Referat
til
mødet i Folkeoplysningsudvalget
den 20. september 2023 kl. 17:00
i Saksholmvej 10, 4683 Rønnede

 


Pkt. Tekst
45 Godkendelse af dagsorden
46 Budgetopfølgning pr. 31.8.2023
47 Godkendelse af fordeling af Talentpuljen 2. halvår 2023
48 Beslutning om fordeling af Udviklingspuljens 2. runde
49 Godkendelse af Haslev Basket som folkeoplysende forening
50 Orientering om status på facilitetsplanen
51 Orientering om opdatering af Guide til større arrangementer og events - vejledninger, tilladelser og krav
52 Godkendelse af Mødeplan for 2024
53 Orientering fra udvalget
54 Sager til orientering
55 Sager til næste møde
56 Eventuelt

45. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 18.15.00-P50-6-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at dagsorden godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.46. Budgetopfølgning pr. 31.8.2023

Sagsnr: 18.15.10-Ø00-1-23 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsresume

Folkeoplysningsudvalget bliver 3-4 gange i løbet af året præsenteret for en budgetopfølgning for udvalgets budgetramme. I denne sag bliver udvalget præsenteret for en budgetopfølgning med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2023.

Sagsfremstilling

Det samlede budget i 2023 er på 12.656.566 kr., og med et forbrug pr. 31.8.23 på 10.487.441 kr., er det forventningen at budgettet kan overholdes med et forventet mindre forbrug på ca. 73.900 kr.

Budgetopfølgningen inkl. bemærkninger fremgår af bilaget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orientering om budgetopfølgningen pr. 31. august 2023 tages til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.47. Godkendelse af fordeling af Talentpuljen 2. halvår 2023

Sagsnr: 18.15.08-G01-2-23 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsresume

Faxe Kommunes Talentpulje har til formål at holde "talenterne" længere i Faxe kommune, så de kan være rollemodeller for andre udøvere. Udvalget besluttede på mødet i december 2022, at Talentpuljen afholdes efter samme model i 2023, 2024 og 2025 med et budget på 75.000 kr. (punkt. 67). Til den anden runde, (2. halvår 2022) har administrationen modtaget 2 ansøgninger. Udvalget skal nu behandle ansøgningerne og godkende evt. tilskud hertil.

Sagsfremstilling

Retningslinjer for Talentpuljen opsummeret


 • Målgruppen: Puljen henvender sig til udøvere i alderen 14 op til 25 år, som har aktivitet i en folkeoplysende forening i Faxe Kommune.
 • Begrænsninger: Der er ikke sat begrænsninger for, hvad der kan søges tilskud til. Det kan fx være støtte til kørsel til stævner/konkurrencer, køb af hal og/eller ekstra træningstimer, specialudstyr, samt leje af faciliteter, som ikke er til rådighed i Faxe Kommune m.m.
 • Ansøgning: Foreningerne ansøger på vegne af udøverne.


Retningslinjerne for Talentpuljen er vedlagt som bilag på sagen.


Ansøgere pr. d. 15. august 2023

Administrationen har modtaget ansøgninger fra:


 1. Haslev Billard Klub - Ansøger om tilskud til et medlems videreudvikling.
  Der søges tilskud til transport i forbindelse med en ungdoms-landsfinale a 937 kr.
 2. Svalebæk IF (Dartafdelingen) - Ansøger om tilskud til et medlems indskud til stævner, transport, tøj, kurser og overnatning i forbindelse med stævner a 8.000 kr. (Et tilskud kræver, at udvalget dispenserer fra alderskravet, da ansøger er 12 år)


Administrationens opsummering og anbefaling
Administrationen har gennemgået det indsendte materiale og vurderer, at ansøgningerne opfylder Talentpuljens retningslinjer, hvis udvalget er indstillet på at give Svalebæk IF dispensation for alder.
Administrationen indstiller, at der gives dispensation og at der gives tilskud som ansøgt.


Der søges for et samlet beløb a 8.937 kr. i anden runde af årets pulje. Årets restpulje er derfor på 66.063 kr. Resterende af puljen indgår som en besparelse i 2023.

Ansøgningsoversigt er vedlagt som bilag på sagen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at følgende ansøgninger til Talentpuljen godkendes:


 1. Haslev Billard Klubs ansøgning a 937 kr.
 2. Svalebæk IFs ansøgning a 8.000 kr. og at der gives dispensation for alderskravet.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.48. Beslutning om fordeling af Udviklingspuljens 2. runde

Sagsnr: 18.15.10-Ø40-2-22 Sagsansvarlig: Merete Dam Hansen

Sagsresume

Udviklingspuljen støtter foreningslivets uddannelse af trænere og instruktører, anskaffelser af materialer/redskaber og en række udviklingsinitiativer m.m.

