Referat
til
mødet i Økonomiudvalget
den 18. maj 2022 kl. 15:30
i Udvalgslokale 3, Søndergade 12, Haslev

 


Pkt. Tekst
91 Godkendelse af dagsorden
92 Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2021
93 Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2021
94 Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2022
95 Orientering om økonomisk konsekvens af krigen i Ukraine
96 Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 1. kvartal 2022
97 Drøftelse af budget 2023-2026
98 Betaling af andel af budget for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 2023
99 Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - Industriparken 25
100 Godkendelse af igangsætning af arbejdet med grøn omstilling – udfasning af naturgas
101 Godkendelse af forslag til strategi for ladeinfrastruktur for elbiler
102 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 200-30 for et boligområde ved Karise Gårde og igangsættelse af høring
103 Orientering om detailhandelsanalyse 2022, samt beslutning om høringsforløb
104 Godkendelse af skitseforslag som grundlag for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn
105 Meddelelser
106 Beslutning om salg af fem parcelhusgrunde på Tyttebærvej, Faxe Ladeplads
107 Godkendelse af udbud af kommunal kørsel
108 Lukkede meddelelser
109 Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 18. maj 2022

91. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-15-21 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).92. Orientering om Forsikringsenhedens årsrapport 2021

Sagsnr: 15.17.12-K07-1-21 Sagsansvarlig: Jens Vedel Jørgensen

Sagsresume

Årsrapporten er en status over det forløbne år inden for arbejdsskadeområdet og forsikrings-, sikrings- og risikostyringsområdet. Formålet med rapporten er, at give Økonomiudvalget en generel orientering om forløbet af risikostyringen i Faxe Kommune.


Det fremgår af Styrelsesvedtægtens § 15, at Økonomiudvalget fastsætter regler om risikostyringspolitik og risikoforebyggelse, og i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres. Det betyder at ansvar og kompetence er placeret hos Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det fremgår af de godkendte politikker på området, at der årligt skal udarbejdes en årsrapport. Rapporten giver et overblik over kommunens forsikringsløsninger og skadesforløb på arbejdsskader, ansvarsskader og tingskader. Endvidere er der en beskrivelse af de aktiviteter, der er sket i årets løb.

I 2021 har der været i alt 288 arbejdsulykker og 8 erhvervssygdomme. I forhold til 2020 er det en stigning på 32 arbejdsulykker og 2 erhvervssygdomme.

Den samlede udgift på ulykkesdelen har været på i alt 4.020.951 kr. På erhvervssygdomme er kommunen fuld forsikret og har haft en udgift til AES (Arbejdsmarkedets ErhvervsSygdom) på 2.045,520 kr. For ultimo 2021 er kommunens samlede forpligtigelse på arbejdsskadeområdet opgjort til i alt 27.570.000 kr.

På ansvarsskadeområdet har der været i alt 21 skader, hvilket er 6 mindre end i 2020. De 14 skader er anerkendte og kommunen har i årets løb udbetalt erstatninger på i alt 188.899 kr. 4 sager er blevet afvist. 3 sager er endnu ikke afsluttet.

På tingskadeområdet har der været i alt 94 tingskader med en samlet udgift på 1.414.570 kr. Her er der et markant fald på 64 skader, hvilket hovedsageligt skyldes, at der ikke har været tilbagelevering af leasede biler og mindre hærværksskader.

På sikrings- og risikostyringsområdet er der iværksat forskellige aktiviteter i årets løb med en samlet udgift på 260.939 kr. Sikringstiltagene viser, at det har en positiv effekt på antallet af skader.

De vigtigste indsatser fremover vurderes fortsat at være inden for arbejdsskadeområdet.

Instruktion og vejledning i arbejdets udførelse skønnes, at være medvirkende til færre ulykker på området og er en nødvendighed, da kommunen skal betale en ekstra afgift til staten på 12 % ved udbetalinger på mén og erhvervsevnetab. Denne afgift har i 2021 været på 317.128 kr.

Den overordnede økonomi for præmier, skader og sikringstiltag ser således ud:

Budget 2021

6.313.897 kr.

Forbrug 2021

-5.858.273 kr.

Restbudget for 2021 - Overført til 2022

455.624 kr.

Underskuddet vedrørende forsikringsområdet reguleres på kommunens balance, idet der i forvejen er registreret opsamlet resultat for tidligere år.

I årsrapporten indgår også en oversigt over de aktiviteter, der er gennemført i årets løb og kommende aktiviteter.

Udviklingen de seneste år i antal skader, omfang m.v. fremgår af den på sagen vedhæftede årsrapport.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Forsikringsenhedens årsrapport for 2021 tages til efterretning.Beslutning fra Økonomiudvalget, 19. april 2022, pkt. 78:

Sagen sendes tilbage til yderligere administrativ behandling og genoptages på næste økonomiudvalgsmøde.


Fraværende: Ingen.


Supplerende sagsfremstilling:

På Økonomiudvalgets møde d. 19. april blev der stillet en række uddybende spørgsmål til processen for indberetninger af arbejdsskader, årsager til stigningen i anmeldte arbejdsskader samt til omfanget af kommunens arbejdsskadeforsikringer.


På Økonomiudvalgets møde d. 18. maj 2022 deltager forsikringskonsulent Tina Petersen, så udvalgets spørgsmål kan blive belyst.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget godkendte sagen med følgende bemærkning:

For 3. år i træk stiger antallet af arbejdsulykker i Faxe kommune. Økonomiudvalget ønsker øget fokus på forebyggelse således at ulykkesantallet nedbringes. Arbejdsulykker skal anmeldes i rette tid.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).
93. Orientering om Borgerrådgiverens årsrapport 2021

Sagsnr: 00.07.40-K07-1-22 Sagsansvarlig: Anne Bodil Thielemann

Sagsresume

Borgerrådgiveren aflægger én gang årligt rapport til Byrådet om funktionens virke. Rapporten indenholder også afrapportering om whistleblowerordningen for perioden 1. januar - 30. november 2021.

Sagsfremstilling

Rapporten indeholder beskrivelser af udvalgte forvaltningsretlige emner, der har betydning for sagsbehandlingen, og som belyses ved hjælp af konkrete sager, der i årets løb har ført til forandring, eller som har givet stof til eftertanke.


Rapporten indeholder ligeledes nogle anbefalinger inden for specifikke sagstyper samt fremadrettede fokuspunkter:


Center for Social, Sundhed & Pleje:

 • Det bør afklares om de offentliggjorte frister for sagsbehandlingstid reelt er realistiske og retvisende i forhold til at oplyse borgerne om kommunens serviceniveau
 • Fokus på kvitteringsbreve, screening af sager ved modtagelse og skriftlig tilbagemelding til ansøgere, hvis sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes.


Center for Børn, Unge & Familier:

 • Det bør afklares, om IT-systemerne på børneområdet understøtter et systematisk overblik over sagerne, så det som led i ledelsestilsyn er muligt at følge op på sagerne; bl.a. frist for udarbejdelse af § 50-undersøgelser og systematisk opfølgning på handleplaner. Hvis systemerne ikke understøtter systematisk overblik, bør det afdækkes, hvordan dette arbejde sikres fremadrettet.
 • Der bør indføres et generelt krav om skriftlige afgørelser med klagevejledning ved beslutning om foranstaltninger efter servicelovens § 52.


Borgerrådgiverens årsrapport er vedhæftet som bilag.


