Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 19. maj 2021 kl. 15:30
i Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

 


Pkt. Tekst
89 Godkendelse af dagsorden
90 Godkendelse af Informationssikkerheds og datapolitik
91 Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2020
92 Beslutning om tilslutning til projekt "Klar til SOSU"
93 Orientering om taskforcen vedrørende rekruttering samt lønniveau i ældreplejen
94 Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021
95 Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo april 2021
96 Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølge - 1. kvartal 2021
97 Drøftelse af budget 2022-2025
98 Orientering om sygefraværsstatistik 1. kvartal 2021
99 Godkendelse af Røgfri Arbejdstid - Rygepolitikken
100 Status på Faxe Kommunes hjemmeside
101 Orientering om arbejdet med helhedsplan for de almene familieboliger i afdelingen "Grønningen", Faxe.
102 Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Industrisvinget 6
103 Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Grønlandsgade 12
104 Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrunde
105 Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af storparceller Dalgården
106 Bevilling om tilskud til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel
107 Beslutning om opdatering af tilskud til private daginstitutioner
108 Godkendelse af revideret driftsaftale med de selvejende haller – Haslev Hallerne
109 Godkendelse af revideret driftsaftale med de selvejende haller – Faxe Hallerne
110 Godkendelse af forslag til lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede og Kommuneplantillæg nr. 31 og igangsættelse af høring
111 Beslutning om bevilling til landsbypulje 2021
112 Godkendelse af bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning
113 Meddelelser
114 Beslutning om at give købstilbud på erhvervsgrunde
115 Beslutning om accept af købstilbud på Kærsvænget 7, St. Torøje
116 Beslutning om ændring af udbud af storparcel
117 Orientering om status for analyser på indkøbsområdet
118 Lukkede meddelelser
119 Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 19. maj 2021

89. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-17-20 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Godkendt.


Fraværende:

Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).

René Tuekær deltog ikke i behandlingen af dette punkt.90. Godkendelse af Informationssikkerheds og datapolitik

Sagsnr: 85.15.00-A26-459-19 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsresume

Den 11. juni 2020 sendte Byrådet forslaget til Informationssikkerheds- og datapolitikken i høring i Hovedudvalget. Hovedudvalget har fremsendt sine kommentarer til Databeskyttelsesrådgiveren (DBR). DBR og IT & Digitalisering kan genkende de udfordringer Hovedudvalget peger på, fra det daglige arbejde med sikkerhedshændelser og godkendelse af nye IT-løsninger.
Der er udarbejdet forslag til, hvordan der tages højde for kommentarer ved implementering af politikken. Ud fra høringssvaret foreslås det, at præcisere lederens ansvar vedr. instruktion om opbevaring af data på side 6 i politikken. Den endelige Informations- og datapolitik fremlægges hermed til godkendelse.

Sagsfremstilling

I Faxe Kommune er formålet med Informations- og datapolitikken ikke kun at overholde lovens minimumskrav, men i mindst lige så høj grad at bruge politikken og håndbogen aktivt som et strategisk værktøj til at understøtte den digitale omstilling. Derfor tager politikken også højde for hvordan vi bedst passer på borgernes data, samtidig med at vi understøtter den digitale udvikling i overensstemmelse med Faxe kommunes digitaliseringsstrategi. Der er vedlagt oversigt over hvilke krav, strategier og procedurer, der er taget højde for ved udarbejdelse af Faxe kommunes nye Informationssikkerhedspolitik.

Informationssikkerhedspolitikken bygger først og fremmest på principperne i informationssikkerhedsstandarden ISO 270001, da det er et krav at alle offentlige myndigheder udarbejder en informationssikkerhedspolitik og –håndbog med udgangspunkt i ISO 2700. ISO 27001 er en international ledelsesstandard, der hjælper med at strukturere arbejdet med forretningskritiske informationer og bidrager til at minimere risikoen for brud på informationssikkerheden. ISO 27001 stiller krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed. ISO 27001 kan anvendes til at dokumentere organisationens arbejde med beskyttelse af følsomme oplysninger. Den er vigtig for en organisation der som Faxe Kommune behandler data, hvor kompromittering kan få betydelige konsekvenser for overholdelse af lovgivning, organisationens aktiviteter, troværdighed og image. Læs mere om ISO 27001 og implementering af Informationssikkerhedspolitikken og – håndbogen i bilaget "Baggrunden for ISO 27001 og implementering af Informationssikkerhedspolitik og -håndbog".

Databeskyttelsesrådgiveren præsenterede politikken for Hovedudvalget den 12. august 2020 og har modtaget høringssvar den 11. april 2021. Høringssvaret er vedhæftet som bilag.


Høringssvaret har fokus på de øgede udfordringer, som medarbejderne oplever i hverdagen i takt med, den stigende digitalisering i Danmark. Digitaliseringen betyder, at der er et stort udbud på det danske marked af løsninger, som kan understøtte arbejdsgangene. Den stigende konkurrence betyder, at de løsninger, som udbydes bliver mere og mere specialiseret og stiller større krav til medarbejdernes IT-kompetencer.


DBR og IT & Digitalisering har det sidste 1,5 - 2 år oftere og oftere set flere af de udfordringer Hovedudvalget peger på i det daglige arbejde med sikkerhedshændelser og godkendelse af nye IT-løsninger. Derfor er der ved udarbejdelse af politikken taget højde for, at vi under implementeringen kan arbejde aktivt med disse udfordringer.


Når Byrådet har godkendt politikken, skal der udarbejdes Informationssikkerhedshåndbog, der skal understøtte brugen af politikken i organisationen.

Implementeringen og driften af politikken og håndbogen bliver understøttet af et ledelsessystem, der skal hjælpe med at organisere arbejdet med Informationssikkerhed og Databeskyttelse. I forbindelse med implementering af systemet, evaluerer vi arbejdsgangene og organiseringen omkring anskaffelse og ibrugtagning af nye IT-løsninger. Her tager vi i særlig grad højde for Hovedudvalgets kommentarer og udfordringerne ved den digitale omstilling.


Ændringsforslag til politikken:

I høringssvaret punkt 2 efterlyses klare retningslinjer for, hvor medarbejderne må gemme data. I politikkens punkt "Ansvar for data og sikkerhed" er beskrevet, at det er lederens ansvar, at instruere medarbejderne i, hvor data må opbevares og behandles. Med udgangspunkt i høringssvaret foreslås det at tilføje følgende på side 6 under lederens ansvar:

"Ansvarlig for at instruere medarbejderne i, hvor data må opbevares og behandles samt sikre, at medarbejderne ikke opbevarer data i kommunens systemer".

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen budgetmæssige konsekvenser ved vedtagelse af politikken.

Evt. økonomiske konsekvenser ved implementering af politikken kendes ikke førend Informationssikkerhedshåndbogen er udarbejdet og implementeringen er planlagt.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller,

 • at Informationssikkerheds- og datapolitikken godkendes endeligt med tilføjelse af sætningen øverst på side 6 "Ansvarlig for at instruere medarbejderne i, hvor data må opbevares og behandles samt sikre, at medarbejderne ikke opbevarer data i kommunens systemer".
 • at der er ved implementering tages højde for Hovedudvalgets kommentarer som beskrevet i bilaget "Hvordan sikrer vi, at der tages højde for Hovedudvalgets kommentarer ved implementering af Informationssikkerhedspolitikken".


Beslutning fra Økonomiudvalget, 21. april 2021, pkt. 71:

Økonomiudvalget sendte sagen retur, og beder administrationen om blandt andet at beskrive konsekvenserne for principperne i ISO 27001. Sagen genoptages på et senere økonomiudvalgsmøde.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling 19. maj 2021:

Databeskyttelsesrådgiver Dorrit Hemmingsen deltager under punktet.

Opgaven med informationssikkerhed blev placeret sammen med Databeskyttelsesrådgiveren i IT & Digitalisering i forbindelse med implementering af GDPR. Dette skete fordi, der er en naturlig sammenhæng mellem informationssikkerhed og GDPR. Kravene til at arbejde med informationssikkerhed og databeskyttelse er blevet væsentligt højere de sidste par år og derfor opprioriterer vi områderne.

Godkendelse af den nye informationssikkerhed- og datapolitik er første skridt på vejen i denne proces.

Samtidig er det nødvendigt med en opdateret informationssikkerhedspolitik, hvis vi skal kunne håndtere mitID. De skærpede krav betyder nemlig, at vi skal have en revisionserklæring på, at vi opfylder en række tekniske og organisatoriske krav for at håndtere mitID. Et af kravene er, at vi har en Informationssikkerhedspolitik og –håndbog, der tager udgangspunkt i ISO 27001 samt et ledelsessystem som understøtter dette arbejdet.

Der er ved udarbejdelse af politikken taget højde for, at vi skal arbejde efter principperne i ISO 27001 (jf. punktet ”Formål” i politikken).

Vi er i gang med at implementere et ledelsessystem, som understøtter alle dokumentations- og kontrolkrav efter ISO 27001.

Vi kan ikke udarbejde håndbogen eller implementere ledelsessystemet uden vedtagelse af informationssikkerheds- og datapolitikken.

Hvis vi ikke opfylder minimumskravene til mitID pr. 1/9 betyder det, at vi ikke kan håndtere udstedelse af mitID til borgerne og vi kan heller ikke håndtere systemer, der kræver login via mitID.

I forbindelse med den politiske behandling af informationssikkerheds- og datapolitikken har administrationen modtaget en række spørgsmål til det nuværende/hidtidige arbejde med informationssikkerhed og ISO-standarden, hvor der bl.a. henvises til notatet ”Opdater sikkerhedspolitikkerne til en ny normal” udarbejdet af Digitaliseringsstyrelsen og Center for Cybersikkerhed i januar 2021 (vedlagt som bilag 6). Administrations vurderinger af og besvarelser på de stillede spørgsmålene behandlet i bilag 7 "Spørgsmål/svar vedr. arbejdet med informationssikkerhed i Faxe Kommune".

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).91. Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2020

Sagsnr: 00.07.40-K07-1-21 Sagsansvarlig: Anne Bodil Thielemann

Sagsresume

Borgerrådgiver Anne Thielemann deltager under punktet.


Borgerrådgiveren aflægger en gang årligt rapport til byrådet om funktionens virke. Rapporten indeholder også afrapportering om whistleblowerordningen


Rapporten indeholder beskrivelser af udvalgte forvaltningsretlige emner, der har betydning for sagsbehandlingen, som belyses ved hjælp af konkrete sager, der i årets løb har ført til forandring eller som har givet stof til refleksion.

Sagsfremstilling

Rapporten indeholder ligeledes nogle anbefalinger inden for specifikke sagstyper samt tre fremadrettede fokuspunkter:

 1. Ledelsesmæssigt fokus på god forvaltningsskik på områder med borgernær kontakt – gerne tilrettelagt på en sådan måde, at det bliver til et fælles projekt for alle de berørte medarbejdere i den pågældende afdeling.
 2. Ledelsesmæssig understøtning og sikring af medansvar for den fælles opgaveløsning hos medarbejderne.
 3. Ledelsesmæssig sikring af gode sagsrutiner og arbejdsgange til styring af sagerne – f.eks. gennem formulering af arbejdsgangsbeskrivelser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at borgerrådgiverens årsrapport 2020 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).92. Beslutning om tilslutning til projekt "Klar til SOSU"

Sagsnr: 54.42.04-A21-1-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsresume

Formålet med ”Klar til SOSU" er at forberede potentielle ansøgere til at kunne blive optaget på en social- og sundhedsuddannelse. Forløbet er målrettet borgere, der har brug for støtte til at blive uddannelsesparate. Aktuelt lever Faxe Kommune op til den nationalt fastsatte dimensioneringsaftale om optag af elever på social- og sundhedsområdet, men forventer ligesom landets øvrige kommuner, at rekrutteringsudfordringerne på området også vil ramme elevområdet. Udvalget skal beslutte, om der skal arbejdes videre med deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Voksenuddannelsescenteret (VUC) Storstrøm og Social- og Sundhedsuddannelserne (SOSU) Zealand Business College
(ZBC) har kontaktet Faxe Kommune med et forslag om at gå sammen om et nyt projekt, der skal gøre borgere uddannelsesparate og i stand til at gennemføre en uddannelse som enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Målgruppen er borgere, der er tilknyttet jobcentret, og som har udfordringer med at komme ind på arbejdsmarkedet. Projektet kaldes ”Klar til SOSU”. Tilbuddet skal foregå lokalt i Faxe, og forslaget består i udgangspunktet af et kursus med en kombination af 6 uger på skole og 12 uger i praktik.

