Referat
til
mødet i Senior & Sundhedsudvalget
den 11. maj 2022 kl. 16:00
i Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

 


Pkt. Tekst
54 Godkendelse af dagsordenen
55 Dialogmøde med CenterMED
56 Introduktion til Senior & Sundhedsudvalgets område - demensområdet
57 Beslutning § 60 Fælles hjælpemiddeldepot - ændring af vedtægter
58 Opfølgning på tema om arbejdskraftsudfordringer fra byrådsseminar
59 Drøftelse af budget 2023-2026
60 Orientering om økonomiske konsekvens af krigen i Ukraine
61 Orientering om Ankestyrelsens statistik for 2021
62 Orientering om antal klager for 2. halvår 2021
63 Evaluering af Senior & Sundhedsudvalgets besøgsrunder den 22. april og 4. maj 2022
64 Meddelelser
65
66 Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 11. maj 2022

54. Godkendelse af dagsordenen

Sagsnr: 00.22.04-P24-2-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).55. Dialogmøde med CenterMED

Sagsnr: 00.22.04-A00-8-22 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsresume

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med Center MED om budget 2023.


Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med Center MED om budget 2023 i tidsrummet kl. 16.00 - 16.30.

Der lægges op til en åben dialog med CenterMED, med mulighed for drøftelse af relevante emner, herunder også en dialog om budget 2023.


CenterMED har drøftet mulige budgetforslag, på deres temadage den 9. marts og 7. april 2022.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at dialogmøde med CenterMED tages til efterretning.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Godkendt.

Udvalget ønsker at mødes med CenterMED minimum to gange årligt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).56. Introduktion til Senior & Sundhedsudvalgets område - demensområdet

Sagsnr: 00.22.00-A26-5-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsresume

For at sikre et godt afsæt for Senior & Sundhedsudvalget arbejde er der sammensat en introduktion, der giver udvalget viden om opgaverne på udvalgets område. På mødet den 11. maj 2022 bliver udvalget introduceret til demensområdet.


Sagsfremstilling

For at sikre et godt afsæt for udvalgsarbejdet, er der sammensat et introduktionsprogram for Senior & Sundhedsudvalget. Formålet er, at udvalget får et godt afsæt for sit virke i den nye valgperiode og at udvalget får viden om opgaverne, herunder udvikling af området.


På mødet den 11. maj 2022 får Senior & Sundhedsudvalget en introduktion til demensområdet ved Marion Pihl Jensen.


Den 17. august 2022 vil udvalget blive introduceret til Tandplejen, Faxe Sundhedscenter, Sundhedsfremme og Træningsenheden.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at introduktionen tages til efterretning.


Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).57. Beslutning § 60 Fælles hjælpemiddeldepot - ændring af vedtægter

Sagsnr: 29.30.00-Ø54-1-21 Sagsansvarlig: Christina Bech Hansen

Sagsresume

Faxe Kommune har i fællesskab med seks kommuner pr. 1. april 2022 etableret § 60-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. I sagen skal foreslåede ændringer til vedtægter for selskabet godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 24. februar 2022 etablering af § 60-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Som del af etableringen er der udarbejdet vedtægter for selskabet, der ligeledes blev godkendt.


De væsentligste forhold i vedtægterne er:

 • Den enkelte kommunes ejerandel opgøres på grundlag af indbyggertallet i henhold til Folkeregisteret og opgøres første gang pr. 1. april 2022.
 • Udgifter i fællesskabet finansieres af den enkelte kommune ved dels et grundbidrag, der skal dække faste omkostninger og driftsunderskuddet i fællesskabet, dels afregning jf. de indgåede kontrakter. Grundbidraget fordeles efter ejerandele.
 • Ledelsen består af en bestyrelse og af en direktør. Hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt kommunalbestyrelserne. Herudover udpeger kommunerne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for fællesskabets opgavevaretagelse og ledelse. Der udpeges tilsvarende suppleanter.
 • De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen.


Forslag om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra ni til syv

Bestyrelsen repræsenteret ved de syv ejerkommuner har været trådt sammen i forbindelse med etableringen. Vedtægternes formulering om eksterne medlemmer i bestyrelsen har været drøftet, herunder hvordan der

findes kvalificerede kandidater til bestyrelsesposter, der ikke er lønnet. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16a.


Afledt af drøftelserne ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne, så bestyrelsen udelukkende består af bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunerne.


Ændringer til godkendelse:

Nuværende afsnit 7.2:

"Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenternes kommunalbestyrelser. Herudover udpeger interessenterne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for interessentskabets opgavevaretagelse og ledelse. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."


