Referat
til
mødet i Plan & Kulturudvalget
den 10. maj 2022 kl. 19:00
i Mødelokale 3, Søndergade 3, 4690 Haslev

 


Pkt. Tekst
61 Godkendelse af dagsorden
62 Godkendelse af skitseforslag som grundlag for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn
63 Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 200-30 for et boligområde ved Karise Gårde og igangsættelse af høring
64 Orientering om detailhandelsanalyse 2022, samt beslutning om høringsforløb
65 Introduktion til plan- og kulturområdet jf. årshjul
66 Orientering om økonomisk konsekvens af krigen i Ukraine
67 Drøftelse af budget 2023-2026
68 Orientering om Haslev Hallernes årsregnskab 2021
69 Orientering om Faxe Hallernes årsregnskab 2021
70 Godkendelse af Østsjællands Museums årsregnskab 2021
71 Meddelelser
72 Lukket - Meddelelser
73 Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 10. maj 2022

61. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-11-21 Sagsansvarlig: Ina Leander

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Godkendt.


Nellie Bradsted (V), bad om, at prioriteringslistes lokalplan vedr. omfartsvej (pkt. 45.) fra møde d. 5. april, opdateres med korrekt periode for igangsættelse af lokalplanarbejde.


Fraværende: Erik Rasmussen (V) deltog ikke behandlingen af dette punkt.62. Godkendelse af skitseforslag som grundlag for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn

Sagsnr: 01.02.05-P16-8-22 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsresume

Byrådet har i budget 2022 afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn. Der er nu udarbejdet en helhedsplan i form af en rapport med et skitseforslag til hvordan Faxe Ladeplads Havn kan udvides. Indholdet af skitseforslaget og en beskrivelse af proces og tidsplan for det videre forløb præsenteres i denne sag. Der skal træffes beslutning om, hvorvidt skitseforslaget kan godkendes som grundlag for udarbejdelse af plangrundlag for udvidelse af Faxe Ladeplads Havn.

Sagsfremstilling

Beskrivelse af helhedsplan med skitseforslag

Helhedsplanen for lystbådehavnen er udarbejdet af Havneudvidelsesudvalget nedsat af Faxe Ladeplads Lystbådehavn. Helhedsplanen er udarbejdet i samarbejde med havnens primære aktører og brugere, og med rådgivning af Hasløv & Kjærsgaard Arkitektfirma, som har stor erfaring med havneprojekter. Helhedsplanen beskriver, hvordan havnen kan udvides og udvikles, så der skabes mere plads og danne ramme om et mangfoldigt rekreativt liv. Visionen for Faxe Ladeplads Havn er, at den skal være en havn for alle, og at udviklingen af havnen kan bidrage til at fremme turismeerhvervet i Faxe Kommune.


Den nuværende lystbådehavn er udfordret på plads. Alle bådpladser er lejet ud, og der er venteliste for at få en fast bådplads. Herudover har havnen har ikke plads til gæstesejlere. Samtidig er der ønske om, at optimere lystbådehavnens klubfaciliteter og stævneforhold, så der er plads til alle de klubber og foreninger, som har vandet som deres udfoldelsessted. Og endelig er der ønske om at ændre en lang række praktiske forhold som fx. indsejlingsforhold til havnen og parkeringsforhold.


Skitseforslaget til udvidelse af Faxe Ladeplads Havn, giver mulighed for 140 nye bådpladser, hvoraf en del kan være til gæstesejlere. Udvidelsen vil derudover give mulighed for:


 • plads langs kajen til store skonnerter
 • servicefaciliteter
 • nye klubbygninger
 • parkering
 • faciliteter til vinterbadning
 • mulighed for at spille kajakpolo
 • opsætte stævnebaner, plads til sejlsportsstævner, og
 • ændring af ydermoler og indsejling, så lystbåde ikke længere skal sejle igennem erhvervshavnen.


Den foreslåede ændring af moler og havneindsejling forventes samtidig at betyde, at sandet i højere grad aflejres langs kysten syd for havnen. Dette giver mulighed for øget rekreativ brug af stranden og giver samtidig en bedre beskyttelse af Strandvejen, som ligger udsat i forbindelse med erosion (nedslidning eller afgnavning af jordoverfladen) af kysten.