VUC Storstrøm og SOSU ZBC har foreslået et samarbejde, der foreløbigt skal strække sig over tre år med to forløb pr. år. Forventningen er, at der skal være mellem 15-20 kursister pr. forløb på Klar til SOSU.

Klar til SOSU er endnu ikke gennemført nogen steder ud fra den model, VUC Storstrøm og SOSU ZBC har foreslået at implementere i Faxe Kommune. Der er derfor ikke nogen erfaringer med modellen.

I forlængelse af forslaget om at etablere Klar til SOSU, tilbyder VUC Storstrøm og SOSU ZBC også, at etablere den indledende del af den ordinære SOSU-uddannelse - Grundforløb 2 i Faxe Kommune. Grundforløbet har en varighed på 20 uger. Lokaler kan etableres på VUC Storstrømsafdeling i Faxe. Hovedforløbet som er den resterende del af SOSU-uddannelserne, vil fortsat foregå på SOSU ZBCs skoler i andre kommuner. Hvis det besluttes at etablere den indledende ordinære del af SOSU-uddannelsen i Faxe, forpligter Faxe Kommune sig i udgangspunktet til at garantere:

 • at 40 elever pr. år begynder på Grundforløb 2 i Faxe. I dag er det årlige optag på Hovedforløbet 63 elever i Faxe Kommune. De fleste elever tager uddannelsen som består af Grundforløb 2 og Hovedforløbet på SOSU-skolen i Næstved. For at opfylde kravet skal 2/3 af eleverne fra Faxe Kommune, fremadrettet ønske at begynde på Grundforløb 2 i Faxe.
 • at Faxe Kommune udsteder en uddannelsesgaranti, som betyder, at kvalificerede ansøgere optages på Grundforløb 2 og får elevløn under forløbet. Det er Faxe Kommune, der betaler og finansierer elevlønnen. Udgiften til Grundforløb 2 er en udgift, som normalt er statsligt finansieret via SU. Under forudsætning af at eleverne får voksenelevløn, vil det koste Faxe Kommune ca. 0,096 mio. kr. pr. elev på Grundforløb 2 eksklusiv refusioner.

Baggrunden for VUC Storstrøm og SOSU ZBC henvendelse er de rekrutteringsudfordringer, sundheds-, ældre- og socialområdet står overfor. Faxe Kommune er ligesom landets andre kommuner ramt af, at det er vanskeligt at rekruttere tilstrækkeligt mange kvalificerede ansøgere til stillinger indenfor områderne. I forlængelse af den problematik er der nedsat en taskforce i Faxe Kommune, som arbejder med de forskellige problemstillinger, rekrutteringsudfordringerne giver.

På elevområdet indgås der årligt en national dimensioneringsaftale om, hvor mange SOSU-elever de enkelte kommuner skal modtage. Som det fremgår af oversigten nedenfor, har Faxe Kommune opfyldt dimensioneringsaftalen de sidste to år.

Oversigt over dimensionering og antal elever der er optaget på henholdsvis social- og sundhedshjælper-uddannelsen (SSH) og social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) i Faxe Kommune


2019

2020

2021

SSH dimensionering

16

21

21

SSH optag

16

22


SSA dimensionering

26

42

42

SSA optag

26

44


Elevbudgettet er baseret på dimensioneringsaftalerne. Hvis der ansættes flere elever, end der er fastsat i dimensioneringsaftalen, skal Faxe Kommune finde finansiering til yderligere elevlønninger.

Faxe Kommune er ansættende myndighed på elevområdet, og har en stor interesse i at rekruttere kvalificerede elever. Faxe Kommune har indtil nu opfyldt sin dimensioneringsforpligtelse, og har ikke været berørt af rekrutteringsudfordringer i forhold til optag af elever. Administrationens erfaringer med initiativer der ligner Klar til SOSU er, at gennemførselsprocenten er lav, og kræver ekstra ressourcer til både praktikvejleder- og mentorfunktioner. Det forventes også, at det kan give udfordringer at rekruttere tilstrækkeligt med deltagere til projektet. Administrationens vurdering er, at et praktikforløb på 12 uger er langt i forhold til en afklaring af, om SOSU-området er attraktivt for en potentiel ansøger. Administrationen anbefaler derfor at reducere praktiktiden væsentligt. Det vil også betyde et mindre træk på vejleder- og mentorressourcer.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Det forventes at udgifter til VUC Storstrøm og SOSU ZBC for afholdelse af undervisning, ikke medfører ekstraudgifter for Center for Sundhed & Pleje, da det i udgangspunktet er finansieret som beskæftigelsesindsats via jobcentret.


Hvis antallet af ansatte elever holdes indenfor dimensioneringsaftalen, vil det heller ikke betyde øgede udgifter. Hvis det besluttes at reservere pladser til elever, der har gennemført Klar til SOSU-forløbet, kan det derimod betyde, at der optages pladser på uddannelsen på bekostning af bedre kvalificerede ansøgere.

Hvis der optages elever på hovedforløbet udover dimensioneringen, er den årlige lønudgift 0,250 mio. kr. pr. elev på voksenelevløn ifølge seneste overenskomst med FOA.


Hvis den ordinære del af SOSU-uddannelsen - Grundforløb 2 - etableres i Faxe, har SOSU ZBC en forudsætning om en uddannelsesgaranti, som betyder en forventet årlig udgift pr. elev på voksenelevløn 0,096 mio. kr. eksklusiv refusioner. De præcise økonomiske konsekvenser af dette kræver dog en nærmere udredning.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at administrationen i samarbejde med VUC Storstrøm, SOSU ZBC og Jobcentret til Senior & Sundhedsudvalgets møde i august udarbejder et konkret forslag til, hvordan "Klar til SOSU" kan tilrettelægges i Faxe Kommune med udgangspunkt i den nuværende dimensionering.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 11. maj 2021, pkt. 65:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).93. Orientering om taskforcen vedrørende rekruttering samt lønniveau i ældreplejen

Sagsnr: 00.01.00-A00-18-21 Sagsansvarlig: Anne Aastrup

Sagsresume

Der er nedsat en ny taskforce i Faxe Kommune, som arbejder med rekruttering og fastholdelse på ældreområdet i kommunen. Formålet med taskforcens arbejde er, at identificere særlige forhold og udfordringer i Faxe Kommune som kan have betydning for den fremadrettede rekruttering.

Den første delanalyse handler om lønninger til social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker. Når lønniveauet sammenlignes med omegnskommunerne fremgår det, at medarbejderne i alle tre faggrupper i Faxe Kommune, har de laveste lønninger. Samlet vil det anslået koste 3,6 mio. kr. årligt at matche gennemsnitslønningerne i omegnskommunerne og 6,9 mio. kr. at komme på niveau med den lønførende omegnskommune. Udvalget orienteres hermed om arbejdet.

Sagsfremstilling

Ny taskforce

Rekruttering og fastholdelse i ældreplejen er en udfordring, der går på tværs af hele landet. For at belyse de forhold der er særlige i Faxe Kommune, er der nedsat en tværfaglig taskforce, der skal undersøge forskellige problemstillinger. Formålet er, at taskforcen skal udarbejde forslag til konkrete initiativer, som kan øge rekrutteringen og fastholdelsen af medarbejdere på det samlede ældreområde i Faxe Kommune.


Medlemmerne af taskforcen er udpeget blandt lederne på sundheds- og plejeområdet, og medarbejderrepræsentanter i CenterMED. Desuden er HR og jobcentret repræsenteret som faste medlemmer. Der inviteres gæster til at deltage i taskforcen efter behov.


Der er etableret tre arbejdsgrupper i taskforcen, som er bemandet med gruppens medlemmer. En arbejdsgruppe arbejder med fastholdelse og arbejdsvilkår. En arbejdsgruppe arbejder med elev- og uddannelsesområdet. Og en arbejdsgruppe arbejder med rekruttering og introduktion af nye medarbejdere. De første møder er holdt i både taskforce og arbejdsgrupper.


Lønninger i Faxe Kommune og omegnskommuner

Taskforcen har indledningsvist undersøgt lønninger for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i Faxe Kommune og sammenlignet med lønningerne i omegnskommunerne Køge, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg.

Analysen er koncentreret om månedslønnede ordinært ansatte. For at gøre det muligt at sammenligne data på tværs af kommunerne, er alle stillingsbrøker omregnet til fuldtidsstillinger. Lønnen indeholder grundløn og stedtillæg som er et geografisk differentieret tillæg, der er reguleret i overenskomsterne. Desuden indeholder lønnen kvalifikationstillæg, funktionstillæg og eventuelt fritvalgstillæg, som den enkelte medarbejder alternativt kan vælge at konvertere til pension. De præcise forudsætninger er beskrevet yderligere i bilaget til sagen.


Figur 1 viser, at Faxe kommune har de laveste lønninger i sammenligning med omegnskommunerne for de tre faggrupper, der indgår i analysen. Køge Kommune er lønførende på SOSU-området og Vordingborg Kommune er lønførende på sygeplejen. Der udbetales stedtillæg i Køge og Næstved Kommune. Det kan være medvirkende til, at Køge Kommune har et højt lønniveau. Næstved Kommune har omvendt et lavt lønniveau til trods for stedtillægget. De præcise løntal fremgår af bilaget, hvor lønsammensætningen for de enkelte faggrupper også kan findes.


Det er også beregnet, hvad det koster at hæve lønningerne, så de ligger på niveau med omegnskommunerne:

Tabellen viser udgiften forbundet med en lønstigning for social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i Faxe Kommune, så lønniveauet harmoniseres med henholdsvis gennemsnitslønningerne i de seks kommuner og med den lønførende kommune. Samlet vil det koste 3,6 mio. kr. at matche gennemsnitslønningerne i omegnskommunerne og 6,9 mio. kr. at komme på niveau med den lønførende omegnskommune, hvis lønnen hæves for de tre faggrupper, der indgår i analysen.


En lavere løn end det nabokommunerne tilbyder, kan være en barriere for både rekruttering og fastholdelse. Det er dog usikkert i hvilket omfang løn er den vigtigste faktor i forhold til rekruttering og fastholdelse på ældreområdet. Task Forcen er fortsat i sin indledende fase, og vil senere kunne udpege yderligere forslag til aktiviteter og initativer i relation til arbejdsvilkår, uddannelse og rekruttering, der vil kunne understøtte fastholdelse og rekruttering.


Administrationen vil løbende holde udvalget orienteret om arbejdet i taskforcen. På udvalgets møde i juni orienteres der om elevområdet og herunder om fastholdelse af elever.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 11. maj 2021, pkt. 70:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).94. Orientering om forventet regnskab pr. 31. marts 2021

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-21 Sagsansvarlig: Stine Weber

Sagsresume

Administrationen har foretaget en gennemgang af hele Faxe Kommunes økonomi baseret på budget og forbrugstal pr. 31. marts 2021. Dette gælder både for drift, anlæg og forventningen til kassepåvirkningen.


Byrådet har på det seneste møde besluttet hvilke restbudgetter fra 2020, som skal overføres til 2021, og det skal derfor præciseres at denne opfølgning endnu ikke indeholder budgetter og skøn fra overførselssagen.


I de vedlagte bilag fremgår oplysninger om det enkelte udvalgs afvigelser målt op imod det korrigerede budget.


