Referat
til
mødet i Plan & Kulturudvalget
den 27. september 2023 kl. 16:30
i Mødelokale 3, Søndergade 12, 4690 Haslev

 


Pkt. Tekst
108 Godkendelse af dagsorden
109 Beslutning om udsendelse af forslag til Planstrategi 2023 i offentlig høring
110 Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1000-62 for udvidelse af erhvervsområde i Rønnede
111 Beslutning om prioritering af lokalplaner for solcelleanlæg
112 Orientering om status på Kultur- og Fritidshandleplan 2020 - 2024
113 Orientering om status på Bibliotek- og Borgerservicehandleplan
114 Godkendelse af Østsjællands Museums budget for 2024
115 Meddelelser
116 Lukket punkt: Meddelelser
117 Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt godkendelse af bestyrere
118 Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling
119 Lukket punkt - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og udvidet åbningstid samt godkendelse af bestyrer
120 Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling
121 Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling
122 Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling
123 Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 27. september 2023

108. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-84-22 Sagsansvarlig: Ina Leander

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Ingen.109. Beslutning om udsendelse af forslag til Planstrategi 2023 i offentlig høring

Sagsnr: 01.02.00-P15-1-23 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsresume

Denne sag omhandler beslutning om at sende udkast til "Planstrategi 2023" i offentlig høring. Det er lovmæssigt bestemt, at der skal udarbejdes en planstrategi hvert 4. år. Planstrategien beskriver Byrådets vision for kommunens fysiske udvikling i de kommende år og er samtidig beslutningsgrundlag for den efterfølgende revision af kommuneplanen.

Sagsfremstilling

Udkast til Planstrategi 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i "Vision 2030" og Byrådets fokuspunkter: befolkningstilvækst, klima, erhverv og turisme, uddannelsesniveau, sundhedsprofil, samt arbejdskraftudfordringen. Byrådet har holdt temamøde om Planstrategi 2023 den 23. marts 2023, med drøftelser om hvilke temaer (under fokuspunkterne), der skal være særlig opmærksomhed på i den kommende periode. Byrådets drøftelse af temaer og pointer fra temamødet er indarbejdet i udkast til Planstrategi 2023.


Udkast til Planstrategi 2023 beskriver, hvordan den fysiske udvikling kan understøtte fokuspunkterne, men udlægger ikke konkrete arealer til særlige formål. Egentlige udlæg af arealer, til for eksempel boligområder eller erhvervsområder, vil først ske i forbindelse med udarbejdelse af den kommende kommuneplan.


Det er et krav, at planstrategien skal indeholde oplysninger om:


 • Byrådets vurdering af og strategi for den kommende udvikling
 • Hvilken planlægning der er gennemført i perioden efter den seneste revision af kommuneplanen
 • Beslutning om i hvilket omfang kommuneplanens skal revideres, enten som en fuld revision af hele kommuneplanen, eller som revision af dele af kommuneplanens indhold
 • Beslutning om hvilke dele af kommuneplanen der genvedtages for en 4-års periode


Ved den seneste ændring af Planloven, er klima blevet en del af Planlovens formålsbestemmelser på lige fod med natur, miljø, vækst og udvikling. Det betyder blandt andet, at planlægningen skal tage højde for at sikre mindre udledning af drivhusgasser og øge modstandsdygtigheden i forhold til klimaforandringer. Den kommende kommuneplan skal derfor revideres i forhold til den nye Planlov.


Den kommende kommuneplan skal opdateres generelt i forhold til ny lovgivning og justering af udpegning af arealer, for eksempel i forbindelse med ny viden omkring naturarealer, ændrede udpegninger af klimatilpasningsarealer eller lignende. Der lægges ikke op til en gennemgribende ændring af kommuneplanen, men en generel gennemgang af alle temaer for mindre justeringer og tilretninger.


Planstrategi 2023 beskriver hvilke temaer, som skal tilrettes og hvilke temaer der er behov for at udlægge nye arealer til, for eksempel til boliger eller erhverv. Der lægges kun op til mindre ændringer i kommuneplanen, men da der er behov for at tilrette generelt, indstilles der til fuld revision af kommuneplanen.