Skitseforslaget rummer også en række tiltag, som understøtter brug af havnen generelt. Der er skabt plads til promenade, forskellige opholdsfaciliteter, udsigtspunkter, café og restaurant, og gør havnen til et attraktivt sted for alle at gå en tur og se på de mange forskellige havnerelaterede aktiviteter.


Helhedsplan for lystbådehavnen, med det beskrevne skitseforslag, er vedlagt sagen som bilag.


Den videre proces for udarbejdelse af lokalplan

Første skridt i realiseringen af udvidelse af Faxe Ladeplads Havn, kræver en udarbejdelse af lokalplan, der giver det planmæssige grundlag. Når der foreligger en lokalplan og et mere detaljeret projekt for havneudvidelsen, skal projektet også godkendes af Kystdirektoratet, som er myndighed på søterritoriet. Først efter Kystdirektoratets godkendelse kan man begynde at anlægge en havneudvidelse.


I forbindelse med lokalplanarbejdet vil der ske en yderligere detaljering af projektet og de miljømæssige forhold vil blive undersøgt nærmere. Der vil som en del af opstarten af lokalplanarbejdet ske borgerinddragelse, for afdækning af øvrige ønsker til Faxe Ladeplads Havn, som med fordel kan tænkes ind i lokalplanen. Herudover vil der undervejs i lokalplanprocessen være en offentlige høring af lokalplanforslaget.


Administrationen forventer at selve udarbejdelse af lokalplan om udvidelse af Faxe Ladeplads Havn vil tage minimum 1 år, måske mere for at sikre, at alle relevante emner bliver behandlet og indarbejdet. Faxe Ladeplads gæstes af mange sommerturister, og området er et knudepunkt for forskellige turismetiltag i regionen. Her spiller havnen en vigtig rolle i at kunne servicere og tilbyde aktiviteter til områdets turister. Turisme er derfor et af de emner, som skal afdækkes yderligere.


En vedtaget lokalplan er et vigtigt skridt frem mod realiseringen af udvidelsen af havnen, men det sikrer ikke i sig selv at projektet lykkes. Der ud over mangler fortsat en aftale omkring den fremtidige organisering af havnen med de forskellige aktører og grundejere, og dertil kommer, at der ikke er tilvejebragt finansiering til udvidelsen. Derfor opstartes sideløbende med lokalplanprocessen et forløb omkring organisering- og finansieringsformer forankret i Økonomiudvalget. Der vil undervejs i processen også være snitflader der vedrører Teknik- & Miljøudvalget, som fx. trafikale spørgsmål, kystbeskyttelse, eller kommunale bygninger, og hvor Teknik & Miljøudvalget inddrages.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


1) at der arbejdes videre med udformning og indhold af en havneudvidelse med udgangspunkt i skitseforslaget, og

2) at der igangsættes proces for udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag for en fremtidig havneudvidelse.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.63. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 200-30 for et boligområde ved Karise Gårde og igangsættelse af høring

Sagsnr: 01.02.05-P16-6-21 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsresume

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til Lokalplan 200-30 er udarbejdet på baggrund af ansøgning fra ejer, som ønsker at få mulighed for at etablere boliger i området mellem Karl af Rises Vej og Karise Gårde i Karise. Plan & Kulturudvalget besluttede den 17. august 2021 at igangsætte planlægning for dette område. Udvalget skal i denne sag tage stilling til, om planforslagene kan godkendes og sendes i offentlig høring.


Sagsfremstilling

Lokalplan 200-30

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge arealet til boliger, samt til rekreative arealer. I den sydlige del af området mod Karise Bæk udlægges der areal til regnvandshåndtering. Der er adgang til boligområdet via Karl af Rises Vej, og de interne stiforbindelser i området er placeret, så der er en logisk forbindelse til bydelens øvrige stisystemer.


Lokalplanforslaget er udformet som en rammelokalplan, der fastlægger den overordnede struktur for det samlede område, men kun fastlægger byggeretsgivende bestemmelser (definere hvordan der må bygges) for den del af området, som udgør etape 1. Det betyder, at etape 1. vil kunne etableres efter endelig vedtagelse af lokalplanen, mens etape 2. vil kræve en ny lokalplan, der er byggeretsgivende for den etape.


En rammelokalplan er en lokalplan begrænset til at behandle de overordnede hovedtræk, men hvor nærmere bestemmelser om bebyggelsens omfang og placering udskydes til en supplerende lokalplan.


