Referat
til
mødet i Handicaprådet
den 31. maj 2022 kl. 17:00
i Gisselfeld A+B, Frederiksgade 9, Haslev

 


Pkt. Tekst
23 Godkendelse af dagsorden
24 Beslutning om anbefaling af tema i arbejdet med Handicappolitikken
25 Beslutning om proces for uddeling af Handicappris 2022
26 Drøftelse af budget 2023-2026
27 Meddelelser
28 Godkendelse af referat

23. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.69.48-A00-3-21 Sagsansvarlig: Anne Marie Kragholm Skovsgaard

Sagsresume

Handicaprådet skal godkende dagsordenen.


Sagsfremstilling

Handicaprådet skal godkende dagsordenen. 

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet godkender dagsordenen.

Beslutning i Handicaprådet den 31. maj 2022

Opdatering på sagen om bruger- pårørenderåd, fra sidste møde.


Godkendt.


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V).24. Beslutning om anbefaling af tema i arbejdet med Handicappolitikken

Sagsnr: 00.01.00-P22-1-22 Sagsansvarlig: Anne Marie Kragholm Skovsgaard

Sagsresume

Socialudvalget godkendte Faxe Kommunes Handicappolitik, og en proces for det fremadrettede arbejde med handleplaner, på deres møde den 9. maj 2022. Ud over inddragelse af Handicaprådet inddrages også Seniorrådet i processen.

Socialudvalget besluttede at der løbende skal fokuseres på aktuelle udfordringer i arbejdet med handicappolitikkens temaer, ved årligt at udvælge et tema, for øget opmærksomhed og indsats.

Med denne sag beslutter Handicaprådet hvilket tema i Handicappolitikken, de vil anbefale der arbejdes med i det kommende år.

Sagsfremstilling

Socialudvalget har besluttet at der skal fokuseres på aktuelle udfordringer i arbejdet med handicappolitikkens temaer, ved årligt at udvælge et tema, for øget opmærksomhed og indsats. Handicaprådet indstiller tema til beslutning.

Forslag til tema 2022-2023
Center for Social, Sundhed & Pleje foreslår, at der arbejdes med et af følgende temaer i 2022-2023:

 • Deltagelse og tilgængelighed
  Hovedargumentet for at arbejde med dette tema er, at det var det tema som blev fremhævet som det allervigtigste at arbejde med ved workshoppen i 2020. Der var et konkret ønske om at der blev udarbejdet en Tilgængelighedspolitik. Tilgængelighed er et tilbagevendende tema i Handicaprådet. Temaet er tværfagligt og går på tværs af arbejdet i flere af Faxe Kommunes centre.
 • Netværk og fællesskaber
  Hovedargumentet for at arbejde med dette tema er, at der i disse år blandt andre temaer er fokus på ”pårørende til voksne på det sociale område” og ”inddragelse af borgerens perspektiver” i Socialstyrelsen. Og Handicaprådet har, i forlængelse af §17.4 udvalgets anbefaling, efterspurgt en form for bruger- pårørenderåd på voksenhandicapområdet.
 • Overgange
  Overgange er ikke som sådan et tema i Handicappolitikken. Men befolkningen udvikler sig: Der er et stigende antal unge med psykisk sårbarhed, udsathed eller handicap, samtidig er der er et stigende antal ældre blandt socialt udsatte, og mennesker med kognitive handicap. Det er derfor vigtigt at vi hele tiden tilpasser vores tilbud, så de matcher de udfordringer vi møder, tværfagligt i organisationen. Det kan være i overgange fra barn til voksen, ung til uddannelse, voksen til gammel.

Proces for beslutning af tema 2022-2023

 • 17. maj: Chefforum
 • 31. maj: Handicaprådet
 • 3. juni: Seniorrådet
 • 15. august: Socialudvalget

Historik
Faxe Kommunes Handicappolitik blev godkendt af Byrådet den 6. februar 2020. Byrådet godkendte samtidig, at politikken skulle fremlægges det ansvarlige udvalg ved næste byrådsperiode med henblik på, at udvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes en ny handicappolitik.

Socialudvalget drøftede behovet for en ny handicappolitik ved deres møde den 9. juni 2022. Udvalget vurderede at temaerne i Handicappolitikken fortsat er aktuelle og godkendte, at politikken videreføres i sin nuværende form.

Handleplaner
I forlængelse af vedtagelsen af Handicappolitik 2020 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en eller flere handleplaner for at understøtte udmøntningen af handicappolitikken. På grund af COVID-19 er disse ikke udarbejdet.