Som bilag 1 er vedlagt status for den politiske behandling af Planstrategi 2023 og som bilag 2 er vedlagt udkast til Planstrategi 2023.


Miljøvurdering

Udkast til Planstrategi 2023 vurderes ikke at kræve en miljøvurdering. Planstrategien beskriver overordnet hvilke byer og hvilke områder i kommunen, som forventes udviklet i den kommende planperiode, men udpeger ikke specifikke arealer eller afgræsningen af dem, og heller ikke specifikke retningslinjer for fremtidig planlægning. Dette vil først ske i forbindelse med kommuneplanen og efterfølgende lokalplaner, samt ved konkrete projekter, som vil blive miljøvurderet efter gældende lovgivning. En mere uddybende begrundelse fremgår af planforslaget.


Offentlig høring

Planstrategien sendes i offentlig høring i 8 uger, og der afholdes borgermøde i høringsperioden. Alle kan komme med kommentarer i høringsperioden, og der lægges op til, at borgerne kan komme med konkrete forslag til udlæg af nye arealer, som ønskes indarbejdet i den kommende Kommuneplan. Det kan for eksempel være forslag til hvor der skal ske byudvikling fremadrettet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller,


1. at Planstrategi 2023 sendes i 8 ugers offentlig høring

2. at der foretages en fuld revision af Kommuneplan 2021-2033, og

3. at der afholdes borgermøde om Planstrategi 2023 i løbet af høringsperioden

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. september 2023

Anbefalet med følgende bemærkning, at udvalget ser frem til borgermødet, som afholdes d. 16. november 2023, og at Planstrategiens afsnit om klima og vedvarende energi får særlig fokus i høringsprocessen og tager højde for input fra borgerne.


Fraværende: Ingen.110. Beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1000-62 for udvidelse af erhvervsområde i Rønnede

Sagsnr: 01.02.05-P16-7-21 Sagsansvarlig: Sonja Bjergskov Larsen

Sagsresume

Forslag til lokalplan 1000-62, for udvidelse af erhvervsområde i Rønnede, har været i 2 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet bemærkninger til lokalplanforslaget i høringsperioden og der skal i denne sag træffes beslutning om endelig vedtagelse af lokalplan 1000-62.

Sagsfremstilling

Lokalplan 1000-62, tillæg nr. 2 til lokalplan 1000-38

Lokalplanforslaget er udarbejdet som en lokalplan af mindre betydning i form at et tillæg til lokalplan 1000-38. Med tillægget udvides erhvervsområdet med et lille areal, der allerede er udlagt til erhvervsformål i "Kommuneplan 2021". Området vil med lokalplan 1000-62 blive omfattet af de bestemmelser, der i øvrigt er gældende for lokalplanområde 1000-38 og dennes delområde 4. Derudover fastsættes der nye bestemmelser for udvidelsen af området, som omhandler bevaring af et dige, terrænregulering, hvor der skal ske vejadgang ved eventuel udstykning og at der skal etableres et levende hegn langs med lokalplanområdets nye nordlige og østlige grænse mod det åbne land.


Som bilag 1 er vedlagt, status for politisk behandling af sagen og som bilag 2 er vedlagt forslag til lokalplan 1000-62.


Offentlig høring

Forslag til lokalplan 1000-62 har været i offentlig høring i 2 uger, i perioden den 30. august til og med den 13. september 2023. Der har ikke været afholdt borgermøde i høringsperioden. Der er ikke indkommet høringssvar i perioden.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Byrådet

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Seniorrådet bakker op om lokalplanen.


Center for Plan & Miljø indstiller at forslag til lokalplan 1000-62, tillæg 2 til lokalplan 1000-38, vedtages endeligt uden ændringer.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. september 2023

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.111. Beslutning om prioritering af lokalplaner for solcelleanlæg

Sagsnr: 01.02.00-P19-1-23 Sagsansvarlig: Mette Brix Hedegaard

Sagsresume

Denne sag understøtter Byrådets fokuspunkt om Klima - DK2020 klimaplan. Center for Plan & Miljø har modtaget 4 ansøgninger om etablering af solcelleanlæg fordelt på 7 arealer. Udvalget skal beslutte, om lokalplanlægningen for de 7 arealer skal igangsættes.