Borgerrådgiver Anne Thielemann deltager under punktet på økonomiudvalget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Borgerrådgiveren indstiller, at Borgerrådgiverens årsrapport 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget anbefaler sagen med følgende bemærkning:

For i endnu højere grad at understøtte arbejdet med at fremme borgerperspektivet i kommunens opgaveløsning, herunder at styrke de forvaltningsretlige kompetencer, ønsker Økonomiudvalget, at Borgerrådgiverens Årsrapport for 2022 og årene derefter videreudvikles. Eksempelvis ved at der benyttes data til at identificere de væsentligste indsatsområder, at de foreslåede indsatsområder i højere grad fokuseres og at de tilknyttede anbefalinger fra Borgerådgiveren konkretiseres – med henblik på at sikre forankring i organisationen og deraf følgende bedre borgerbetjening.


Derudover ønsker Økonomiudvalget, at der udarbejdes handleplan som opfølgning på Årsrapporten for 2021. Sag herom forelægges til politisk behandling i Økonomiudvalget.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).94. Orientering om økonomiske nøgletal pr. ultimo april 2022

Sagsnr: 00.01.00-Ø00-12161-22 Sagsansvarlig: Brian Flemming Trynskov Sørensen

Sagsresume

I denne sag præsenteres de overordnede forbrugstal og likviditetsudvikling for Faxe Kommune.

Forbruget er opgjort pr. udvalg og samlet for hele kommunen.

Som noget nyt er der for forbrug udarbejdet prognoser, som kan ses i bilaget.

Sagsfremstilling

Likviditet

I følgende afsnit vises opgørelsen af Faxe Kommunes samlede likviditet.


Tabel 1 - Opgørelse af kommunens likviditet pr. ultimo måned (i mio. kr.)


12 mdrs. likviditeten har holdt sig stabil over de sidste par måneder og årsskiftet.


Faxe Kommune har i den økonomiske politik fastlagt en målsætning med en gennemsnitlig likviditet efter kassekreditreglen på minimum 100 mio. kr., set over en 4-årig periode (budgetåret og 3 budgetoverslagsår), hertil skal tillægges likviditetsvirkningen af en eventuel opsparing.


Som det fremgår af ovenstående tabel overholdes målsætningen, idet 12 mdrs. likviditeten er 166 mio. kr. og dermed over 100 mio. kr. fratrukket den likviditetsmæssige virkning af opsparing til ny svømmehal. Opsparingen hertil er 37,8 mio. kr. inkl. budget 2022.


Drift – Kommunens budget, forbrug og forbrugsprocent

Følgende afsnit giver et overblik over kommunens forbrugsmønster og sammenligner de enkelte udvalgs forbrugsprocent med den vejledende forbrugsprocent. Den vejledende forbrugsprocent er pr. 30. april baseret på 4/12 af 100 %, og udgør 33,33 %.


Tabel 2 - Opgørelse af budget, forbrug og forbrugsprocenter ved sidste månedsskift (i kr. 1.000)

Vejledende forbrugsprocent:

33,33Budget

Forbrug

Forbrugs-procent

Afvigelse fra vejl.Teknik & Miljøudvalget

132.757

48.582

36,59

3,26Plan & Kulturudvalget

50.863

15.994

31,44

-1,89Økonomiudvalget

307.739

108.521

35,26

1,93Senior & Sundhedsudvalget (uden KMF)

391.815

125.395

32,00

-1,33KMF under Senior & Sundhedsudvalget

150.084

49.495

32,98
Beskæftigelses & Integrationsudvalget

602.165

177.955

29,55

-3,78Socialudvalget

204.868

89.237

43,56

10,23Børn & Læringsudvalget

659.817

153.993

23,59

-1,20Faxe Kommune i alt

2.500.558

827.162

33,08

-0,25

**)


**): Forbrugsprocenten for Faxe Kommune i alt er inkl. kommunal medfinansiering (KMF).


Ultimo april ligger Faxe Kommunes samlede forbrugsprocent på 33,08 % af det korrigerede budget, svarende til 0,25 procentpoint under den vejledende forbrugsprocent.


Et naturligt forbrugsmønster følger ikke altid en lineær udvikling. Dette betyder at den vejledende forbrugsprocent er fast, mens den løbende forbrugsprocent næsten aldrig vil følge samme lineære tendens.


Dog springer forbrugsprocenten på Socialudvalgets område i øjnene med en umiddelbar afvigelse på over 10 pct. Årsagen til afvigelsen er af teknisk karakter, idet blandt andet mellemkommunale betalinger endnu ikke er registreret i det nye nye økonomisystem. Der er igangssat en dialog med KMD omkring håndtering af opsætningsfejlen.


I bilaget, Afsnit 2 – Drift, er der i alle udvalgsgrafer sat en prognosekurve ind ved siden af kurven for den vejledende forbrugsprocent.

I bilaget er der ligeledes en forklaring på, hvordan prognosen er blevet skabt.


Prognoserne for forbrugsprocenterne, som ses bilaget, må ikke tages for at være et Forventet Regnskab for året. Prognoserne er udelukkende baseret på historisk udvikling i data og der medregnes ikke evt. forventninger til årets mer- eller mindreforbrug. Prognosen skal således alene tages som en indikation på forbruget.


Hvorfor er forbrugsprocenten i bilaget og tabel 2 ikke ens?

Den kommunale medfinansiering, under Senior & Sundhedsudvalget er opgjort særskilt i tabel 2. Det betyder at de tal (graf), som ses under Senior & Sundhedsudvalget i bilaget ikke er magen til, da forbrugsprocenten i dette er opgjort inklusiv KMF.


Anlæg

Ved udgangen af april ligger det samlede rådighedsbeløb på 100,5 mio. kr.

Stigningen i det samlede rådighedsbeløb fra marts, som lå på ca. 57 mio. kr. til april, skyldes at de overførte anlæg fra 2021 nu er kommet ind i budget 2022.


Faxe Kommunes anlægsramme bliver målt på kommunens vedtaget bruttoanlægsbudget og udgør nu 100,6 mio. kr. i 2022.


Bruttoudgifterne for kommunens anlæg er ved udgangen af april måned 12,9 mio. kr. Indtægterne udgør 0,8 mio. kr., og kommer fra kommunens salg af småarealer og Industriparken 22 og 25.


Faxe Kommunes samlede nettoforbrug på anlæg udgør ultimo april 12,03 % af det samlede rådighedsbeløb.


Bilag

Det tilknyttede bilag indeholder følgende afsnit:

 • Afsnit 1 - Likviditet
 • Afsnit 2 - Drift
 • Afsnit 3 - Anlæg

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).95. Orientering om økonomisk konsekvens af krigen i Ukraine

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-22 Sagsansvarlig: Stine Weber

Sagsresume

I denne sag orienteres om de overordnede og samlede økonomiske konsekvenser af den ændrede situation som følge af krigen i Ukraine og de afledte økonomiske udfordringer i 2022, men som også vil påvirke økonomien i 2023 og frem. Fagudvalgene er orienteret forud for denne sag.