I både trykprøvningen og forventet regnskab pr. 28. februar kunne det ses, at udfordringen i 2021 primært ligger på Socialudvalget samt Beskæftigelses & Integrationsudvalget, og denne opfølgning bekræfter også dette.


Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over budgettet på 2.361,2 mio. kr. Den største afvigelse ses på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget og skyldes dels den landsdækkende udfordring i skyggen af Covid-19, dels et højt udgiftsniveau på sygedagpengeområdet og dels en markant øget tilgang af borgere på pensionsområdet.

Der er vedhæftet et bilag som viser tendensen for beskæftigelsesområdet.

Seneste prognose er, at vi i 2021 kan ende med en overskridelse på vores serviceudgifter med 16,8 mio. kr., set i forhold til sigtepunktet på 1.698,4 mio. kr. Merforbruget ses primært på børne- og ungeområdet under Socialudvalget, herunder anbringelser og andre forebyggende foranstaltninger. Samt på Teknik & Miljøudvalget som grundet den kolde vinter skønner en overskridelse på Vintertjenesten.


Både serviceudgifter og overførselsudgifter er også i 2021 påvirket af Covid-19. Indeholdt i serviceudgifterne, er afholdte Covid-19 udgifter i 1. kvartal på cirka 2 mio. kr. Også en del af merforbruget på forsørgelsesudgifter er relateret til Covid-19. Det er ikke vores forventning, at vi bliver kompenseret for vores merudgifter. Det skyldes, at kommunerne som helhed, for så vidt angår forsørgelsesudgifter, har fået en ramme som på landsplan dækker merudgifterne i 2021. I Faxe Kommune er budgetterne til forsøgerselsudgifterne ikke tilstrækkelige til at rumme den oplevede vækst på ledighedsydelser og pensionsområdet.


Administrationen er med ekstern bistand i færd med en gennemgribende analyse af arbejdsmarkedsområdet og forsørgelsesudgifterne, og der fremlægges på juni-møderne en sag herom, hvilket også skal ses i relation til Byrådets beslutning d. 29. april om en redegørelse for den forventede negative udvikling i kommunens likviditet.


Administrationen vil også på junimødet fremlægge forslag til kompenserende budgetbesparelser med virkning for indeværende budgetår.


I forhold til serviceudgifter er der en del kommuner som i 2020 havde store mindreforbrug på servicerammen og det stiller kommunerne i en dårlig forhandlingsposition i forhold til at blive kompenseret for merudgifter i 2021. Covid -19 udgifter indgår i de igangværende økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes Principper for Økonomistyring fortæller, at administrationen skal udarbejde en samlet opfølgning på kommunens økonomi. Opfølgningen pr. 31. marts er foretaget for alle kommunens udgifter og indtægter for at danne et overblik over årets kassepåvirkning.


Forventet stort merforbrug på de samlede driftsudgifter

Ved gennemgangen her i april, altså på data til og med marts, viser forventningen at udfordringerne stadig er på Beskæftigelses & Integrationsudvalget og Socialudvalget.


Vores samlede forventninger til driftsudgifterne er 2.426,2 mio. kr., hvilket ligger 65,0 mio. kr. over det korrigeret budget på 2.361,2 mio. kr.


Graf 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.


Tabel 1: Samlet drift - udvikling i budget og skøn pr. 31. marts 2021.


Ca. 2/3 af det forventede merforbrug ligger på forsørgelsesområder (ej service) under Beskæftigelses & Integrationsudvalget, imens ca. 1/3 ses på serviceområderne under Teknik & Miljøudvalget samt Socialudvalget.


Hvordan ser det så ud med serviceudgifterne?

Faxe Kommunes sigtepunkt for serviceudgifter er baseret på kommunens vedtaget budget for 2021, det vil sige 1.698,4 mio. kr.

Administrationens samlede skøn på serviceområderne udgør 1.715,1 mio. kr. og ligger således 16,4 mio. kr. over budgettet.


Tabel 2: Service - budget og skøn pr. 31. marts 2021.


Afvigelser for udvalgene, i tabellen ovenfor, er målt i forhold til budgettet, og ikke i forhold til sigtepunktet. På alle udvalgsområder arbejdes der med konkrete handlinger til at imødegå de forventede overskridelser og dermed sikre bedre budgetoverholdelse.


I bilagene præsenteres grafmateriale, og administrationen har sat fokus på at dele delområder under de enkelte centre i service og ej service, og dermed kan det give et overblik over hvilke budgetter, som er omfattet af sigtepunktet og udviklingen i årets skøn.


Hvordan ser det ud på de områder, som ikke ligger under service?

Budgettet til forsørgelse samt øvrige områder, der ikke er omfattet af servicesigtepunktet, udgør 662,4 mio. kr.

Skønnet viser et samlet udgiftsbehov på 711,1 mio. kr., det vil sige et merforbrug på 48,6 mio. kr.


Det er sandsynligt, at størstedelen af merforbruget på beskæftigelsesområdet skal finansieres af vores kassebeholdning. Det skyldes blandt andet, at kommunen har et ekstra stort antal borgere der modtager sygedagpenge, som er blevet forlænget, som en del af Covid-19 hjælpepakken på beskæftigelsesområdet. Det ekstra store antal modtagere af sygedagpenge rammer kommunen højt, fordi midtvejsreguleringer foretages ud fra gennemsnitsberegninger, og at kommunerne med økonomiaftalen for 2021 har fået udmeldt en økonomisk ramme, som sammenlagt kan indeholde også de øgede udgifter som følge af Covid-19.


Den anden store forklaring på merforbruget på beskæftigelsesområdet er en markant stigning i tilgangen af borgere på seniorpension og førtidspension. En stigning som er kraftigere end forventet, og som også er markant højere i Faxe Kommune end gennemsnitsstigningen for alle landets kommuner. Sidstnævnte har betydning for den statslige kompensation til udgifterne til førtidspension. Når udgifterne til førtidspension stiger, så kompenseres kommunere under ét af staten. Men kompensationen fra staten fordeles relativt ligeligt mellem kommunerne.


Det betyder, at kommuner med en lav vækst i udgifterne til førtidspension får en gevinst (kompensationen er større end de nye ekstraudgifter), mens kommuner med en større stigning i antallet af førtidspensionister får et betydeligt tab (kompensationen er mindre end de nye ekstraudgifter). Derfor får penionsområdet (førtidspension og seniorpension) langt større betydning for kommunens samlede økonomi end tidligere.


Der er igangsat en gennemgribende analyse af området, herunder forventninger til udgifter og indtægter i de kommende år, og resultaterne heraf fremlægges på de kommende udvalgsmøder og indgår i arbejdet med budget 2022-2025.


På udvalgsniveau er der givet følgende bemærkninger til skønnene

Herunder er angivet overordnede betragtninger på hvert udvalg - disse betragtninger kan være yderligere uddybet i bilagsmaterialet.


 • Beskæftigelses & Integrationsudvalget:

Beskæftigelsesområdet er forsat påvirket af Covid-19 situationen i Danmark og det forventede regnskab er derfor meget usikkert.

Sygedagpengeområdet er fortsat presset – og dette øges yderligere af, at retten til sygedagpenge nu er varslet forlænget til udgangen af juni 2021. Det skønnes dog at indsatsen, som blev vedtaget ved sidste udvalgsmøde og som bygger på BDOs anbefalinger fortsat, vil vise sig at få effekt allerede henover sommeren.


Der ses desuden en større tilgang til pensionsområdet end forventet, dette er særligt på området for seniorpensioner. Dette bekræftes af Seniorpensionsenheden under ATP, som oplever at modtage flere ansøgninger end forventet på landsplan.

Sidste år fik kommunerne, under ét, et løft til finansiering af beskæftigelsens merudgifter som følge af Covid-19. Løftet var en del større end kommunernes faktiske forbrug - både når det gælder områder med budgetgaranti og de forsikrede ledige (beskæftigelsestilskuddet). Den seneste melding fra KL, tyder derfor på at der ikke kommer yderligere finansiering i 2021 som følge af Covid-19. Dette fordi, det antages at kommunerne allerede har fået midlerne i budgetterne.


 • Børn & Læringsudvalget:

Forventet regnskab marts tegner fortsat et billede af, at der styr på aktiviteter og budget. Vi har fortsat særlig opmærksomhed rettet mod blandt andet Børn i Fællesskaber og udmøntningen af lønbudgettet på dagtilbudsområde Vest, Midt og Øst. Det er min vurdering, at vi med fortsat hånd på styringen, og med videreudvikling af vores aktivitetsstyring vil kunne fastholde balancen.


 • Plan & Kulturudvalget:

Overordnet set forventes det på nuværende tidspunkt at buget og regnskab vil balancere.

Bag denne betragtning ligger der en forventning om at midlerne til de ekstern finansieret projekt bliver overført fra 2020 til 2021. Mindre indtægten, for i alt 224.000 kr., vedrørende elevbetaling til Musikskolen og billetsalg/salg til private institutioner i Haslev Svømmehal dækkes indenfor Plan- og Kulturudvalgets samlede budgetramme. De manglende indtægter tilskrives en konsekvens af diverse Corona restriktioner. Svømmehallen har været helt lukket, og der er sket tilbagebetaling af aflyst undervisning på Musikskolen.


 • Senior & Sundhedsudvalget:

Merforbruget skyldes primært mellemkommunale afregninger. I den kommende tid gennemgås alle aktivitetsdata på området for at sikre korrekte opkrævninger og betalinger. Resultatet af denne gennemgang, vil fremgå af forventet regnskab pr. 30/4, som behandles på udvalgets møde i juni. Hvis der efter gennemgangen fortsat ses udfordringer i samme størrelsesorden, vil administrationen til mødet forelægge forslag til kompenserende besparelser for 2021.


Hjemmeplejen og plejecentrenes budgetter forventes fortsat overholdt i 2021. Der er dog som tidligere nævnt en væsentlig usikkerhed forbundet med hjemmeplejens budget i 2021.


 • Socialudvalget:

Merforbruget er baseret på et vækstskøn på 5 %, hvilket svarer til en halvering af væksten i 2020. Skønnet indeholder risici på anbringelser og forebyggende foranstaltninger. For at risici ikke skal betyde yderligere vækst, skal den administrative og politiske styring være stram. Udvalget præsenteres for yderligere kompenserende handlinger som en del af budgetprocessen i løbet af foråret.


 • Teknik & Miljøudvalget:

Hos center for Ejendomme er der skønnet ekstra covidrelaterede udgifter på ca. 3,3 mio. kr. som følge af ekstra rengøring i kommunens bygninger, transport af værnemidler og testkit samt håndtering og service omkring test- og vaccinestederne som ligger i kommunens bygninger og der er manglende indtægter i kommunens kantiner grundet nedlukning. Der disponeres pt. ikke med at Faxe Kommune kompenseres for covidrelaterede udgifter.


Der er skønnet merforbrug til vintertjeneste på 3,3 mio. kr. som følge af vinterens omfang i den første del af året. Dette har byrådet delvist kompenseret ved at overføre mindreforbruget på vintertjenesten i 2020 på 1,7 mio. kr. til vinterkontoen 2021.


Der iværksættes kompenserende handlinger som imødegår det forventede merforbrug på samlet 4,9 mio. kr.

Dette betyder reduktion i bygningsvedligeholdelse samt tilknyttet personale/arrangementservicering for 2,2 mio. kr.

Dette betyder reduktion på Park- og vejområdet for 2,7 mio. kr. mindre


Hos Center for Plan & Miljø skyldes merforbruget hovedsageligt en forskydning på eksternt finansierede projekter i udgifts og indtægts budgetter henover årene. Dette vil udbedres med de automatiske overførsler, hvor udgiftsbudgetterne bliver rykket. Projekterne er blevet forsinket et år.


 • Økonomiudvalget:

Intet at bemærke.