Inden for lokalplanens område er det muligt at etablere op til 90 nye boliger fordelt på 2 etaper. Både i form af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Etape 1. indeholder 47 nye boliger. Den eksisterende boldbane ved Karl af Rises Vej er taget med i lokalplanen, med mulighed for etablering af et dobbelthus. Området kan dog sagtens fungere som boldbane fremadrettet, indtil ibrugtagelse af arealet til boliger.


Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033

Formålet med kommuneplantillægget er, at ændre på afgrænsningen af de eksisterende kommuneplanrammer K-B4 og K-R3, som er udlagt til henholdsvis boligformål og rekreative formål. Ved at ændre på den indbyrdes afgrænsning sikres det, at der fremadrettet kan etableres en rekreativ forbindelse mellem Karise Bæk og Karise Gårde. Herudover vil det samlede areal kunne udnyttes mere hensigtsmæssigt med udgangspunkt i de fysiske forhold og de fredninger som gælder for området. Der ændres ikke på kommuneplanrammernes indhold eller på størrelsen af dem - det er udelukkende afgrænsningen mellem de to rammeområder som ændres.


Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af planforslagene, er der i henhold til "Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)" gennemført en screening, der vurderer planernes indvirkning på miljøet. Screeningen har vist, at planforslagene ikke vil medføre en væsentlig miljømæssig påvirkning af området eller det omgivende miljø.


Offentlig høring

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 200-30 sendes i offentlig høring i 8 uger. I høringsperioden vil der blive afholdt et offentligt borgermøde i Karise den 20. juni 2022. Borgermødet annonceres på kommunens hjemmeside i forbindelse med offentliggørelse af planforslagene.


Hvad er en Lokalplan og en Kommuneplan?

Kommuneplanen er den plan som sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for de fysiske udvikling, som Byrådet vil arbejde for i de kommende år. I kommuneplanen fastlægges retningslinjerne for arealanvendelsen samt den overordnede fysiske udvikling af byerne og for det åbne land.


En lokalplan udarbejdes med udgangspunkt i en kommuneplan, der overordnet bestemmer, hvordan by- og landområder skal anvendes og udvikles. Derfor danner kommuneplanen ramme for lokalplanen. En lokalplan er langt mere detaljeret og specifik i forhold til det enkelte lokalområde, end kommuneplanen er.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:


Seniorrådet ønsker, som ved andre boligprojekter, deltagelse i arbejdsgruppen, for at sikre egnede senior - og ældreboliger, samt en god infrastruktur. Det bør overvejes, at etablere fælles varmekilde for de enkelte huse.


Center for Plan & Miljø indstiller,


 1. at forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 200-30 godkendes og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
 2. at der afholdes borgermøde om planernes indhold mandag den 20. juni 2022.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.64. Orientering om detailhandelsanalyse 2022, samt beslutning om høringsforløb

Sagsnr: 24.02.00-P05-1-22 Sagsansvarlig: Tine Jeppesen

Sagsresume

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af Kommuneplan 2021, at der skal udarbejdes en ny analyse af handelslivet i Faxe Kommune, til erstatning for den forrige analyse, tilbage fra 2009. Den nye detailhandelsanalyse foreligger nu og er udarbejdet ved ekstern konsulent. Denne sag er en orientering om analysen resultater og en beslutning omkring høringsforløb af relevante aktører på området, inden den senere politiske behandling i Plan & Kulturudvalget.

Sagsfremstilling

Baggrund

Faxe Kommune igangsatte i januar 2022 en analyse af handelslivet. Analysen bidrager med viden om detailhandlen og de kundeorienterede serviceerhverv og den fremtidige udvikling i rammebetingelserne for handelslivet.

Analysen omfatter en kortlægning og analyse af detailhandelsbutikker i Faxe Kommune og kundeorienterede serviceerhverv i bymidterne. Mange forretningsdrivende er, på tidspunktet for analysens udarbejdelse, fortsat udfordrede af eftervirkningerne af situationen med Coronavirus. Analysen omfatter omsætningstal for 2019 og 2021. Det betyder, at analysens resultater udtrykker situationen under Coronakrisen, men også situationen inden og den normalisering, som forventes efter krisen.