Sagsfremstilling

De økonomiske udsigter i den globale økonomi er, med Ruslands invasion i Ukraine den 24. februar 2022, gået fra en grundlæggende optimisme ovenpå Covid-19 til dystre økonomiske udsigter med blandt andet stigende energipriser, stigende inflation samt lavere økonomisk vækst. Både de stigende energipriser og stigende inflation har allerede sat sig i den danske økonomi. Og således også i Faxe Kommune. Som andre danske kommuner, arbejdes der også i Faxe Kommune med at sikre, at de flygtninge som kommer til får de bedste forudsætninger for at komme godt fra start. Dét betyder både at sikre dem boligforhold, penge til at klare sig for, opstart i daginstitution eller skole, arbejde og meget mere.


Følger vi de seneste udmeldinger fra Regeringen og KL, må det forventes at de kommende års økonomiske råderum vil blive mindre end det vi i de senere år har vænnet os til. Det betyder, at Faxe Kommune, som andre kommuner, ikke umiddelbart kan forvente økonomisk hjælp udefra. Det betyder, at vi i grove træk selv skal finde økonomien til både kendte og endnu ukendte udfordringer. Som det dog fremgår af vedlagte bilag, har Regeringen udmeldt en delvis finansiering af de direkte omkostninger ved modtagelse og håndtering af de flygtninge der under særloven kommer til kommunen.


Som følge af de ændrede økonomiske udsigter har administrationen iværksat en screening af afledte økonomiske udfordringer. Formålet med screeningen er at orientere fagudvalg, økonomiudvalg og byråd så rettidigt som muligt om de ændrede økonomiske grundvilkårs betydning for kommunen, herunder at påbegynde en proces mod imødegåelse af de økonomiske udfordringer.


Det er vigtigt at understrege, at screeningen er baseret på senest kendte og bedste viden samt at de grundlæggende vilkår kan ændres hurtigt.

Fagudvalgene er, på seneste møde, orienteret om nedenstående screening;


 • På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets område skønnes der en merudgift i omegnen af 7 mio. kr. som vedrører både ansættelse af ekstra personale i 2022, etablering af midlertidige boliger samt forsørgelse og indsatser i forbindelse med integrationsprogrammet. Skønnet er foretaget på baggrund af senest udmeldte kvote på 150 ukrainere, og en antagelse om at kvoten består af ca. 60% voksne og 40% børn.
  Vurderingen er præget af stor usikkerhed, da situationen udvikler sig dag for dag.


 • På Børn & Læringsudvalgets område skønnes der en merudgift i omegnen af 9 mio. kr. som vedrører klargøring og drift af både dagtilbud og skole, samt på sigt SFO. Udgifterne vil være helt afhængig af antallet af børn, der kommer til Faxe Kommune, samt fordelingen mellem dagtilbudsbørn og skolebørn.


 • På Plan & Kulturudvalgets område er der, på den store klinge, begrænsede merudgifter på ca. 0,3 mio. kr. til øget sagsbehandling i Borgerservice samt støtte til de ukrainske børns deltagelse i fritidsaktiviteter.


 • På Senior & Sundhedsudvalgets område skønnes der afledte merudgifter i omegnen af 2 mio. kr. som vedrører øget udgifter til brændstof hos hjemmeplejen, større driftstilskud til Søndervang grundet stigende energipriser, forventet merudgift i afregning til Ørslev Trafik grundet kørsel til dagscentre og en prisstigning på fødevarer i madproduktionen.


 • På Socialudvalgets område er der ikke betydelige merudgifter.


 • På Teknik & Miljøudvalgets område skønnes der afledte merudgifter i omegnen af 9-10 mio. kr. som primært skyldes stigningen i brændstof, el og gas. Derudover er der på nuværende tidspunkt afholdt udgifter til indkvartering af ukrainere.


Alt i alt skønnes de direkte og afledte merudgifter at udgøre i omegnen af 28 mio. kr.


Opdateret status

Siden sagerne blev sendt til fagudvalgenes orientering, har Rigspolitiet udsendt et nyt og lavere skøn for antallet af ukrainske flygtninge som kommer til kommunen. Det udmeldte antal er nu en forventning om 150 flygtninge med en skønsmæssig fordeling mellem voksne og børn på henholdsvis 60 pct. og 40 pct. Det betyder, at ovenstående økonomiske konsekvenser bliver lavere med et forsigtigt skøn i omegnen af 20-22 mio. kr. som direkte og afledte udgifter. Det er især udgifterne på Børn & Læringsudvalgets område som efter fagudvalgenes orientering vurderes lavere.


I sagerne om Forventet Regnskab som kommer til behandling på møderne i juni, vil administrationen dels søge at præcisere udfordringernes betydning i både tekst og tal samt også komme med tiltag som kan imødekomme udgiftspresset.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning fra Beskæftigelses & Integrationsudvalget 9. maj 2022, pkt. 53:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Socialudvalget 9. maj 2022, pkt. 60:

Godkendt.

Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget 10. maj 2022, pkt. 66:

Godkendt.

Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget 10. maj 2022, pkt. 91:

Sagen blev udsat.

Fraværende: Ingen.


Beslutning fra Senior & Sundhedsudvalget 11. maj, pkt. 59:

Godkendt.

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech(V), men ikke i behandlingen af dette punkt.


Beslutning fra Børn & Læringsudvalget 12. maj, pkt. 59:


Godkendt.


Ivan Flændsdal (F) deltog ikke i behandlingen af dette punkt.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).96. Orientering om udvikling i beholdning af værdipapirer og låneportefølje - 1. kvartal 2022

Sagsnr: 00.36.00-S00-3-22 Sagsansvarlig: Lillian Fløjgaard

Sagsresume

Denne sag orienterer om udviklingen i kommunens beholdning af værdipapirer samt låneporteføljen i 1. kvartal 2022. Seneste orientering vedrørende 4. kvartal 2021 var på økonomiudvalgets møde den 19. januar 2022.

Sagsfremstilling

Nordea Markeds, som hjælper kommunen med sparring vedrørende vores beholdning af værdipapirer, har fremsendt afkastrapport for 1. kvartal 2022.

Oversigten over låneporteføljen pr. 31. december 2022 er udarbejdet af administrationen.


Beholdning af værdipapirer:

Markedsværdien udgør ultimo marts 2022 i alt 170,3 mio. kr. Forrentningen i de enkelte kvartaler har været således:Nordea´s afkastrapport viser, at fordelingen af det vægtede afkast på -2,61 % i 1. kvartal 2022 kommer fra:

 • Obligationsandel (86 % af porteføljen). Afkastet på obligationsbeholdningen udgjorde -2,29 %
 • Aktieandel (14 % af porteføljen). Afkastet på aktieandelen udgjorde -4,77 %

Fordelingen opfylder retningslinjerne i kommunens finansielle politik på handelstidspunktet.


Låneportefølje:

Den samlede restgæld på lån, eksklusiv ældreboliglån, udgør ultimo marts måned 2022 i alt 206,6 mio. kr. Fordelingen mellem fast rente og variabel rente har været uændret i de senest 4 kvartaler jfr. tabellen herunder.Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).97. Drøftelse af budget 2023-2026

Sagsnr: 00.30.00-S00-2-22 Sagsansvarlig: Anita Ponikowski

Sagsresume

Økonomiudvalget har sin tredje drøftelse af budget 2023-2026. Udvalget skal i lighed med fagudvalgene udarbejde et budgetbidrag på udvalgets eget område. Drøftelsen er derfor centreret omkring en yderligere status på, og konkretisering af budgetforslagene. Det vil sige forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer drøftes, og i det omfang der er nye forudsætninger på udvalgets område, der har betydning for udvalgets kommende budget, fremlægges dette også til mødet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har en særlig rolle i forhold til udarbejdelsen af kommunens kommende budgetter. Udvalget skal i lighed med de øvrige fagudvalg igennem foråret arbejde med budgetforslag for udvalgets eget område. Det vil sige forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer. Samtidig har Økonomiudvalget et ansvar i udarbejdelsen af kommunens samlede budget.