Anlæg

Kommunens samlede anlægsskøn udgør 84,2 mio. kr., hvilket ligger 15,2 mio. kr. under anlægsbudgettet. På anlægssiden er der heller ikke taget højde for budgetter eller skøn, som er besluttet med overførselssagen d. 29. april.


Tabel 3: Anlæg - budget og skøn pr. 31. marts 2021.


Under Teknik & Miljøudvalget skønnes et stort mindreforbrug som primært henfører sig til korrekt periodisering af anlægget "Forlængelse af Gisselfeldvej/Omfartsvej i Haslev", samt at der endnu ikke er planer om byggemodning, da disse skal prioriteres politisk.Kommunes kassebeholdning påvirkes af årets udgifts- og indtægtsniveau

Pr. 31. marts skønnes udgiftsniveauet samlet set at udgøre 41,5 mio. kr. mere end vi forventer af de samlede indtægter, og er således årets første opgørelse af kassepåvirkningen. Heraf er der hensat 20 mio. kr. på balanceforskydninger vedrørende opsparing til svømmehal.

På indtægtssiden er forventningen, at kommunen bliver reguleret negativt med 11,8 mio. kr. for beskæftigelsestilskuddet i 2020. Dette er seneste udmelding fra KL.


Tabel 4: Finansiering 2021 (i mio. kr.)


Behov for kompenserende besparelser

Med baggrund i forventet regnskab pr. 31 marts 2021, herunder særligt den store stigning i tilgangen af borgere til pensionsområdet med deraf følgende merforbrug og træk på kommunens likviditet, vil administrationen til Økonomiudvalgets møde i juni fremlægge forslag til kompenserende besparelser med virkning fra indeværende budgetår.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget, 10. maj 2021, pkt. 63:

Anbefalet.


Lars Folmann (O) deltog i mødet i stedet for Mikkel Dam (I).

Beslutning fra Socialudvalget, 10. maj 2021, pkt. 54:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 11. maj 2021, pkt. 71:

Anbefales.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget, 11. maj 2021, pkt. 67:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 12. maj 2021, pkt. 69:

Anbefalet


Nadia Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Steen Petersen (O) deltog ikke under behandling af punktet.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 17. maj 2021, pkt. 93:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.


Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Økonomiudvalget er bekymret for den markant negative økonomiske udvikling på beskæftigelsesområdet, og ønsker derfor en detaljeret redegørelse for de underliggende årsager hertil i forhold til budget 2021. Ligeledes ønskes redegjort for stigningen i antallet af personer på de enkelte ydelser under beskæftigelsesområdet i forhold til forventningen, samt hvor mange af disse personer som kommer fra andre indsatser/ydelser og den afledte økonomiske konsekvens heraf for kommunens økonomi og servicebudget. Der ønskes endvidere en detaljeret redegørelse for og vurdering af de underliggende årsager til den økonomiske udvikling på hjemmeplejeområdet og socialområdet. Herudover ønsker udvalget en redegørelse for, hvorfor der i sagsindstillingen er taget udgangspunkt i COVID-19 relaterede udgifter som hovedårsag til den negative udvikling i økonomien.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).95. Orientering om Økonomiske Nøgletal pr. ultimo april 2021

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-4-21 Sagsansvarlig: Brian Flemming Trynskov Sørensen

Sagsresume

I denne sag præsenteres de overordnede nøgletal for Faxe Kommune og de enkelte udvalg.


Opgørelsen viser, at kommunes likviditet holdes stabilt og selv om der er økonomiske udfordringer på nogle områder, så har de fleste udvalg en forbrugsprocent, som holder sig under vejledende.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)


Kommunens likviditet holder tendensen

Ved udgangen af april måned ses en stigning i 3 mdrs. likviditeten på 20 mio. kr. set i forhold til marts måned.

Der har dog været mere eller mindre større udbetalinger, som påvirker likviditeten, men disse har dog ikke haft en direkte negativ virkning på likviditeten, som på trods af disse udbetalinger, har fået et løft siden marts.

I marts lå 3 mdrs. likviditeten på 145,7 mio.kr. og ved udgangen af april er dette steget til 165,4 mio.kr.


Likviditeten for 2021 følger samme mønster, som også sås i 2020.

Udgangspunktet for likviditeten for 2021 var dog væsentligt højere end i 2020. Dette kan både ses i ovenstående tabel, men endnu tydeligere i udviklingsgraferne i bilaget.

I 2020 steg 3 mdrs. likviditeten også med 20 mio. kr. for marts til april, hvorefter den faldt i perioden fra april til maj (det samme gjorde sig gældende for 2019).

Da det lige nu er udgangspunktet, som er årsagen til den høje likviditet, så betyder det også at Faxe Kommune lige nu ikke opbygger likviditet, men følger samme bevægelsesmønster, som også sås i 2020 og 2018, hvorimod 2019 var atypisk for 12 mdrs. likviditeten.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. april baseret på 4/12 af 100 %, og udgør 33,33 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

*): Dette udvalg ligger 1 procentpoint eller mere over den vejledende forbrugsprocent og er derfor specificeret i bilaget.

**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Den samlede forbrugsprocent for Faxe Kommune holder sig under den vejledende forbrugsprocent.

Ultimo april ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 32,53 % af det korrigerede budget, svarende til 0,81 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.


Forbrugsprocenterne pr. ultimo april tegner det samme billede, som der sås ved nøgletallene for marts.

De fleste udvalg har en forbrugsprocent, som ligger enten flere procentpoint over eller under den vejledende forbrugsprocent. Økonomiudvalget og Senior & Sundhedsudvalget er de eneste, hvor forbrugsprocenten holder sig tæt op af den vejledende.

Ligesom ved opgørelsen for marts, så kan det tydeligt ses, at Beskæftigelses & Integrationsudvalget samt Socialudvalget har områder, hvor de er udfordret. Dette er dog også det som signaleres ved de økonomiske opfølgninger (Forventet regnskab), hvor der også skønnes en overskridelse af budgettet.


Denne gang er Teknik & Miljøudvalget dog også kommet på listen over de udvalg, som har et forbrug, der trækker deres forbrugsprocent over den vejledende forbrugsprocent. Det skyldes udgifter til snerydning.


Covid-19 har også i 2021 indflydelse på forbrugsprocenten. Det er dog ikke alle udvalg, hvor dette kan ses på nuværende forbrugsprocent. Beskæftigelses & Integrationsudvalget er dog stadig påvirket af Covid-19. Dette er også en af de ting, som gør sig gældende i det forventede regnskab for Beskæftigelses og Integrationsudvalget.


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlægsarbejdet er i fuld gang

Ved udgangen af april ligger det samlede frigivet rådighedsbeløb på 99,4 mio. kr.

Ud af det samlede rådighedsbeløb er der brugt ca. 10 %, svarende til 9,6 mio. kr.


Forbruget er fordelt mellem udgift og indtægt således:

Netto 9,6 mio. kr. (Udgifter: 14,8 mio. kr., indtægter: 5,2 mio. kr.).


Forbruget på anlæg går fremad. Det er især anlæg vedr. udskiftning af gadelys og renovering af broer, hvor der ved begge er brugt over 50 % af det frigivet rådighedsbeløb. Ved udgangen af marts lå forbrugsudgifterne på 4,0 mio. kr., og således er forbruget steget med 5,6 mio. kr. siden sidste måned. Det skal dog nævnes at det er nettoforbruget, der er steget med de 5,6 mio. kr. Bruttoudgifterne er steget med ca. 9,3 mio. kr, men så er der til gengæld også kommet en del indtægter fra både salg og deponering.


Forbruget var pr. ultimo april 2020 fordelt således:

Netto 6,1mio. kr. (Udgifter: 6,3 mio. kr., indtægter: 0,2 mio. kr.).


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg. Viser alle kommunens anlæg uanset størrelse på rådighedsbeløb og forbrug.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).96. Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølge - 1. kvartal 2021

Sagsnr: 00.36.00-S00-2-21 Sagsansvarlig: Lillian Fløjgaard

Sagsresume

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 1. kvartal 2021. Seneste orientering vedrørende 4. kvartal 2020 var på Økonomiudvalgets møde den 10. februar 2020.

Sagsfremstilling

Nordea Markeds, som hjælper kommunen med sparring vedrørende vores beholdning af værdipapirer, har fremsendt afkastrapport for 1. kvartal 2021. Oversigten over låneporteføljen er udarbejdet af administrationen pr. 31. marts 2021.


Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo marts 2021 ialt 175,1 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaller har været således:


Værdipapirer (kursværdi)

2. kvartal 2020

3. kvartal 2020

4. kvartal 2020

1. kvartal 2021

Markedsværdi ultimo i alt

170,9 mio. kr.

174,7 mio. kr.

175,1 mio. kr.

175,1 mio. kr.

Periodeafkast

2,73%

0,77%

1,52%

0,15 %


Nordea´s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på 0,15 % i 1. kvartal 2021 kommer fra:

 • Obligationsandel (87 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde -1,08 %
 • Aktieandel (13 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde 9,1 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.


Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo marts måned 2021 i alt 221,7 mio. kr. Fordelingen mellem fast rente og variabel rente har været uændret i de senest 4 kvartaller jfr. tabellen herunder.


Lån (norminel)

2. kvartal 2020

3. kvartal 2020

4. kvartal 2020

1. kvartal 2021

Lån eksklusiv ældreboliger

233,5 mio. kr.

229,8 mio. kr.

226,7 mio. kr.

221,7 mio. kr.

Rentefordeling:

Fast rente

77 %

77 %

77 %

77 %

Variabel rente

23 %

23 %

23 %

23 %

Valutafordeling:

Gæld i DKK

100 %

100 %

100 %

100 %


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).97. Drøftelse af budget 2022-2025

Sagsnr: 00.30.00-S00-1-21 Sagsansvarlig: Anita Ponikowski

Sagsresume

Økonomiudvalget fortsætter drøftelserne om budget 2022-2025, herunder udkast til besparelsesforslag på udvalgets område.

Sagsfremstilling

I budgetvejledningen for udarbejdelse af budget 2022-2025 indgår det nye tiltag i processen, at udvalgene igennem foråret arbejder med bidrag til budgettet.

Økonomiudvalget vedtog budgetrammer i februar, og drøftede dem i marts sammen med en præsentation af udvalgets oprindelige budget. I april drøftede udvalget udfordringer for budgettet og de overordnede forslag til temaer for at finde løsninger på udfordringerne.

Siden sidste udvalgsdrøftelse er temaerne for løsningsforslag nu yderligere konkretiseret, og udkast til skemaer for budgetreduktionerne er vedhæftet sagen som bilag. Der er skemaer for følgende forslag:


 • Reduktion af direktionens lønpulje
 • Effektiviseringer og reduceret pris- og lønfremskrivning
 • Reduktion af lønbudgetter som finansiering af afregning af indefrosne feriemidler


Det sidste forslag omhandler en model for afregning af de indefrosne feriemidler. Afregningen er et komplekst emne, og derfor er der vedhæftet et notat der beskriver problemstillingerne lidt nærmere, og samtidig præsenteres forskellige modeller for, hvordan kommunen kan vælge at afregne og finansiere de indefrosne feriepenge. Budgetreduktionsskemaet har taget udgangspunkt i den sidste model i notatet.


Dette er næstsidste udvalgsdrøftelse af budgetbidraget, inden det skal overleveres til budgetforhandlingerne efter juni-mødet. Administrationen arbejder med at supplere de tre nuværende forslag med yderligere.