Analysen vil udgøre et grundlag for kommuneplanlægningen og skal bidrage som vidensgrundlag for handelslivets øvrige aktører, herunder forretningsdrivende, grundejere og erhvervsforeninger. Analysen skal desuden bidrage til grundlaget for en politisk stillingtagen til konkrete butiksprojekter og ny planlægning for detailhandel.


Som led i analysen blev der gennemført en workshop med deltagelse af butiksdrivende, borgere, repræsentanter fra Business Faxe (Erhvervsorganisation bestående af medlemmer fra det lokale erhvervsliv med det formål at understøtte og inspirere til vækst og udvikling i Faxe Kommune) og Plan & Miljø i Faxe Kommune. Referat fra mødet indgår som bilag til detailhandelsanalysen.


Resultater og anbefalinger

Målt på antal butikker er detailhandlen i Faxe Kommune gået tilbage siden 2009. Målt på areal og handelsbalance er detailhandlen dog gået lidt frem. Handelslivet har klaret sig tilfredsstillende taget i betragtning af udviklingen i rammebetingelserne – ikke mindst under Corona, der samlet set har betydet meromsætning i Faxe Kommune. Nærheden til større regionale handelsbyer og en stigende nethandel medfører dog et væsentligt handelsunderskud.


Konsulentrapporten indeholder (i kapitel 3) en række anbefalinger for erhvervsforeninger, forretningsdrivende, grundejere og projektudviklere, som Faxe Kommune kan overveje at arbejde videre med. Tiltagene omfatter blandt andet: Bedre udnyttelse af købekraften, tiltrækning af manglende kædebutikker, afvejning af fordele og ulemper indenfor planlægning for detailhandel uden for bymidterne, styrke bymidterne med opholdskvaliteter med videre.


Analysen af handelslivet og vurdering af muligheden for at planlægge for aflastningsområder

Dataindsamling og analyse af udviklingen i handelslivet fremgår herefter af kapitel 4 - 12.


I kapitel 13 foretages der en særlig vurdering af mulighederne for at udlægge aflastningsområder til meget store udvalgsvarebutikker uden for bymidterne i Haslev og Faxe.


En evt. planlægning for et aflastningsområde ved Grønlandsgade i Haslev vil styrke Faxe Kommune i den regionale konkurrence med andre handelsbyer og bidrage til, at en større del af handlen holdes hjemme. Formålet med et evt. aflastningsområde er at skabe attraktive etableringsmuligheder til såkaldte boksbutikker, i form af store udvalgsvarebutikker. Det er butikker, som typisk ikke kan indpasses i den mere tætbebyggede bymidte, og butikker, hvor der typisk er behov for, at kunderne kan afhente varer i bil. Et aflastningsområde vil dog også få konsekvenser for den eksisterende detailhandel.


Ud fra et markedsmæssigt perspektiv vurderes det, at et aflastningsområde, til flere nye udvalgsvarebutikker i Faxe Kommune, kun er realiserbart i Haslev. Et forslag til et aflastningsområdes principielle placering og afgrænsning omfatter området mellem Vestre Ringvej og Lysholm Allé, hvor der i dag allerede ligger butikker. I området er der mulighed for videreudvikling af et veldisponeret butiksområde med moderne og tidssvarende butiksanlæg med tilstrækkelig og lettilgængelig parkering i terræn. Der er potentiale for at udvikle en stærkere klynge af butikker med f.eks. bil-, hus-, have- og fritidsudstyr, men det forudsætter, at området, der i den gældende planlægning kun delvist er udlagt til lokalcenter, omklassificeres til aflastningsområde.


Den videre proces

Administrationen foreslår, at detailhandelsanalysen sendes i høring hos Handelsrådet og andre erhvervsforeninger m.v. med henblik på deres kommentering af analysen og dens anbefalinger, inden der igangsættes en egentlig planlægning, i form af et kommuneplantillæg for detailhandel.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at detailhandelsanalysen tages til efterretning og sendes i offentlig høring, med henblik på genbehandling af analysen på Plan & Kulturudvalgets møde i august.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Ingen.65. Introduktion til plan- og kulturområdet jf. årshjul

Sagsnr: 00.22.04-G01-5-21 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsresume

Udvalget godkendte på mødet d. 11. januar 2022 et introduktionsforløb for plan- og kulturområdet. Denne sag er en del af introduktionsforløbet, hvor administrationen denne gang præsenterer udvalget for bevillingsområdet, Folkeoplysningsudvalget, Musikskolens udviklingsplan, samt undersøgelser på kultur-, fritids- og frivillighedsområdet.