Sagsfremstilling

For at understøtte det samlede fokus på Faxe Kommunes strategi om klimaplan og etablering af vedvarende energi besluttede udvalget på møde den 22. august 2023 at samle alle indkomne ansøgninger for solcelleanlæg og behandle disse samlet på udvalgsmødet i september.


Center for Plan & Miljø har siden juli 2023 modtaget 4 ansøgninger om etablering af solcelleanlæg. Ansøgningerne fordeler sig på 7 arealer, hvoraf det ene ligger tæt ved Bråby Stationsby og de øvrige 6 arealer ligger i nærområdet af Faxe by, Vivede og Jomfruens Egede. Alle de ansøgte solcelleanlæg opfylder overordnet set, både kommuneplanens retningslinjer for store solcelleanlæg og de supplerende retningslinjer vedtaget af Byrådet den 20. december 2022. Derudover oplyser alle ansøgerne, at anlæggene skal tilkobles det øvrige elforsyningsnet i samarbejde med "Cerius". Placeringen af de ansøgte solcelleanlæg fremgår af bilag 1, hvor allerede lokalplanlagte områder samt områder under planlægning også fremgår. Det samlede areal for alle 4 ansøgninger er på ca. 430 ha (hektar), og vil kunne producere ca. 342.000 MWh (megawatt-timer) årligt, svarende til ca. 85.000 husstandes årlige forbrug, ved et gennemsnitligt forbrug på 4.000 kWh/år/husstand.


Status for alle projekter til solcelleanlæg fremgår af bilag 2. Samlet udgør alle allerede lokalplanlagte solcelleanlæg, samt de projekter, der er under planlægning, et areal på ca. 766 ha med en samlet forventet produktion på ca. 630.000 MWh svarende til knap 158.000 husstandes årlige forbrug.


VE-loven

Alle projekterne er omfattet af VE-lovens (Vedvarende energi) nedenstående 4 ordninger, der administreres af "Energistyrelsen". VE-loven har til hensigt at fremme lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med bl.a. solceller.


1. Salgsoptionsordning for naboer

Naboer i afstanden 0-200 meter fra større solcelleanlæg har mulighed for salg af beboelsesejendom til opstilleren af solcelleanlægget.

2. Værditabsordning for naboer

Ved tab af min. 1% af ejendomsværdi kan naboer få erstatning for værditab på deres beboelsesejendom.

3. Bonusordningen for naboer

Naboer i afstanden 0-200 meter fra større solcelleanlæg får mulighed for at få en årlig skattefri udbetaling svarende til en del af anlæggets kapacitet i hele anlæggets levetid.

4. Grøn pulje

Opstillerne af vedvarende energianlæg pålægges at indbetale et beløb pr. opstillet MW til kommunen.


Planproces

Arealerne er ikke udlagt til solcelle-/tekniske anlæg i "Kommuneplan 2021". Igangsætning af planlægningen vil derfor forudsætte idéfase med mulighed for offentligheden at komme med idéer og forslag forud for detailplanlægningen. Herefter skal der udarbejdes og vedtages kommuneplantillæg og lokalplan for området med tilhørende miljøvurdering af både plan og projekt. Ved den konkrete planlægning vil afgrænsningen af projektet i samarbejde med ansøger blive nærmere fastlagt ud fra diverse hensyn.


Hensyn og inddragelse
Der er et hensyn at tage til de naboer, som vil have indblik til eller vil opleve gener fra solcelleanlæggene. Alle de ansøgte projekter har på forskellig vis indtænkt offentlig adgang, rekreative formål og faunapassager til fordel for lokalbefolkningen og fauna.


Nedenfor følger en kort gennemgang af de 4 ansøgte projekter. De enkelte ansøgninger er vedlagt som bilag 3-6.