Ændret afsnit 7.2, der indstilles godkendt:

"Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenternes kommunalbestyrelser. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."


Valg af formand og næstformand

Ændringerne af bestyrelsens sammensætning betyder også, at der skal ændres i måden der vælges formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår en ordning, hvor formands- og næstformandspost går på

skift mellem kommunerne for en valgperiode ad gangen. I bestyrelsen er det aftalt, at Solrød Kommune starter med at varetage formandsposten og Dragør Kommune starter med at varetage næstformandsposten.


Ændringer til godkendelse:

Nuværende afsnit 7.5:

"De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget,

som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."


Ændret afsnit 7.5, der indstilles godkendt:

"Posterne som formand og næstformand i bestyrelsen går på skift mellem interessenterne, og formandskabet følger den kommunale funktionsperiode. Solrød Kommune har formandsposten og Dragør Kommune har

næstformandsposten i den første periode (2022 – 2025) og skifter herefter i et rul efter alfabetet, jf. interessentoversigten i punkt 2.1. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."


Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.


Øvrige forhold

Ændring af vedtægterne skal godkendes i de syv ejerkommuners kommunalbestyrelse. Såfremt ændringerne godkendes i alle kommuner, skal de sendes til Ankestyrelsen til godkendelse. Når godkendelse foreligger fra

Ankestyrelsen kan bestyrelsen træde sammen og siges at være lovmedholdelig.


For at sikre, at selskabet kan indgå nødvendige aftaler, der kræver underskrifter ved bestyrelsen, er der underskrevet dokument af ejerkommunerne, der giver bestyrelsesmedlem fra henholdsvis Solrød og Dragør kommune bemyndigelse til at underskrive på vegne af ejerkommunerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. 

Sagen afgøres af

Byrådet.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at de foreslåede ændringer af vedtægterne bliver godkendt.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Anbefalet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).58. Opfølgning på tema om arbejdskraftsudfordringer fra byrådsseminar

Sagsnr: 29.00.00-A00-18-22 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsresume

Denne sag omhandler temaet "Arbejdskraftsudfordringer", som var et af temaerne på Byrådets seminar den 24. marts 2022 og som nu kommer til udvalgets orientering og beslutning. Sagen indeholder en gennemgang af igangværende indsatser samt mulige nye indsatser, der kan igangsættes. Bilag med uddybelse af temaer er vedlagt.

Sagsfremstilling

Indenfor de næste 10 år stiger antallet af ældre, en stor gruppe medarbejdere går på pension og søgningen til social- og sundhedsuddannelserne falder. Samtidigt sker der en øget opgaveglidning fra sygehusene til kommunerne. Det betyder, at opgaverne på ældreområdet stiger, mens der bliver færre hænder. I Faxe Kommune er den aldersmæssigt største medarbejdergruppe på ældreområdet +55 år. Gruppen udgør 30 % af den samlede medarbejderstyrke på ældreområdet og vil gå på pension indenfor de næste 10-12 år.

Det mindre optag på SOSU og sygeplejerskeuddannelserne, betyder en nedgang i antallet af nyuddannede, der kan rekrutteres fra. Da manglen på de pågældende faggrupper er en generel tendens, vil efterspørgslen øges i alle regioner og kommuner. Med Sundhedsreform 2022, nedsætter regeringen en kommission, der skal komme med anbefalinger til løsninger, der kan håndtere de grundlæggende udfordringer i sundhedsvæsenet i forhold til personalekapacitet, men det er nødvendigt allerede nu at undersøge lokale initiativer og muligheder.


På seminaret den 24. marts var temaet ”Arbejdskraftsudfordringer” derfor også sat til drøftelse politisk med henblik på at belyse udfordringer og muligheder. Nedenfor følger de initiativer under syv temaer, der allerede er sat i gang i Center for Social, Sundhed og Pleje og derefter følger administrationens forslag til initiativer, der kan sættes i gang.


Initiativer, som er i gang:

Center for Social, Sundhed og Pleje har allerede igangsat en række initiativer med henblik på at imødegå arbejdskraftsudfordringen i de kommende år. De er alle beskrevet i det vedlagte bilag, mens udvalgte initiativer er beskrevet nedenfor:


Den attraktive arbejdsplads

 • Der er løbende fokus på sygefravær og trivsel og der afholdes nærværs samtaler og udarbejdes handleplaner.
 • Center for Social, Sundhed og Pleje har igangsat projekt om systematisk nedsættelse af sygefravær i ældreplejen under STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), som løber fra marts 2022 til marts 2024 (ØK den 19. april 2022).
 • Der arbejdes på at skabe mulighed for, at alle medarbejdere på plejehjem og i hjemmeplejen kan arbejde hver 3. weekend og få 3 ugers sammenhængende hovedferie.


