Referat
til
mødet i Senior & Sundhedsudvalget
den 17. august 2022 kl. 16:00
i Plejehjemmet Solhaven,Græsvej 1, 4653 Karise

 


Pkt. Tekst
80 Godkendelse af dagsordenen
81 Introduktion til Senior & Sundhedsudvalget - Plejehjemmet Solhaven
82 Orientering om akutkørsel til Region Sjællands sygehuse for borgere i Faxe Kommune
83 Orientering om uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Hylleholt
84 Orientering om uanmeldt tilsyn på på Plejehjemmet Dalby
85 Orientering om uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Frederiksgade
86 Orientering om planlagt ældretilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed på plejehjemmet Tycho Brahes Vej
87 Orientering om uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen
88 Orientering om planlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed hos Hjemmeplejen Vest
89 Orientering om planlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed hos Hjemmeplejen Øst
90 Beslutning om videre proces i forbindelse med boligkapacitetsanalysen 2022-2035
91 Godkendelse af høringsudkast til revideret værdighedspolitik
92 Tilkendegivelse om velfærdsaftale på folkeskole, dagtilbuds- og ældreområdet
93 Orientering om forventet regnskab sommer 2022
94 Orientering om uanmeldt tilsyn hos den private leverandør Lev-Vel
95 Orientering om uanmeldt tilsyn hos den private leverandør Lottes Rengøring
96 Orientering om status på Brandsikker Bolig
97 Orientering vedrørende status for arbejdet med sundhedsklynger
98 Meddelelser
99
100 Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 17. august 2022

80. Godkendelse af dagsordenen

Sagsnr: 00.22.04-P24-2-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.81. Introduktion til Senior & Sundhedsudvalget - Plejehjemmet Solhaven

Sagsnr: 00.22.00-A26-5-21 Sagsansvarlig: Christina Bech Hansen

Sagsresume

For at sikre et godt afsæt for Senior & Sundhedsudvalgets arbejde er der sammensat en introduktion, der giver udvalget viden om opgaverne på udvalgets område. På mødet den 17. august 2022 bliver udvalget introduceret til Plejehjemmet Solhaven.Sagsfremstilling

For at sikre et godt afsæt for udvalgsarbejdet er der sammensat et introduktionsprogram for Senior & Sundhedsudvalget. Formålet er, at udvalget får et godt afsæt for sit virke i den nye valgperiode og at udvalget får viden om opgaverne, herunder udvikling af området.


På mødet den 17. august 2022 besøger Senior & Sundhedsudvalget Plejehjemmet Solhaven. Kl. 16.00 besøges Plejehjemmet Solhaven, Græsvej 1, 4653 Karise


Efter introduktion og rundvisning afholdes udvalgsmødet på Plejehjemmet Solhaven.


Derudover planlægger administrationen, at udvalget besøger de resterende tilbud efter følgende plan:

 • Plejehjemmet Dalby, Sneholmgårdsvej 20 A, 4690 Haslev den 29. september 2022
 • Plejecenter Søndervang og Aktivitetshuset Æblehaven besøges primo 2023.
 • Hjemmeplejen ved deres fire distriktsledere besøges i foråret 2023.


Desuden vil der være introduktion til Tandplejen på mødet den 29. september 2022.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at introduktionen tages til efterretning.82. Orientering om akutkørsel til Region Sjællands sygehuse for borgere i Faxe Kommune

Sagsnr: 29.00.00-A00-24-22 Sagsansvarlig: Amanda Mai Hovmand Willems

Sagsresume

Center for Social, Sundhed & Pleje orienterer om, hvilke sygehuse, som borgere bosat i Faxe Kommune køres til ved akutkørsel. Det sker efter ønske fra Senior & Sundhedsudvalget. Der er indhentet data fra Landspatientregistret gennem Sundhedsdatastyrelsen, som udfoldes i denne sag.

På mødet deltager direktør i Præhospitalt Center Benny Jørgensen og orienterer nærmere om Kørselsvejledningen i forbindelse med akutkørsel.

Sagsfremstilling

Efter ønske fra Senior & Sundhedsudvalget orienterer Center for Social, Sundhed & Pleje om, hvilke sygehuse, som borgere bosat i Faxe Kommune køres til ved akutkørsel.


Opgørelsen viser, at Køge Sygehus og Slagelse Sygehus er de primære sygehuse for borgere bosat i Faxe Kommune. Ophold og indlæggelser på Roskilde Sygehus er også medtaget. Kontakterne til de tre sygehuse udgør samlet 90 procent af al sygehuskontakt i Region Sjælland for Faxe Kommunes borgere.


Derudover er der meget få kontakter til blandt andet Nykøbing Falster Sygehus, Holbæk Sygehus, Garantiklinikken, m.fl., men de er ikke medtaget her.


Der skelnes mellem akutte ophold, som har en varighed på under 12 timer, og akutte indlæggelser, som har en varighed på over 12 timer. Der er ikke medtaget planlagte ophold eller indlæggelser i denne orientering.
Opgørelserne, baseret på Landspatientregisteret (LPR), er under fortsat udvikling og validering grundet overgang til nyt Landspatientregister (LPR3). Det betyder, at et eventuelt nyt datatræk for samme periode kunne afvige fra det nuværende datatræk fra 10. maj 2022, idet data løbende vil blive korrigeret og opdateret, også bagudrettet.


Som det ses i tabel 1 og 2 i bilaget, er der flest akutte ophold for borgere bosat i Faxe Kommune på Køge Sygehus med en andel på 48,9 procent i 2021; dernæst på Slagelse Sygehus med en andel på 44,7 procent for samme år. Andelen af akutte ophold på Slagelse Sygehus er steget med 1,6 procentpoint fra år 2019 til år 2021. Det er dog en mindre stigning, og tallene fra år 2020 vil være påvirket af COVID-19, og tallene for år 2021 kan både være påvirket af COVID-19 og Sygeplejerskestrejken.


Af tabel 3 og 4 i bilaget kan det ses, at andelen af akutte indlæggelser for borgere bosat i Faxe Kommune er størst på Køge Sygehus med 53,9 procent i 2021; dernæst på Slagelse Sygehus med 32,8 procent for samme år. Andelen af akutte indlæggelser for borgere bosat i Faxe Kommune på Slagelse Sygehus er faldet med 2,2 procentpoint fra år 2019 til år 2021. Også her vil tallene fra år 2020 være påvirket af COVID-19, og tallene for år 2021 kan både være påvirket af COVID-19 og Sygeplejerskestrejken.


Kørselsvejledningens fordeling af borgerne mellem sygehusene sker ud fra de enkelte sygehuses kapacitet og specialer samt ud fra borgerens diagnose. Det er både for at undgå overbelægning, men også for at sikre, at der køres til det sygehus, der har ekspertisen til at varetage behandling og pleje af den pågældende borgers sygdom.


I Kørselsvejledningen i Region Sjælland (bilag) er Faxe Kommune kategoriseret som et område, hvor der både kan køres til Slagelse og Køge sygehuse. For voksne er det overordnet opdelt således:

Borgere bosat

Kørsel A

Sygdom eller tilskadekomst, som vurderes at være livstruende

Kørsel B

Alvorlig sygdom eller tilskadekomst, men uden umiddelbar trussel mod liv og førerlighed.

Øst for E47
Dalby, Karise, Rønnede, Faxe og Faxe Ladeplads

Sjællands Universitetshospital, Køge

Slagelse Sygehus

Vest for E47

Haslev

Slagelse Sygehus

Slagelse Sygehus

Kilde: Kørselsvejledning, Præhospitalt Center, Region Sjælland, 18. maj 2022.


Supersygehuset i Køge forventes at stå færdigt i år 2025. Grundet de flere specialer og større kapacitet forventes det, at antallet af kontakter til Køge vil stige yderligere i tiden derefter.


De grundlæggende dokumenter, der ligger til grund for den politiske beslutning om Region Sjællands sygehusstruktur og Sygehusplan 2010 kan ses på www.regionsjaelland.dk/sundhed/sygehusene-2024/baggrundsmateriale/politiskbeslutning . Som bilag er vedlagt et notat der kort redegør for Sygehusplanen, herunder fordelingen af optageområder mellem de forskellige hospitaler.


På mødet deltager direktør i Præhospitalt Center Benny Jørgensen og orienterer nærmere om Kørselsvejledningen i forbindelse med akutkørsel.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.83. Orientering om uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Hylleholt

Sagsnr: 27.12.16-K08-1-22 Sagsansvarlig: Christina Bech Hansen

Sagsresume

Plejehjemmet Hylleholt har haft uanmeldt tilsyn i maj 2022. Tilsynets overordnede vurdering er, at Plejehjemmet Hylleholt har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne. Samtidig vurderer tilsynet, at pleje og omsorg leveres med en middelgod kvalitet og at journalføringen er særdeles mangelfuld. Derudover vurderer tilsynet, at plejehjemmet i meget høj grad lever op til indikatorerne Mad og måltid og Et aktivt miljø.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Hylleholt. Tilsynsresultatet baserer sig på interview med plejehjemmets leder, besøg hos tre borgere, telefoninterview med tre pårørende, gruppeinterview med fire medarbejdere samt gennemgang af dokumentation i forhold til Serviceloven for tre borgere. Derudover havde tilsynet dialog med medarbejdere og borgere på fællesarealerne undervejs gennem tilsynet.