Under Økonomiudvalgets drøftelse af budget 2022 på forrige møde blev der efterspurgt mulige forslag, der sigter på at øge kommunens indtægter. Eftersom det i høj grad er kommunens likviditet, der udgør rammen for kommunens udgiftsmuligheder på service og anlæg, vil øgede indtægter have en stor positiv indvirkning på kommunens økonomi og handlerum. Derfor bidrager tiltag som en aktiv erhvervs- og vækstpolitik med udstykning af nye boligområder, planlægning for nye erhvervsområder, tiltrækning af flere arbejdspladser, understøtte øget turisme og lign. til at forbedre kommunens økonomi. Det er dog ikke muligt præcist at fastsætte de konkrete øgede indtægter heraf på en sådan måde, at det kan indarbejdes direkte forlods i kommunens budget som en indtægtsforbedring. Men gevinsterne af sådanne tiltag vil indgå i kommunens økonomiske balance efterhånden som de opnås, og derfor anbefales det at fortsætte med at prioritere en aktiv by- og erhvervsudvikling. Administrationen har afdækket potentialerne for at skabe øgede indtægter via opmanding på kontrolgruppen, yderligere hjemtagning af refusioner mv., men på nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et konkret potentiale, der med sikkerhed kan indgå i budgetarbejdet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

De økonomiske konsekvenser afhænger af hvilke beslutninger og prioriteringer, der foretages i udvalget.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at udvalget drøfter bidrag til budget 2022-2025 på udvalgets område, herunder forslag til budgetreduktioner.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).98. Orientering om sygefraværsstatistik 1. kvartal 2021

Sagsnr: 81.28.00-G01-91-21 Sagsansvarlig: Gowshi Sivarajah

Sagsresume

Økonomiudvalget orienteres om sygefraværsstatistikken for 1. kvartal 2021. Sygefraværet i 1. kvartal 2021 er lavere end samme periode sidste år, hvor faldet især ses i det korte fravær. De borgernære og personaletunge centre bidrager primært til kommunens samlede fald, og samtidig formår de centre, som i forvejen har lavt sygefravær at fastholde dette.

Der ses fortsat et stort potentiale for at sænke sygefraværet yderligere ved en fastholdelse af de iværksatte initiativer i Øget Nærvær – Bedre Trivsel. Enkelte af disse initiativer har været forsinket grundet COVID-19, men implementeringen af indsatserne pågår og begynder at fylde mere i organisationen.

Sagsfremstilling

Sygefraværet i 1. kvartal 2021 er 0,81 procentpoint lavere end samme periode sidste år. Sammenlignet med 1. kvartal 2020 er det et fald i det korte fravær, der er den primære årsag til faldet i 1. kvartal 2021.

Der kan observeres et fald i sygefraværet i alle centre. Dog er det primært de borgernære og personaletunge centre Center for Sundhed & Pleje, Center for Børn & Undervisning og Center for Familie, Social & Beskæftigelse der bidrager mest til kommunens samlede fald. Det er endnu for tidligt at sige, hvad den præcise årsag til faldene er for disse tre centre. Fælles for dem alle er dog, at de har udarbejdet handleplaner for en sænkning af sygefraværet, og at der er stort fokus på problemstillingen blandt ledere og medarbejdere.

Sammenholdes det samlede fald i sygefraværet med antallet af medarbejdere i centrene, er faldet i de tre borgernære centre fortsat moderat. Center for Børn & Undervisning er f.eks. det center med det største fald i den samlede mængde sygefravær, men også det center med det laveste fald set pr. fuldtidsansat medarbejder. Faldet er dog stadig mærkbart, med næsten en halv arbejdsdags fravær pr. fuldtidsansat. Der er ligeledes enkelte afdelinger, hvor der kan ses en stigning i sygefraværet. Der er derfor fortsat et stort potentiale for at sænke sygefraværet yderligere. Dette potentiale skal realiseres ved at fastholde det ledelsesmæssige fokus på de iværksatte initiativer i Øget Nærvær – Bedre Trivsel.

Status på Øget Nærvær - Bedre Trivsel

Handleplaner og måltal:
Udrulningen af de centervise arbejdsmiljødage er fortsat i gang. COVID-19 har medført forsinkelser. I nogle tilfælde har dagen først været planlagt som et fysisk arrangement, hvorefter det er blevet aflyst og derefter omformet til et digitalt arrangement. Men implementeringen pågår og er ved at være udrullet i flere centre, og denne understøttes af brugbar ledelsesinformation omkring sygefraværsstatistik. Et centralt element i arbejdet med handleplaner og måltal er den forpligtende dialog, der foregår i ledelseskæden, hvor sygefraværet på hver enkelt arbejdsplads løbende drøftes mellem ledelsesniveauerne.

Rekruttering og coaching af nye ledere:
Indsatserne med at onboarde nye ledere ved hjælp af personlighedstest og et coachingforløb er i store træk blevet indarbejdet i organisationen. For at sikre bedst mulig effekt har HR indført evaluering af både rekruttering og coachingforløb i januar 2021. Det samlede billede er, at indsatserne har en positiv effekt. Når tilstrækkelige evalueringer er indsamlet, fremlægges resultatet.

Processer på arbejdspladser:
I 1. kvartal har efterspørgslen på udviklingsprocesser på arbejdspladserne ikke fyldt så meget. HR har haft enkelte konflikthåndteringer og udviklingsforløb af teamsamarbejde. HR har i denne periode primært fokuseret på design af arbejdsmiljødage, rekruttering, coaching og udvikling af nye HR processer. Det billede er vendt, og frem mod sommer og i efteråret har HR fået mange henvendelser på konflikthåndteringer, lederteamudviklingsforløb og udvikling af samarbejde / kultur blandt medarbejdere. Disse vil strække sig et godt stykke ind i efteråret, og vidner om et forøget fokus på at udvikle arbejdsfællesskabet og ledelsen på arbejdspladserne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).99. Godkendelse af Røgfri Arbejdstid - Rygepolitikken

Sagsnr: 87.20.00-P22-1-21 Sagsansvarlig: Carsten Riis

Sagsresume

I forbindelse med budgetaftalen 2021 er det besluttet at indlede en proces i samarbejde med medarbejderne, Hovedudvalget og de faglige organisationer om, at Faxe Kommune skal have røgfri arbejdstid fra 1. juli 2021.


I den forbindelse er der nedsat en arbejdsgruppe til formålet. Arbejdsgruppen har udarbejdet et udkast til en rygepolitik, et spørgsmål-svar-papir samt et forslag til en strategi for, hvordan røgfri arbejdstid skal implementeres og kommunikeres ud i organisationen.


Sagen har været i Hovedudvalget den 28. april 2021, hvor politikken blev kommenteret, og det blev drøftet, hvordan Røgfri Arbejdstid kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde lokalt (se bilag).


Sagen beskriver rygepolitikken, FAQ (se bilag) og kommunikationsplanen for implementering af Røgfri Arbejdstid.

Sagsfremstilling

Rygepolitikken

Rygepolitikkens regler og implementering læner sig tæt op af, hvordan andre kommuner har grebet Røgfri Arbejdstid an. Målet med Rygepolitikken er, at den er enkel og tydelig, således at vi undgår, at der opstår tvivl om reglerne.


Politikkens opbygning består af formålet med politikken samt dens indhold, særlige arbejdspladser, støttemuligheder, håndtering af rygeregler og lovgrundlaget. Politikkens formål tager afsæt i et sundhedsperspektiv. Herefter fremgår politikkens indhold, der definerer Røgfri Arbejdstid, som er den tid, man er på arbejde, får løn og står til rådighed. Det beskrives i støttemulighederne, at Faxe Kommunes rygestoprådgiver kan kontaktes for nærmere information. For at besvare de mest stillede spørgsmål, er der herudover udarbejdet en FAQ.


Det fremgår af politikken, at medarbejdere som overenskomstmæssigt selv betaler for deres frokostpause kan ryge i denne pause, som den eneste undtagelse blandt kommunens ansatte. Rygningen skal dog foregå udenfor matriklen. Dette er i overensstemmelse med praksis i landets øvrige kommuner med røgfri arbejdstid.


Implementering og kommunikationsplan

For at få implementeret og kommunikeret Røgfri Arbejdstid har arbejdsgruppen udarbejdet en plan i 3 skridt:


1. Udmelding om Røgfri Arbejdstid

Røgfri arbejdstid er kommunikeret ud i Nyhedsbrevet ”NYT FRA DIREKTIONEN OG KOLLEGERNE” den 19. marts 2021 med tilhørende videopræsentation. Der er herudover særskilt meldt ud om røgfri arbejdstid til Lederforum, alle TR’er og AMR’er. For at inddrage medarbejderne i processen, opfordrede vi dem til at indsende forslag og ideer til støttemuligheder. Næste skridt er, at der eksternt kommer en udmelding om røgfri arbejdstid til pressen.


2. Klædt på til Røgfri Arbejdstid

Ledere/TRIO klædes på med information om røgfri arbejdstid, således at det kan kommunikeres ud til medarbejderne. Der vil herudover blive oprettet en side på intranettet/Aula, hvor der kan findes information om støttemuligheder, FAQ om røgfri arbejdstid, Rygepolitikken mv.


3. Ikrafttrædelse den 1. juli 2021

Der sættes fokus på dagen i form af et arrangement eller anden opmærksomhed. Herudover skal der opsættes plakater og skiltning af røgfri arbejdstid.


En så stor ændring vil give anledning til dilemmaer og spørgsmål, hvorfor implementeringen følges løbende fra hele ledelsens side, så vi løbende får afklaret de spørgsmål, der måtte komme.


Det er vigtigt, at det tydeliggøres i implementeringen, at Røgfri Arbejdstid ikke handler om, at man SKAL holde op med at ryge, men derimod om den røgfrie arbejdstid. Det er i den forbindelse også vigtigt at kommunikere ud, at Røgfri Arbejdstid først og fremmest er baseret på tillid, således at der ikke opstår en kultur, hvor medarbejdere angiver og overvåger hinanden.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at udkastet til rygepolitikken for ansatte i Faxe Kommune godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).100. Status på Faxe Kommunes hjemmeside

Sagsnr: 85.11.20-G01-4-21 Sagsansvarlig: Gitte Holm Søndervang

Sagsresume

I Borgerrådgiverens årsrapport for 2019 peges der på 3 fremadrettede fokuspunkter for Faxe Kommune. Første punkt er "Kommunens hjemmeside - søgefunktionen virker ikke optimalt. Denne funktion bør udvikles". I denne sag beskrives hvilke udviklingstiltag der er lavet på Kommunens hjemmeside som opsamling på Borgerrådgiverens årsrapport.

Sagsfremstilling

Faxe Kommunes hjemmeside er under løbende udvikling, og IT & Digitalisering sikrer, at gældende lovgivning på området opfyldes. Det betyder, at Faxe Kommunes hjemmeside har fået tilføjet:


 1. En samtykkeerklæring til overholdelse af de gældende regler fra Datatilsynet vedrørende cookieinformationer på hjemmesiden.


 1. Der er blevet udarbejdet en webtilgængelighedserklæring på Kommunens hjemmeside - til opfyldelse af "Lov om webtilgængelighed" fra Digitaliseringsstyrelsen. 1. Søgefunktionen på hjemmesiden har fået et løft.
 • På hjemmesiden vises der nu et udpluk af den tekst man kommer ind på, hvis man klikker videre. I denne tekst er søgeordet fremhævet, så man bedre kan se om det passer til det man kigger efter.
 • Der er kommet en bedre kategorisering efter emne i søgeresultatet eksempelvis Borger, Politik eller dokument.
 • Indholdssider og borger.dk-artikler med her og nu information, bliver nu vist før resultater fra udvalgsmøder mm., hvilket har været et ønske.
 • Vi har mulighed for at tilføje synonymer. Hvis man for eksempel opretter synonymet "skrald" i stedet for "affald", vil en søgning på skrald nu automatisk vise alle resultater under affald.
 • Vi kan se på søgningerne hvis mange fx staver "visitation" forkert. Her kan vi ligesom med synonymerne indsætte staveformer/stavefejl, så man havner på det ønskede alligevel. Tilføjelse af synonymer og staveformer er en manuel process der arbejdes på at optimere den kommende tid. De nye søgemuligheder har generelt også hjulpet lidt på søgehastigheden.