I denne sag Folkeoplysningsudvalget tage stilling til fordeling af anden runde af Udviklingspuljen.

Sagsfremstilling

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget skal beslutte fordelingen af udviklingspuljens anden ansøgningsrunde pr. 15. august 2023.


Retningslinjer:

Initiativtagere/foreninger kan indsende ansøgninger hhv. senest 15. december (til det efterfølgende kalenderår), 15. august. og såfremt der er budget i overskud den15. november.

Retningslinjer for Udviklingspuljen angiver følgende prioritering af ansøgningerne:

 • Udviklingsprojekter, der fremmer tilgangen af aktive frivillige i foreningerne, dvs. såvel unge som ældre, herunder opstart af nyopstartede foreninger
 • Tilskud til kursusudgifter for lærere, ledere og instruktører
 • Tilskud til større materialeanskaffelser
 • Nye initiativer til gavn for hele foreningen
 • Projekter, der fremmer rekruttering af frivillige ledere med en særlig indsats overfor unge


Budget

Det samlede budget i 2023 er på kr. 579.438,-


Der blev bevilliget kr. 469.259,- i puljens 1. runde. Det giver et restbeløb på kr. 110.179,- til 2. runde.


Administrationen har i 2 runde modtaget ansøgninger fra 20 ansøgere på samlet kr. 820.945,25 brutto og kr. 233.120,61 netto (beregnet ud fra procentsatserne fra 1. runde).


Ud af de 20 ansøgere i 2. runde, har 5 af foreningerne også søgt i 1. runde.


Afslag

Teestrup 4 H har ansøgt om kr. 100.000,- til løbende vedligehold og dyrlægeregninger, kr. 14.000,- for udgifter til transport i forbindelse med Roskilde Dyrskue samt kr. 10.000,- til arrangement, hvilket falder udenfor udviklingspuljens retningslinjer.


Forrest Wizards har ansøgt om kr. 18.000,- til rollespilsarrangement og kr. 12.000,- til sæsonafslutning, hvilket falder udenfor udviklingspuljens retningslinjer.


Karise Gym & Fitness har søgt kr. 20.000,- til reparation af musikanlæg i Kondirummet i Karise Hallen, dette projekt foreslår administrationen flyttes til Anlægspuljen 2024.Forslag til fordeling:

Administrationen indstiller at foreninger der ikke har søgt tidligere i år prioriteres - og at foreninger der har søgt i 1. runde ikke får støtte i anden runde, men først i en eventuel 3. runde.
Det vedlagte bilag viser en sådan fordeling, der vil resultere i en samlet bevilling i 2. runde på 128.941 kr.


Dette beløb overstiger ganske vist restbeløbet i puljen med ca. 19.000 kr. Det har flere gange tidligere vist sig, at der alligevel altid tilbagestår midler, som ikke benyttes. Administrationen vurderer at det derfor vil være muligt, velvidende at alle ansøgere fra 1. runde har meddelt Administrationen, at de forventer, at benytte hele det bevilgede beløb. Det vil der blive fulgt yderligere op på i løbet af oktober måned.


Der lægges således op til at foreninger der søgte i 1. runde vil indgå i en eventuel 3. runde. Det er i bilaget omtalt som supplementsmuligheder, med prioritering af uddannelse og kurser som nr. 1. og øvrige ansøgninger som nr. 2.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller


1. at procentsatsen for kurser og uddannelser fortsat er 55 %

2. at procentsatsen for større materialeanskaffelser fortsat er 25 %

3. at fordelingen i 2. runde godkendes, jf. bilag

4. at øvrige ansøgninger vil gå videre til en eventuel 3. runde - og at supplementsmulighed nr. 1 her bliver prioriteret før supplementsmulighed nr. 2.Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.49. Godkendelse af Haslev Basket som folkeoplysende forening

Sagsnr: 18.15.08-Ø40-2-23 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsresume

Haslev Basket ønsker godkendelse som folkeoplysende forening. Folkeoplysningsudvalget skal i denne sag beslutte om foreningen kan godkendes ud fra Folkeoplysningsloven.

Sagsfremstilling

Administrationen har gennemgået ansøgningen og vurderer, at denne lever op til lovgivningen. Følgende er en opsummering af sagsbehandlingens konklusioner, samt en beskrivelse af Haslev Basket.