Siden budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026 blev vedtaget i februar, har de økonomiske forudsætninger for landets kommuner ændret sig markant som følge af krigen i Ukraine. Konsekvenserne heraf er at der er stor usikkerhed om de økonomiske rammer for udarbejdelsen af det kommende budget.

Krigen har medført stadigt stigende priser på energi og råvarer, og en flygtningestrøm der i høj grad skal håndteres i kommunerne. Samtidig har Finansministeriet nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i samfundet generelt, ligesom det nationale kompromis om stigende udgifter til forsvaret, kan komme til at betyde, at aftaleniveauerne for service- og anlægsudgifterne for kommunerne under ét i 2023 vil være på et forholdsvist lavt niveau.

Det forventes således, at der vil være snævre rammer for mulighederne for at øge de kommunale udgifter i de kommende år, og det understreger nødvendigheden af prioritering af kommunens drifts- og anlægsudgifter. Budgetvejledningen blev vedtaget med en målsætning om et råderumskatalog på 20 mio. kr., og det er det organisationen fortsat stræber efter. Når der indgås en Økonomiaftale mellem Regeringen og KL, formentlig omkring primo juni, er det usikkert, om råderumskataloget er tilstrækkeligt til at bringe budgettet i balance.

Budgetforslag på Økonomiudvalgets eget område

Økonomiudvalget arbejder videre med følgende forslag til budgetreduktioner:

 • Øget brug af E-handel og brug af indgåede indkøbsaftaler
 • Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne
 • Et-årig rammebesparelse af hensyn til den samlede økonomiske balance

Der er udarbejdet foreløbige skemaer til forslagene ovenfor, som er vedhæftet sagen som bilag.

Derudover arbejdes der med følgende temaer til budgetforhandlingerne:

 • Oprettelse af kørselskontor og flådestyring af kommunens samlede bilpark
 • Hjemmeside
 • Telefoni og Microsoft 365
 • IT Recovery Site (IT sikkerhed)
 • Erhvervsudvikling - udnytte potentialerne fra Femern Bælt ved at udvikle erhvervsområdet ved Rønnede


På økonomiudvalgets møde i juni bliver disse temaer fremlagt til politisk behandling.


Derudover drøftede udvalget på mødet i april muligheden for at kommunen etablerer en organisation til håndtering af et jorddeponi. Et kommunalt ejet jorddeponi skal etableres som en hvile-i-sig-selv forsyningslignende organisation, som er økonomisk adskilt fra kommunens øvrige økonomi. Etableringen af et jorddeponi og de fremtidige indtægter herfra vil dermed ikke have direkte indvirkning på kommunens budget 2023-2026.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Økonomiudvalget drøfter budget 2023-2026.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget drøftede sagen.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).98. Betaling af andel af budget for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning 2023

Sagsnr: 14.00.03-A26-1-22 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I denne sag skal der tages stilling til betalingen af Faxe Kommunes andel af budgettet for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning. Det drejer sig om budget for 2023 og overslagsårene 2024 - 2026.

Sagsfremstilling

Midt- og Sydsjællands Brand & Redning er et fælleskommunalt selskab, der er etableret i henhold til § 60 i den kommunale styrelseslov, og som ejes af kommunerne Faxe, Næstved, Ringsted og Vordingborg. En fælles Beredskabskommission repræsenterer de fire ejerkommuners kommunalbestyrelser/byråd.


I henhold til § 6 i Interessentskabskontrakten og de aftalte budgetprocedurer skal Beredskabskommissionen hvert år fremsende et forslag til kommende års budget inklusiv overslagsårene. Budgetoverslag skal fremsendes til ejerkommunerne inden udgangen af juni måned.


Inden fremsendelse af dette års endelige budgetforslag til kommunerne, anmoder Beredskabskommissionen imidlertid ejerkommunerne om en ændring.


Der er af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning ledelse i foråret fremlagt to forskellige budgetforslag for Beredskabskommissionen.

Det ene af de to forslag fordrer, at man politisk tager stilling til, hvorvidt man er indstillet på at fravige ejerstrategiens krav om opnåelse af en effektiviseringsgevinst, som udmøntes som 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag.


De to budgetforslag som Beredskabskommissionen er blevet forelagt inklusiv konsekvensbeskrivelser samt protokoludskrift fra Beredskabskommissionens behandling af sagen, er vedhæftet som bilag.


Midt- og Sydsjællands Brand & Redning oplyste under sin fremlæggelse overfor Beredskabskommissionen, at det på grund af øgede udgifter ikke vil være muligt at afsætte midler til anskaffelser i de kommende år, såfremt der fortsat gennemføres 1 % reduktion af ejerkommunernes driftsbidrag. De øgede udgifter er til:

 • Arbejdsskadeområdet
 • Forbrugsudgifter (elektricitet, varme og brændstof)
 • Generel prisstigning på varer


Ønsket om og begrundelserne for at undgå den omtalte 1 % reduktion har således været behandlet i Beredskabskommissionen. Beredskabskommissionen anbefaler herefter ejerkommunerne at følge ønsket.


Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings udarbejdede takstblad er ligeledes vedhæftet som bilag.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommunes tilskud ved en effektivisering på 1 % vil i 2023 være 8.738.190 kr.

Faxe Kommunes tilskud uden en effektivisering på 1 % vil i 2023 være 8.897.954 kr..

En imødekommelse af Beredskabskommissionens anbefaling vil således påføre Faxe Kommune en ekstraudgift på 159.764 kr. i 2023 og i overslagsårene.


Der lægges ikke op til yderligere budgetændringer ud over den normale, årlige fremskrivning jf. nettoprisindekset.


Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at:

 1. Ønsket om at fravige kravet om effektiviseringer på 1 % i budgettet imødekommes,
 2. Behovet for at tilføre området yderligere 159.764 kr. oversendes med anbefaling til byrådets budgetforhandlinger.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).99. Godkendelse af anlægsbevilling og rådighedsbeløb - Industriparken 25

Sagsnr: 82.02.00-Ø54-1-22 Sagsansvarlig: Josephine Meisner Bruun

Sagsresume

En del af erhvervsgrunden Industriparken 25, Faxe, er blevet solgt. Byrådet skal derfor tage stilling til anlægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Industriparken 25 har været udbudt offentligt til salg til en vejledende pris på 50 kr. pr. m2. Naboen i Industriparken 21, Danpal Produktion ApS har budt på et areal på ca. 6.500 m2 til at sammenlægge med deres nuværende grund. De har givet et købstilbud på den udbudte pris på 325.000 kr., og dette har kommunen accepteret. Købesummen reguleres i forhold til endelig opmåling og udstykning af arealet. Køber har overtaget grunden den 1. april 2022.