A) Ansøgning fra Energigårdene om igangsætning af kommuneplantillæg og lokalplan for solcelleanlæg ved Bråby Stationsby, bilag 3

"Energigårdene" er et nyetableret energifællesskab inspireret af andelsbevægelsen, og er således medejet af de landmænd, som lægger landbrugsjord til vedvarende energi. Energigårdene er etableret med afsæt i fællesskabets perspektiv og i et ønske om at udvikle, opføre og drive vedvarende energianlæg i samklang med lokalområderne. Energigårdene arbejder aktivt med lokalt medejerskab – både for landmanden og lokalbefolkningen. Ansøgningen vedrører et solcelleanlæg på arealet i området nordvest for Bråby Stationsby. Arealet er mod syd afgrænset af Skuderløsevej, mod nord af Teestrup Overdrevsvej, mod øst af Konradsfeldvej og mod vest af åbne landbrugsarealer. Det samlede areal for området er ca. 98 ha. Ansøger afholdte den 16. august 2023 et før-dialog-møde i Teestrup Forsamlingshus, der bl.a. resulterede i, at der efterfølgende er fremsendt et alternativ til ansøgningen, der udvider anlægget med ca. 28 ha mod vest, idet den pågældende lodsejer har udvist interesse for at indgå i projektet. Ansøger forventer at kunne producere omkring 64.000 MWh årligt, svarende til ca. 16.000 husstandes årlige forbrug. Den forventede produktion for det alternative forslag vil være noget højere.


B) Ansøgning fra Vivede Sol om igangsætning af plangrundlag for solcelleanlæg nord for Ebbeskov ved Vivede, bilag 4

Ejeren af området har indgået en 30-årig jordlejeaftale med projektudviklingsselskabet "Vivede Sol ApS", der er et projektudviklingsfirma under konstruktion, med henblik på opførelse af et solcelleanlæg. Ansøgningen vedrører arealet i området mellem Vivede Mølleå og Bonderødvej. Det samlede areal for området er ca. 45 ha. Ansøger forventer at kunne producere omkring 44.000 MWh årligt, svarende til ca. 11.000 husstandes årlige forbrug. Administrationen har modtaget henvendelse fra de nærmeste naboer beliggende Bonderødvej 12 og 14, der ligger i en afstand af ca. 200 meter fra projektet, hvor der gives udtryk for bekymring for tabt herlighedsværdi med værditab på ejendommene som følge, se bilag 4a. Med ansøgningen fulgte også en tilkendegivelse fra en initiativgruppe bestående af borgere fra Alslev/Tågerup-området, hvor de nærmeste bor ca. 1.300 meter fra det ansøgte anlæg, der bakker op om projektet.


C) Ansøgning fra Lystrup og Jomfruens Egede om igangsætning af plangrundlag for tre arealer ved Jomfruens Egede, bilag 5

"Lystrup og Jomfruens Egede" har fremsendt lokalplanønske med henblik på at etablere tre solcelleanlæg på arealerne øst for Frenderup, øst for Jomfruens Egede samt nord for Kikkenborgvej ved Faxe. Det samlede areal for områderne er ca. 121 ha. Ansøger forventer at kunne producere omkring 100.000 MWh årligt, svarende til ca. 25.000 husstandes årlige forbrug. Ansøger oplyser, at der er indgået aftale med "Royal Unibrew" og "Faxe Kalk" om at levere VE-energi direkte til virksomhederne. En stor del af områderne er udpeget som bevaringsværdigt herregårds-/godslandskab. Den 24. april 2023 trådte nye bestemmelser i Planloven i kraft, der giver Byrådet mulighed for at fastsætte rammer for opstilling af solceller i landskaber, der kan karakteriseres som herregårds-/ eller godslandskaber. Dette gælder dog som udgangspunkt ikke, hvis det pågældende landskab kan karakteriseres som et herregårds-/godslandskab af en "særlig kvalitet". Miljøministeriet vil ved planlægning for solceller i herregårds-/godslandskaber i bevaringsværdige landskaber vurdere, om der er tale om et landskab af en ”særlig kvalitet”, eller om der af andre grunde vurderes at være tale om et værdifuldt landskab af national interesse. Det er derfor en forudsætning for projektet, at der udarbejdes en landskabsanalyse, hvor der redegøres for, at anlæggene er foreneligt med de hensyn, som landskabsudpegningerne i kommuneplanen skal varetage. Der skal særligt redegøres for, at solcelleanlæggene ikke forringer herregårds-/godslandskabets karakter væsentligt.