Vedtægter:

Jævnfør vedtægterne blev foreningen stiftet lørdag d. 26. august. 2023 på en stiftende generalforsamling. Foreningen er medlem af DBBF og er således underlagt deres love og bestemmelser. Bestyrelsen på fem medlemmer og 2 suppleanter som blev valgt på demokratisk vis.


Formål:

Haslev Basket er en basketball klub for alle over 6 år. Man ønsker med udgangspunkt i fællesskab og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til basketball. Det er endvidere foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen.


Aktivitetsbeskrivelse:

Basketball (træning og kamp) og sociale aktiviteter for børn, unge og voksne.


Medlemmer:

Alle som er fyldt 6 år kan optages som medlem. Der optages aktive såvel som passive medlemmer, som alle er forpligtede til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelser. Medlemskontingentet betales halvårligt.


Faciliteter:

Da den tidligere basketball forening i kommunen er lukket med udgangen af august 2023, er der blevet mulighed for at Haslev Basket kan træne og spille kampe i Idrætshallen på Vesterled 24, 4690 Haslev fra september 2023. Denne hal er aftalt som fast base for alle foreningens kampaktiviteter, samt træning.


Økonomi:

Foreningen arbejder ud fra et budget, som blev præsenteret og godkendt på den stiftende generalforsamling. Endvidere gælder det, at foreningen som godkendt folkeoplysende forening kan søge og modtage tilskud fra henholdsvis udviklingspuljen, aktivitetstimetilskud og evt. lokaletilskud, samt tildeles kommunale lokaler/faciliteter.


Opsamling:

Administrationen indstiller, at Haslev Basket godkendes som folkeoplysende forening.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Haslev Basket godkendes som en folkeoplysende forening.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt, med det forbehold at §14 i vedtægterne skal tilrettes.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.
50. Orientering om status på facilitetsplanen

Sagsnr: 18.15.00-P05-1-23 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsresume

Udvalget valgt på mødet den 15. september 2022 at man gerne ville arbejde videre med en gennemgang af faciliteterne i kommune. Denne sag er en orientering om status på facilitetsplanen både på igangværende samt eventuelle nye projekter.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte på deres møde i juni 2022 den nye idrætsfacilitetsplan, og medtog 3 af projekterne i budgetforhandlingerne.

Understående projekter blev prioriteret i budgetforhandlingerne (oversigten indeholder ligeledes et tidligere prioriteret projekt i Førslev, som afventer færdiggørelse):


 • Nyt tag i Kaisholm
  Status: Projektet er under udarbejdelse.


 • Leje af klublokale i Faxe Midtby
  Status: Administrationen undersøger alternative muligheder.


 • Renovering af hallen i Gl. Sportshal
  Status: Projektet igangsættes i 2024.


 • Lysprojekt ved boldbaner i Førslev
  Status: Afventer en godkendelse fra Fredningsnævnet.


Opdatering i forhold til Lysprojekt ved boldbaner i Førslev:
Andel Lumen oplyser, at lysprojektet i Førslev vurderes at have en etableringspris på 650.000 kr. Oprindeligt er projektet budgetsat til 475.000 kr. En realisering af projektet kræver at Byrådet afsætter 175.000 kr. i kommende budgetforhandlinger.

Førslev Idrætsforening (fodboldafdelingen) har i 2023 58 medlemmer, hvoraf 26 medlemmer er under 25 år.


Nye projekter

De tre projekter er tilkommet efter den oprindelige plans tilblivelse. Fremadrettet vil de indgå i planen uden særlig markering. Center for Ejendommes kommentarer og estimater til de tre nye projekter på listen:


 • Haslev/HFC - Nye kunstgræsbaner (etablering af to 7-mandsbaner)
  Prisestimat på etableringen af banerne på 5.900.000 kr. Den årlige drift er ca. 660.000 kr.
  Opmærksomhed: Gummigranulat bliver forbudt fra 2031.


 • Karisehallen - 400 m2 tilbygning til Fitnesscenter
  Prisestimat på etablering af tilbygning er på 8.000.000 kr. Den årlige drift er ca. 180.000 kr.
 • Terslevhallen - Renovering/ombygning af "pedelbolig" til badefacilitet, omklædning og klubhus.
  Prisestimat på ombygning af badefaciliteter (stueetagen) er på 1.500.000 kr. - Prisestimat på etablering af klublokale (første sal) er på 1.059.000 kr. En samlet udgift for hele projektet er på 2.559.000 kr. Herudover er der årlige driftsudgifter i forhold til vand og varme.


Den opdaterede idrætsfacilitetsudviklingsplan er vedlagt som bilag på sagen.