Konkurrencedygtig løn

 • Den 1. april 2021 indførtes en forhåndsaftale mellem Faxe Kommune og DSR i gang. Aftalen udløser lønstigninger til sygeplejersker på tre kompetencetrin. Aftalen løber indtil 31. marts 2024.


Andre faggrupper, ufaglært arbejdskraft og rekruttering fra kanten af arbejdsmarkedet

 • Ufaglærte medarbejdere ansættes også i ældreplejen i Faxe Kommune og varetager opgaver på baggrund af en vurdering af deres kompetencer.
 • Faxe Kommune har fået andel i ”Puljen til Flere Hænder og højere kvalitets i ældreplejen” under Socialstyrelse, som giver støtte til erstatningspersonale mens ufaglærte medarbejdere tager en SOSU uddannelse. Faxe Kommune får ca. 3 mio. om året i 2022, 2023 og 2024. Ufaglært personale defineres som værende personer uden uddannelsen inden for sundhedsområdet.
 • Rekruttering fra kanten af arbejdsmarkedet afsøges allerede. Center for Social, Sundhed og Plejesamarbejder med jobcenter og SOSU uddannelserne om mulighederne. Indsatserne kan være behæftet med behov for særligt tilrettelagte forløb og fleksibilitet, da gruppen kan være udfordret på fysiske, mentale og sociale parametre i forhold til fastholdelse, sygefravær m.m.
 • Ansættelse af folkeskoleelever kan være en anden vej til flere hænder og samtidigt skabe faglig interesse, der kan lede til, at skoleeleven senere søger ind på en social og sundhedsfaglig uddannelse. I Faxe Kommune gøres dette i form af den såkaldte spireordning.
 • I ferieperioder – og særligt omkring juleferien – har gymnasieelever hjulpet til med varetagelsen af opgaver, der ikke kræver uddannet arbejdskraft.

Udenlandsk arbejdskraft

 • Center for Social, Sundhed og Pleje samarbejder med jobcenter om et initiativ, hvor det forsøges at rekruttere herboende udlændinge. Initiativet var med på Jobbørsen i marts 2022, hvor to udlændinge forsørget af ægtefæller har vist interesse for at komme i gang. Den ene er startet virksomhedspraktik på plejehjem.
 • Nyt samarbejde mellem jobcenter og hjemmeplejen, hvor der afsøges muligheder for om/hvordan ukrainske flygtninge kan starte IGU-forløb (Integrationsuddannelsen) i hjemmeplejen og måske på længere sigt påbegynde kvalificering til optagelse på SOSU uddannelse.

Branding

 • Brug af sociale medier med små videoer, fagblade, ugeaviser og uddannelsessteder til formålet. Dette er allerede i gang, men vil blive udvidet.
 • Hjemmeplejen er i gang med udarbejdelse af en plan for synliggørelse og reklame for hjemmeplejen i Faxe Kommune.

Flere SOSU elever

 • SOSU Klar: Er et rekrutteringsprojekt, der skal rekruttere og kvalificere ledige til SOSU uddannelse via et kvalificeringskursus. Center for Social, Sundhed og Pleje samarbejder med jobcenter, ZBC (Zealand Business College) og VUC i Faxe om projektet, hvor der pr. 11. april er startet 12 ledige på et 20-ugers forløb.
 • I Faxe Kommune er der stort fokus på at tilbyde elever fastansættelse efter gennemført uddannelse. Der har dog meget få ledige stillinger været på plejehjemmene i den seneste periode, mens der i hjemmeplejen har været bedre muligheder.
 • Faxe Kommune tilbyder voksenelevløn til elever over 25 år, der har relevant erfaring, ligesom en række elever, der har haft forudgående ledighed kan få voksenelevløn betalt af Jobcentret.


Forslag til nye initiativer

Udover de initiativer, der allerede er igangsat kan Center for Social, Sundhed og Pleje udpege 3 yderligere initiativer, der kan understøtte kommunens indsat med at rekruttere og fastholde medarbejdere på ældreområdet.


Konkurrencedygtig løn

 • Et løft af lønniveauet i Faxe Kommune til gennemsnitsniveau i forhold til nabokommuner. Det kan i den forbindelse overvejes, at der afsættes en budgetpulje 3,6 mio. kr. årligt i budget 2023-2026 til lokallønsaftaler og senior bonusordninger. Uddybet oversigt fremgår af bilag.