D) Ansøgning fra European Energy om igangsætning af plangrundlag for solcelleanlæg ved Hestehavegård og Hvidbæk, bilag 6

"European Energy" har fremsendt lokalplanønske med henblik på at etablere solcelleanlæg på arealerne øst Værløsevej mellem Ebbeskov og Værløse samt nord for Køgevej ved Faxe. Det samlede areal for området er ca. 139 ha. Ansøger forventer at kunne producere omkring 134.000 MWh årligt, svarende til godt 33.000 husstandes årlige forbrug. Ud over VE-lovens tiltag til fremme af lokalbefolkningens accept af og engagement i udbygningen med bl.a. solceller tilbyder ansøger op til 10% lokalt medejerskab, 1.500 kr./MW årligt i 30 år til udvikling af det nære lokalområde, lokale energifællesskaber samt langsigtede strømkøbsaftaler til kommunen og kommunale forsyningsselskaber. Derudover har ansøger identificeret et perspektiv-areal, hvor der er et potentiale for et fremtidigt hybrid-anlæg med solceller og vindmøller beliggende nord og syd for Stevnsvej mellem Tågerup og Alslev. I forhold til perspektivarealet har ansøgeren til ansøgning B medsendt skrivelse fra en initiativgruppe af beboere i Alslev/Tågerup-området, der udviser stor modvilje mod hybridanlægget, se bilag 5a. Perspektivarealet er ikke aktuelt, da det er i uoverensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer for vindmøller, der fastsætter, at vindmøller kun kan opstilles inden for de områder, der er udpeget til vindmølleområder.


Som det fremgår af oversigtskortet bilag 1, grænser to af ansøgningerne op til hinanden (ansøgning B/D og C/D). Såfremt udvalget vælger at igangsætte planlægningen for projekterne, anbefaler administrationen, at projekter, der grænser op til hinanden, udarbejdes som én samlet lokalplan.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Seniorrådet beder endnu engang om, at udvalget og Byrådet vurderer, hvor mange hektar i Faxe Kommune, der skal dækkes med solceller.


Center for Plan & Miljø indstiller,

1. at Plan & Kulturudvalget tager stilling til:

A) Igangsættelse af lokalplanproces for solcelleanlæg ved Bråby Stationsby

B) Igangsættelse af lokalplanproces for solcelleanlæg ved Vivede

C) Igangsættelse af lokalplanproces for solcelleanlæg ved Frenderup, Jomfruens Egede og nord for Faxe

D) Igangsættelse af lokalplanproces for solcelleanlæg ved mellem Ebbeskov og Værløse og nord for Køgevej ved Faxe

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. september 2023

A)

For stemte: Michael Christensen (C)

Imod stemte: René Tuekær (L), Lisette Lind Larsen (A), Jørgen Richardt Nielsen (A), Finn Hansen (A), Nellie Bradsted (V) og Henrik Aakast (V).


Ikke godkendt.


B)

For stemte: Michael Christensen (C), Lisette Lind Larsen (A), Jørgen Richardt Nielsen (A), Finn Hansen (A), Nellie Bradsted (V) og Henrik Aakast (V).

Imod stemte: René Tuekær (L).


Godkendt.


C)

For stemte: Michael Christensen (C), Lisette Lind Larsen (A), Jørgen Richardt Nielsen (A), Finn Hansen (A), Nellie Bradsted (V) og Henrik Aakast (V).

Imod stemte: René Tuekær (L).


Godkendt.


D)

For stemte: Michael Christensen (C).

Imod stemte: René Tuekær (L), Lisette Lind Larsen (A), Jørgen Richardt Nielsen (A), Nellie Bradsted (V) og Henrik Aakast (V).

Finn Hansen (A) undlod at stemme.


Ikke godkendt.