På Økonomiudvalgets møde i juni vil der være en sag omkring kommende udviklingsmuligheder på hjemmesiden.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for HR, Økonomi & IT indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).
101. Orientering om arbejdet med helhedsplan for de almene familieboliger i afdelingen "Grønningen", Faxe.

Sagsnr: 03.02.00-G01-1-18 Sagsansvarlig: Dorrit Hemmingsen

Sagsresume

Boligselskabet Domea Faxes afdeling ”Grønningen” blev opført i 1974-1975 som prisbilligt træbarak byggeri. Boligerne er ikke blevet vedligeholdt løbende, og det har givet afdelingen et image som mindre attraktiv. Afdelingen har ikke kunne afsætte tilstrækkelige midler til en gennemgribende renovering. Siden 2012 har Domea arbejdet på en helhedsplan, som kunne opnå støtte fra Landsbyggefonden. Dette er nu lykkedes og der er indledt dialog med Domea om, hvordan Faxe Kommune forholder sig til at støtte op om gennemførelse af helhedsplanen og efterfølgende udvikling af afdelingen.

Sagsfremstilling

Boligselskabet Domea har fremsendt helhedsplan for afdelingen ”Grønningen” for at beskrive afdelingens mange udfordringer. Udfordringerne er inddelt i hovedkategorierne: økonomiske, bygningsfysiske og sociale. Læs mere om udfordringerne i bilaget ”6901-Domea- helhedsplan”.

Boligselskabet Domeas afdeling ”Grønningen” består af 73 almene familieboliger, der er opført som tæt/lavt byggeri. Læs mere om afdelingen i bilaget ”Fakta om Grønningen”

Grønningen er opført som billigt træbarak byggeri. Den skrøbelige materialekvalitet og den i dag forældede håndværksmæssige byggeteknik, giver mange udfordringer med indeklimaet. Der er akkumulerende fugtproblemer i facade- og tagkonstruktioner, som har medført mange bygningsskader. Disse forhold fastholder afdelingen i en negativ spiral af stigende vedligeholdsudgifter, tiltagende forfald og dermed manglende konkurrencedygtighed i forhold til de andre boliger i Faxe. Domea har taget flere af boligerne ud af drift, da de ikke længere er beboelige.
Da der har været udfordringer med boligernes fysiske tilstand i flere år, har det påvirket afdelingens økonomi i en grad, så den ikke selv kan finansiere den nødvendige renovering.

Domea har efter en lang proces fået tilsagn om økonomisk støtte fra Landsbyggefonden til renovering. For at få støtte, skal der være byggeteknisk dokumentation for, at afdelingen ikke kan genoprettes uden at afdelingens fysiske udfordringer løses.

Landsbyggefonden må ikke give tilsagn til et sådant projekt, førend der er dokumentation for følgende:

 • at renoveringen er byggeteknisk forsvarlig
 • at boligorganisationen har afdækket alle omkostningsreducerende alternativer
 • at der sikres driftsøkonomisk genopretning af afdelingen
 • at renoveringen ikke medfører en for høj huslejestigning
 • at boligerne bliver tidssvarende
 • at renoveringen og finansieringen heraf overholder almenboliglovens krav

Landsbyggefondens helhedsplan kan således tages som udtryk for, at der indenfor almenboliglovens rammer er fundet en mulig og økonomisk forsvarlige løsning, der sikrer en byggeteknisk forsvarlig renovering uden at bruge flere private eller offentlige midler, end nødvendigt for at sikre tidssvarende boliger til en rimelige og konkurrencedygtig husleje.

Gennemførelse af helhedsplanen koster 113.591.904. Dette kan synes som et højt beløb i forhold til andre byggeprojekter herunder andre nyopførte almen bolige projekter.
Almenboliglovens regler om renoveringsprojekter betyder dog, at dette projekt hverken kan sammenlignes med ustøttede bygge- og renoveringsprojekter eller nybyggeri i almene boligprojekter. I vedlagte bilag er forskellige alternativer belyst.

Den fremsendte helhedsplan vurderes, at være det mest optimale renoveringsprojekt af Grønningen indenfor lovens rammer. Alle renoveringsprojektets opgaver kommer i udbud, så der sikres konkurrencedygtige priser på udførelsen.

Helhedsplanen har fokus på at gøre afdelingen attraktiv med nutidige boliger med ny klimaskærm, tilgængelighed i terræn med anlæg af stiarealer og belysning, etablering af legeplads og udearealer, der kan understøtte et godt naboskab for beboere i alle aldre. Administrationen har en god dialog med Domea, om udvikling af afdeling , herunder hvordan vi kan skabe bedre tilknytning mellem Grønningen og byen og lokalområdet. Vi har bl.a. talt om mulighed for at udvikle det samlede grønne areal nord for Grønningen, så det kan styrke integrationen til lokalområdet samtidig med, at vi fastholder de 12 kolonihaver og boldbanen, som er vigtige for at styrke fællesskabet i afdelingen.

Som et led i styringsdialogen er vi forpligtet til at samarbejde med boligorganisationen om at løse afdelingens boligsociale udfordringer og sikre lokalt tilpassede løsninger. Der skal være fokus på den langsigtede udvikling.

Faxe Kommune er ikke forpligtet til at tiltræde den nuværende helhedsplan, selvom den er godkendt af Landsbyggefonden. Hvis vi arbejder videre med den nuværende helhedsplan, er Domea økonomisk set begrænset af de rammer, som landsbyggefonden har godkendt. Derfor er det vigtigt, at vi samarbejder med Domea om at få mest muligt udvikling for de afsatte midler og holder fokus på, at de samlede omkostninger til udvikling af Grønningen og området omkring Grønningen holdes på et fornuftigt niveau.

Domea vurderer, at alle mulige finansieringskilder er optimalt udnyttet i projektet. Yderligere udvikling af afdelingen skal derfor skabes gennem andre tiltag som f.eks. fleksible udlejningsregler når boligerne skal udlejes efter renovering. Når renoveringen er gennemført bliver afdelingens driftsbudget væsentligt reduceret. Det giver på forholdsvis kort sigt mulighed for nye bygningsforbedringer og evt. udvidelse af afdelingen på friarealet mod Vinkelvej.

Når vi har haft yderligere dialog med Domea, om hvordan vi kan støtte op om gennemførelse af helhedsplanen vender vi tilbage med en beslutningssag på et kommende Økonomiudvalgsmøde.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved nærværende sag.

Afhængig af den endelige model for Grønningen, kan kommunen få økonomiske forpligtelser i form af garantistillelse, udbetaling af støtte som en del af Landsbyggefondssagen, grundkapiallån og/eller kommunale anlægsinvesteringer til at understøtte udviklingen af Grønningen.

Hvis Faxe Kommune tilslutter sig helhedsplanen, skal Faxe Kommune betale en kapitaltilførsel på 100.000,00 kr. til Grønningen.

Kommunens nuværende garantistillelse er 15.163.380 kr..

Ved gennemførelse af helhedsplanen skal Faxe Kommune stille yderligere garanti for 87.423.079 kr.

Landsbyggefonden stiller en 50 % garantistillelse overfor kommunen svarende til 33.917.500 kr..

Efter gennemførelse af helhedsplanen, vil den samlede reelle garantiforpligtelse være 68.668.959 kr..

Garantien nedskrives i takt med at gælden betales.

Garantistillelsen påvirker ikke lånerammen.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi, HR & IT indstiller, at det tages til efterretning at administrationen fortsætter dialogen med Domea omkring mulige løsninger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).102. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Industrisvinget 6

Sagsnr: 13.06.02-Ø54-4-21 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen

Sagsresume

Erhvervsgrunden på Industrisvinget 6 i Rønnede er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Industrisvinget 6, Rønnede, har været udbudt offentligt til salg til 619.845 kr. svarende til 155 kr. pr. m2.


K. Jensen Ejendomme ApS har den 16. februar 2021 givet et købstilbud på den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køber har overtaget grunden den 1. april 2021.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 619.845 kr., som tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 619.845 kr., der samtidig søges frigivet,
 2. at der samtidig overføres 12.397 kr. til 2%-kontoen, og
 3. at punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).103. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af Grønlandsgade 12

Sagsnr: 13.06.02-Ø54-5-21 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen

Sagsresume

Erhvervsgrunden Grønlandsgade 12, Haslev, er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Grønlandsgade 12 har været udbudt offentligt til salg til 455.525 kr. svarende til 95 kr. pr. m2.


SBA Investments ApS har den 16. februar 2021 givet et købstilbud på den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køber har overtaget grunden den 1. marts 2021.


Køber har oplyst, at de skal anvende grunden til at etablere padeltennisbaner i en nystiftet Haslev Padel Klub.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 455.525 kr., som tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 455.525 kr., der samtidig søges frigivet,
 2. at der samtidig overføres 9.110 kr. til 2%-kontoen, og
 3. at punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).104. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af parcelhusgrunde

Sagsnr: 13.06.02-Ø54-3-21 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen

Sagsresume

Kommunen har solgt fire parcelhusgrunde. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede den 12. november 2020 at fastsætte nye priser for syv parcelhusgrunde, som havde været udbudt offentligt til salg på kommunens hjemmeside gennem en længere periode. Samtidig besluttede byrådet, at grundene skulle sælges via Nybolig Faxe.


Følgende parcelhusgrunde er blevet solgt:Køber

Købspris

Udgift til ejendomsmægler

Nordhøjvej 16, Faxe

Arne Vestergaard og Duangchan Hansen, Faxe

60.000 kr.

25.130 kr.

Terslev Bygade 23B, Haslev

ABJ Ejendomme ApS, Haslev

85.000 kr.

26.090 kr.

Maltvej 12, Faxe

Dennis Rasmussen, Rønnede

100.000 kr.

25.130 kr. + 10.670 kr. til mageskifte

Leestrupvej 12, Rønnede

Flemming og Heidi Lind Hansen, Faxe Ladeplads

(120.000 kr. - handel hævet og købesum tilbagebetalt)

26.770 kr.

Leestrupvej 12, Rønnede

Kristina Buk Jørgensen, Køge

80.000 kr.

18.000 kr.

I alt


325.000 kr. = 260.000 kr. ekskl. moms

131.790 kr.


Maltvej 12, Faxe, har kommunen fået ejerskab af i 2005 ved et mageskifte. Der blev dengang indgået en aftale om, at den daværende ejer af Maltvej 10 og 12 har krav på 1/4 af overskuddet ved salget af grundene. Beløbet forfalder, når grundene bliver solgt, og beregnes som den samlede salgspris med fradrag for kommunens afholdte omkostninger til landinspektør og salg. Der forfalder derfor 10.670 kr. i henhold til aftalen.


Jordbundsundersøgelser på Leestrupvej 12, Rønnede, viste desværre, at der krævedes mere end 50 % ekstra fundering/pilotering for at bygge hus på grunden, og køberne havde derfor ret til at træde tilbage fra handlen i henhold til købsaftalen. Ejendomsmægleren havde dog formidlet et salg og havde derfor ret til at få betalt salær for handlen.

Grunden blev udbudt til salg igen med information om den geotekniske rapport foretaget af jordbunden. Den blev herefter solgt til en nedsat pris.


Da salg af parcelhusgrunde primært sker til privatpersoner, er salgsprisen oplyst inkl. moms.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Byggegrunde er omfattet af momspligt. Indtægten ved salget skal derfor fratrækkes moms.

Indtægt ved salg: 260.000 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler og mageskifte: 131.790 kr.

Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:

- indtægt ved salg: 260.000 kr.

- udgift til ejendomsmægler og mageskifte: 131.790 kr.,

 1. at der samtidig overføres 5.200 kr. til 2%-kontoen, og
 2. at pkt. 1 til 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).105. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - salg af storparceller Dalgården

Sagsnr: 13.06.02-Ø54-7-21 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen

Sagsresume

To storparceller fra Dalgårdsarealet i Rønnede er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Kongstedgårdsvej 11 og 15, Rønnede, har været udbudt offentligt til salg til hhv. 1.939.800 kr. og 1.722.200 kr. Kongstedgårdsvej 11 er på 9.699 m2, mens nr. 15 er på 8.611 m2. Prisen svarer altså til 200 kr. pr. m2


K. Jensen Ejendomme ApS har den 24. marts 2021 givet købstilbud på de to grunde til den udbudte pris, og dette har kommunen accepteret. Køber har overtaget grundene den 1. maj 2021.