Tilsynet vurderer på syv temaer. For hvert tema, opnår plejehjemmet en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste.


I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, ligesom den score Hylleholt har opnået for det pågældende tema fremgår.


Tema

Score, Plejehjemmet Hylleholt

Dokumentation

1

Pleje, omsorg og praktisk hjælp

3

Hverdagsliv

5

Selvbestemmelse og indflydelse

3

Kommunikation og adfærd

4

Kompetencer

3

Pårørendesamarbeje

3


Tilsynets overordnede vurdering

Tilsynet anerkender, at Hylleholt har fået ny leder i april 2022, og at den nye leder har igangsat en række relevante udviklingstiltag i kvalitetsarbejdet til at sikre sikker drift, samt udvikling af den samlede kvalitet i indsatserne over for borgerne, fx kontinuitet, dokumentation og triagemøder.


Det er tilsynets overordnede vurdering, at plejehjemmet har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne. Plejehjemmet lever delvist op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Men den samlede journalføring er særdeles mangelfuld, og det kræver en fokuseret og målrettet indsats at opnå et tilfredsstillende niveau.

Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har fokus på kerneopgaven, og at pleje og omsorgsydelser samt de sundhedsfaglige og rehabiliterende ydelser leveres med en middelgod kvalitet, men der mangler tilstrækkelig systematik i de sundhedsfaglige indsatser, der ikke systematisk dokumenteres i borgernes journaler. En enkelt borger udtrykker kritik af vaskeordningen, og tilsynet observerer et snavset hjælpemiddel.


Det er tilsynets vurdering, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at tilrettelægge hverdagslivet på borgernes præmisser, og borgerne udtrykker, at de har indflydelse på eget liv. Dog oplever en borger, at borgerens ønsker ikke altid imødekommes. Medarbejderne redegør på relevant vis for, hvordan de arbejder med rehabilitering samt mad og måltider.


Det er tilsynets vurdering, at der er en imødekommende kultur, og at man er i gang med at etablere og organisere et samarbejde med de pårørende. De pårørende oplever generelt, at kvaliteten i hjælpen og inddragelsen og kommunikationen på plejehjemmet fungerer meget tilfredsstillende. Der er dog flere pårørende, der giver udtryk for, at det ikke er alle medarbejdere, som udviser en imødekommende og respektfuld adfærd, ligesom en pårørende påpeger, at borgerens hjælpemiddel ofte er meget snavset. Medarbejderne oplyser, at de arbejder på en konstruktiv feedback kultur i forhold til uhensigtsmæssig kommunikation.

Tilsynets konkrete bemærkninger og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten, der er vedlagt som bilag.

Opfølgning på tilsynet

Senior & Sundhedsudvalget blev på mødet den 9. juli 2022 orienteret om strategi for at styrke dokumentationen i omsorgssystemet CURA. Plejehjemmet Hylleholt indgår i dette arbejde. Derudover har plejehjemmet udarbejdet en handleplan med henblik på at implementere tilsynets anbefalinger, jf. bilag.

For at styrke dokumentationsindsatsen er medarbejderne inddelt i grupper med ansvar for fire borgere, og centersygeplejersken følger op med undervisning og sidemandsoplæring. Superbrugere underviser kontinuerligt i brugen af CURA, når der ansættes nye medarbejdere.

For at styrke den personlige pleje, omsorg og praktisk støtte følger social- og sundhedsassistenter, centersygeplejerske og leder månedligt op på registrering af Hjerte-Lunge- Redning for nye beboere. Derudover bliver opfølgning på triagering strammet op, ligesom beboernes udfordringer noteres i CURA og på triagetavlen. For at undgå snavsede hjælpemidler bliver hjælpemidlet sat uden for døren, hvorefter den bliver rengjort. Hver anden måned gennemgås alle hjælpemidler.


For at styrke selvbestemmelsen og borgerens indflydelse bliver det rehabiliterende livssyn og vigtigheden af den enkelte beboeres medindflydelse og selvbestemmelse en fast del af morgenmøder og personalemøder.


Derudover arbejder ledelsen på stedet målrettet på at sikre en god og respektfuld kommunikation og adfærd både i forhold til beboere, pårørende og samarbejdspartnere.


Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, deltager under behandlingen af punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet er bekymret over, at tallet er så lavt for dokumentationen og forventer det bliver forbedret.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning
84. Orientering om uanmeldt tilsyn på på Plejehjemmet Dalby

Sagsnr: 27.12.16-K08-1-22 Sagsansvarlig: Christina Bech Hansen

Sagsresume

Plejehjemmet Dalby har haft uanmeldt tilsyn i maj 2022. Tilsynets overordnede vurdering er, at Plejehjemmet Dalby er et plejehjem, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne. De sundhedsfaglige ydelser bliver leveret med en god faglig kvalitet, ligesom hverdagslivet bliver tilrettelagt på borgernes præmisser. Tilsynet vurderer dog, at den samlede journalføring er mangelfuld.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Dalby. Tilsynsresultatet baserer sig på interview med plejehjemmets leder, besøg hos tre borgere, telefoninterview med tre pårørende, gruppeinterview med fire medarbejdere samt gennemgang af dokumentation i forhold til Serviceloven for tre borgere. Derudover havde tilsynet dialog med medarbejdere og borgere på fællesarealerne undervejs gennem tilsynet.


Tilsynet vurderer på syv temaer. For hvert tema, opnår plejehjemmet en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste.


I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, ligesom den score Plejehjemmet Dalby har opnået for det pågældende tema fremgår.


Tema

Score, Plejehjemmet Dalby

Dokumentation

3

Pleje, omsorg og praktisk hjælp

3

Hverdagsliv

4

Selvbestemmelse og indflydelse

5

Kommunikation og adfærd

4

Kompetencer

4

Pårørendesamarbeje

3


Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Plejehjemmet Dalby er et plejehjem, med engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne. Plejehjemmet lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Det vurderes dog, at den samlede journalføring er mangelfuld og fortsat vil kræve en målrettet indsats at udbedre.


De sundhedsfaglige ydelser, som borgerne modtager, bliver leveret med en god faglig kvalitet med fokus på kerneopgaven og borgernes livskvalitet. En borger udtrykker dog manglende imødekommenhed i forbindelse med hjælpen, og en pårørende fortæller, at borger oplever lang ventetid på kald. Tilsynet
observerer mangelfuld rengøring af flere hjælpemidler. Plejehjemmet arbejder med sundhedsfremmende og rehabiliterende indsatser, dog udtrykker medarbejderne et behov for tværfaglige mødefora med mulighed for sparring.


Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at tilrettelægge hverdagslivet på borgernes præmisser, og borgerne oplever at have indflydelse på eget liv. Borgerne er generelt meget tilfredse med hverdagslivet og aktiviteter, dog føler en borger sig ofte ensom.


Plejehjemmet har generelt en imødekommende kultur, dog oplever borgerne medarbejdere, som ikke altid udviser en respektfuld kommunikation og adfærd. Medarbejderne italesætter, at de har en feedback kultur i forhold til uhensigtsmæssig kommunikation.


Der er et velorganiseret samarbejde med de pårørende, og de pårørende finder, at kvaliteten i hjælpen, inddragelsen og kommunikationen på plejehjemmet generelt, er meget tilfredsstillende. En pårørende har oplevet, at indgåede aftaler ikke altid bliver overholdt, og en anden pårørende har ønske om en opfølgende statussamtale.


Ledelsen redegør for, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, fx en effektiv planlægning og mødeafholdelse og at styrke samarbejdet og udvikle en fælles forståelse i opgaveløsningen igennem døgnet.


Tilsynets konkrete bemærkninger og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten, som er vedlagt som bilag.


Opfølgning på tilsynet

Senior & Sundhedsudvalget blev på mødet den 9. juli 2022 orienteret om strategi for, hvordan dokumentationer i omsorgssystemet CURA kan blive styrket. Plejehjemmet Dalby indgår i dette arbejde. Derudover har ledelsen udarbejdet en handleplan med henblik på at implementere tilsynets anbefalinger.


For at styrke dokumentationen er der etableret dokumentationsgrupper, hvor medarbejderne systematisk arbejder med egenkontrolskema. Alle borgerjournaler bliver gennemgået for at sikre, at dokumentationen er fyldestgørende. Derudover bliver der afsat tid til, at medarbejderne kan gå fra til dokumentationsarbejde, ligesom der igangsættes sidemandsoplæring i brugen af CURA, så alle medarbejdere opnår fortrolighed med opgaverne.


Der er udarbejdet en plan, der systematisk sikrer rengøring af hjælpemidler, så de fremstår rene og hygiejniske.


Derudover har plejehjemmets ledelse et målrettet fokus på at sikre god kommunikation med beboere og pårørende, ligesom der er fokus på værdigheden. Kommunikation og adfærd er fast punkt på alle TRIO- og MED møder.


Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, deltager under behandlingen af punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet synes det er dejligt at se, at de ligger over gennemsnittet på alle parametre.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.85. Orientering om uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Frederiksgade

Sagsnr: 27.12.16-K08-1-22 Sagsansvarlig: Christina Bech Hansen

Sagsresume

Plejehjemmet Frederiksgade har haft uanmeldt tilsyn i maj 2022. Tilsynets overordnede vurdering er, at Plejehjemmet Frederiksgade er et plejehjem, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne. Pleje, omsorg og praktisk støtte bliver leveret med en god faglig kvalitet og borgerne er tilfredse med hjælpen og hverdagslivet. Der er et godt samarbejde med pårørende, som er meget tilfredse.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn på Plejehjemmet Frederiksgade. Tilsynsresultatet baserer sig på interview med plejehjemmets leder, besøg hos tre borgere, telefoninterview med tre pårørende, gruppeinterview med fire medarbejdere samt gennemgang af dokumentation i forhold til Serviceloven for tre borgere. Derudover havde tilsynet dialog med medarbejdere og borgere på fællesarealerne undervejs gennem tilsynet.