Fraværende: Ingen.112. Orientering om status på Kultur- og Fritidshandleplan 2020 - 2024

Sagsnr: 20.00.00-P22-1-22 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsresume

Faxe Kommunes Plan & Kulturudvalg godkendte en ny Kultur- og Fritidspolitik i april 2020. I den forbindelse godkendte udvalget ligeledes en Kultur- og Fritidshandleplan. Handleplanen indeholder en række projekter som alle er med til at realisere politikken. Seneste status på handleplanen var i august 2022. Administrationen præsenterer her den seneste status på handleplanen. Plan & Kulturudvalget skal tage status til efterretning.

Sagsfremstilling

Politikkens fem fokusområder
Kultur- og Fritidshandleplanen rummer en række projekter, som er opdelt efter politikkens fem fokusområder.


 1. Fællesskab & Samarbejde
 2. Fyrtårne & Events
 3. Faciliteter
 4. Natur
 5. Synlighed & Kendskab


Igangværende projekter

Understående projekter er igangsat og afsluttes i slutningen af 2023 eller i løbet af 2024.

 • Styrkelse af partnerskaber
 • Netværksmøder med lokale event-skabere på kulturområdet
 • Kortlægning af kultur- og naturfaciliteter
 • Nudging til motion
 • Idræt i naturen
 • Ny digital eventkalender


Opsummering
Administrationen vurderer, at projekterne er godt på vej og at projekterne fra handleplanen for Kultur- og Fritidspolitikken bidrager til at realisere politikkens ambitioner indenfor de fem fokusområder. Der er 31 projekter i handleplanen, hvoraf de
13 er afsluttede,12 projekter er løbende og kan ikke afsluttes og 6 er igangværende.


På bilagsmaterialet ses status over arbejdet i første halvår 2023, samt planer for andet halvår 2023 og 2024.


Administrationen indstiller at status tages til efterretning, samt at der laves en ny status i andet halvår i 2024. Status sker i forbindelse med igangsætningen af proces i forhold til en ny Kultur- & Fritidspolitik.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Seniorrådet bakker op om planen, da den sikrer synlighed af de mange gode tilbud, der udbydes. Seniorrådet påpeger desuden, at det lokale perspektiv også er af stor betydning.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller,


 1. at status vedr. arbejdet i første halvår 2023, samt planer for andet halvår 2023 og 2024 tages til efterretning, og
 2. at næste status på Kultur- og Fritidshandleplanen bliver i andet halvår i 2024.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Ingen113. Orientering om status på Bibliotek- og Borgerservicehandleplan

Sagsnr: 21.00.00-P00-1-23 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsresume

Byrådet godkendte i juni 2021 biblioteks- og borgerservicepolitikken for 2021 - 2025. I forlængelse heraf godkendte Plan & Kulturudvalget i september 2021 en handleplan, for at følge op på og bidrage til at realisere politikken. Det blev samtidig aftalt, at udvalget skulle orienteres om status for politikken i sommeren 2023. Den sag indeholder en sådan status og samtidig opdaterede handleplaner for den sidste del af perioden, 2024 - 2025.

Plan & Kulturudvalget skal tage status og planer for 2024 - 2025 til efterretning.

Sagsfremstilling

Biblioteks- og borgerservicepolitikken har 3 pejlemærker:


1. kultur for alle

2. glæden ved sprog, litteratur og læsning

3. borgeren i den digitale transformation.


Den tilhørende handleplan er opdelt på samme måde og indeholder de konkrete projekter der skal bidrage til at realisere politikken.

I bilagsmaterialet ses status over arbejdet i 2021 - 2023, samt planer for 2024 og 2025.


Status

Set på tværs af såvel handleplan og perioden fra 2021 til nu medio 2023 er rigtig meget lykkedes og kommet godt på vej.

Enkelte projekter er afsluttet i perioden og videreføres ikke. Det gælder fx. et par læselystprojekter for børn og unge. De gode erfaringer herfra anvendes i andre aktiviteter.


Samtidig konstaterer Administrationen at perioden - og særligt den sidste del - på mange måder har været præget at en genkomst fra nedlukningerne efter Covid-19 epidemien. Det har også lettet arbejdet med at få Faxe Kommunes Biblioteker & Borgerservices handleplaner til at hænge sammen med den vedtagne politik for området. Grundlæggende har der været tre store drivkræfter der har understøttet sammenhængen.