Oversigt over planens ikke-budgetterede projekter

 • Sofiendalskolen - Klublokale til fællesskab & møder for foreningerne.
 • Rønnede Hallen /Møllevangskolen - Kunstgræsbane (11-mandsbane).
 • Gl. Sportshal - Renovering af kælderområdet.
 • Hylleholt Hallen - Tilbygning på 400 m2 og renovering af baderum


Det videre forløb
Ifølge Folkeoplysningsloven skal Faxe Kommune stille egnede, ledige lokaler til rådighed for de folkeoplysende foreninger, herunder idrætshaller, haller og udendørsanlæg. Plan og Kulturudvalget har på deres møde i juni, valgt at følgende nye punkter skal tages med til budgetforhandlingerne:


 1. Etablering af to 7-mands kunstgræsbaner i Haslev
 2. Etablering af Fitnesscenter i Karise
 3. Etablering af badefaciliteter og klublokale i Terslev - højeste prioritet

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.
51. Orientering om opdatering af Guide til større arrangementer og events - vejledninger, tilladelser og krav

Sagsnr: 18.15.00-G01-5054-23 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsresume

Denne sag er en orientering om en opdatering og tilretning af guiden for større arrangementer - vejledninger, tilladelser og krav. Guiden er senest opdateret i 2020 og har til formål at give et overblik over hvilke tilladelser og retningslinjer du muligvis skal have styr på inden afholdelse af et arrangement samt hvilke myndigheder du evt. skal kontakte for at skaffe de nødvendige tilladelser.


Sagsfremstilling

Da der de seneste par år er kommet nye procedurer for hvordan man søger blandt andet overnatning og da Retningslinjerne for Lokalefordeling er blevet opdatere, har administrationen opdateret og tilpasset det der tidligere hed Retningslinjer og tilladelse - ved større arrangementer og events.

Siden sidste opdateret i 2020, er der kommet opdateringer på følgende punkter:


 • Overnatning ved arrangementer - opdatering af hvor og hvordan der søges samt skelnen mellem arrangementer for over/under 150 personer.
 • Bæredygtighed - et nyt afsnit
 • Generelt - omformuleringer, opdatering af links og nye mailadresser.


Sagens videre forløb

Plan & Kulturudvalget samt Frivilligt Samråd vil ligeledes blive orienteret om ændringerne i guiden.

Når guiden er godkendt i alle tre udvalg, vil den opdaterede version blive lagt på foreningsportalen, hjemmeside m.m.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.
52. Godkendelse af Mødeplan for 2024

Sagsnr: 18.15.00-A00-13-23 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsresume

Udvalget skal i denne sag godkende forslag til mødedatoer for næste år samt datoer for arrangementer som afholdes i Folkeoplysningsudvalget regi i 2024.


Sagsfremstilling

Nedenstående er et forslag til Folkeoplysningsudvalgets møder for 2024.


Der lægges op til, at der afholdes 5 møder i 2024.


Møderne afholdes på forskellige ugedage kl. 17.00 og afholdes som udgangspunkt på forskellige lokationer rundt omkring i kommunen (møderne afholdes ude hos foreningerne i klubhuse, haller eller kommunale faciliteter).Forslag til mødeplan:


 • Lørdag den 27. januar, kl. 9-15 (Ordinært møde + fællesmøde med PKU)
 • Onsdag den 15. maj, kl. 17-20
 • Tirsdag den 18. juni, kl. 17-20
 • Mandag den 9. september, kl. 17-20
 • Mandag den 25. november, kl. 17-20
 • Temadagen, januar 2025


Folkeoplysningsudvalget opfordres til at komme med forslag til besøg hos foreninger i tilknytning til kommende møder.

Forslag til kursus i puljer og tilskud er mandag den 11. marts 2024 og Folkeoplysningsudvalgets dialogmøde næste år, tirsdag den 8. oktober 2024.

Der er vedlagt en oversigt over Folkeoplysningsudvalgets årshjul med angivelse af faste emner som behandles på de ordinære møder.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at mødeplanen for 2024 godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.53. Orientering fra udvalget

Sagsnr: 18.15.00-P50-9-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt, idet Lisette Lind Larsen(A) og Benny Agergaard orienterede om den økonomiske situation vedr. 2023 samt om studieturen til Skotland.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.
54. Sager til orientering

Sagsnr: 18.15.00-P50-8-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsfremstilling

Nyt fra task Force - Uddannelse

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Ungdomsskolens bestyrelse

Repræsentanten orienterer udvalget.