Sagsfremstilling

Centerchef for Kultur, Frivillighed & Borgerservice, Benny Agergaard, vil under introduktionen gennemgå de valgte emne i understående rækkefølge:


 • Alkoholbevillinger
 • Folkeoplysningsudvalget
 • Musikskolens udviklingsplan
 • Undersøgelser på kultur-, fritids- og frivillighedsområdet
 • Status på tidligere facilitetsudviklingsplanPowerPoint-præsentationer fra mødet vil blive vedhæftet i referatet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed og Borgerservice indstiller, at introduktionen til plan- og kulturområdet tages til efterretning.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Godkendt med den bemærkning, at administrationen supplerede med en introduktion til "Åben Skole".


Fraværende: Ingen.66. Orientering om økonomisk konsekvens af krigen i Ukraine

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-22 Sagsansvarlig: Stine Weber

Sagsresume

I denne sag orienteres fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet om de overordnede og samlede økonomiske konsekvenser af den ændrede økonomiske situation, som følge af krigen i Ukraine. Orienteringen omhandler de afledte økonomiske udfordringer i 2022, 2023 og frem.

Sagsfremstilling

De økonomiske udsigter i den globale økonomi er, med Ruslands invasion i Ukraine den 24. februar 2022, gået fra en grundlæggende optimisme ovenpå Covid-19 til dystre økonomiske udsigter, på baggrund af stigende energipriser, stigende inflation, samt lavere økonomisk vækst. De stigende energipriser og stigende inflation har allerede sat sig i den danske økonomi - også i Faxe Kommune. Som andre danske kommuner, arbejdes der også i Faxe Kommune med at sikre, at de flygtninge som kommer til kommunen får de bedste forudsætninger for at komme godt fra start. Dét betyder, både at sikre dem boligforhold, penge til at klare sig for, opstart i daginstitution eller skole, arbejde og meget mere.


Følger vi de seneste udmeldinger fra Regeringen og KL, må det forventes, at de kommende års økonomiske råderum vil blive mindre end det vi i de senere år har vænnet os til. Det betyder, at Faxe Kommune, som andre kommuner, ikke umiddelbart kan forvente økonomisk hjælp udefra. Altså at kommunen i grove træk selv skal finde økonomien til både kendte og endnu ukendte udfordringer. Som det fremgår af vedlagte bilag, har Regeringen udmeldt en delvis finansiering af de direkte omkostninger ved modtagelse og håndtering af de flygtninge, der under særloven, kommer til Faxe Kommune.


Som følge af de ændrede økonomiske udsigter har administrationen iværksat en screening af afledte økonomiske udfordringer kommunen. Formålet med screeningen er så rettidigt som muligt at orientere fagudvalg, Økonomiudvalget og Byrådet om de ændrede økonomiske grundvilkårs betydning for Faxe Kommune, herunder påbegynde proces mod imødegåelse af de økonomiske udfordringer.


Det er vigtigt at understrege at screeningen er baseret på senest kendt og bedste viden, samt at de grundlæggende vilkår kan ændres hurtigt.

Screeningen viser følgende udfordringer på Plan & Kulturudvalgets område:


 • Øget sagsbehandling i Borgerservice grundet indrejse til Faxe Kommune – anslået merudgift i 2022 på i alt 260.000 kr.
 • Støtte til børns deltagelse i fritidsaktiviteter – anslået merudgift i 2022 på i alt 25.000 kr.


I sagerne om forventet regnskab, som kommer til behandling på møderne i juni, vil administrationen dels søge at præcisere udfordringernes betydning i både tekst og tal, samt også komme med tiltag som kan imødekomme udgiftspresset.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller,


 1. at Plan & Kulturudvalget tager orienteringen til efterretning, og
 2. at orienteringen oversendes til Økonomiudvalget.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Ingen.67. Drøftelse af budget 2023-2026

Sagsnr: 00.30.00-S00-1-22 Sagsansvarlig: Anita Ponikowski

Sagsresume

Fagudvalgene behandler på forårets møder deres bidrag til det kommende budget 2023-2026.

Den tredje drøftelse af udvalgets budget bruges til en yderligere status på og konkretisering af de budgetforslag der skal indgå i udvalgets budgetbidrag.  

Forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer drøftes, og i det omfang der er nye forudsætninger på udvalgets område, der har betydning for udvalgets kommende budget, fremlægges dette også til mødet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har i marts og april drøftet budgettemaer, der kan konkretiseres og udmøntes i egentlige budgetforslag, der skal indgå i dette års budgetproces.

På dette tredje møde skal budgettemaerne konkretiseres yderligere, således at der til den sidste budgetdrøftelse i juni kan forelægge færdige forslag. Denne drøftelse er således den sidste forventningsafstemning inden der i juni vil blive sendt et budgetforslag for udvalgets område videre i budgetprocessen.

Plan & Kulturudvalget arbejder videre med følgende:

 • Opnormering i Kontrolgruppen
 • Nordskoven (aftale og projekter)
 • Justering af budgettet for rykkergebyrer
 • De stigende energiprisers indvirkning på lokaletilskud til frivillige foreninger
 • Økonomisk effekt af stigende energipriser for boldbaner, svømmehal og klubhus

I det omfang der er nye forudsætninger af betydning for udvalgets budget fremlægges disse også på mødet.

Siden budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026 blev vedtaget i februar, har de økonomiske forudsætninger for landets kommuner ændret sig markant som følge af krigen i Ukraine. Konsekvenserne heraf, er at der er stor usikkerhed om de økonomiske rammer for udarbejdelsen af det kommende budget.

Krigen har medført stadigt stigende priser på energi og råvarer, og en flygtningestrøm der i høj grad skal håndteres i kommunerne. Samtidig har Finansministeriet nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i samfundet generelt, ligesom det nationale kompromis om stigende udgifter til forsvaret, kan komme til at betyde, at aftaleniveauerne for service- og anlægsudgifterne for kommunerne under et i 2023 vil være på et forholdsvist lavt niveau.

Det forventes således, at der vil være snævre rammer for mulighederne for at øge de kommunale udgifter i de kommende år, og det understreger nødvendigheden af prioritering af kommunens drifts- og anlægsudgifter, og behovet for at arbejde med et råderumskatalog og andre tiltag, der kan bidrage til at skabe balance i budget 2023-2026.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at Plan & Kulturudvalget drøfter budget 2023-2026 på udvalgets område.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Ingen.68. Orientering om Haslev Hallernes årsregnskab 2021

Sagsnr: 04.04.00-S55-1-22 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsresume

Haslev Hallerne har indsendt revideret årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for 2021til orientering i Plan & Kulturudvalget.

I driftsaftalen mellem Faxe Kommune og Haslev Hallerne står der, at det reviderede regnskab skal forelægges til politisk orientering. 

Sagsfremstilling

Årsresultat

Af det fremsendte regnskab fremgår det, at årsregnskabet udviser et overskud på 979.779 kr.

Endvidere fremgår det, at pr. 31-12-2021 udgjorde:

 • Egenkapitalen: 6.985.579 kr.
 • Den langfristede gæld: 12.063.298 kr.
 • Den likvide beholdning: 2.866.615 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen om Haslev Hallernes årsrapport for 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Ingen.69. Orientering om Faxe Hallernes årsregnskab 2021

Sagsnr: 04.04.00-S55-2-22 Sagsansvarlig: Betina Holmelund

Sagsresume

Faxe Hallerne har indsendt revideret årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for 2021 til orientering i Plan & Kulturudvalget.

I driftsaftalen mellem Faxe Kommune og Faxe Hallerne står der, at det reviderede regnskab skal forelægges til politisk orientering.


Sagsfremstilling

Årsresultat

Af det fremsendte regnskab fremgår det, at årsregnskabet udviser et overskud på 273.288 kr.

Endvidere fremgår det, at pr. 31-12-2021 udgjorde:

 • Egenkapitalen: 7.261.719 kr.
 • Den langfristede gæld: 983.154 kr.
 • Den likvide beholdning: 3.453.541 kr.

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at orienteringen om Faxe Hallernes årsrapport for 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Ingen.70. Godkendelse af Østsjællands Museums årsregnskab 2021

Sagsnr: 19.03.00-Ø42-1-22 Sagsansvarlig: Ninna Buechek Bay

Sagsresume


Østsjællands Museum har indsendt revideret årsregnskab med tilhørende revisionsprotokollat for 2021. Plan & Kulturudvalget skal godkende årsregnskab og revisionsprotokollat.