Udenlandsk arbejdskraft

 • Rekruttering af herboende udlændinge og importeret arbejdskraft kræver, at der sættes systematisk ind med indsatser. Både indenfor selve rekrutteringen, men også etablering af indsatser indenfor fx sprogundervisning, boliger, børnepasning, uddannelse og økonomi. Igangsættelse af en strategi om udenlandsk arbejdskraft er komplekst og kræver afdækning af en række forhold, herunder evt. samarbejde med andre kommuner og region. Belysning af dette initiativ inkl. økonomi, kræver en større research og gennemgang, som kan belyses i en sag senere i 2022.


Flere SOSU elever

 • Indføre initiativer der kan øge antallet af praktikpladser, understøtte fastholdelse af elever i uddannelsen samt styrke gode praktikforløb med henblik på at uddanne flere og styrke
  mulighederne for flere potentielle faste medarbejdere. Det kan overvejes, at der afsættes en budgetpulje på 2 mio. kr. årligt i budget 2023-2026 til styrkelse af praktikforløb og flere praktikpladser.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet ønsker at deltage i arbejdet på flere fronter i de næste mange år.


Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at :

 1. orientering om de igangværende initiativer tages til efterretning.
 2. det besluttes om administrationen skal igangsætte forarbejdet til en sag senere på året, der belyser muligheder og udfordringer for udenlandsk arbejdskraft.
 3. muligheden for etablering af en budgetpulje på 3,6 mio. kr. årligt til finansiering af lokallønsaftaler til SOSU personale og sygeplejersker samt en budgetpulje på 2 mio. kr. årligt til styrkelse af elevområdet indgår i det idere arbejde med Budget 2023-2026.
 4. drøfte om der er andre initiativer, der skal arbejdes videre med.Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Godkendt med følgende bemærkninger:

ad 3. udvalget ønsker, at der arbejdes videre med voksenelevløn til alle over 25 år.

ad 4. at udvalget afventer yderligere forslag og initiativer fra CenterMED-udvalg.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).59. Drøftelse af budget 2023-2026

Sagsnr: 00.30.00-S00-1-22 Sagsansvarlig: Anita Ponikowski

Sagsresume

Fagudvalgene behandler på forårets møder deres bidrag til det kommende budget 2023-2026.

Den tredje drøftelse af udvalgets budget bruges til en yderligere status på og konkretisering af de budgetforslag, der skal indgå i udvalgets budgetbidrag.

Forslag til budgetreduktioner, effektiviseringer, investeringer og opprioriteringer drøftes, og i det omfang der er nye forudsætninger på udvalgets område, der har betydning for udvalgets kommende budget, fremlægges dette også til mødet.

Sagsfremstilling

Fagudvalgene har i marts og april drøftet budgettemaer, der kan konkretiseres og udmøntes i egentlige budgetforslag, der skal indgå i dette års budgetproces.

På dette tredje møde skal budgettemaerne konkretiseres yderligere, så der til den sidste budgetdrøftelse i juni kan forelægge færdige forslag. Denne drøftelse er den sidste forventningsafstemning inden der i juni vil blive sendt et budgetforslag for udvalgets område videre i budgetprocessen.


Senior & Sundhedsudvalget arbejder videre med følgende opprioriteringsemner:

 1. Ny – Elektronisk omsorgssystem CURA – nuværende aftale med leverandøren udløber ved udgangen af året. I 2023 skal der indgås en ny 4 årig SKI aftale. Administrationen påregner prisstigning forbundet med den nye aftale.
 2. Korrekt budget i hjemmeplejen. Afventer sag om Forventet regnskab til Senior & Sundhedsudvalget i juni 2022.
 3. Nye initiativer målrettet rekruttering og fastholdelse som mere i løn, opprioritering af elevuddannelserne mv.
 4. Fritvalgs-området. Øgede udgifter til betaling af private leverandører som følge af højere priser.
 5. Bilparken - Forventede merudgifter grundet udløb af 52 leasingaftaler på biler i 2023, herunder serviceeftersyn og ekstra ”kilometerbetaling” ved afslutning af leasingaftalerne.


Forslag om Finansiering via anlæg af et nyt telefonsystem er siden sidst overgået til behandling under Økonomiudvalg.

På baggrund af Byrådets beslutning den 24. februar 2022 er hjælpemiddeldepots-bevilling indarbejdet i det administrative budget 2023-2026.