Efter kommunestyrelseslovens § 40, stk. 2, er det byrådet, som skal meddele den fornødne bevilling.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Indtægt ved salg: 325.000 kr., som tilføres kassen.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Ejendomme indstiller, at:

 1. Der gives anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 325.000 kr., der samtidig søges frigivet.
 2. Der samtidig overføres 6.500 kr. til 2 %-kontoen, og
 3. Punkt 1 og 2 finansieres af kassebeholdningen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).100. Godkendelse af igangsætning af arbejdet med grøn omstilling – udfasning af naturgas

Sagsnr: 01.30.00-P20-3-22 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsresume

Denne sag handler om igangsættelse af handlinger, som kan understøtte og tilskynde den grønne omstilling, herunder særligt udfasningen af naturgas i kommunen. Et centralt element heri er udarbejdelsen af en strategisk varmeplan, der skal kortlægge mulighederne for udbredelse af fjernvarme i Faxe Kommune.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede den 19. april 2022, at administrationen udarbejder forslag med handlemuligheder, som kan understøtte og tilskynde den grønne omstilling i kommunen.

Administrationen har derfor udarbejdet forslag til følgende handlemuligheder, inkl. forslag til overordnet tidsplan.

Indledningsvist skal det fremhæves, at der p.t. pågår forhandlinger på statsligt niveau omkring omstillingen væk fra naturgas herunder kommunernes rolle i denne proces. De statslige rammevilkår for tidsplaner, virkemidler, finansieringsforhold for private og fjernvarmeselskaber, ændrede proces- og høringsskrav ifm. tilladelser til socelleparker mv. er afgørende at få på plads, inden der kan træffes specifikke beslutninger i kommunen.

Derfor skal administrationens forslag til handlinger ses som overordnede tiltag, hvortil planlægningen kan igangsættes nu, mens det specfikke indhold og mere eksakte tidsplaner og beslutninger afventer afklaringen af de statslige rammevilkår for omstillingen væk fra gas og til andre varmekilder.

Generelt fokuserer indsatserne på to temaer, som også forventes at blive de to bærende elementer i den kommende statslige aftale på området:

- Forsyning: Understøtte skift fra naturgas til grøn fjernvarme eller individuel grøn opvarmning i kommunens husstande og virksomheder

- Energiproduktionen: Understøtte mere grøn energiproduktion

Der kan igangsættes planlægning af følgende indsatser:

 1. Udarbejde en strategisk energiplan indeholdende en strategisk varmeplan. Dette skal ske med inddragelse af aktørerne på varme- og energiområdet og skal bl.a. resultere i en plan for, hvor fjernvarme kan etableres, og hvordan energiproduktionen og energforbrug kan tilrettelægges i kommunen
 2. I relation til den strategiske varmeplan bør det afklares, om der skal etableres et kommunalt ejet varmeforsyningsselskab
 3. Udarbejde tillæg til kommuneplanen om solcelleanlæg, vindmøller og biogasanlæg
 4. Afklare om der i samarbejde med Faxe Forsyning skal etableres et kommunalt ejet solcelleselskab
 5. Afklare om kommunen efter byfornyelsesloven skal yde støtte til energiforbedrende foranstaltninger


Baggrund for og formål med de foreslåede handlemuligheder er kortfattet beskrevet i bilaget. De nævnte handlemuligheder skal ses i lyset af kommunens aktuelle opgave med at understøtte den grønne omstilling væk fra naturgas. Den grønne omstilling og klimadagsordenen rummer også andre elementer end de i denne sag omtalte, og dette arbejde fortsætter bl.a. i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens klimaplan og DK2020-arbejdet.


Videre proces
Indsatserne skal forankres i de relevante udvalg, og når der foreligger en politisk aftale på Christiansborg for rammerne for kommuneres rolle, fremlægges konkretiseret tids- og handleplan. Der afholdes temamøde om emnet, herunder solcelleparker, inden Byrådsmødet d. 30. maj 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet med at understøtte den grønne omstilling og omstillingen væk fra naturgas vil have økonomiske konsekvenser. I første fase i form af behov for ressourcer til planlægning og myndighedsarbejde. Administrationen udarbejder notat herom, som kan indgå i de kommende budgetforhandlinger.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at igangsætning af planlægningen af indsatser der kan bidrage til at udfase naturgas i Faxe Kommune, godkendes.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Økonomiudvalget godkendte indstillingen og indsatserne 1, 2, 4 og 5.


Ole Vive (V), Dorthe Egede Borg (V), Lars Folmann (O), Michael Christensen (C), René Tuekær (L), Camilla Meyer (A) og Per Thomsen (A) godkendte indsats 3.


Thomas Spange Olsen (Ø) og Michelle Frese (F) kunne ikke godkende indsats 3, idet de ønskede, at teksten ændres til: Udarbejde tillæg til kommuneplanen om solcelleanlæg og vindmøller.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).101. Godkendelse af forslag til strategi for ladeinfrastruktur for elbiler

Sagsnr: 01.30.10-P22-1-22 Sagsansvarlig: Poul Jensen

Sagsresume

Med denne sag skal byrådet godkende, at forslaget til strategi for en ladeinfrastruktur for elbiler bliver sendt i offentlig høring.

Administrationen har udarbejdet forslaget til strategien med baggrund i en politisk beslutning om at følge op på anbefalingerne fra Verdensmål Udvalget, herunder en øget brug af elbiler, som forudsætter flere ladestationer.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til en strategi for ladeinfrastruktur for elbiler. Forslaget er udarbejdet som opfølgning på Teknik & Miljøudvalgets beslutning den 11. januar 2022 og Økonomiudvalgets beslutning den 18. november 2021 om opfølgning på anbefalingerne fra Verdensmål Udvalget. Verdensmål Udvalget har anbefalet, at der sker en øget brug af kommunale elbiler, som vil forudsætte flere ladestationer. Økonomiudvalget besluttede, at Teknik & Miljøudvalget løbende skal behandle sager i relation til anbefalingen og udvalget anførte, at der vil være økonomi forbundet med anbefalingen, som løbende beregnes.


Forslaget til strategien beskriver baggrund, lovgrundlag og målsætninger for opsætning af ladestandere. De mulige indsatser, som kommunen kan foretage i forbindelse med at etablere en god ladeinfrastruktur, er også beskrevet i strategien.


Som baggrund for strategien har administrationen kortlagt parkeringspladser på kommunale vejarealer og parkeringspladser ved kommunale bygninger og en overordnet kortlægning af kommunens biler. Kortlægningerne fremgår af vedhæftede bilag til strategien.


Formålet med strategien er, at der i Faxe Kommune bliver etableret, opretholdt og udviklet en god ladeinfrastruktur, der opfylder de forventninger og behov, som borgere, erhvervsdrivende, foreninger, personale, kunder, gæster og turister har nu og på sigt. For borgerne er mulighederne for parkering og dermed opladning i en analyserapport blevet vurderet således:

 • ca. 86 % kan parkere på egen grund
 • ca. 11 % på fælles parkeringsplads ved ejendommen
 • ca. 3 % på vej ved fortovskant.


Offentligt tilgængelige ladestandere er væsentligt for mange borgere, erhvervsdrivende med flere, så det bliver lige så nemt at køre i elbil, som det er at køre i benzin- eller dieselbil.


Byrådet fastlægger i hvilken udstrækning, der bliver etableret ladestandere på kommunale vejarealer og i hvilken udstrækning, kommunens bilpark bliver elektrificeret. Der er ikke lovgivningsmæssige krav herom.