Administrationen har screenet arbejdet med udmøntning af sigtelinjerne i Handicappolitikken, se bilag ”Status for arbejdet med handicappolitikkens sigtelinjer”. Der arbejdes systematisk og vedholdende med handicappolitikkens temaer i Faxe Kommune.

Årshjul
Med henblik på løbende at fokusere arbejdet med handicappolitikken på de områder, hvor det giver mest mening, besluttede Socialudvalget, at administrationen fremlægger en særskilt sag til Socialudvalget med forslag til 1-2 temaer, der sættes særligt fokus på det kommende år, samt forslag til, hvilke indsatser der iværksættes i forhold til fokusområderne. Handicaprådet og Seniorrådet inddrages i processen. Derudover vil Socialudvalget årligt få forelagt status på de initiativer, der iværksættes:

 • Maj: Handicaprådet og Seniorrådet orienteres om status på arbejdet med det forrige års tema(er) og drøfter indstilling af tema for det kommende år på baggrund af oplæg fra administrationen.
 • August: Socialudvalget orienteres om status på arbejdet med det forrige års tema(er) og beslutter tema(er) for det kommende år, på baggrund af indstilling fra Handicaprådet, Seniorrådet og administrationen.
 • Januar: Socialudvalget, Handicaprådet og Seniorrådet får en midtvejs status på arbejdet med det valgte tema.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet anbefaler et af de tre temaer til Socialudvalget.

Beslutning i Handicaprådet den 31. maj 2022

Ønske om at ordlyden konsekvensrettes i politikken, så der står borgere med handicap, frem for handicappede borgere.


Handicaprådet anbefaler at der arbejdes med:

 • Deltagelse og tilgængelighed
 • Netværk og fællesskaber


Idet Handicaprådet mener, at arbejdet med overgange er en naturlig del af det kommunale fokus og noget der arbejdes med løbende.


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V).25. Beslutning om proces for uddeling af Handicappris 2022

Sagsnr: 00.05.07-P00-1-22 Sagsansvarlig: Anne Marie Kragholm Skovsgaard

Sagsresume

Handicaprådet skal med denne sag tage stilling til indstillingstekst for Handicapprisen, frist for indstilling og hvornår indstillingerne skal behandles.


Sagsfremstilling

Handicaprådet uddeler hvert år en pris til personer/virksomheder/foreninger, der yder en særlig indsats for handicappede i kommunen.


Prisen plejer at blive uddelt ved åbningsceremonien til Haslev Kulturnat i slutningen af september. Handicaprådet fik ved sidste møde kendskab til, at der ikke planlægges en åbningsceremoni i år og at Handicapprisen derfor ikke kan uddeles i forbindelse med denne. Handicaprådet belsluttede at fastholde datoen for uddeling, frem for at flytte til FNs internationale handicapdag i december. Vi planlægger derfor at uddele årets Handicappris ved Haslev Kulturnat den 30. september 2022.


Indstillingstekst

Handicaprådet skal beslutte, om ordlyden for indstillingsteksten skal bibeholdes. Denne har været:


Handicaprådet uddeler hvert år en pris til personer/virksomheder/foreninger, der yder en særlig indsats for handicappede i kommunen. Er du kandidat til årets Handicappris? Eller kender du en, som er?


Handicaprådet i Faxe Kommune uddeler igen i år sin Handicappris. Prisen tildeles den person, virksomhed, organisation eller institution, som har fremmet lige muligheder for personer med handicap. En vis lokal forankring er en betingelse for at kandidere til prisen.


I sin tildeling vil Handicaprådet ikke kun se på tilgængelighed og jobskabelse, men vil også tillægge det værdi, at der er tænkt ud over de traditionelle rammer.


Handicapprisen kan almindeligvis ikke gives til medlemmer af kommunens Handicapråd.


Handicapprisen er på kr. 5.000,-. Prisen vil blive overrakt til prisvinderen på Haslev Kulturnat den 30. september 2022.


Proces

Handicaprådet skal beslutte en proces for Handicapprisen 2022, sekretariatet foreslår:


 • 1. juni - 1. august: Annoncering
 • 23. august: Behandling af indstillinger på Handicaprådets møde
 • 30. september: Uddeling af Handicapprisen på Haslev KulturnatØkonomi

Økonomiske konsekvenser

Handicapprisen er 5.000kr.

Herudover uddeles en buket til vinderen på 200kr.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet:

 • godkender ordlyden af indstillingsteksten,
 • godkender proces for Handicapprisen 2022.