Senior & Sundhedsudvalget arbejder videre med følgende forslag til budgetreduktioner:

 1. Effektiviseringer som følge af øget samarbejde mellem plejehjem.
 2. Øget brug af velfærdsteknologi.
 3. Øget og mere systematisk inddragelse af rehabilitering.
 4. Hjælp til udvalgte ældreboliger leveres af nærmeste plejehjem fremfor af hjemmeplejen.
 5. Reduktion i tilbud om forebyggende hjemmebesøg.
 6. Individuelt indkald hos tandplejen.
 7. Reduktion i telefonbetjening i tandplejen.
 8. Mødegange på Familieværksætter hold.
 9. Sundhedspædagogisk aktivitet i 1. klasse.
 10. Sundhedsaktivitet og screening af elever i 4. klasse.


Forslagene er kort beskrevet i det vedhæftede bilag 1.


I det omfang der er nye forudsætninger af betydning for udvalgets budget fremlægges disse også på mødet.


Siden budgetvejledningen for udarbejdelsen af budget 2023-2026 blev vedtaget i februar, har de økonomiske forudsætninger for landets kommuner ændret sig markant som følge af krigen i Ukraine. Konsekvenserne heraf er, at der er stor usikkerhed om de økonomiske rammer for udarbejdelsen af det kommende budget.


Krigen har medført stadigt stigende priser på energi og råvarer, og en flygtningestrøm der i høj grad skal håndteres i kommunerne. Samtidig har Finansministeriet nedjusteret forventningerne til den økonomiske vækst i samfundet generelt, ligesom det nationale kompromis om stigende udgifter til forsvaret, kan komme til at betyde, at aftaleniveauerne for service- og anlægsudgifterne for kommunerne under èt i 2023 vil være på et forholdsvist lavt niveau.


Det forventes således, at der vil være snævre rammer for mulighederne for at øge de kommunale udgifter i de kommende år, og det understreger nødvendigheden af prioritering af kommunens drifts- og anlægsudgifter, og behovet for at arbejde med et råderumskatalog og andre tiltag, der kan bidrage til at skabe balance i budget 2023-2026.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling


Seniorrådets kommentarer:

Seniorrådet ser med bekymring på den fortsatte tankegang om effektivisering og systematisering.Center for Økonomi indstiller, at Senior & Sundhedsudvalget drøfter budget 2023-2026 på udvalgets område.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med forslagene til junimødet. Til junimødet orienteres udvalget om nøgletal på området.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V).60. Orientering om økonomiske konsekvens af krigen i Ukraine

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-22 Sagsansvarlig: Stine Weber

Sagsresume

I denne sag orienteres fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet om de overordnede og samlede økonomiske konsekvenser af den ændrede økonomiske situation som følge af krigen i Ukraine og de afledte økonomiske udfordringer i 2022, men som også vil påvirke økonomien i 2023 og frem.


Sagsfremstilling

De økonomiske udsigter i den globale økonomi er, med Ruslands invasion i Ukraine den 24. februar 2022, gået fra en grundlæggende optimisme ovenpå Covid-19 til dystre økonomiske udsigter med blandt andet stigende energipriser, stigende inflation samt lavere økonomisk vækst. Både de stigende energipriser og stigende inflation har allerede sat sig i den danske økonomi. Og således også i Faxe Kommune. Som andre danske kommuner, arbejdes der også i Faxe Kommune med at sikre, at de flygtninge som kommer til Faxe Kommune får de bedste forudsætninger for at komme godt fra start her i vores kommune. Dét betyder både at sikre dem boligforhold, penge til at klare sig for, opstart i daginstitution eller skole, arbejde og meget mere.


Følger vi de seneste udmeldinger fra Regeringen og KL, må det forventes at de kommende års økonomiske råderum vil blive mindre end det vi i de senere år har vænnet os til. Det betyder, at Faxe Kommune, som andre kommuner, ikke umiddelbart kan forvente økonomisk hjælp udefra. Det betyder, at vi i grove træk selv skal finde økonomien til både kendte og endnu ukendte udfordringer. Som det dog fremgår af vedlagte bilag, har Regeringen udmeldt en delvis finansiering af de direkte omkostninger ved modtagelse og håndtering af de flygtninge der under særloven kommer til Faxe Kommune.


Som følge af de ændrede økonomiske udsigter har administrationen iværksat en screening af afledte økonomiske udfordringer kommunen. Formålet med screeningen er så rettidigt som muligt at orientere fagudvalg, Økonomiudvalget og byrådet om de ændrede økonomiske grundvilkårs betydning for Faxe Kommune, herunder påbegynde en proces mod imødegåelse af de økonomiske udfordringer.


Det er vigtigt at understrege at screeningen er baseret på senest kendt og bedste viden samt at de grundlæggende vilkår kan ændres hurtigt.