Nyt fra Frivilligt samråd

Repræsentanten orienterer udvalget.


Synlighedsværktøjskasse

Folkeoplysningsudvalget besluttede på mødet i juni at der skal udarbejdes en værktøjskasse med gode råd til at øge foreningernes synlighed. Værktøjskassen er vedhæftet som bilag på sagen.


Tider i de ikke kommunale haller

Der blev ved sæsonfordelingen til sæson 2023/2024 søgt om 63,5 timer pr uge i Faxe Hallerne, 162,75 timer pr. uge i Haslev Hallerne (dog uden hal T) og 31,5 timer pr. uge i Faxe Svømmehal. Disse tider er fordelt på 8 foreninger i Faxe Hallerne og 8 i Faxe Svømmehal samt 10 foreninger i Haslev Hallerne. Kultur og Fritid har råderet på op til 1.650 timer i Faxe Hallerne pr. år på hverdage samt 600 timer i weekender og 6.300 timer i Haslev Hallerne pr. år på hverdag og 1.100 timer i weekender. I Svømmehallen råder Faxe Kommune over 955 timer i hverdagene pr. år og 100 timer i weekenderne pr. år.


Status fra byrådsmødet i september

På byrådsmødet den 7. september blev følgende sager godkendt:

 • Retningslinjer for Lokalefordeling i Faxe kommune
 • Retningslinjer for Uddannelses- og Kursuspuljen
 • Retningslinjer for Materiale- og Udviklingspuljen


Svar til Plan og Kulturudvalget vedr. budgetreduktion

På udvalgets senest møde blev det besluttet, at formandskabet skulle udarbejde et svar vedr. budgetreduktion til Plan & Kulturudvalget.

Der var i alt stillet tre forskellige forslag til budgetreduktion på det folkeoplysende område:


 1. Reduktion af lokaltilskud til medlemmer under 25 år
 2. Fjernelse af lokaletilskud til medlemmer over 25 år
 3. Gebyr på lån af lokaler


Udvalget har valgt at anbefale at eventuelle besparelser på det frivillige område skal nøje gennemtænkes inden de evt. foreslås. Det er desuden foreslået at tildelingen i budget 2024 samt overslagsårene forbliver som budget 2023, for at give foreningerne økonomisk ro og til gavn for alle kommunens børn, unge og ældre. Hele svaret er vedhæftet denne sag.


Budget 2024 i høring

Link til budget 2024 og materialer som var i høring:

https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/budget-regnskab-oekonomi/budget-regnskab/budget-2024


Høringssvar til budget 2024

Formandskabet har indgivet høringssvar til budget 2024. Høringssvaret er vedhæftet denne sag.


Dialogmøde for de Folkeoplysende Foreninger

Onsdag den 11. oktober afholder udvalget det årlige dialogmøde for de folkeoplysende foreninger på Bavneskolen i Dalby. Temaet for årets møde er "Trivsel" og mødet vil primært bestå af et oplæg fra foredragsholder Tommy Krabbe samt boder med følgende temaer:

 • Åbent Hus – er det en god ide?
 • Hvordan inddrager man personer med handicap/diagnoser i foreningerne? Ved Socialpædagog Louise Jacobsen (Værestederne)
 • Hvorfor skal man som forening lave en alkohol- og/eller rusmiddelpolitik? Ved sundhedskonsulent Vibeke Bastrup
 • Spørgsmål og andet praktisk vedr. puljer, tilskud og booking (administrationen)

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt, idet Lone Elgkær orienterede om seneste møde i Task Force samt om ny ledelse m.m. i forhold til ungdosmskolen herunder besparelser.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.55. Sager til næste møde

Sagsnr: 18.15.00-P50-10-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Sagsfremstilling

Oversigt over emner til de kommende udvalgsmøder:

November

 • Budgetopfølgning pr. 31. oktober
 • Emner til fællesmødet med Plan & Kulturudvalget
 • Opsamling på dialogmødet i oktober
 • Status på handleplanen til Folkeoplysningspolitikken


Januar 2024


 • Fællesmøde med Plan og Kulturudvalget
 • Materiale- og Udviklingspuljen 1. runde
 • Talentpuljen 1. runde
 • Orientering om budget

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Folkeoplysningsudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at oversigten over sager til de næste møder godkendes.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalget den 20. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Henrik Aakast(V), Nellie Bradsted(V), Keld Nielsen, Ingrid Nielsen og Torben Reiner Jensen deltog ikke i mødet.56. Eventuelt

Sagsnr: 18.15.00-P50-7-22 Sagsansvarlig: Camilla Schmidt Augustinus

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af