Beslutning i Handicaprådet den 31. maj 2022

Indstillingstekst og proces godkendt.


Handicaprådet ønsker fortsat at uddele prisen ved Kulturnatten, gerne i forbindelse med underholdning. Samtidig ønsker rådet at der arbejdes på et eget event, f.eks. med afprøvning af hjælpemidler.


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V).26. Drøftelse af budget 2023-2026

Sagsnr: 27.69.48-A00-3-21 Sagsansvarlig: Anne Marie Kragholm Skovsgaard

Sagsresume

Handicaprådet drøfter budget 2023-2026, som forberedelse til dialogmøde med Socialudvalget den 7. juni 2022.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har i marts og april drøftet budgettemaer, der kan konkretiseres og udmøntes i egentlige budgetforslag, der skal indgå i dette års budgetproces.

På Socialudvalgets møde den 9. maj 2022 havde udvalget med sag nr. 58 en sidste forventningsafstemning, inden der i juni bliver sendt et budgetforslag for udvalgets område videre i budgetprocessen.


Socialudvalget arbejder videre med følgende besparelsesforslag:

 1. Udvidelse af tilbudsviften for borgere, der har behov for et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107,
 2. Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade,
 3. Reduktion af budget for værested.

Forslagene er kort beskrevet i det vedhæftede bilag.

En anden forudsætning af betydning for Socialudvalgets budget:
Der arbejdes på en genberegning og strukturering jf. gældende retningslinjer i forbindelse med indførelsen af ny takstbekendtgørelse. Denne takstbekendtgørelse afventes fortsat, og forventes først implementeret primo 2024. Center for Social, Sundhed & Pleje har igangsat et projekt der skal:

a) genberegne taksterne for støttekontaktpersoner, særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse, dagtilbud og botilbud,

b) vurderer det fremtidige kapacitetsbehov på samme områder,

c) udarbejde en budgetmodel i overensstemmelse med gældende regler på området.


Udvalget præsenteres på næste møde for de eventuelle konsekvenser, som projektet måtte have for budget 2023-2026.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet drøfter budget 2023-2026 på Socialudvalgets område.

Beslutning i Handicaprådet den 31. maj 2022

Handicaprådet drøftede budget og besparelsesforslag, som forberedelse til dialogmøde med Socialudvalget den 7. juni 2022.


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V).27. Meddelelser

Sagsnr: 27.69.48-A00-3-21 Sagsansvarlig: Anne Marie Kragholm Skovsgaard

Sagsresume

Meddelelser.

Sagsfremstilling

Diæter til eksterne møder

Ved mødet den 19. april drøftede Handicaprådet hvorvidt der udbetales diæter ved deltagelse i eksterne møder. Altså møder medlemmerne er inviteret til, som medlemmer af Handicapudvalget. Sekretariatet har fundet byrådssag 199 frem, fra den 25. november 2021: "Godkendelse af administrationsgrundlag vedr. diæter og godtgørelser til medlemmer af råd og nævn." Af denne fremgår:


"Der kan ikke ydes diæter og godtgørelser for deltagelse i andre aktiviteter end dem som beskrives i administrationsgrundlaget, som fx mødeforberedelse, studieture og seminarer, selvom de er besluttet i nævn/råd, eller aftalt med borgmester, udvalg eller administrationen."

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Beslutning i Handicaprådet den 31. maj 2022

Administrationen overvejer at lægge en sag op til byrådet, med forslag om at reglerne for godtgørelse forenkles og ensrettes. Så Handicaprådet, Udsatterådet og evt. andre råd, der fungerer på samme måde og på lignende områder, får råderet over egne budgetter. I samme ombæring genovervejes størrelsen på rådenes budgetter. Handicaprådet støtter kraftigt op om dette forslag.

Orientering om nyt hjælpemiddeldepot i Greve. Et samarbejde mellem 7 sjællandske kommuner, som har fungeret siden 1. april 2022. Opdatering på sag 46 i Handicaprådet, 2021. Forslag om besøg til hjælpemiddeldepotet næste år.


Forslag til gæster til kommende møder:

 • Borgerrådgiveren, om årsrapport
 • Leder af visitation pleje, om hjælpemidler


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V).28. Godkendelse af referat

Sagsnr: 27.69.48-A00-3-21 Sagsansvarlig: Anne Marie Kragholm Skovsgaard

Sagsresume

Handicaprådet skal godkende referatet.

Sagsfremstilling

Handicaprådet skal godkende referatet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Handicaprådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Handicaprådet godkender referatet.

Beslutning i Handicaprådet den 31. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Adelsbech (V).