dialogmødet med Plan & Kulturudvalget, herunder fortsættelse af fællesmødet samt ønsker til budget 2023 og Henrik Aakast informerede om at der i LAG Sjællandsyd er 4,7 mio kr. udviklingsmidler i landdistrikter som der kan søges om. Benny Agergaard informerede om stikprøver vedr. Lokaletilskud, sommerferieaktiviteter og status på ukrainere.


Katja Hald, Keld Nielsen, Kjeld Nielsen og Nellie Bradsted(V) deltog ikke i mødet.49. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.15.00-P50-3-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsfremstilling

Oversigt over emner til de kommende udvalgsmøder:

September - 2022

 • Udviklingspuljen 2. runde
 • Talentpuljen 2. runde
 • Budgetopfølgning pr. 31. august
 • Plan for det videre arbejde i Folkeoplysningsudvalget 2022-2025
 • Foreningernes synlighed
 • Temaer til fællesmøde med Plan og Kulturudvalget i januar
 • Status på folkeoplysningspolitikkens handlingsplan
 • Fremadrettede uddannelse- og kursusvirksomhed


December - 2022

 • Opsamling på Dialogmødet
 • Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2022

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at oversigten over sager til næste møde godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Godkendt idet der blev tilføjet punkt om det fremadrettede kursus og uddannelse tilbud til mødet i september.


Katja Hald, Keld Nielsen, Kjeld Nielsen og Nellie Bradsted(V) deltog ikke i mødet.50. Eventuelt

Sagsnr: 18.00.00-P50-1-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 21. juni 2022

Intet at referere.