Screeningen viser følgende udfordringer på Senior & Sundhedsudvalgets område:


 • 0,9 mio. k. vedr. kørsel til dagcentre – stigning i afregning til Ørslev Trafik
 • 0,4 mio. kr. vedr. udekørende hjemmepleje/sygepleje – stigning i brændstof
 • 0,1 mio. kr. vedr. Søndervang – forventet merforbrug til el og varme
 • 0,7 mio. kr. vedr. madproduktion – forventet stigning i råvarepriser


ialt ca. 2,1 mio. kr.


I sagerne om forventet regnskab, som kommer til behandling på møderne i juni, vil administrationen dels søge at præcisere udfordringernes betydning i både tekst og tal samt også komme med tiltag, som kan imødekomme udgiftspresset.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at:

 1. Senior & Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning, og
 2. orienteringen oversendes til Økonomiudvalget.Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V), men ikke i behandlingen af dette punkt.61. Orientering om Ankestyrelsens statistik for 2021

Sagsnr: 27.69.52-G01-2-22 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsresume

Udvalget orienteres om Ankestyrelsens statistik over afgørelser i 2021. Ankestyrelsen har i 2021 i alt afgjort 152 sager fra Faxe Kommune, hvoraf 40 sager er på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde. Heraf er 30 sager blevet stadfæstet, seks sager er blevet hjemvist og i en sag er afgørelsen ændret.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har udsendt en statistik over Ankestyrelsens afgørelser for 2021 vedrørende kommunens afgørelser på Social- og Beskæftigelsesområdet. Afgørelserne bliver opdelt mellem Beskæftigelses & Integrationsudvalget, Socialudvalget og Senior & Sundhedsudvalget alt efter hvilken lovgivning afgørelsen er relateret til.


Afgørelser på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde

Udvalget får i lighed med Socialudvalget, Børn & Læringsudvalget og Beskæftigelses & Integrationsudvalget årligt fremlagt Ankestyrelsens statistik over afgørelser.


Ankestyrelsen har i 2021 i alt afgjort 152 sager fra Faxe Kommune, hvoraf 40 sager er på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde. Heraf er 30 sager blevet stadfæstet og seks sager er blevet hjemvist og i en sag er afgørelsen ændret. Tre sager er afvist.


 • Afvisning: Sager, Ankestyrelsen ikke vil behandle, da klagefristerne er overskredet.
 • Hjemvisning: Sager, der ikke er oplyst tilstrækkeligt.
 • Ændring/ophævelse: Sager, hvor Ankestyrelsen træffer en anden afgørelse end den vi har truffet.
 • Stadfæstelse: Sager, hvor Ankestyrelsen er enig i kommunens afgørelse.


I nedenstående graf ses udviklingen i ankesager for Faxe Kommune de sidste seks år.Omgørelsesprocenten er antallet af hjemviste og ændrede sager set i forhold til alle realitetsbehandlede sager.

Realitetsbehandlede sager er hjemviste, ændrede/ophævede og stadfæstede sager. Her tæller afviste/henviste sager altså ikke med.


I 2021 var omgørelsesprocenten, dermed 18,9 % (syv sager ud af 37) på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde. Det vil sige, at andelen af sager, der enten blev ændret eller hjemvist var 18,9 %. Til sammenligning var omgørelsesprocenten 13,3 % i 2020.


Nedenstående graf viser udviklingen i omgørelsesprocenten de sidste seks år på Senior & Sundhedsudvalgets ansvarsområde.Nedenstående diagram viser udviklingen i andelen af henholdsvis stadfæstelser, ændringer, hjemvisninger og afvisninger.Visitation Pleje & Hjælpemidler arbejder løbende med Ankestyrelsens afgørelser med henblik på læring.

Lovgrundlag: Lov om social service.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at orientering om ankestatistik 2021 tages til efterretning.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V), men ikke i behandlingen af dette punkt.62. Orientering om antal klager for 2. halvår 2021

Sagsnr: 29.00.00-G01-4-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsresume

Udvalget orienteres om antal klager, og klagernes overordnede karakter, som er modtaget i Center for Social, Sundhed og Pleje i 2. halvår 2021.

Centeret har modtaget 25 skriftlige og mundtlige klager i perioden.

Det er otte flere end i 1. halvår af 2021. Klagernes karakter og centerets fokusområder er nærmere beskrevet i sagen.


Sagsfremstilling

Udvalget har bedt om løbende at blive orienteret om antallet af klager samt om karakteren af klagerne. Udvalget blev senest orienteret om klagerne for 1. halvår af 2021 på mødet den 29. september 2021. Med denne sag orienteres udvalget om klager for 2. halvår af 2021.


Diagram 1

Center for Social, Sundhed og Pleje modtog i 2. halvår i alt 25 skriftlige og mundtlige klager. I diagrammet nedenfor vises fordelingen af klagerne over årene 2018 til og med 2021.