Tilsynet vurderer på syv temaer. For hvert tema, opnår plejehjemmet en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste.


I tabellen nedenfor er de syv temaer oplistet, ligesom den score Plejehjemmet Frederiksgade har opnået for det pågældende tema fremgår.


Tema

Score, Plejehjemmet Frederiksgade

Dokumentation

2

Pleje, omsorg og praktisk hjælp

3

Hverdagsliv

5

Selvbestemmelse og indflydelse

4

Kommunikation og adfærd

4

Kompetencer

5

Pårørendesamarbeje

5


Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynets overordnede vurdering, at Plejehjemmet Frederiksgade har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne. Plejehjemmet lever overordnet op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau, dog er der flere mangler i journalføringen i forhold til generelle oplysninger og besøgsplan for de konkrete indsatser.


Den pleje, omsorg og praktisk støtte, som borgerne modtager på plejehjemmet, bliver leveret med en god faglig kvalitet. Der er dog en enkelt bolig, hvor tilsynet ser manglende daglig oprydning. Borgerne er meget tilfredse med hjælpen. Plejehjemmet har fokus på kerneopgaven, herunder at der også arbejdes systematisk med sundhedsfremmende og hverdagsrehabiliterende indsatser, dog arbejdes der ikke med systematiske tilgange til borgere med kognitive udfordringer.


Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at tilrettelægge hverdagslivet på borgernes præmisser, og borgerne oplever at have indflydelse på eget liv, dog anvendes livshistorien ikke systematisk som et dynamisk værktøj. Borgerne er særdeles tilfredse med hverdagslivet, og de nyder mad og måltider og de mange aktiviteter.


Plejehjemmet har en imødekommende kultur, hvor medarbejderne dog udtrykker, at alle ikke har den fornødne tillid til en feedback kultur i forhold til uhensigtsmæssig kommunikation.


Tilsynet vurderer, at plejehjemmet har et velorganiseret samarbejde med de pårørende, og de pårørende finder, at kvaliteten i hjælpen og inddragelsen og kommunikationen på plejehjemmet er meget tilfredsstillende.


Leder redegør for, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, f.eks. er der netop igangsat en proces i forhold til arbejdsmiljø, og leder har netop genoptaget møderækken i plejehjemmets bruger-/pårørenderåd.


Tilsynets konkrete bemærkninger og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten.


Opfølgning på tilsynets anbefalinger

Senior & Sundhedsudvalget blev på mødet den 9. juli 2022 orienteret om strategi for at styrke at styrke dokumentationen i omsorgssystemet CURA. Plejehjemmet Frederiksgade indgår i dette arbejde. Derudover har plejehjemmet udarbejdet en handleplan med henblik på at implementere tilsynets anbefalinger.


For at styrke dokumentationsindsatsen er der fokus på at sikre medarbejdernes fortrolighed med CURA. I alle vagtlag er der dannet små arbejdsgrupper, hvor medarbejderne gennemgår den enkelte journal for at sikre, at den tavse viden kommer i spil hos den enkelte beboer.


For at udvikle kvaliteten til borger med kognitive problemstillinger undersøges mulighederne for at implementere en evidensbaseret faglig tilgang. Målet er, at alle fastansatte medarbejder i løbet af 2022 bliver opkvalificeret i forhold til demens.


Derudover arbejder ledelsen på stedet kontinuerligt på at styrke samarbejdsrelationerne og tilliden mellem medarbejderne.


Chef for Sundhed og Pleje, Tina Asmussen deltager under behandlingen af punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser.Sagen afgøres af

Senior &Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet synes det er dejligt at se, at de ligger over gennemsnittet på næsten alle parametre, undtagen dokumentation.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.86. Orientering om planlagt ældretilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed på plejehjemmet Tycho Brahes Vej

Sagsnr: 29.00.00-K09-6-22 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsresume

Denne sag kommer til udvalgets orientering, idet Plejehjemmet Tycho Brahes Vej den 24. maj 2022 har haft planlagt ældretilsyn ved Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet kategoriserer plejehjemmet i kategorien "Mindre problemer af betydning for kvaliteten". Der er fundet mangler i tre ud af 70 målepunkter, hvilket medfører henstillinger, som tilsynet vurderer, kan rettes op ved den givne rådgivning under tilsynet.


Sagsfremstilling

Ældretilsyn, planlagte eller reaktive:

Har lovhjemmel i serviceloven.
Ældretilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed med det formål at hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Styrelsen fører årligt ældre tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder på ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver.


Derudover er der følgende tilsyn på sundheds- og ældreområdet:

Sundhedsfaglige tilsyn, planlagte eller reaktive:

Har lovhjemmel i sundhedsloven.
Det sundhedsfaglige tilsyn er målrettet forebyggelse af risici, bl.a. risici forbundet med forebyggelige fejl og uacceptabel faglig standard.


Kommunale tilsyn, uanmeldte:

Har lovhjemmel i serviceloven.

Tilsynet udføres af kommunens valgte leverandør, som i Faxe Kommune er konsulentfirmaet BDO. Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og formålet med offentlige og private tilbud efter serviceloven.


Oversigt over tilsyn på sundheds- og ældreområdet vedlagt som bilag 1.

Tilsynet, Plejehjemmet Tycho Brahes Vej
Ældretilsynet tager udgangspunkt i seks lovbestemte temaer med fire til otte målepunkter under hver, hvilket i alt udgør 70 målepunkter. Tilsynet omfatter vurdering af disse, der skal afdække den fornødne kvalitet i den social- og plejefaglige indsats. Fund af mangler i målepunkterne medfører henstillinger, som behandlingsstedet skal følge med henblik på at rette op på de eventuelle mangler. De seks temaer og 70 målepunkter er beskrevet i tilsynsrapporten vedlagt som bilag 2.

Styrelsen foretog den 24. maj 2022 ældretilsyn på plejehjemmet Tycho Brahes Vej. Konklusionen på tilsynet er, at der blev fundet mangler i tre ud af 70 målepunkter, der placerer plejehjemmet i kategorien ”mindre problemer af betydning for kvaliteten (se kategorier nedenfor). Styrelsens vurdering baserer sig på observationer, interviews samt gennemgang af journaler.


Kategori

Indhold

0

Ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet i personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje

Alle målpunkter opfyldt


1

Mindre problemer af betydning for den fornødne kvalitet i personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje

Problemer af mindre betydning for patientsikkerheden


2

Større problemer af betydning for den fornødne kvalitet i personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje

Problemer af betydeligt omfang eller få forhold af større omfang, der medfører risiko for patientsikkerheden, dog ikke i kritisk grad. Der kan udstedes påbud.


3

Kritiske problemer af betydning for den fornødne kvalitet i personlig og praktisk hjælp, omsorg og pleje

Problemer af større omfang, der medfører en væsentligt forsøget risiko for patientsikkerheden. Der kan gives påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvist.Tilsynets henstillinger

Tilsynet giver anledning til følgende henstillinger:


Målepunkt

Henstilling

1.2 Pleje af borgere ved livets afslutning

At plejehjemmet sikrer, at alle relevante medarbejdere ved, hvor de kan finde borgernes ønsker til livets

afslutning i den social- og plejefaglige dokumentation

2.1 Borgernes trivsel og relationer

At plejehjemmet sikrer, at aftaler af betydning for borgernes daglige, hjælp, pleje og omsorg er

beskrevet i den social- og plejefaglige dokumentation

3.3 Fokus på ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand

At plejehjemmet sikrer, at ændringer i borgernes funktionsevne og helbredstilstand samt opfølgning

herpå fremgår af dokumentationen


Udover de fundne mangler, vurderer tilsynet, at plejehjemmet understøttede borgernes livskvalitet og selvbestemmelse i hverdagen, og ved livets afslutning. Borgerne fik hjælp til at leve det liv, de ønskede, de havde muligheder for sociale kontakter og meningsfulde aktiviteter, ligesom borgerne kunne få tilbud om træningsforløb efter behov. Plejehjemmet havde en god og værdig tone og kultur, og der var et godt samarbejde mellem medarbejderne og de pårørende.


Plejehjemmet arbejdede tværfagligt og systematisk med forebyggelse, og plejehjemmet havde relevante faglige arbejdsgange og metoder til at varetage hjælp og støtte til borgere med særlige behov. Derudover vurderede tilsynet, at plejehjemmets tværfaglige organisering og dokumentationspraksis understøttede kerneopgaverne, samt at plejehjemmet havde arbejdsgange og metoder, der sikrede en rehabiliterende tilgang og sammenhængende indsatser i plejen af borgerne.


Det er tilsynets vurdering, at plejehjemmet kan rette op på manglerne ved de nævnte tre målepunkter ud fra den rådgivning, der er givet under tilsynet. Tilsynet stiller således ikke krav om handleplan.