For nogle kommunale bygninger fastlægger ladestanderbekendtgørelsen krav, herunder om:

 • at ved bestående bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 20 parkeringspladser, skal der senest den 1. januar 2025 etableres mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget, og
 • at for nybyggeri skal der ved bygninger, der ikke er beboelsesbygninger, med mere end 10 parkeringspladser, etableres mindst 1 ladestander i tilknytning til parkeringsanlægget, og mindst hver femte parkeringsplads skal forberedes til ladestandere.


For andre kommunale bygninger, der ikke er omfattet af kravene i ladestanderbekendtgørelsen, fastlægger byrådet i hvilken udstrækning, der bliver etableret ladestandere ved parkeringspladserne.


I forslaget til strategien er blandt andet anført:


 • Generelt vil Faxe Kommune lokalt understøtte udrulningen af ladeinfrastruktur, især offentligt tilgængelig ladeinfrastruktur


 • For kommunale vejarealer vil Faxe Kommune i størst mulig udstrækning stille arealer til rådighed for operatører af ladestandere. Primært ønsker Faxe Kommune, at ladestandere etableres på markedsvilkår, hvor der er forretningsmæssig mulighed uden kommunal betaling til operatører af ladestandere


 • For kommunale bygninger vil Faxe Kommune i størst mulig udstrækning stille arealer til rådighed for operatører af ladestandere. Primært ønsker Faxe Kommune, at ladestandere etableres på markedsvilkår, hvor der er forretningsmæssig mulighed uden kommunal betaling til operatører af ladestandere. For kommunale bygninger omfattet af krav i ladestanderbekendtgørelsen opfyldes kravene i 2024, og


 • For kommunens bilpark er anført for personbiler, at som udgangspunkt udskiftes til elbiler, når leasingkontrakterne udløber. For ejede personbiler udskiftes til elbiler, når de nuværende fossile biler udskiftes. Ladestandere etableres efter behov ved de forskellige lokaliteter, inden bilerne udskiftes til elbiler. Ladestanderne anvendes til opladning af kommunens egne elbiler og vil ikke være offentligt tilgængelige.


De økonomiske konsekvenser vil blive beregnet og vurderet i særskilte sagsfremstillinger, som opfølgning på strategien. Der vil være økonomi forbundet med udskiftning af kommunens egne biler til elbiler, inklusiv opsætning af ladestandere. Endvidere kan der være økonomi forbundet med at etablere ladestandere ved kommunale bygninger og på kommunale vejarealer, hvis det ikke er forretningsmæssigt attraktivt for ladestanderoperatører.


I forhold til den kommunale bilpark er der flere leasingaftaler, der udløber i marts og maj 2023. Administrationen anbefaler, at økonomien ved at skifte til elbiler snarest bliver vurderet således, at den kan danne grundlag for en politisk beslutning og en eventuel indarbejdning i budget 2023.


For offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale vejarealer og ved kommunale bygninger vil administrationen i andet halvår 2022 udarbejde forslag til proces for udbud, når nye bekendtgørelser er trådt i kraft.


Opfølgningen på strategien vil berøre alle fagudvalg, især Teknik & Miljøudvalget og Senior & Sundhedsudvalget. Teknik & Miljøudvalget vil blive berørt i relation til offentligt tilgængelige ladestandere på kommunale vejarealer og ved kommunale bygninger samt ladestandere til kommunens egen bilpark. Senior & Sundhedsudvalget vil blive berørt i relation til udskiftning af biler i hjemme- og sygeplejen. Opfølgningen på strategien vil indebære samarbejde og koordinering på tværs af udvalg og centre.


Administrationen foreslår, at forslaget til strategien bliver fremlagt i offentlig høring i 5 uger. Herved har borgere, erhvervsdrivende, foreninger med flere mulighed for at komme med bemærkninger til selve strategien og til, hvor der især bliver oplevet behov for ladestandere.


I strategien er der anført hensigtserklæringer og overordnede målsætninger for opbygning af en god ladeinfrastruktur. Mere konkrete målsætninger bliver forelagt og drøftet på mødet i Teknik & Miljøudvalget.


Inden forslaget bliver fremlagt i offentlig høring, foretager administrationen redaktioneller rettelser og konsekvensrettelser i relation til bemærkninger fra Teknik & Miljøudvalget og byrådet med mere.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser af selve strategien.

Opfølgning på og udmøntning af strategien vil have økonomiske konsekvenser, der vil blive belyst i det videre forløb.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

 1. Forslag til strategi for ladeinfrastruktur til elbiler godkendes
 2. Forslaget fremlægges i offentlig høring i 5 uger
 3. Forslag til målsætninger drøftes
 4. Det godkendes, at administrationen foretager konsekvens- og redaktionelle rettelser inden offentlig høring.


Beslutning fra Teknik & Miljøudvalget, 3. maj 2022, pkt. 75:

Anbefalet med følgende bemærkninger:


Punkt 5.5

Her tilføjes: Kommunen vil igennem den fremtidige udbudspolitik sikre, at der sker en passende geografisk spredning i hele kommunen ved etablering af ladestandere.


Punkt 5.6

Her tilføjes: Samarbejde med borgere, erhvervsliv, foreninger og turismeerhvervene.


Faxe Kommune vil gerne forsøge at understøtte og facilitere etablering af ladestandere hos borgere, erhvervsliv, foreninger og turismeerhvervene og er til rådighed for dialog, videndeling og inspiration. Herudover er der særligt fokus på etablering af lynladestandere på strategisk vigtige områder indenfor infrastruktur, erhverv og turisme.


Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Teknik & Miljøudvalgets indstilling anbefales.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).102. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 200-30 for et boligområde ved Karise Gårde og igangsættelse af høring

Sagsnr: 01.02.05-P16-6-21 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsresume

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til Lokalplan 200-30 er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra ejer, som ønsker at få mulighed for at etablere boliger i området mellem Karl af Rises Vej og Karise Gårde i Karise. Plan & Kulturudvalget besluttede den 17. august 2021 at igangsætte planlægning for dette område. Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Lokalplan 200-30

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge arealet til boliger, samt til rekreative arealer. I den sydlige del af området mod Karise Bæk udlægges der areal til regnvandshåndtering. Der er adgang til boligområdet via Karl af Rises Vej, og de interne stiforbindelser i området er placeret, så der er en logisk forbindelse til bydelens øvrige stisystemer.


Lokalplanforslaget er udformet som en rammelokalplan, der fastlægger den overordnede struktur for det samlede område, men kun fastlægger byggeretsgivende bestemmelser (definere hvordan der må bygges) for den del af området, som udgør etape 1. Det betyder, at etape 1. vil kunne etableres efter endelig vedtagelse af lokalplanen, mens etape 2. vil kræve en ny lokalplan, der er byggeretsgivende for den etape.


En rammelokalplan er en lokalplan begrænset til at behandle de overordnede hovedtræk, men hvor nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering udskydes til en supplerende lokalplan.


Inden for lokalplanens område er det muligt at etablere op til 90 nye boliger fordelt på 2 etaper. Både i form af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Etape 1. indeholder 47 nye boliger. Den eksisterende boldbane ved Karl af Rises Vej er taget med i lokalplanen, med mulighed for etablering af et dobbelthus. Området kan dog sagtens fungere som boldbane fremadrettet, indtil ibrugtagelse af arealet til boliger.


Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033

Formålet med kommuneplantillægget er, at ændre på afgrænsningen af de eksisterende kommuneplanrammer K-B4 og K-R3, som er udlagt til henholdsvis boligformål og rekreative formål. Ved at ændre på den indbyrdes afgrænsning sikres det, at der fremadrettet kan etableres en rekreativ forbindelse mellem Karise Bæk og Karise Gårde. Herudover vil det samlede areal kunne udnyttes mere hensigtsmæssigt med udgangspunkt i de fysiske forhold og de fredninger som gælder for området. Der ændres ikke på kommuneplanrammernes indhold eller på størrelsen af dem - det er udelukkende afgrænsningen mellem de to rammeområder som ændres.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 200-30 sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde i Karise den 20. juni 2022. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.


Hvad er en Lokalplan og en Kommuneplan?

Kommuneplanen er den plan som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for de fysiske udvikling, som Byrådet vil arbejde for i de kommende år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land.


En lokalplan udarbejdes med udgangspunkt i en kommuneplan, der overordnet bestemmer, hvordan by- og landområder skal anvendes og udvikles. Derfor danner kommuneplanen ramme for lokalplanen. En lokalplan er langt mere detaljeret og specifik i forhold til det enkelte lokalområde, end kommuneplanen er.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:


Seniorrådet ønsker, som ved andre boligprojekter, deltagelse i arbejdsgruppen, for at sikre egnede senior - og ældreboliger, samt en god infrastruktur. Det bør overvejes, at etablere fælles varmekilde for de enkelte huse.


Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 200-30 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold mandag den 20. juni 2022.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 10. maj 2022, pkt. 63:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).103. Orientering om detailhandelsanalyse 2022, samt beslutning om høringsforløb

Sagsnr: 24.02.00-P05-1-22 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsresume

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2021, at der skal udarbejdes en ny analyse af handelslivet i Faxe Kommune, til erstatning for den forrige analyse, tilbage fra 2009. Den nye detailhandelsanalyse foreligger nu og er udarbejdet ved ekstern konsulent. Denne sag er en orientering om analysen resultater og en beslutning omkring høringsforløb af relevante aktører på området, inden den senere politiske behandling i Plan & Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Faxe Kommune igangsatte i januar 2022 en analyse af handelslivet. Analysen bidrager med viden om detailhandlen og de kundeorienterede serviceerhverv og den fremtidige udvikling i rammebetingelserne for handelslivet.

Analysen omfatter en kortlægning og analyse af detailhandelsbutikker i Faxe Kommune og kundeorienterede serviceerhverv i bymidterne. Mange forretningsdrivende er, på tidspunktet for analysens udarbejdelse, fortsat udfordrede af eftervirkningerne af situationen med Coronavirus. Analysen omfatter omsætningstal for 2019 og 2021. Det betyder, at analysens resultater udtrykker situationen under Coronakrisen, men også situationen inden og den normalisering, som forventes efter krisen.


Analysen vil udgøre et grundlag for kommuneplanlægningen og skal bidrage som vidensgrundlag for handelslivets øvrige aktører, herunder forretningsdrivende, grundejere og erhvervsforeninger. Analysen skal desuden bidrage til grundlaget for en politisk stillingtagen til konkrete butiksprojekter og ny planlægning for detailhandel.


Som led i analysen blev der gennemført en workshop med deltagelse af butiksdrivende, borgere, repræsentanter fra Business Faxe (Erhvervsorganisation bestående af medlemmer fra det lokale erhvervsliv med det formål at understøtte og inspirere til vækst og udvikling i Faxe Kommune) og Plan & Miljø i Faxe Kommune. Referat fra mødet indgår som bilag til detailhandelsanalysen.


Resultater og anbefalinger

Målt på antal butikker er detailhandlen i Faxe Kommune gået tilbage siden 2009. Målt på areal og handelsbalance er detailhandlen dog gået lidt frem. Handelslivet har klaret sig tilfredsstillende taget i betragtning af udviklingen i rammebetingelserne – ikke mindst under Corona, der samlet set har betydet meromsætning i Faxe Kommune. Nærheden til større regionale handelsbyer og en stigende nethandel medfører dog et væsentligt handelsunderskud.


Konsulentrapporten indeholder (i kapitel 3) en række anbefalinger for erhvervsforeninger, forretningsdrivende, grundejere og projektudviklere, som Faxe Kommune kan overveje at arbejde videre med. Tiltagene omfatter blandt andet: Bedre udnyttelse af købekraften, tiltrækning af manglende kædebutikker, afvejning af fordele og ulemper indenfor planlægning for detailhandel uden for bymidterne, styrke bymidterne med opholdskvaliteter med videre.


Analysen af handelslivet og vurdering af muligheden for at planlægge for aflastningsområder

Dataindsamling og analyse af udviklingen i handelslivet fremgår herefter af kapitel 4 - 12.


I kapitel 13 foretages der en særlig vurdering af mulighederne for at udlægge aflastningsområder til meget store udvalgsvarebutikker uden for bymidterne i Haslev og Faxe.


En evt. planlægning for et aflastningsområde ved Grønlandsgade i Haslev vil styrke Faxe Kommune i den regionale konkurrence med andre handelsbyer og bidrage til, at en større del af handlen holdes hjemme. Formålet med et evt. aflastningsområde er at skabe attraktive etableringsmuligheder til såkaldte boksbutikker, i form af store udvalgsvarebutikker. Det er butikker, som typisk ikke kan indpasses i den mere tætbebyggede bymidte, og butikker, hvor der typisk er behov for, at kunderne kan afhente varer i bil. Et aflastningsområde vil dog også få konsekvenser for den eksisterende detailhandel.


Ud fra et markedsmæssigt perspektiv vurderes det, at et aflastningsområde, til flere nye udvalgsvarebutikker i Faxe Kommune, kun er realiserbart i Haslev. Et forslag til et aflastningsområdes principielle placering og afgrænsning omfatter området mellem Vestre Ringvej og Lysholm Allé, hvor der i dag allerede ligger butikker. I området er der mulighed for videreudvikling af et veldisponeret butiksområde med moderne og tidssvarende butiksanlæg med tilstrækkelig og lettilgængelig parkering i terræn. Der er potentiale for at udvikle en stærkere klynge af butikker med f.eks. bil-, hus-, have- og fritidsudstyr, men det forudsætter, at området, der i den gældende planlægning kun delvist er udlagt til lokalcenter, omklassificeres til aflastningsområde.


Den videre proces

Administrationen foreslår, at detailhandelsanalysen sendes i høring hos Handelsrådet og andre erhvervsforeninger m.v. med henblik på deres kommentering af analysen og dens anbefalinger, inden der igangsættes en egentlig planlægning, i form af et kommuneplantillæg for detailhandel.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at detailhandelsanalysen tages til efterretning og sendes i offentlig høring, med henblik på genbehandling af analysen på Plan & Kulturudvalgets møde i august.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 10. maj 2022, pkt. 64:

Godkendt.


Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Plan & Kulturudvalget har bemyndigelse til at sende sagen i høring. Sagen er dermed godkendt i Plan & Kulturudvalget.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).104. Godkendelse af skitseforslag som grundlag for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn

Sagsnr: 01.02.05-P16-8-22 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsresume

Byrådet har i budget 2022 afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn. Der er nu udarbejdet en helhedsplan i form af en rapport med et skitseforslag til hvordan Faxe Ladeplads Havn kan udvides. Indholdet af skitseforslaget og en beskrivelse af proces og tidsplan for det videre forløb præsenteres i denne sag. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt skitseforslaget kan godkendes som grundlag for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af helhedsplan med skitseforslag

Helhedsplanen for lystbådehavnen er udarbejdet af Havneudvidelsesudvalget nedsat af Faxe Ladeplads Lystbådehavn. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med havnens primære aktører og brugere, og med rådgivning af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma, som har stor erfaring med havneprojekter. Helhedsplanen beskriver, hvordan havnen kan udvides og udvikles, så der skabes mere plads og danne ramme om et mangfoldigt rekreativt liv. Visionen for Faxe Ladeplads Havn er, at den skal være en havn for alle, og at udviklingen af havnen kan bidrage til at fremme turismeerhvervet i Faxe Kommune.


Den nuværende lystbådehavn er udfordret på plads. Alle bådpladser er lejet ud, og der er venteliste for at få en fast bådplads. Herudover har havnen har ikke plads til gæstesejlere. Samtidig er der ønske om, at optimere lystbådehavnens klubfaciliteter og stævneforhold, så der er plads til alle de klubber og foreninger, som har vandet som deres udfoldelsessted. Og endelig er der ønske om at ændre en lang række praktiske forhold som fx. indsejlingsforhold til havnen og parkeringsforhold.


Skitseforslaget til udvidelse af Faxe Ladeplads Havn, giver mulighed for 140 nye bådpladser, hvoraf en del kan være til gæstesejlere. Udvidelsen vil derudover give mulighed for:


 • plads langs kajen til store skonnerter
 • servicefaciliteter
 • nye klubbygninger
 • parkering
 • faciliteter til vinterbadning
 • mulighed for at spille kajakpolo
 • opsætte stævnebaner, plads til sejlsportsstævner, og
 • ændring af ydermoler og indsejling, så lystbåde ikke længere skal sejle igennem erhvervshavnen.


Den foreslåede ændring af moler og havneindsejling forventes samtidig at betyde, at sandet i højere grad aflejres langs kysten syd for havnen. Dette giver mulighed for øget rekreativ brug af stranden og giver samtidig en bedre beskyttelse af Strandvejen, som ligger udsat i forbindelse med erosion (nedslidning eller afgnavning af jordoverfladen) af kysten.


Skitseforslaget rummer også en række tiltag, som understøtter brug af havnen generelt. Der er skabt plads til promenade, forskellige opholdsfaciliteter, udsigtspunkter, café og restaurant, og gør havnen til et attraktivt sted for alle at gå en tur og se på de mange forskellige havnerelaterede aktiviteter.


Helhedsplan for lystbådehavnen, med det beskrevne skitseforslag, er vedlagt sagen som bilag.


Den videre proces for udarbejdelse af lokalplan

Første skridt i realiseringen af udvidelse af Faxe Ladeplads Havn, kræver en udarbejdelse af lokalplan, der giver det planmæssige grundlag. Når der foreligger en lokalplan og et mere detaljeret projekt for havneudvidelsen, skal projektet også godkendes af Kystdirektoratet, som er myndighed på søterritoriet. Først efter Kystdirektoratets godkendelse kan man begynde at anlægge en havneudvidelse.


I forbindelse med lokalplanarbejdet vil der ske en yderligere detaljering af projektet og de miljømæssige forhold vil blive undersøgt nærmere. Der vil som en del af opstarten af lokalplanarbejdet ske borgerinddragelse, for afdækning af øvrige ønsker til Faxe Ladeplads Havn, som med fordel kan tænkes ind i lokalplanen. Herudover vil der undervejs i lokalplanprocessen være en offentlige høring af lokalplanforslaget.


Administrationen forventer at selve udarbejdelse af lokalplan om udvidelse af Faxe Ladeplads Havn vil tage minimum 1 år, måske mere for at sikre, at alle relevante emner bliver behandlet og indarbejdet. Faxe Ladeplads gæstes af mange sommerturister, og området er et knudepunkt for forskellige turismetiltag i regionen. Her spiller havnen en vigtig rolle i at kunne servicere og tilbyde aktiviteter til områdets turister. Turisme er derfor et af de emner, som skal afdækkes yderligere.


En vedtaget lokalplan er et vigtigt skridt frem mod realiseringen af udvidelsen af havnen, men det sikrer ikke i sig selv at projektet lykkes. Der ud over mangler fortsat en aftale omkring den fremtidige organisering af havnen med de forskellige aktører og grundejere, og dertil kommer, at der ikke er tilvejebragt finansiering til udvidelsen. Derfor opstartes sideløbende med lokalplanprocessen et forløb omkring organisering- og finansieringsformer forankret i Økonomiudvalget. Der vil undervejs i processen også være snitflader der vedrører Teknik- & Miljøudvalget, som fx. trafikale spørgsmål, kystbeskyttelse, eller kommunale bygninger, og hvor Teknik & Miljøudvalget inddrages.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


1) at der arbejdes videre med udformning og indhold af en havneudvidelse med udgangspunkt i skitseforslaget, og

2) at der igangsættes proces for udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag for en fremtidig havneudvidelse.


Beslutning fra Plan & Kulturudvalget, 10. maj 2022, pkt. 62:

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).105. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-15-21 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsresume

Punktet er til meddelelser i økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Sager løftet til byrådet fra fagudvalg

Ingen.

Status på implementering af nyt økonomi- og lønsystem
Arbejdet med ibrugtagning og implementering af det nye økonomi- og lønsystem trækker fortsat store ressourcer i hele organisationen. Som tidligere beskrevet, er der tale om en meget omfattende ændring, som udover selve systemskiftet også omfatter ibrugtagning af ny kontoplan og ændring af stort set samtlige arbejdsgange på økonomi- og personaleområdet. Derudover beror selve opsætningen af systemerne på en såkaldt rolle-baseret adgang, som giver udfordringer i en organisation, som Faxe Kommune, hvor vi har mange tværgående processer, og hvor mange medarbejdere og ledere af ressource- og kompetencemæssige årsager udfører opgaver for flere forskellige centre. På den baggrund forventes implementeringen af skulle køre året ud, hvorfor der også i den resterende del af 2022 skal prioriteres administrative og ledelsesmæssige ressourcer til dette arbejde, hvilket vil medføre en nedprioritering af andre opgaver.

Selve de grundlæggende funktioner såsom betalinger af regninger, udbetaling af lønninger mv. har gennem hele overgangen fungeret planmæssigt.

Økonomi

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Danmarks Statistiks månedlige data med de lokale turistovernatninger medtages fremover under meddelelser til økonomiudvalgets orientering.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).106. Beslutning om salg af fem parcelhusgrunde på Tyttebærvej, Faxe Ladeplads

Sagsnr: 13.06.02-G10-9-21 Sagsansvarlig: Lykke Tina Outzen107. Godkendelse af udbud af kommunal kørsel

Sagsnr: 88.12.03-Ø54-1-21 Sagsansvarlig: Hans Ege-Møller108. Lukkede meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-15-21 Sagsansvarlig: Lene Fransson109. Digital godkendelse af økonomiudvalgets referat 18. maj 2022

Sagsnr: 00.01.00-P35-15-21 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark af økonomiudvalgets møde 18. maj 2022.


Økonomiudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i slutningen af mødet.

Beslutning i Økonomiudvalget den 18. maj 2022

Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Michael Rosendahl (V).