Diagram 2

Det fremgår at diagram 2, hvordan de modtagne klager fordeler sig over året. Der er modtaget tre klager i juli, to i august, fem i september, syv i oktober, seks i november og to i december.

Diagram 3

Det fremgår af diagram 3, hvad de modtagne klager handler om, og nedenfor er en beskrivelse af de hyppigste klagepunkter.

Manglende pleje, rengøring og sent fremmøde

Der har været 11 klager over manglende pleje, rengøring og sent fremmøde. Alle klagerne har været rettet mod Hjemmeplejen. Tre af klagerne omhandler manglende pleje, hvor der er givet medhold i to af sagerne og delvist medhold i én af sagerne. Otte af klagerne omhandler manglende rengøring og/eller manglende kvalitet i rengøringen. Der er givet medhold i alle klagerne. Det manglende eller sene fremmøde, manglende pleje samt manglende rengøring er begrundet i aflysning eller forsinkelse. Alle tilfælde er begrundet i personalemangel.


Kommunikation

Der har været fem klager, hvor kommunikationen med borgeren har forårsaget misforståelser. Der er givet medhold i én af sagerne, delvist medhold i én af sagerne og ikke medhold i 3 af sagerne. Alle klagerne har været rettet mod Hjemmeplejen.


Medicindosering

Der har været to klager over fejl eller manglende medicindosering, der er givet medhold i begge sager. Begge klager er rettet mod Hjemmeplejen.


Sagsbehandlingstid

Der har været én klage over lang sagsbehandlingstid, hvor der ikke er givet medhold. Klagen er rettet mod Visitation Pleje.


Øvrige klager

Der er syv øvrige klager, der omhandler klage over skiftende hjælpere, forespørgsel på handicapkørsel, uønsket hjælpemiddel, efterlyst medicin, betalingskrav for ophold, uhensigtsmæssig kørsel, vurdering af behov for indlæggelse af beboer. Der er givet medhold i to af sagerne og ikke medhold i 5 af sagerne. Klagerne er rettet møde Visitation Pleje, Grøndalscenteret og Hjemmeplejen.


Et klagepunkt er det konkrete emne der klages over. En enkelt klage kan indeholde flere klagepunkter, fx både klage over kommunikationen, fremmøde, medicin, osv.

Diagrammet er udtryk for de klager, der har været indeholdt i samtlige klager. Diagrammet skal tages med et vist forbehold, idet fordelingen af kategorierne er administrationens tolkning af klageindholdet, som i flere klager kan være komplekst. Der kan dog udledes en tendens til, at fremmøde, rengøring og pleje udgør de største årsager til klager, hvilket Center for Social, Sundhed og Pleje fortsat vil have fokus på.


Hjemmeplejen har i perioden været ramt af Covid-19, der har betydet ekstraordinært mange sygemeldinger. Covid-19 har skabt yderligere udfordringer i forhold til rekruttering af vikarer til hjemmeplejen, hvilket har øget presset på de ansatte i hjemmeplejen. Hjemmeplejen er påbegyndt implementeringen af den nye organisering af området. Der nu er ansat distriktsledere for de fire distrikter, og arbejdet med at opdele de ansatte i teams er igangsat. Med den nye struktur i Hjemmeplejen ventes en ændring af dette billede. Det er indskærpet over for hjemmeplejen, at borgerne skal orienteres ved aflysninger, ligesom borgeren skal modtage den hjælp de er visiteret til. Kommunikationen med borgerne er et kontinuerligt fokuspunkt i plejen, og der skal anvendes en venlig og imødekommende tone.


Antallet af indkomne klager skal også ses i lyset af, at der er ca. 2.100 borgere, der får hjælp fra Hjemmeplejen og på plejehjemmene. Hertil kommer, at der er ca. 3.000 borgere, der anvender genbrugshjælpemidler og ca. 6.000 aktive sager i forbindelse med borgere der anvender kropsbårne hjælpemidler. Der er en del af det antal borgere, der er nævnt ovenfor, der har et overlap på de typer af hjælp vi yder.


Fremadrettet forelægges oversigten over antallet og karakteren af indkomne klager til Center for Social, Sundhed og Pleje én gang årligt for udvalget.

Oversigten følger dermed Ankestyrelsens oversigt og den samtidige orientering for de øvrige fagudvalg.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Godkendt.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V), men ikke i behandlingen af dette punkt.63. Evaluering af Senior & Sundhedsudvalgets besøgsrunder den 22. april og 4. maj 2022

Sagsnr: 00.22.00-A00-5-22 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsresume

Senior & Sundhedsudvalget skal med denne sag evaluere besøgsrunden på en række af kommunens plejehjem, som har været gennemført henholdsvis den 22. april og 4. maj 2022. Besøgsrunden indgår, som en del af introduktionen til udvalgets område.