 • For det første: Borgerne i kommunen har længtes efter kulturtilbud under nedlukningerne. Det medfører en øget interesse for bibliotekets arrangementer, også for de lidt skæve og ”nye” typer af arrangementer, som der er arbejdet på at etablere. Det har ikke været svært at lokke deltagere ind til f.eks. Makerspace eller ud i naturen til Litterære Vandringer. Det er let at skabe arrangementer med stor tilslutning både i de kendte genrer men også i de smalle tilbud, f.eks. i vores lytteklub for klassisk musik. Så det har været let at få pejlemærket ”Kultur for alle” understøttet og ud og spille med borgerne.
 • For det andet: Skolernes lyst til samarbejde synes større end før epidemien. Biblioteker & Borgerservice oplever en anden interesse for at understøtte læsning og bibliotekssamarbejde end før nedlukningerne. Antallet af biblioteksorientereringer er i grove træk tredoblet. Det gælder både folkeskolerne, men også gymnasiet, hvor der ses større interesse for bibliotekers og borgerservice tilbud. og indsatsområder. Pejlemærket ” Glæden ved sprog, litteratur og læsning” har dermed vist sig at være lettere at arbejde med.


 • For det tredje: ” Borgeren i den digitale transformation” har på en og samme tid været det pejlemærke der har været sværest og lettest at arbejde med. Lettest fordi Covid-19 accelererede mange processer der involverede bibliotekernes og borgerservices digitale tilbud - nærmest over al forventning og så det næsten var/er svært at følge med. Sværest når borgerne oplevede, at de digitale tilbud ikke altid modsvarede deres behov og forventninger. Processen omkring overgangen til MitID i perioden er et godt eksempel herpå. I samme periode har biblioteker & borgerservice arbejdet på at etablere tilbud der understøtter hjemmebesøg for mindre mobile borgere, men teknikken til disse nye tiltag har ikke altid fuldt med ønsker og brug.


Fremadrettet

Et flertal af projekter på handleplanen videreføres i 2024 og 2025. Det gælder ikke mindst et større antal borgerrettede projekter både under Kultur for alle og Glæden ved sprog, litteratur og læsning.


Nøgleordene for arbejdet i den sidste del af Biblioteks- og Borgerservicepolitikkens periode og de tilhørende handleplaner er forankring og videreudvikling. Det gælder også Borgeren i den digitale transformation, velvidende at kravene til borgernes oplevelse af god myndighedsbehandling og driftssikkerhed på de direkte borgerserviceprojekter er høje og ikke tillader samme grad af eksperimenter som på andre områder.


Opsummering
Administrationen vurderer samlet set, at handleplanen for biblioteks- og borgerservicepolitikken bidrager til at realisere politikken. Det gælder både den del som nu er gennemført og de projekter og aktiviteter der er på vej i de kommende år.


Administrationen indstiller, at status for perioden 2021 - 2023 og handleplanen for 2024 og 2025 tages til efterretning, samt at der laves en ny status senest i forbindelse med en stillingtagen til en ny politik, i efteråret 2025.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Seniorrådets bemærkninger:

Seniorrådet bifalder biblioteks- og borgerservices tilbud om hjemmebesøg, for mindre mobile borgere i forhold til digitalisering mm.


Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller at status for 2021- 2023 for biblioteks- og borgerservice handleplanen, samt planen for perioden 2024 - 2025 tages til efterretning.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Ingen.114. Godkendelse af Østsjællands Museums budget for 2024

Sagsnr: 19.03.00-S55-1-23 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsresume

Østsjællands Museum har den 14. september 2023 fremsendt budget 2024 til godkendelse i tilskudskommunerne, Stevns og Faxe.

Museets formål er, at sikre den kulturhistoriske formidling afspejler kommunens særkende og stedbundne kulturhistorie. Plan & Kulturudvalget skal beslutte om Østsjællands Museums budget 2024 kan godkendes.

Sagsfremstilling

Faxe og Stevns Kommune støtter og driver Østsjællands Museum og styrker i fællesskab indsatsen på museumsområdet i begge kommuner. Museet har indsatsområderne "nyere tids kulturhistorie" og "naturhistorie (geologi)". Udover kommunerne er Staten (Slots- og Kulturstyrelsen) den største tilskudsyder og samtidig tilsynsmyndighed i forhold til museets virke og statsanerkendelse.