Sagsfremstilling

Faxe Kommune yder, sammen med Stevns Kommune, et årligt driftstilskud til museet, i henhold til gældende samdriftsaftale.


Årsregnskab

Årsregnskabet udviser et overskud på 1.506.787 kr. Overskuddet er opnået vha. eksterne midler, salg i Geomuseums Faxes butik, reduceret forbrug på en række poster som f.eks. udskydelse af genbesættelse af stillinger, samt en mere kommerciel tankegang.


2021 blev, ligesom 2020, et år som var præget af Corona-situationen. Museet var lukket i vinterferien og påskeferien, der begge er blandt museets bedst besøgte perioder. Trods nedlukning og lave forsamlingsgrænser, lykkedes det museet at gennemføre stort set alle planer i 2021.

Museet fik, igen i år, fin mediedækning i 2021 og har bidraget til DR´s "Skattejagt på museet" samt med ekspertviden på samtlige medier fra radio og tv inden for fagområderne.


 • Museet havde ultimo 2021 en egenkapital på 7.6542.914 kr.
 • Gæld og hensættelser på 3.133.805 kr.
 • Den likvide beholdning var på 4.196.688 kr.


Administrationen bemærker, at det forudgående årsregnskab for 2020 blev godkendt af Plan & Kulturudvalget i april 2021. Ved udgangen af 2020 udgjorde egenkapitalen 8.774.127 kr.

Den lavere egenkapital i 2021 skyldes flere henlæggelser.


Godkendelse af årsregnskab og revisionsprotokollat sker på baggrund af Museumsloven.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune yder et årligt driftstilskud til Østsjællands Museum på 2.778.092 kroner på baggrund af samdriftsaftalen med Stevns Kommune.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at Østsjællands Museums årsregnskab for 2021 og revisionsprotokollat godkendes.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Ingen.71. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-12-21 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsfremstilling

Oversigt over arrangementer i 2022

Vedlagt er en oversigt over planlagte kultur- og fritidsarrangementer i 2022.


Oversigt over forbrug - Kulturpulje 2022

Vedlagt er en oversigt over forbrug via kulturpuljen pr. april 2022.


Sommerferieaktiviteter 2022

Ung Faxe og Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice har tilsammen afsat 150.000 kr. til sommerferieaktiviteter for børn og unge i alderen 7 til18 år. Aktiviteterne afholdes fra uge 26 til uge 32 i Faxe Kommune. Foreningerne/aktørerne kan søges tilskud på max. 10.000 kr. til materialer og udstyr ift. aktiviteterne. Deadline for ansøgninger var d. 1. maj 2022. Det virtuelle katalog (med alle tilbud) vil kunne ses fra d. 10. maj, via Ung Faxes hjemmeside. Info om aktiviteterne formidles også via elev-Intra, sociale medier og lokalpressen.


Ny dato til introduktionsrundtur i kommunen

Administrationen foreslår, at den aflyste/flyttede rundtur afholdes d. 5. august eller d. 16. september 2022.


Borgerservice/Mit-ID

Fristen for overgangen til Mit-ID er netop forlænget med 4 måneder til den 31. oktober 2022. Se vedlagte bilag vedr. pressemeddelelse.

Det er administrationens forventning, at det vil bidrage til, at det resterende antal borgere, der måtte have brug for hjælp til overgangen fra Nem-ID til Mit-ID, fordeler sig over den forlængede periode. Selv med de ansatte vikarer er der pt. 5 - 6 ugers ventetid på en tid til Mit-ID i Borgerservice.

Da det samtidig er højsæson for pas, etableres der helt ekstraordinære åbningstider kun til pasekspeditioner. Det bliver hhv. lørdag den 14. maj fra kl. 9.00 til 13.00, både i Haslev og Faxe (4 medarbejdere/ forventet 150 ekspeditioner) og lørdag den 11. juni med almindelig lørdagsåbning i Haslev og i Faxe fra kl. 9.00 til 13.00 (ekstraordinært) kun for pas-betjening. De ekstra tider annonceres i Haslev/Faxe Posten og på hjemmesiden.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

Fraværende: Ingen.72. Lukket - Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-13-21 Sagsansvarlig: Ina Leander73. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 10. maj 2022

Sagsnr: 00.01.00-P35-19-21 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsresume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 10. maj 2022.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.


Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 10. maj 2022

-