Sagsfremstilling

Udvalget evaluerer besøgsrunden på plejehjem og enheder i kommunen. Besøgsrunden er en del af introduktionen til udvalgsområdet for det nye udvalg og har været gennemført efter nedenstående plan:

Fredag den 22. april 2022

Tidspunkt

Tilbud

Adresse

12.00-12.45

Frederiksgadecentret

Frederiksgade 8, 4690 Haslev

13.00-13.45

Grøndalscentret

Grøndalsvej 8, 4690 Haslev

14.00-14.45

Grøndalshusene

Grøndalsvej 25-33, 4690 Haslev

15.00-15.45

Plejeboligerne Tycho Brahes Vej

Tycho Brahes Vej 2, 4690 Haslev

Onsdag den 4. maj 2022

Tidspunkt

Tilbud

Adresse

12.00-12.45

Plejehjemmet Kongsted

Møllevej 68, 4640 Faxe

13.00-13.45

Faxe Sundhedscenter

Præstøvej 78, 4640 Faxe

14.00-14.45

Plejehjemmet Lindevej

Lindevej 13 B, 4640 Faxe

15.00-15.45

Plejehjemmet Hylleholt

Teglhaven 40 A, 4654 Faxe Ladeplads

Udvalget har fået en rundvisning og har haft en dialog med besøgsstedet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at udvalget evaluerer besøgsrunderne.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Udvalget har været meget tilfreds med de to besøgsrunder.

Besøgsrunden fortsætter i forbindelse med augustmødet.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V), men ikke i behandlingen af dette punkt.64. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.04-P24-2-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsfremstilling

Meddelelse om status på projekt om forebyggelse af urinvejsinfektioner

Projektet om forebyggelse af urinvejsinfektioner og nedbringelse af antibiotikaforbrug har været pauseret som følge af COVID-19. Projektet starter op i maj 2022 med undervisning på Plejehjemmet Tycho Brahes Vej, Plejehjemmet Frederiksgade og Rehabiliteringscenter Grøndal.

Efterfølgende skal erfaringerne bredes ud til alle plejehjem og i hjemmeplejen.


Meddelelse om organisering af midlertidige plader på Grøndalscentret

Administrationen giver en status på den aktuelle organisering af midlertidige pladser på Grøndalscentret.


Meddelelse om aftale med Din Plejevikar Aps

Faxe Kommune har, efter godkendelsesmodellen, indgået en to-årig aftale med Din Plejevikar ApS, om levering af både personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet.
Aftalen løber fra den 1. maj 2022 til den 30 april 2024.

Din Plejevikar ApS kommer fra Rødovre, men har også opgaver i Næstved.


Meddelelse om afgørelse fra Styrelsens for Patientsikkerhed vedrørende anonym henvendelse til Plejehjemmet Solhaven

Styrelsen for Patientsikkerhed har meddelt, at efter gennemgang af det fremsendte materiale har de ikke fundet anledning til at foretage sig yderligere, og har ved vurderingen lagt vægt på, at det fremsendte materiale var fyldestgørende, hvorfor de betragter sagen som tilstrækkeligt oplyst og afsluttet, jf. vedlagte bilag.


Meddelelse om KL's Social og Sundhedspolitiske Forum m/program og rejseinfo

Program for udvalgets deltagelse i KL's Social og Sundhedspolitiske Forum i Aalborg den 23. -25. maj 2022 er vedhæftet som bilag og er sendt på mail til de medlemmer, der deltager.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022

Udvalget ønsker på junimødet at blive orienteret om status for indførelse af tro og love erklæringer ved genbevillingssager og ansøgningsprocedurer i forbindelse med helbredstilæg ved fodterapi. Sagen har senest været behandlet i Beskæftigelses & Integrationsudvalget i 2021.


Administrationen orienterede om kommende budgetforslag til anskaffelse af elbiler, herunder etablering af ladestandere.


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V), men ikke i behandlingen af dette punkt.65.

Sagsnr: 00.22.04-P24-2-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen66. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 11. maj 2022

Sagsnr: 00.22.04-P24-2-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsresume

Senior & Sundhedsudvagets medlemmer skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Senior & Sundhedsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.
Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed og Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 11. maj 2022


Fraværende: Dorthe Egede Borg (V) deltog i mødet i stedet for Dorthe Adelsbech (V), men ikke i behandlingen af dette punkt.