Budgettet giver kommunerne indblik i, hvad tilskuddet i 2024 overordnet kan forventes anvendt til.

Udover kommunernes accept af budgettet, skal Slots- og Kulturstyrelsen også godkende budgettet. Dette sker efter kommunernes behandling.


Bemærkninger
Administrationen bemærker følgende ud fra budget og noter:


 • De kommunale tilskud svarer til de modtagne beløb i 2023
 • Driftstilskuddet fra Slot & Kulturstyrelsen svarer til beløbet for 2023
 • Der er indregnet meromsætning i forhold udlejning af hammer og mejsel-sæt a 120.000 kr.
 • Geomuseum Faxe hæver prisen på fossiljagt fra 110 kr. til 130 kr.
 • Stevnsfortet er der indberegnet en prisstigning på 5% på guidede ture og entre.
 • Ekstra indtægt på lokaleleje til hjemmeværnet
 • Forøget varme, el og vand udgift a 133.000 kr. som følge af prisstigninger


Opsamling
Da der er fremlagt et budget i balance, indstiller administrationen, at budget 2023 godkendes.
Det er samtidig administrationens vurdering, at museets økonomi er sund og tilstrækkelig robust.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser 

Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget

Indstilling

Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice indstiller, at Østsjællands Museums budget 2024 godkendes.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Ingen.115. Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-85-22 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsresume

Oversigt over kultur- og fritidsarrangementer 2023

Vedlagt er en oversigt over planlagte kultur- og fritidsarrangementer 2023.


Kulturnætterne

Kulturnætterne er afholdt i Faxe Ladeplads, Karise, Rønnede og Faxe. Når alle kulturnætterne er afviklet, afholder de 5 byer et fælles evalueringsmøde og samler op på årets erfaringer.


Ensemble Storstrøm

Proces i forhold til ny aftale er påbegyndt.

Kulturkonferencen

Afholdes d. 14. november 2023 kl. 19.00 til 21.30 i Kultunariet. Titlen på konferencen er "Hvordan synliggøres kulturens betydning". Der er udsendt en orientering om dato og konferencens tema til alle kulturaktører.


Frivillighedskonferencen

Konferencen afholdes d. 25. oktober 2023 i Romanen på Haslev Bibliotek. Årets tema er meningsfulde fællesskaber og rummelighed.


Orientering om administrativ afgørelse i solcelle-sag syd for og imellem Bråby og Bråby Stationsby


Orientering om Bibliotekets nye program for arrangementer


Orientering om evaluering af Skvulp-forestillinger 2023 Faxe Kommune

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. september 2023

Fraværende: Ingen.116. Lukket punkt: Meddelelser

Sagsnr: 00.01.00-P35-86-22 Sagsansvarlig: Ina Leander117. Ansøgning om alkoholbevilling, udvidet åbningstid samt godkendelse af bestyrere

Sagsnr: 22.01.01-G01-10-23 Sagsansvarlig: Merete Dam Hansen118. Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-11-23 Sagsansvarlig: Merete Dam Hansen119. Lukket punkt - Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling og udvidet åbningstid samt godkendelse af bestyrer

Sagsnr: 22.01.01-G01-13-23 Sagsansvarlig: Merete Dam Hansen120. Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-17-23 Sagsansvarlig: Merete Dam Hansen121. Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-16-23 Sagsansvarlig: Merete Dam Hansen122. Lukket punkt - Ansøgning om alkoholbevilling

Sagsnr: 22.01.01-G01-19-23 Sagsansvarlig: Merete Dam Hansen123. Digital godkendelse af Plan & Kulturudvalgets referat d. 27. september 2023

Sagsnr: 00.01.00-P35-87-22 Sagsansvarlig: Ina Leander

Sagsresume

Digitalt underskriftsark for Plan & Kulturudvalgets møde d. 27. september 2023.

Plan & Kulturudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet i FirstAgenda.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Plan & Kulturudvalget.

Beslutning i Plan & Kulturudvalget den 27. september 2023

.