Chef for Sundhed og Pleje, Tina Asmussen, deltager på mødet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget taget orienteringen til efterretning.
87. Orientering om uanmeldt tilsyn i Hjemmeplejen

Sagsnr: 27.12.16-K08-1-22 Sagsansvarlig: Christina Bech Hansen

Sagsresume

Den kommunale hjemmepleje har haft uanmeldt tilsyn i maj 2022. Tilsynets overordnede vurdering er, at den kommunale hjemmepleje er en enhed, som har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel hos borgerne. Pleje, omsorg og praktisk hjælp bliver leveret med en god kvalitet, men der er mangler i journalføringen. Hjælpen ydes fleksibelt og på borgerens præmisser. Enkelte borgere oplever dog, at de ikke får den visiterede hjælp, og at hjælpen leveres med stort tidsspænd og uden defineret tidspunkt for levering. Derudover fremstår enkelte hjem med mangelfuld rengøring af hjælpemidler.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn i den kommunale hjemmepleje. Tilsynsresultatet baserer sig på interview med hjemmeplejens ledelse, besøg hos 16 borgere og to medarbejdere samt gennemgang af dokumentation i forhold til Serviceloven for 16 borgere.


Tilsynet vurderer i forhold til hjemmeplejen på fem temaer. For hvert tema, opnår Hjemmeplejen en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste.


I tabellen nedenfor er de fem temaer oplistet, ligesom den score hjemmeplejen har opnået for det pågældende tema fremgår.


Tema

Score, Hjemmeplejen

Dokumentation

3

Personlig pleje

3

Praktisk hjælp

3

Kommunikation og adfærd

4

Kompetencer og udvikling

4

Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynets samlede vurdering, at den kommunale hjemmepleje er i gang med en organisationsudvikling med fokus på sundhedsfaglig kvalitet og sammenhæng og kontinuitet i hjælpen. Enheden har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne.


Tilsynet vurderer, at hjemmeplejen overordnet lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en god kvalitet. Dog vurderes det, at der er mangler i journalføringen/dokumentationspraksis, at der er enkelte borgere, der oplever manglende imødekommenhed ved henvendelse, samt at flere borgere oplever mange forskellige medarbejdere/afløsere. Derudover er der enkelte hjem, hvor borgerne oplever, at de ikke får den visiterede hjælp, samt enkelte hjem med mangelfuld rengøring af hjælpemidler.


Tilsynets vurdering er, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hjælpen ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser, men enkelte borgere oplever, at hjælpen leveres med et stort tidspænd og uden et nærmere defineret tidspunkt for levering.


Medarbejderne reflekterer på relevant vis over, hvordan de arbejder med opfølgning på ændringer i borgernes tilstand og med rehabilitering i tilknytning til de daglige opgaver, dog efterspørger medarbejderne rum til tværfaglig sparring.


Ledelsen redegør for, at der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, herunder en styrkelse af de sundhedsfaglige kompetencer med ansættelse af sygeplejersker som distriktsledere, faglige koordinatorer, en medicinansvarlig sygeplejerske og en kvalitetssygeplejerske/riskmanager. Derudover er der igangsat et projekt med implementering af selvorganiserende tværfaglige teams med sygeplejersker, terapeuter og visitatorer fast tilknyttet det enkelte distrikt.


Tilsynets konkrete bemærkninger og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten, der er vedlagt som bilag.


Opfølgning på tilsynets anbefalinger

Senior & Sundhedsudvalget blev på mødet den 9. juli 2022 orienteret om strategi for at styrke at styrke dokumentationen i omsorgssystemet CURA. Hjemmeplejen indgår i dette arbejde. Derudover har Hjemmeplejen udarbejdet en handleplan med henblik på at implementere tilsynets anbefalinger.


For at styrke dokumentationen i hjemmeplejen bliver der derudover gennemført stikprøvekontroller og dagligt afsat tid til fokus på dokumentation.


Den igangsatte organisationsudvikling med selvorganiserende teams skal fremadrettet sikre de faglige kompetencer og kontinuiteten af medarbejdere hos borgerne, så alle borgere modtager deres ydelser på en tryg og hensigtsmæssig måde.

Hjemmeplejens ledelse har fokus på at rekruttere faglært personale, så kvalitet og faglighed ude hos borgerne lever op til Faxe kommunes kvalitetsstandarder. Derudover arbejder hjemmeplejens ledelse målrettet på at sikre den ”den gode tone” i forhold til både kollegaer og borgere. ”Den gode tone” er fremadrettet et fast punkt på alle TRIO- og MED-udvalgsmøder.

Ulla Johansen, chef for Hjemmeplejen og Sygeplejen, deltager under behandlingen af punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konskvenser.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.88. Orientering om planlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed hos Hjemmeplejen Vest

Sagsnr: 29.00.00-K09-5-22 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsresume

Denne sag kommer til udvalgets orientering, idet Hjemmeplejen Vest den 17. maj 2022 har haft planlagt sundhedsfagligt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet kategoriserer Hjemmeplejen Vest i kategorien "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden", der medfører henstillinger i tre ud 14 målepunkter. Tilsynet vurderer, at disse kan rettes op ved en handleplan, der beskriver hvordan henstillingerne vil blive løst, implementeret og fulgt op. 

Sagsfremstilling

Sundhedsfaglige tilsyn, planlagte eller reaktive:
Har lovhjemmel i sundhedsloven.

Det sundhedsfaglige tilsyn er målrettet forebyggelse af risici, bl.a. risici forbundet med forebyggelige fejl og uacceptabel faglig standard.


Kommunale tilsyn, uanmeldte

Har lovhjemmel i serviceloven.

Tilsynet udføres af kommunens valgte leverandør, som i Faxe Kommune er konsulentfirmaet BDO. Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og formålet med de offentlige og private tilbud efter serviceloven.


Ældretilsyn, planlagte eller reaktive:
Har lovhjemmel i serviceloven.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed med det formål at hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Styrelsen fører årligt ældre tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver.

Oversigt over tilsyn på sundheds- og ældreområdet er vedlagt som bilag 1.


Tilsynet, Hjemmeplejen Faxe Vest
Det sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed tager udgangspunkt i en række generelle målepunkter samt i målepunkter, der er specifikke for typen af behandlingssted. Målepunkterne fokuserer på, om patientsikkerheden er tilgodeset på behandlingsstedet, og om patientrettighederne er overholdt. Det fremgår af målepunkterne, hvilke skriftlige instrukser, procedurer, journalindhold med mere der er lægges vægt på. Fund af mangler i målepunkterne medfører henstillinger, som behandlingsstedet skal følge med henblik på at rette op på de eventuelle mangler. Målepunkterne er beskrevet i vedlagte tilsynsrapport, vedlagt som bilag 2.


Styrelsen foretog den 17. maj 2022 et sundhedsfagligt, anmeldt tilsyn hos Hjemmeplejen Vest. Konklusionen på tilsynet er, at de fundne mangler ikke var gennemgående og Hjemmeplejen Vest vurderes ved tilsynet i kategorien ”mindre problemer af betydning for patientsikkerheden” (se kategorier nedenfor). Styrelsens vurdering baserer sig på observationer, interviews samt gennemgang af journaler og instrukser.


Kategori

Indhold

0

Ingen problemer for patientsikkerheden

Alle målpunkter er opfyldt


1

Mindre problemer for patientsikkerheden

Problemer af mindre omfang uden væsentlig risiko for patientsikkerheden. I nogle situationer vil der blive anmodet om handleplan.


2

Større problemer for patientsikkerheden

Problemer af betydeligt omfang eller få forhold af større omfang, der medfører risiko for patientsikkerheden, dog ikke i kritisk grad. Der kan udstedes påbud.


3

Kritiske problemer for patientsikkerheden

Problemer af større omfang, der medfører en væsentligt forøget risiko for patientsikkerheden. Der kan gives påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvist.Styrelsen har lagt vægt på, at målepunkterne for instrukser var opfyldt. Der blev fundet få mangler i journalerne i tre ud af 14 målepunkter vedrørende sundhedsfaglige vurderinger, dokumentation, og medicinhåndtering. Samlet set vurderer Styrelsen, at Hjemmeplejen Vest kan rette op på manglerne ved at udarbejde og følge en handleplan, der beskriver, hvordan henstillingerne bliver løst, implementeret og fulgt op.


Tilsynets henstillinger

Tilsynet giver anledning til følgende henstillinger:


Målepunkt

Henstillinger

3.

Journalgennemgang med henblik på vurdering af den sygeplejefaglige beskrivelse af patientens aktuelle og potentielle problemer.

 • Behandlingsstedet skal sikre, at det fremgår af journalen, at der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af borgernes aktuelle og potentielle probemer.

10.

Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende ordineret medicin og medicinliste.

 • Behandlingsstedet skal sikre, at dato for ordination og/eller seponering(ophør af ordination) fremgår af medicinlisten.
 • Behandlingsstedet skal sikre, at der er overensstemmelse mellem det ordinerede og den aktuelle medicinliste.
 • Behandlingsstedet skal sikre, at der ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, skal medicinlisten føres systematisk og entydigt.

11.

Gennemgang af medicinbeholdning og journaler vedrørende medicinhåndtering.

 • Behandlingsstedet skal sikre, at der dokumenteres, hvem der har dispenseret og administreret ikke-doserbar medicin og hvornår.
 • Behandlingsstedet skal sikre, at der er anbrudsdato på medicinske salver, dråber og anden medicin med begrænset holdbarhed efter åbning.