Med dette salg og den byggeaktivitet, der i øvrigt er i gang i dette område, vil der snart komme et øget behov for udvidelse af Dalgårdsvej. Center for Ejendomme vil på et senere tidspunkt fremlægge en sag om bevilling dertil.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 1.939.800 kr. samt 1.722.200 kr., i alt 3.662.000 kr.

Udgift til salær til ejendomsmægler: 80.000 kr.

Udgift til landinspektør: 15.104 kr.


Overskuddet tilføres kassebeholdningen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller,

 1. at der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb, der samtidig søges frigivet således:

- indtægt ved salg: 3.662.000 kr.

- udgift til ejendomsmægler: 80.000 kr.

- udgift til landinspektør: 15.104 kr.

 1. at der samtidig overføres 73.240 kr. til 2%-kontoen, og
 2. at punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).106. Bevilling om tilskud til håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel

Sagsnr: 00.30.00-A00-2-21 Sagsansvarlig: Rasmus Christensen

Sagsresume

Center for Børn og Undervisning har modtaget midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til "Håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel" i 2021


Sagsfremstilling

Center for Børn og Undervisning har modtaget midler fra Børne- og Undervisningsministeriet til "Håndtering af faglige udfordringer og indsatser for at styrke trivsel" i 2021. Faxe Kommunes andel af midlerne fremgår af vedhæftet bilag. Den samlede pulje for Faxe Kommune er i 2021 på 1.033.330,00 kr. Tildelingspuljens formål er, at håndtere af fagligt efterslæb for især afgangselever, og styrke trivslen, da Corona-krisen har påvirket nogle elevers faglige niveau og trivsel.
Midlerne skal anvendes frem til og med sommerferien 2021. Midlerne er i CBU tildelt områderne på følgende måde.Ekstra undervisning

Elevråd

Ungdomsklub

Fraværsindsats(PPR)

I alt

Midt

170.622 kr.

9234 kr.179.856 kr.

Vest

195.899 kr.

9234 kr.205.133 kr.

Øst

164.303 kr.

9234 kr.173.537 kr.

Ungdomsskolen

101.109 kr

3078 kr.

94.225 kr.


198.412 kr.

Elever med særlige behov
276.392 kr.

276.392 kr.

I alt

631.933 kr.

30.780 kr.

94.225 kr

276.392 kr.

1.033.330 kr.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Børn og Undervisning indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1.033.330,00 kr. og en indtægtsbevilling på 1.033.330,00 kr. i 2021.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 12. maj 2021, pkt. 72:

Anbefalet.


Nadia Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Steen Petersen (O) deltog ikke under behandling af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).107. Beslutning om opdatering af tilskud til private daginstitutioner

Sagsnr: 28.00.00-Ø00-6-20 Sagsansvarlig: Rasmus Christensen

Sagsresume

Tilskud til private daginstitutioner skal opdateres som følge af bevilling fra Undervisningsminstereits til Bedre normeringer

Sagsfremstilling

I forbindelse med, at Faxe Kommune har fået midler til Bedre Normeringer i 2021, skal tilskud til private daginstitutioner opdateres. Modsat puljetildelingen i 2020 skal puljemidlerne i 2021 indgå i kommunens opgørelse af udgifter til dagtilbud (de budgetterede bruttodriftsudgifter) efter gældende regler. Det betyder forældrebetalingen kan reguleres som følge heraf, mens tilskuddet til privatinstitutioner skal reguleres som følge heraf. Da byrådet besluttede d. 29.4.2021, at forældrebetalingen på dagtilbudsområdet ikke reguleres i indeværende år som følge af puljetildelingen, omhandler denne regulering udelukkende tilskud til private daginstitutioner.


De nye månedlige tilskud fremgår nedenfor, og takstbladet i sin helhed er vedhæftet som bilag.


Nyt tilskud

Oprindelig tilskud

Forskel

Tilskud privatinst. vuggestue

9.730 kr.

9.497 kr.

233 kr.

Tilskud privatinst. børnehvae

4.913 kr.

4.743 kr.

170 kr.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. De øgede udgifter til privatinstitutioner dækkes af de tildelte puljemidler.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Børn & Undervisning indstiller, at takstbladet godkendes.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget, 12. maj 2021, pkt. 71:

Anbefalet.


Nadia Thurø (Ø) deltog i mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Per Thomsen (A) deltog i mødet i stedet for Laura Vestina Andréa (A).

Steen Petersen (O) deltog ikke under behandling af punktet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).108. Godkendelse af revideret driftsaftale med de selvejende haller – Haslev Hallerne

Sagsnr: 04.04.00-P27-2-21 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsresume

Til gavn for kommunens foreninger og skoler indgik Faxe Kommune den 1. januar 2014 en driftsaftale med Haslev Hallerne. Driftsaftalen sikrer de nødvendige timer i hallerne til udfoldelse af idræt for både det frivillige foreningsliv og skoleelever.

Det fremgår af driftsaftalen, at parterne drøfter aftalen mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre, at aftalen stadig er hensigtsmæssig.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har været i dialog med Haslev Hallerne i forhold til et servicetjek af driftsaftalen. Denne sag handler om godkendelse af en ny driftsaftale mellem Faxe kommune og den selvejende hal - Haslev Hallerne

Sagsfremstilling

Aftalen er opjusteret med beløb og timer for de 350.000 kr., der er givet til Haslev Hallerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Beløbet skal bruges til køb af ekstra timer i den nye trampolinhal - Hal T.

Herudover er der foretaget præciseringer og tekniske tilretninger til faktiske forhold, som begge parter har været enige om. Det skal dog bemærkes, at der har været en drøftelse af behovet for yderligere åbningstid i skolernes ferieperioder. Det har bevirket, at der indtil videre i aftalen er en række begrænsninger i forhold til at booke tider i nogle af skolernes ferieperioder.

De forhold i aftalen, der omhandler skolernes brug, er drøftet med kommunens Center for Børn & Undervisning.

Økonomi i aftalen
Med tilføjelse af de 350.000 kr. er Faxe Kommunens årlige betaling til Haslev Hallerne på 5.345.865 kr. inkl. moms. Budgetterne til betalingen er fordelt mellem Plan & Kulturudvalget (driftstilskud og foreningernes brug) og Børn & Læringsudvalget (skolernes brug).


Årlig betaling

Driftstilskud

661.938 kr.

Skolernes brug

969.979 kr.

Foreningers brug

3.713.949 kr.

Total inkl. moms

5.345.865 kr.

Den nye driftsaftale vil, efter politisk behandling og godkendelse, træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2021.

Driftsaftale, samt tilhørende bilag er vedlagt sagen.

Administrationen indstiller på denne baggrund, at driftsaftalen med Haslev Hallerne godkendes.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at driftsaftalen med Haslev Hallerne godkendes, hvorefter den træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 11. maj 2021, pkt. 65:

Anbefalet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).109. Godkendelse af revideret driftsaftale med de selvejende haller – Faxe Hallerne

Sagsnr: 04.04.00-P27-1-21 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsresume

Til gavn for kommunens foreninger og skoler indgik Faxe Kommune den 1. januar 2014 en driftsaftale med Faxe Hallerne. Driftsaftalen sikrer de nødvendige timer i hallerne til udfoldelse af idræt for både det frivillige foreningsliv og skoleelever.

Det fremgår af driftsaftalen, at parterne drøfter aftalen mindst en gang i hver valgperiode, for at sikre at aftalen stadig er hensigtsmæssig.

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har været i dialog med Faxe Hallerne i forhold til et servicetjek af driftsaftalen. Denne sag handler om godkendelse af en ny driftsaftale mellem Faxe kommune og den selvejende hal - Faxe Hallerne.

Sagsfremstilling

Aftalen er opjusteret med beløb og timer for de 200.000 kr., der er givet til Faxe Hallerne i forbindelse med vedtagelsen af budget 2021. Beløbet skal bruges til dækning af de mertimer der har været booket i henholdsvis tørhallen og svømmehallen.

Herudover er der foretaget præciseringer og tekniske tilretninger til faktiske forhold, som begge parter har været enige om. Det skal dog bemærkes, at der har været en drøftelse af behovet for yderligere åbningstid i skolernes ferieperioder. Det har bevirket, at der indtil videre i aftalen er en række begrænsninger i forhold til at booke tider i nogle af skolernes ferieperioder.

De forhold i aftalen, der omhandler skolernes brug, er drøftet med kommunens Center for Børn & Undervisning.

Økonomi i aftalen
Med tilføjelse af de 200.000 kr. er Faxe Kommunens årlige betaling til Faxe Hallerne på 5.981.672 kr. Budgetterne til betalingen er fordelt mellem Plan & Kulturudvalget (driftstilskud og foreningernes brug) og Børn & Læringsudvalget (skolernes brug).


Årlig betaling

tørhallen

Årlig betaling

svømmehallen

Driftstilskud

1.359.055 kr.

1.198.117 kr.

Skolernes brug

691.428 kr.

771.211 kr.

Foreningers brug

1.003.132 kr.

958.729 kr.

Total

3.053.614 kr.

2.928.058 kr.

Den nye driftsaftale vil efter politisk behandling og godkendelse træde i kraft med virkning fra den 1. januar 2021.

Driftsaftale samt tilhørende bilag er vedlagt sagen.

Administrationen indstiller på denne baggrund at driftsaftalen med Faxe Hallerne godkendes.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at driftsaftalen med Faxe Hallerne S/I godkendes, hvorefter den træder i kraft pr. 1. januar 2021.

Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 11. maj 2021, pkt. 66:

Anbefalet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).


Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Godkendt.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).110. Godkendelse af forslag til lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede og Kommuneplantillæg nr. 31 og igangsættelse af høring

Sagsnr: 01.02.05-P16-13-19 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsresume

Forslag til lokalplan 1200-41 og kommuneplantillæg nr. 31 er udarbejdet efter ansøgning fra Lystrup og Jomfruens Egede godser om etablering af en ny turistdestination med forskellige aktiviteter på Jomfruens Egede. Plan & Kulturudvalget besluttede på mødet den 27. august 2019 at igangsætte planlægningen og der skal nu tages stilling til om planforslagene, samt ledsagende Miljørapport og VVM-redegørelse skal sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Baggrund og formål

Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af en henvendelse fra Lystrup og Jomfruens Egede godser, der ønsker at realisere et konkret projekt til en ny turistdestination i form af en aktivitetspark på Jomfruens Egede.


Visionen for aktivitetsparken er ”Danmarks bedste sted for læring og oplevelser med afsæt i naturen.”

Missionen er:


 • at skabe et oplevelsescentrum med afsæt i naturen.
 • at udbrede kendskabet til natur og de grønne erhverv, som har været godsets kerneområder i århundreder gennem læring og oplevelser i det fri.
 • at forbedre undervisning og udvikling inden for landbrugserhvervet og autobranchen.


Målgruppen vil dække bredt med både betalende private- og erhvervskunder, samt gratister, fx skolelever og studerende.

Projektet rækker ud over de konkrete tiltag i nærværende lokalplan, da der også tænkes forskningsforsøg, skoleundervisning, dyrehave og ekstensiv skovdrift osv., som ikke kræver lokalplanlægning.


Projektet er i tråd med Faxe Kommunens planstrategi, hvor der er fokus på at udvikle erhverv og turisme. Projektet på Jomfruens Egede understøtter dette fokus ved dels at skabe nye arbejdspladser og dels at understøtte udviklingen i aktiviteter og overnatningsmuligheder for turister i kommunen.

Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i ovenstående projekt og mission, og med det fokus at styrke de allerede eksisterende tiltag i forhold på Jomfruens Egede, hvor der i dag afholdes events.


Projektet omfatter flere aktiviteter, herunder en jagtbane med lerdueskydning, der både kan lejes ud til private, benyttes ved større fester og erhvervsarrangementer, og til afholdelse af konkurrencer for professionelle skytter. Etablering af et område (manøvrebane og demomark), hvor der kan afprøves biler, landbrugsmaskiner og -redskaber, både i udviklings- og læringssammenhæng til fx importører og forhandlere. En aktivitetsskov, hvor gæsterne kan færdes til fods, på cykel eller i bil uden for det normale vejnet og hvor der er mulighed for overnatning i shelters med tilhørende bålhytte. Derudover etableres flere og mere moderne faciliteter til afholdelse af kurser, konferencer og fester, samt flere overnatningsenheder.


Idéfase

Der har været idéfase i perioden den 22. januar 2020 til den 19. februar 2020. Der kom fire bemærkninger ind i perioden. Alle bemærkninger er samlet i vedhæftede hvidbog, som også indeholder Center for Plan & Miljøs bemærkninger til dem.


Kommuneplantillæg nr. 31

Formålet med kommuneplantillægget er at fastlægge nye retningslinjer, at udpege et nyt turist- og oplevelsescenter og at udlægge en ny kommuneplanramme til rekreative formål på og omkring jomfruens Egede. Derudover ændres enkelte retningslinjer i Kommuneplan 2013, det gælder i forhold til hoteller og anden overnatning, særligt bevaringsværdige landskaber og støjende fritidsanlæg.

Kommuneplantillægget sikrer, at der er overensstemmelse mellem kommuneplan og lokalplan. Lokalplanen skal udarbejdes indenfor den nye kommuneplanramme der gælder for området.


Lokalplan 1200-41 Aktivitetspark på og omkring Jomfruens Egede

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for etablering af en ny turistdestination på og omkring Jomfruens Egede og samtidig sikre, at stedets bevaringsværdier og godsets primære drift som land- og skovbrug kan fortsætte. Lokalplanen muliggør en aktivitetspark med forskellige aktiviteter og der er udlagt otte delområder med hver sin anvendelse.Delområdernes overordnede anvendelse er:

A) Jomfruens Egede: Omfatter selve Jomfruens Egedes bygningskompleks og haveanlæg. Der udlægges 2 byggefelter til nye bygninger og et areal til glamping-telte i sommerhalvåret.

B) Aktivitetsskov i Hulket skov: Omfatter Hulket skov. Her muliggøres en terrænkørselsbane på eksisterende og nye skovspor. Banen er til både løbere, cykler og motorkøretøjer. Der udlægges et byggefelt til 5 shelters og en bålhytte.

C) Demomark på Iskældermarken: Omfatter marken vest for Kirkeskovvej, syd for alléen. Området kan anvendes til demonstration af landbrugsmaskiner og uddannelse i brug af landbrugsmaskiner. Der udlægges et kørespor omkring marken og der kan etableres op til 10 opholdsflader langs dette spor.

D) Manøvrebane på lademarken: Omfatter marken vest for kirkeskovvej, nord for alléen. Området udlægges til manøvrebane i form af en bane, hvor man kan teste både køretøjets egenskaber og ens egne kørefærdigheder. Banen etableres ikke til undervisning i kørekort og banen er ikke til hurtig kørsel. Der kan anlægges et kørespor og en forhindringsbane/udfordringsbane på marken.

E) Jagt- og oplevelsesbane i Åstrup skov: Omfatter en del af Åstrup skov. Her muliggøres etablering af en jagtbane, til lerdueskydning. Der kan etableres op til 20 skydestande i området og op til 30 kastestationer, heraf kan 2 kastestationer have en højde på 20 meter og 40 meter udført som gittermaster. de resterende kastestationer skal etableres i træ, heraf må 4 have en højde på op til 12 meter og de resterende en højde på maksimalt 8 meter. Der udlægges derudover et byggefelt til en samlingshytte til jagtbanen.

F) Øster Egede Kirke: Udlægges til offentlige formål, og der sker ingen ændringer i område. Kirken er i dag en folkekirke og området er taget med i lokalplanen, da det er en naturlig del af godsets areal.

G) Ekstra parkering og ny adgangsvej: Omfatter marken nord for Hulket skov, her muliggøres etablering af en ny adgangsvej til Hulket skov - væk fra eksisterende boliger. Marken udlægges derudover til ekstra parkering og vil blive anvendt ved særligt store arrangementer.

H) Skov: Området består af en skovbevoksning og der sker ingen ændringer i området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for de enkelte delområder, blandt andet i forhold til ny bebyggelses størrelse, materialer og farvevalg, terrænregulering og etablering af kastestationer på jagtbanen.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til miljøvurderingsloven gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planerne kan have væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor truffet afgørelse om, at der skal udarbejdes en miljørapport, som belyser planernes indvirkning på miljøet. Miljørapporten ledsager planforslagene og sendes i offentlig høring sammen med planforslagene.


Der er sideløbende med planprocessen igangsat en VVM-proces for det samlede projekt for Jomfruens Egedes aktivitetspark. Projektet er omfattet af miljøvurderingsloven og der er derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse), som belyser projektets indvirkning på miljøet. Miljøkonsekvensrapporten sendes i offentlig høring i otte uger sammen med ovenstående planforslag og miljørapport og udkast til VVM-tilladelse.


Offentlig høring

Følgende planer sendes i offentlig høring i otte uger: forslag til lokalplan 1200-41 og forslag til kommuneplantillæg nr. 31 med ledsagende miljørapport, Miljøkonsekvensrapport med ledsagende udkast til VVM-tilladelse. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde tirsdag den 15. juni. Mødet afholdes så vidt muligt i Dalby. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller


 1. at forslag til lokalplan 1200-41 og kommuneplantillæg nr. 31 godkendes og sendes i offentlig høring i otte uger sammen med ledsagende miljørapport,
 2. at Miljøkonsekvensrapport (VVM-redegørelse) med tilhørende udkast til VVM-tilladelse sendes i offentlig høring i otte uger, og
 3. at der afholdes borgermøde om planernes indhold den 15. juni 2020.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 11. maj 2021, pkt. 76:

Anbefalet.


Fraværende: Per Thomsen (A) deltog på mødet i stedet for Knud Erik Hansen (A).


Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).111. Beslutning om bevilling til landsbypulje 2021

Sagsnr: 01.11.00-P19-2-20 Sagsansvarlig: Camilla Stenholt Dencker

Sagsresume

Byrådet har på budget 2021 afsat en anlægspulje på 400.000 kr. til landsbypulje 2021.

Landsbypuljen medfinansieres af staten, som tilbagebetaler 80 % af den udbetalte støtte. Inden refusionen fra staten kan trækkes hjem, skal pengene i første omgang udbetales fra kommunens egen kassebeholdning. Byrådet skal derfor godkende, at der i en midlertidig periode sker et overtræk, indtil refusionen fra staten er trukket hjem.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden 2014 fået andel i den statslige pulje til istandsættelse af bygninger samt nedrivning og fjernelse af skrot og affald (landsbypuljen).

Bolig- og Planstyrelsen har i 2021 tildelt Faxe Kommune 2.343.175 kr. Landsbypuljen forudsætter 20 % i medfinansiering fra kommunerne.

Byrådet har på budget 2021 afsat en anlægspulje på 400.000 kr. til landsbypulje 2021. Med den statslige medfinansiering på 80 % (svarende til 1.600.000 kr.) er der samlet 2.000.000 kr. til støtte gennem landsbypuljen.

Det er kommunen, der står for at udbetale støtte til godkendte projekter. Først når projektet er afsluttet og støtten udbetalt, kan kommunens trække refusionen hjem fra staten. Der er derfor behov for et midlertidigt træk på kassebeholdningen.

Center for Plan & Miljø foreslår derfor, at der gives en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til statens medfinansiering af landsbypulje 2021. Bevillingen har ingen konsekvenser for kassebeholdningen, da sagen både rummer en indtægtsbevilling på 1.600.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.600.000 kr.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,

 1. at der i 2021 gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på Landsbypuljen 2021 med en indtægtsbevilling på 1.600.000 kr. og en udgiftsbevilling på 1.600.000 kr., og
 2. at rådighedsbeløb frigives.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 17. maj 2021, pkt. 83:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).112. Godkendelse af bilag 2 til Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Sagsnr: 02.00.00-P19-21-21 Sagsansvarlig: Rikke Welan Kamper

Sagsresume

I denne sag skal der tages stilling til henlæggelse af beføjelser og pligter jf. Byggeloven fra ejerkommunerne til Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR). Sagen har baggrund i en ny lovændring, der har som konsekvens, at der sker en overflytning af reglerne om brandsyn fra Beredskabsloven til Byggeloven.


Sagsfremstilling

Den 1. januar 2021 trådte en ny ændring af Byggeloven (lov nr. 2080 af 21/12 2020) i kraft, der blandt andet giver kommunalbestyrelserne mulighed for at henlægge beføjelser og pligter til en fælles beredskabskommission til at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn.

Muligheden for at udstede påbud og forbud i forbindelse med brandsyn har indtil nu og indtil 31. december 2021 været hjemlet i Beredskabsloven. 2021 er et overgangsår, hvor denne lovhjemmel er i begge lovgivninger.


Det vurderes hensigtsmæssigt, at henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to ændringslove sammenskrives i et nyt bilag 2 til Interessentskabskontrakten. En endelig henlæggelse af beføjelser og pligter jf. de to nævnte ændringslove er betinget af en godkendelse af et nyt bilag til Interessentskabskontrakten af Beredskabskommissionen, en godkendelse af de enkelte byråd/kommunalbestyrelser i ejerkommunerne samt godkendelse af Ankestyrelsen.


Beredskabskommissionen godkendte den 21. april 2021 det nye bilag 2 til interessentskabskontrakten og videresendte det med anmodning om godkendelse i ejerkommunerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at bilag 2 til Interessentskabskontrakten om henlæggelse af beføjelser og pligter jf. ændringslove (lov nr. 734 af 8/6 2018 og lov nr. 2080 af 21/12 2020) godkendes.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 17. maj 2021, pkt. 85:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Anbefalet.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).113. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-17-20 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsresume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen.


Persondataforordningen - registrerede sikkerhedsbrud

Den vedhæftede oversigt viser de sikkerhedsbrud, der er sket i april 2021.


Kommunalvalg 2021 og COVID-19

KL har sendt brev til kommunerne med svar til retningslinjerne for brevstemmeperioden og afholdelse af kommunalvalg den16. november 202,1 i tilfælde af fortsatte corona-restriktioner. Vedhæftet til orientering.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Økonomiudvalget orienteres fremadrettet om sikkerhedsbrud, når der er tale om større risikobrud.


Knud Erik Hansen (A) nævnte en drøftelse, som Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti har haft med en grundejer i Haslev omkring ønske om at udvikle grunden til seniorboliger/almennyttigt byggeri.


Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).114. Beslutning om at give købstilbud på erhvervsgrunde

Sagsnr: 82.01.00-Ø54-1-21 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen115. Beslutning om accept af købstilbud på Kærsvænget 7, St. Torøje

Sagsnr: 82.02.00-G10-1-20 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen116. Beslutning om ændring af udbud af storparcel

Sagsnr: 13.06.02-G10-8-20 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen117. Orientering om status for analyser på indkøbsområdet

Sagsnr: 88.00.00-Ø54-2-18 Sagsansvarlig: Kim Stennicke118. Lukkede meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-17-20 Sagsansvarlig: Lene Fransson119. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 19. maj 2021

Sagsnr: 00.01.00-P35-17-20 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 19. maj 2021.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. maj 2021

Fraværende: Knud Erik Hansen (A) deltog i mødet i stedet for Camilla Meyer (A).