Hjemmeplejen Vest har fokus på tilsynets henstillinger og har udarbejdet handleplan med løsninger, implementerings- og opfølgningsplan, som der arbejdes på i den kommende tid. Handleplan er vedlagt som bilag 3.


Chef for Sygeplejeenhed og Hjemmepleje, Ulla Johansen, deltager på mødet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

  

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.
89. Orientering om planlagt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed hos Hjemmeplejen Øst

Sagsnr: 29.00.00-K09-4-22 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsresume

Denne sag kommer til udvalgets orientering, idet Hjemmeplejen Øst den 26. april 2022 har haft planlagt sundhedsfagligt tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Tilsynet kategoriserer Hjemmeplejen Øst i kategorien "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden", idet der er fundet mangler i to ud af 14 målepunkter, der medfører henstilling. Tilsynet vurderer, at denne kan rettes op ved den givne rådgivning fra Styrelsen.

Sagsfremstilling

Sundhedsfaglige tilsyn, planlagte eller reaktive:
Har lovhjemmel i sundhedsloven.

Det sundhedsfaglige tilsyn er målrettet forebyggelse af risici, bl.a. risici forbundet med forebyggelige fejl og uacceptabel faglig standard.


Kommunale tilsyn, uanmeldte

Har lovhjemmel i serviceloven.

Tilsynet udføres af kommunens valgte leverandør, som i Faxe Kommune er konsulentfirmaet BDO. TIlsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder og formålet med de offentlige og private tilbud efter serviceloven.


Ældretilsyn, planlagte eller reaktive:
Har lovhjemmel i serviceloven.

Tilsynet udføres af Styrelsen for Patientsikkerhed med det formål at hjælpe kommunerne med at sikre den fornødne kvalitet i den personlige hjælp, omsorg og pleje til de ældre. Styrelsen fører årligt ældre tilsyn med 10 procent af alle relevante enheder i ældreområdet. Styrelsen udvælger enhederne på baggrund af en risikovurdering og stikprøver.


Oversigt over tilsyn på sundheds- og ældreområdet er vedlagt som bilag 1.

Tilsyn Hjemmeplejen Faxe Øst
Det sundhedsfaglige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed tager udgangspunkt i en række generelle målepunkter samt i målepunkter, der er specifikke for typen af behandlingssted. Målepunkterne fokuserer på, om patientsikkerheden er tilgodeset på behandlingsstedet, og om patientrettighederne er overholdt. Det fremgår af målepunkterne, hvilke skriftlige instrukser, procedurer, journalindhold med mere, der er lægges vægt på. Fund af mangler i målepunkterne medfører henstillinger, som behandlingsstedet skal følge med henblik på at rette op på de eventuelle mangler. Målepunkterne er beskrevet i tilsynsrapport, som er vedlagt som bilag 2.

Styrelsen foretog den 26. maj 2022 et sundhedsfagligt, planlagt tilsyn hos Hjemmeplejen Øst. Konklusionen på tilsynet er, at de fundne mangler var få og spredte. Dermed vurderer tilsynet, at hjemmeplejen Øst generelt har en patientsikkerhedsmæssig forsvarlig praksis og placerer Hjemmeplejen Øst i kategorien "Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden. Endvidere anføres det, at de få mangler der blev fundet, kan rettes op ud fra den givne rådgivning. Der blev fundet mangler i to ud af 14 målepunkter.

Oversigt over Styrelsens kategorier

Kategori

Indhold

0

Ingen problemer af betydning for patientsikkerheden

Alle målpunkter opfyldt


1

Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden

Problemer af mindre betydning for patientsikkerheden


2

Større problemer af betydning for patientsikkerheden

Problemer af betydeligt omfang eller få forhold af større omfang, der medfører risiko for patientsikkerheden, dog ikke i kritisk grad. Der kan udstedes påbud.


3

Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden

Problemer af større omfang, der medfører en væsentligt forsøget risiko for patientsikkerheden. Der kan gives påbud om midlertidigt at indstille virksomheden helt eller delvist.


Tilsynets henstillinger
Tilsynet giver anledning til følgende henstillinger:

Målepunkt

Henstillinger

10.

Gennemgang af den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende ordineret medicin og medicinliste

Behandlingsstedet skal sikre, at der ved en medicinordination, herunder dosisdispenseret medicin, fremgår præparatets aktuelle handelsnavn, dispenseringsform og styrke

14.

Øvrige fund med patientsikkerhedsmæssige risici.

Behandlingsstedet skal sikre, at øvrige forhold er håndteret patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt.


Vedrørende fund og kommentarer til målepunkt 14 om krav til de skriftlige instrukser, var Center for Social, Sundhed & Pleje på tidspunktet for tilsynet i fuld gang med implementeringsprocessen af det nye elektroniske instrukssystem, VAR Healthcare. Det løbende arbejde med at ajourføre centerets mange manuelle instrukser var i den forbindelse ophørt, idet ressourcerne, som en ledelsesbeslutning, blev anvendt til hurtig implementering af det nye, automatiserede instrukssystem, der opdaterer og ajourfører instrukserne elektronisk. Derfor har der, i den pågældende periode været instrukser, som ikke alle var ajourført. Implementeringen af VAR Healthcare forventes afsluttet den 20. juni 2022. Dette blev tilsynet gjort bekendt med, men valgte alligevel at fastholde fundet.


Chef for Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden, Ulla Johansen, deltager på mødet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.


Godkendt.90. Beslutning om videre proces i forbindelse med boligkapacitetsanalysen 2022-2035

Sagsnr: 29.00.00-G01-17-21 Sagsansvarlig: Amanda Mai Hovmand Willems

Sagsresume

Senior & Sundhedsudvalget skal beslutte den videre proces i forbindelse med boligkapacitetsanalysen. Analysen beskriver det forventede behov for plejeboliger og ældreboliger for perioden 2022-2035. På baggrund af analysen anbefaler administrationen, at der på nuværende tidspunkt ikke træffes beslutning om at øge plejeboligkapaciteten i Faxe Kommune, men at udviklingen og behovet følges tæt, samt at der senest om to år udarbejdes en ny analyse af plejeboligområdet. Det vurderes dog, at der er behov for at øge kapaciteten af demensegnede plejeboliger på kortere sigt. Det anbefales, at der arbejdes videre med at afdække forskellige modeller for at omlægge somatiske plejeboliger til demensboliger, herunder etablering af et friplejehjem målrettet borgere med demens.


Sagsfremstilling

Denne analyse følger op på boligkapacitetsanalysen fra 2019, som konkluderede, at den daværende kapacitet var tilstrækkelig og anbefalede, at der skulle udarbejdes en ny boligkapacitetsanalyse efter to år for at følge udviklingen og sikre den rette kapacitet af pleje- og ældreboliger. Derudover påpegede analysen behovet for at imødekomme den markante stigning i antallet af borgere med demens.


Denne analyse beskriver det forventede behov for plejeboliger og ældreboliger i forhold til den demografiske udvikling i perioden 2022-2035. Det forventes, at middellevetiden vil stige som følge af sundere livsstil, bedre behandlingsmuligheder og bedre adgang til sundhedsydelser.


Som følge deraf vil antallet af ældre borgere over 90 år i Faxe Kommune stige med 116 procent frem mod 2035, svarende til ca. 300 borgere. For det andet viser prognoserne en markant stigning i antallet af borgere med demens.


I hvor høj grad det stigende antal ældre medfører et større behov for plejeboliger afhænger dels af, i hvor høj grad den stigende levetid kommer til at bestå af raske leveår (”sund aldring”), samt i hvilket omfang det nuværende serviceniveau skal opretholdes. Serviceniveau er i denne sammenhæng forstået som antallet af plejeboliger pr. ældre borger.

Seks scenarier for fremskrivning af Faxe Kommunes behov for somatiske plejeboliger frem mod 2035

Nr.

Scenarie

Beskrivelse

Forventet behov
for boliger i 2035

Ændring i antal

ift. 2021

Fremskrevne behov overstiger nuværende kapacitet i

1

Demografisk fremskrivning af nuværende serviceniveau

Andelen af borgere i de enkelte aldersgrupper med behov for en plejebolig er uændret i 2035.

Her indregnes ingen prognoser for udvikling i folkesundheden.

532

+219

2022

2

Effekt af sund aldring på 10 pct. på nuværende serviceniveau

Andelen af borgere i de enkelte aldersgrupper med behov for en plejebolig vil være 10 procent lavere i 2035 end i 2021 grundet effekten af sund aldring. I dette scenarie er udgangspunktet Faxe Kommunes nuværende serviceniveau.

479

+166

2022

3

Effekt af sund aldring på 30 pct. på nuværende serviceniveau

Andelen af borgere i de enkelte aldersgrupper med behov for en plejebolig vil være 30 procent lavere i 2035 end i 2021 grundet effekten af sund aldring. I dette scenarie er udgangspunktet Faxe Kommunes nuværende serviceniveau.

372

+59

2022

4

Tilpasning af serviceniveau til aktuelt landsgennemsnit

Andelen af borgere i de enkelte aldersgrupper med behov for en plejebolig tilpasser sig det aktuelle landsgennemsnit, som er betydeligt lavere.

455

+142

2025

5

Tilpasning til aktuelt landsgennemsnit og med 10 pct. effekt af sund aldring

Andelen af borgere i de enkelte aldersgrupper med behov for en plejebolig tilpasser sig det aktuelle landsgennemsnit, som er betydeligt lavere. Herudover er der indregnet en effekt af sund aldring på yderligere 10 pct.

410

+97

2028

6

Tilpasning til aktuelt landsgennemsnit og med 30 pct. effekt af sund aldring

Andelen af borgere i de enkelte aldersgrupper med behov for en plejebolig tilpasser sig det aktuelle landsgennemsnit, som er betydeligt lavere. Herudover er der indregnet en effekt af sund aldring på yderligere 30 pct.

319

+6

2035

Scenarierne er illustreret i bilag 2, "De seks scenariers effekt på plejeboligbehovet i 2035". Den røde stiplede linje markerer det nuværende antal plejeboliger. Der er en meget stor variation i scenarierne alt efter, om det nuværende serviceniveau fastholdes og hvilken effekt sund aldring vil få.

En fremskrivning af behovet vil altid være forbundet med betydelig usikkerhed, hvilket den store spændvidde i fremskrivningerne viser. Afhængig af hvilket scenarie, der vælges, vil der være et behov for yderligere 6 til 219 plejeboliger i 2035. På den baggrund anbefaler administrationen, at der på nuværende tidspunkt ikke træffes beslutning om at øge plejeboligkapaciteten i Faxe Kommune, men at udviklingen og behovet følges tæt, og at der senest om to år udarbejdes en ny analyse af plejeboligområdet. I den sammenhæng er det også relevant at fremhæve følgende:

 • I 2021 ventede borgere i Faxe Kommune gennemsnitligt seks dage på en plejebolig under plejeboliggarantien. Den lave ventetid er udtryk for det høje serviceniveau
 • Faxe Kommune har det højeste antal plejeboliger i forhold til 100 borgere over 80 år i Region Sjælland. Der er en tendens til, at kommuner anvender plejeboliger, der er til rådighed og lemper visitationskriterierne.
 • Faxe Kommune har også en relativ stor andel ældreboliger, som i nogen grad kan anvendes som erstatning til en plejebolig. Det kan udskyde tidspunktet for, hvornår borgeren kommer i en plejebolig. Dette kan mindske plejeboligbehovet på sigt.

Stigende kapacitetsbehov for demensplejeboliger
Ifølge prognosen vil der være en stigning i behovet for kapacitet i 2035 på 36 demensplejeboliger, hvis den nuværende andel af demensboliger i forhold til antallet af borgere med demens fastholdes. Der er i dag ca.10 borgere med demens for hver demensplejebolig i Faxe Kommune.

Ventetiden på plejeboliger ved frit valg, hvilket vil sige, hvis borgeren har specifikke ønsker eller behov, var på henholdsvis 41 i år 2020 og 54 i år 2021. Andelen af borgere, der ønsker et specifikt plejehjem, kan i mange tilfælde være borgere med demens, der har behov for en demensegnet plejebolig. Ventetiden for borgere med specifikke ønsker eller behov ser ud til at være stigende.
Derudover bor der aktuelt mange borgere med demenssymptomer i somatiske plejeboliger. Det vurderes derfor, at der er behov for at øge kapaciteten af demensegnede plejeboliger på kortere sigt.

Administrationens anbefalinger
Med udgangspunkt i analysen anbefaler administrationen, at antallet af plejeboliger ikke øges på nuværende tidspunkt. I stedet bør udviklingen følges tæt over de kommende år for at få et mere detaljeret billede af det nøjagtige plejeboligbehov og indvirkningen af sund aldring.

Det anbefales ikke at øge antallet af ældreboliger, men i stedet:

 • Etablering af flere seniorboliger og andre boligtyper, hvor borger kan modtage den nødvendige omsorg og støtte i eget hjem. Det er også et mål i Byrådets Vision 2030.
 • Fortsat ældre- og handicapvenligt nybyggeri, som også kan være medvirkende til at mindske behovet for ældreboliger.

Udviklingen i antallet af borgere med demens frem mod 2035 peger på et behov for at øge antallet af demensegnede plejeboliger. På nuværende tidspunkt har Faxe Kommune kun to plejehjem, der er målrettet borgere med demens.
Administrationen fremhæver fire mulige modeller for håndteringen af det stigende kapacitetsbehov.

Fire modeller for håndtering af det stigende antal borgere med demens

 1. Omlægning af enkelte somatiske plejeboliger til demensplejeboliger på enkelte plejehjem
  Enkelte somatiske plejeboliger omdannes ad hoc til demenspladser. Denne model vælges allerede i mindre omfang.
 2. Omlægning af somatiske plejeboliger til demensplejeboliger i en fysisk afgrænset del af et plejehjem
  For eksempel omlægning af et afgrænset areal, f.eks. en gang, hvor der kan skabes demensvenlige rammer i form af ændret lyssætning, fremhævede indgange til boliger med personlige kendetegn osv.
 3. Omlægning af et helt somatisk plejehjem til demensplejehjem
  Et af kommunens nuværende plejehjem omdannes til demensplejehjem.
 4. Etablering af nyt demensvenligt plejehjem
  Det kan være som plejehjem med demensegnede boliger, enten med kommunen eller med et boligselskab som bygherre, eller som friplejehjem.
  Etablering af et nyt plejehjem skal ses i sammenhæng med den samlede kapacitet på plejehjemsområdet. Det vil sige, at etablering af et nyt demensvenligt plejehjem vil kræve, at et eller flere af de nuværende somatiske plejehjem lukkes. I den forbindelse vil det være aktuelt at vurdere, hvorvidt de eksisterende plejehjem lever op til aktuelle krav til arbejdsmiljø, indretning til beboere, klima m.m.

Administrationen foreslår, at der arbejdes videre med de fire modeller frem til foråret 2023, således at de økonomiske konsekvenser kan indgå i Budget 2024-2027. Omlægning af somatiske plejehjemspladser til demensplejehjemspladser vil – uanset hvilken model, der vælges – kræve tilføjelse af ressourcer til drift, da det er dyrere at drifte demenspladser end somatiske pladser. Desuden vil det medføre udgifter til ombygning og indretning ift. demens.

Byrådet besluttede på mødet den 30. maj 2022, at forvaltningen går i gang med at undersøge mulighederne for at etablere et plejehjem, og derfor tager kontakt til flere konkrete aktører på markedet, herunder aktører inden for friplejehjem.


Som en del af arbejdet vil der indgå en afdækning af mulighederne for etablering af et friplejehjem i Faxe Kommune, herunder de økonomiske og medarbejder- og borgerrettede konsekvenser, samt en vurdering af de nuværende plejehjem – ud fra et bygningsmæssigt, plejefagligt og driftsmæssigt perspektiv.


Amanda Willems, konsulent i Center for Social, Sundhed & Pleje, deltager i mødet under behandling af dette punkt.


Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at:

 1. Der udarbejdes en ny plejeboligkapacitetsanalyse i 2024 for at følge udviklingen i behovet for ældreboliger og plejeboliger.
 2. Center for Social, Sundhed & Pleje arbejder videre med at afdække de forskellige modeller for at omlægge somatiske plejeboliger til demensboliger, herunder etablering af et friplejehjem målrettet borgere med demens med henblik på, at de økonomiske konsekvenser kan indgå i Budget 2024-2027.
 3. Omlægningen af somatiske plejeboliger til demensvenlige plejeboliger sker inden for den nuværende samlede kapacitet af plejeboliger.


91. Godkendelse af høringsudkast til revideret værdighedspolitik

Sagsnr: 29.00.00-P22-2-22 Sagsansvarlig: Anne Marie Kragholm Skovsgaard

Sagsresume

Udvalget har på deres møde den 6. april 2022 godkendt proces for revidering af Faxe Kommunes værdighedspolitik. Senior & Sundhedsudvalget har holdt dialogmøde med Seniorrådet, bruger- pårørenderåd og bestyrelser på kommunens plejehjem. På baggrund af input fra dette møde har administrationen revideret politikken, som efter godkendelse af Senior & Sundhedsudvalget skal i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget godkendte på møde den 6. april 2022 processen for revidering af Faxe Kommunes værdighedspolitik på ældreområdet. Som følge heraf blev Seniorrådet, bruger- pårørenderåd og bestyrelser på kommunens plejehjem inviteret til dialog om værdighedspolitikken den 9. juni 2022. Gældende værdighedspolitik er vedlagt som bilag 1 - Værdighedspolitik 2018-22. På mødet blev Værdighedspolitik 2018-22 drøftet og administrationen har på baggrund af input herfra skrevet et høringsudkast til revideret værdighedspolitik. Høringsudkastet er vedlagt som bilag 2 - Høringsudkast - et værdigt seniorliv. Høringsudkastet lægges hermed op til politisk godkendelse i Senior & Sundhedsudvalget. Hvis udvalget godkender høringsudkastet, sendes det i offentlig høring.


Revidering
Den reviderede udgave af værdighedspolitikken adskiller sig fra den oprindelige på følgende parametre:

 1. Den reviderede udgave af værdighedspolitikken har fået nyt navn:
  Et værdigt seniorliv i Faxe kommune - værdighedspolitik 2023-2026
 2. Betegnelsen "ældre" er konsekvensrettet til "seniorer".
 3. Konkrete eksempler fra dialogmødet er skrevet ind.
 4. Teksten er skærpet og aktualiseret.
 5. Tema rækkefølgen er ændret.
 6. Tema teksterne er delt op i prosa og handling.


Videre proces
Ved dialogmødet den 9. juni 2022 blev der fremsat ønske om, at værdighedspolitikken ikke blot skal i høring i Seniorråd, bruger- pårørenderåd og bestyrelser på plejehjem, samt i Handicapråd, Udsatteråd og Frivilligråd, men i offentlig høring. Administrationen sender derfor værdighedspolitikken i høring i nævnte råd og bestyrelser og i offentlig høring.


Proces for revideret værdighedspolitik:

 • 17. august: Senior & Sundhedsudvalget godkender høringsudkastet.
 • 22. august – 10. oktober: Offentlig høring.
 • 9. november: Senior & Sundhedsudvalget godkender revideret værdighedspolitik.
 • 20. december: Byrådet godkender revideret værdighedspolitik.


Den offentlige høring meldes ud i lokalavisen og på Faxe Kommunes hjemmeside, med et link til høringsudgaven. Bruger- pårørenderåd og bestyrelser på Faxe Kommunes plejehjem får høringsudgaven tilsendt via plejehjemslederne. Seniorråd, Handicapråd, Udsatteråd og Frivilligråd får høringsudgavend tilsendt af respektive sekretærer. Den reviderede politik bearbejdes ud fra de indkomne kommentarer i høringsperioden og forelægges Senior & Sundhedsudvalget på møde den 9. november.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets kommentar:

Seniorrådet er tilfredse med procesplanen for Værdighedspolitikken.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at:

 1. høringsudgaven af den reviderede værdighedspolitik godkendes, og
 2. høringsudgaven sendes i offentlig høring.


92. Tilkendegivelse om velfærdsaftale på folkeskole, dagtilbuds- og ældreområdet

Sagsnr: 00.16.00-P00-1-22 Sagsansvarlig: Lene Fransson

Sagsresume

Det fremgår af kommuneaftalen for 2023 at alle 98 kommuner skal have mulighed for at indgå en velfærdsaftale med regeringen og dermed blive frisat fra lovgivningen på et velfærdsområde.


Kommunernes Landsforening (KL) har nu skrevet til alle kommuner om udvælgelsesprocessen, og KL forestår dialogen med regeringen om fordelingen af velfærdsaftaler. KL opfordrer alle kommuner til at søge om velfærdsaftale på ét område. De tilkendegiver, at det er en god mulighed for at arbejde med udvikling af velfærden, nye løsninger og med ledelse og styring, der understøtter god kvalitet tæt på borgeren.


Med denne sag skal Senior & Sundhedsudvalget tilkendegive om der ønskes velfærdsaftale på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Hver kommune kan kun blive udvalgt til at indgå en velfærdsaftale på ét velfærdsområde, men kommunerne kan tilkendegive en prioriteret frisættelse af velfærdsområder overfor KL.


Udvælgelsesprocessen om velfærdsaftaler kører i to spor, således at der til beskæftigelsesområdet var en tilkendegivelsesfrist den 8. august 2022, og til de tre andre velfærdsområder er fristen den 30. september 2022. Vedhæftet sagen er brevene fra KL om udvælgelsesprocesserne.


Velfærdsområde (første spor):

 • Beskæftigelse


Velfærdsområder (andet spor):

 • Folkeskole
 • Dagtilbud
 • Ældre


Byrådet blev informeret om velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet på byrådsmødet den 22. juni 2022. Der er politisk flertal i Byrådet for at tilkendegive ønske om velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, og derfor har administrationen indgivet tilkendegivelse til KL herom indenfor fristen.


Beskæftigelsesområdet var ikke omfattet af den første runde, hvor et antal kommuner blev frisat, og derfor kører det nu i et selvstændigt spor. Udpegningen af velfærdskommuner på beskæftigelsesområdet skal ske inden udpegning på de øvrige velfærdsområder, og KL oplyser at målet er at udpegning sker umiddelbart efter sommerferien. Der foreligger ikke en egentlig politisk aftale om velfærdsaftalen på beskæftigelsesområdet, hvorfor detaljer omkring velfærdsaftalen ikke er kendte på nuværende tidspunkt. De kommuner, der ikke bliver valgt som velfærdskommune på beskæftigelsesområdet har mulighed for at melde ind med deres ønsker på de tre andre områder. Såfremt Faxe Kommune udpeges, så kræver det en politisk godkendelse.


Der pågår forhandlinger på Christiansborg om en politisk aftale på skole- og dagtilbudsområdet, hvor det forventes, at der snarest vil blive indgået en aftale. Såfremt der inden mødet i udvalget foreligger en politisk aftale, vil denne blive tilsendt til orientering og vedhæftet med referatet.

Der er indgået en bred politisk aftale på Christiansborg om velfærdsaftaler på ældreområdet, vedhæftet som bilag.


KL har igangsat et fælleskommunalt program for velfærdsforsøg, hvor formålet er at understøtte kommunernes arbejde og sikre opsamling, erfaringsudveksling og koordination på tværs af kommuner. I første omgang inviterer KL til et inspirationswebinar om muligheder og potentialer på de tre områder, folkeskole-, dagtilbuds- og ældreområdet, hvor formålet er at understøtte processen med kommunens beslutning om, hvilket af de 3 områder kommunen ønsker frisat. Webinaret vil blive afholdt primo september.


Den politiske proces er således, at henholdsvis Senior & Sundhedsudvalget for ældreområdet, og Børn & Læringsudvalget for folkeskole- og dagtilbudsområdet på deres møder i august drøfter og anbefaler, hvorvidt der ønskes indgåelse af en velfærdsaftale. Herefter foretager Økonomiudvalget en anbefaling med eventuel prioritering på møde den 24. august, og Byrådet træffer beslutning på møde den 1. september.


Idet KL's inspirationswebinar først ligger efter byrådets beslutning, og fristen for kommunens tilkendegivelse er den 30. september, foreslås det, at der tages forbehold for prioriteringen af velfærdsområde, således at det delegeres til Økonomiudvalget at kunne ændre på byrådets prioritering.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Stab for Organisation & HR indstiller, at udvalget tilkendegiver om der ønskes velfærdsaftale på ældreområdet.93. Orientering om forventet regnskab sommer 2022

Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-22 Sagsansvarlig: Stine Weber

Sagsresume

Denne sag præsenterer årets anden detaljerede opfølgning på økonomien, forventet regnskab sommer 2022.


Udvalget orienteres om den overordnede vurdering af kommunens økonomi, og efterfølgende en status på udvalgets egen økonomi, særligt om noget har ændret sig siden opfølgningen i foråret.


Administrationens vurdering viser, at Senior & Sundhedsudvalget skal forvente et underskud på ca. 1,5 mio. kr. ved årets udgang. Underskuddet kommer på baggrund af en forventet merudgift vedrørende hjemmeplejen.


Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet en opfølgning på Faxe Kommunes økonomi henover sommeren med henblik på forventet regnskab for 2022 samt eventuelle konsekvenser for kommende Budget 2023.


Opfølgningen tager udgangspunkt i:

 • det korrigerede budget pr. 30. juni 2022, det vil sige inklusive driftsoverførsler fra 2021.
 • aktuelle forbrugs- og aktivitetsdata, det vil sige aller nyeste viden og eventuelle udfordringer, som er spottet frem mod publicering af dagsordenen.
 • forventninger til forbrugsudviklingen resten af året, herunder om udviklingen forventes at påvirke kommende budgetår samt overslagsår.


I opfølgningen er der fokus på områder, hvor der forventes væsentlige afvigelser i forhold til budgettet, herunder skønnet ved sidste opfølgning, og som derfor kræver særlig handling eller forklaring. I fortsættelse af forårets opfølgninger er der fortsat behov for fokus på allerede kendte udefrakommende udfordringer, som Ruslands fortsatte angreb på Ukraine og de afledte konsekvenser blandt andet i forhold til den historisk høje inflation afledt af blandt de meget høje energipriser. Der er dog også et fortsat behov for fokus på egne udfordringer, dvs. de store velfærdsområder.
Der er således et stadigt pres på aktiviteten på de specialiserede børne- og ungeområde, stadigt stigende priser på eksterne tilbud til voksne med særlige behov samt et stadigt pres i hjemmeplejen, der ligger udover demografitilskrivningen. Samlet forhold som både presser servicerammen og kommunens likviditet.


Ses der på kommunens samlede økonomi, så er der ingen tvivl om at situationen i Ukraine fortsat påvirker økonomien og fortsat vil gøre i den kommende periode - både integrationsområdet, indlogering af ukrainere, skole og dagtilbudsområdet er påvirket direkte, imens at energi- og brændstofpriserne er en afledt udfordring deraf. Der er for så vidt intet nyt i det.


Kommunen ser ind i et merforbrug i omegnen af 20 mio. kr. i forhold til budgettet, hvoraf udgifterne vedr. Covid-19 og ukrainske flygtninge udgør i omegnen af 10 mio. kr. Da både udgifterne til Covid-19 og de ukrainske flygtninge forventes delvist kompenseret jf. udmelding fra staten, anbefales det at begge områder bliver regnskabsforklaret med henblik på endelig netto opgørelse af udgifterne til de to områder.


Administrationen vurderer at den senest udmeldte serviceramme overskrides med i omegnen af 10-15 mio. kr. under hensyn til at der overføres midler fra 2022 til 2023.


Opgørelse er vedhæftet som bilag.


Fagudvalgets økonomi:Ovenstående tabel viser forventningen om et samlet merforbrug på 1 - 2 mio. kr. på Senior & Sundhedsudvalgets område. Heri indgår et mindreforbrug på den kommunale medfinanisering af det regionale sundhedsvæsen (KMF) på ca. 3 mio. kr. KMF er ikke en del af den kommunale serviceramme. På udgiftsområderne der er omfattet af servicerammen forventes et merforbrug på 3 - 4 mio. kr. Det er en forværring på 4 mio. kr. siden sidste opfølgning.


Under 'Hjemmepleje' ses en fortsat større aktivitet (visiterede timer) end der var forudsat for 2022 hvilket har medført store udgifter til vikarer i hjemmeplejen, også selvom der rekrutteres løbende til distrikterne.

Den kommunale hjemmepleje forventer på nuværende tidspunkt et merforbrug mere end 10 mio. kr. mere end budgettet. I skønnet er der indarbejdet en forventning om lavere vikarforbrug i efterår 2022 end i foråret. Administrationen igangsætter tættere, løbende opfølgning af behovet for vikarer. Udfordringen i hjemmeplejen kan ikke ses alene i 2022 medmindre der foretages tilpasning af service niveauet. Med nuværende aktivitet vil budgettet forblive belastet i 2023 og frem. På den baggrund har Administrationen fremsendt et opprioriteringsforslag på 5,0 mio. kr. årligt til hjemmeplejen.


Mellemkommunale afregninger, udgifter til andre myndigheder, sundhedsfremme, tidligere års overførsler samt projekter forventes at resultere i et mindreforbrug i en størrelse, som i stor grad imødekommer merforbruget hos hjemmeplejen.

Der forventes balance på plejehjemmene og øvrige sundhedsområderne.


Samlet set forventes der på udvalgets ene anlæg budgetoverholdelse, hvorfor der ikke er yderligere bemærkninger hertil.Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Økonomi indstiller, at orienteringen om forventet regnskab tages til efterretning samt indgår i en samlet sag til Økonomiudvalget og byråd.94. Orientering om uanmeldt tilsyn hos den private leverandør Lev-Vel

Sagsnr: 27.12.16-K08-1-22 Sagsansvarlig: Christina Bech Hansen

Sagsresume

Den private leverandør af hjemmepleje Lev-Vel har haft uanmeldt tilsyn i maj 2022. Tilsynets overordnede vurderinger er, at Lev-Vel har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til trivsel for borgerne. Tilsynet vurderer, at leverandøren lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Dog vurderer tilsynet, at der er enkelte mangler i dokumentationen. Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en god kvalitet, og borgerne er meget tilfredse med hjælpen.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget uanmeldt tilsyn hos privat leverandør af hjemmepleje, Lev-Vel. Tilsynsresultatet baserer sig på interview med leverandørens direktør, tilsynsbesøg hos fire borgere, ved den ene borger er pårørende til stede, gruppeinterview med tre medarbejdere samt gennemgang af dokumentation i forhold til Serviceloven for fire borgere.


Tilsynet vurderer i forhold til hjemmeplejen på fem temaer. for hvert tema, opnår leverandøren en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste.


I tabellen nedenfor er de fem temaer oplistet, ligesom den score leverandøren har opnået for det pågældende tema fremgår.


Tema

Score, Lev-Vel

Dokumentation

4

Personlig pleje

3

Praktisk hjælp

5

Kommunikation og adfærd

5

Kompetencer og udvikling

3


Tilsynets overordnede vurdering

Det er tilsynets overordnede vurdering, at leverandøren er en velfungerende enhed, som har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til trivsel for borgerne. Vurderingen er, at leverandøren lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau. Dog vurderer tilsynet, at der er enkelte mangler i dokumentationen.


Pleje, omsorg og praktisk hjælp leveres med en god kvalitet, og borgerne er meget tilfredse med hjælpen.


Medarbejderne kan redegøre for hjælpen til borgerne og på, hvordan de handler på tilstandsændringer i hverdagen. Det er samtidig tilsynets vurdering, at medarbejdersituationen med manglende sundhedsfaglige kompetencer og manglende faste opfølgningsmøder gør, at opfølgningen på borgernes tilstandsændringer kan være skrøbelig.


Tilsynet vurderer, at der er overensstemmelse mellem ledelsens og medarbejdernes fokus på, at hjælpen ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser.


Ledelsen redegør for, hvordan der arbejdes med relevante temaer i kvalitetsarbejdet til fortsat udvikling af den samlede kvalitet, f.eks. at alle medarbejderne kompetenceafklares med henblik på kompetenceudvikling.

Tilsynets konkrete bemærkninger og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten, der er vedlagt som bilag.

Opfølgning på tilsynet

Der er fokus på tilsynets anbefalinger og der arbejdes på at sikre implementering af dem. Direktøren oplyser, at medarbejdere er orienteret om tilsynets bemærkninger, og at der er udarbejdet en række fokuspunkter.


 • Lev-Vel vil fortsat have stort fokus på kompetenceafklaringer, og oplæring af ufaglært personale.
 • Alle som er ansat i Lev-Vel skal gennemføre kursus i udvidet førstehjælp, og brug af hjertestarter. Kurset starter slut september 2022.
 • Lev-Vel fortsætter med at afholde personalemøde 1 x månedligt for henholdsvis dagvagter og aftenvagter, da det ofte er forskellige problematikker, der skal drøftes.
 • Ledelsen har fokus på, via systematisk dokumentation i CURA af ændringer/forandringer hos den enkelte borger, at sikre vidensdeling og opfølgning hos medarbejderne.
 • Den daglige rutine er desuden, at medarbejderne ved afslutningen af deres vagt giver en kort tilbagemelding på dagens udfordringer.
 • To gang om ugen kan alle medarbejdere sparre med sygeplejersken. Denne er desuden tilgængelig på telefonen, hvis der opstår behov for en samtale.
 • Ledelsen vil fortsat have fokus på at rekruttere kvalificerede medarbejdere for at sikre kvalitet i opgaveløsningen.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Der er ingen økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.95. Orientering om uanmeldt tilsyn hos den private leverandør Lottes Rengøring

Sagsnr: 27.12.16-K08-1-22 Sagsansvarlig: Christina Bech Hansen

Sagsresume

Den private leverandør Lottes Rengøring har haft uanmeldt tilsyn i maj 2022. Tilsynets overordnede vurderinger er, at leverandøren er en enhed, som har engagerede medarbejdere og ledelse, der medvirker til, at borgerne er meget tilfredse med den praktiske hjælp. Samtidig vurderer tilsynet, at hjælpen ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser.

Sagsfremstilling

Konsulentfirmaet BDO har på vegne af Faxe Kommune foretaget et uanmeldt tilsyn hos privat leverandør af hjemmepleje, Lottes Rengøring. Tilsynsresultatet baserer sig på interview med leverandørens leder, besøg hos tre borgere, telefoninterview med tre underleverandører samt gennemgang af dokumentation i forhold til serviceloven for tre borgere.


Tilsynet vurderer i forhold til leverandøren på fire temaer. Personlig pleje er ikke relevant for den pågældende leverandør. For hvert tema opnår leverandøren en score fra 1 til 5, hvor 5 er den bedste.


I tabellen nedenfor er de fem temaer oplistet, ligesom den score leverandøren har opnået for det pågældende tema fremgår.


Tema

Score, Lotte Rengøring

Dokumentation

3

Praktisk hjæpp

3

Kommunikation og adfærd

5

Kompetencer og udvikling

3


Tilsynets overordnede vurdering

Den samlede vurdering er, at leverandøren er en enhed, som har engagerede medarbejdere og ledelse, som medvirker til, at borgerne er meget tilfredse med den praktiske hjælp. Det er tilsynets vurdering, at hjælpen ydes fleksibelt og tilrettelægges på borgernes præmisser.


Tilsynet vurderer, at leverandøren overordnet lever op til Faxe Kommunes kvalitetsstandarder og vedtagne serviceniveau, og at den praktiske hjælp leveres med en god faglig kvalitet. Leverandøren benytter underleverandører til levering af opgaven, og underleverandørerne redegør på relevant vis for kontinuitet i hjælpen. Underleverandørerne har dog ikke basale sundhedsmæssige kompetencer og observationer om ændringer i en borgers tilstand.


Leder redegør for, at der ikke arbejdes med særlige udviklingstiltag, men at der i forbindelse med COVID-19 har været særligt fokus på hygiejne.


Tilsynets konkrete bemærkninger og anbefalinger fremgår af tilsynsrapporten, der er vedlagt som bilag.


Opfølgning på tilsynet

Lederen af Lottes Rengøring oplyser, at hun mundligt har oplyst sine medarbejdere om tilsynets bemærkninger og, at der er fokus på at implementere tilsynets anbefalinger.


Manglende opsætning af CURA beror på IT-mæssige udfordringer, som er begrundet i enhedens størrelse.


Faxe Kommunes Visitation Pleje vurderer, at Lottes Rengøring melder tilbage til Visitationen ved tilstandsændringer hos borgerne, så der kan handles på ændringerne.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.96. Orientering om status på Brandsikker Bolig

Sagsnr: 14.12.00-A00-2-22 Sagsansvarlig: Lissie Lina Andréa

Sagsresume

Den 9. marts 2022 blev Senior & Sundhedsudvalget orienteret om forebyggelseskonceptet ”Brandsikker Bolig”. På mødet blev det besluttet, at der skulle gives en status på indsatsen i august 2022.


Den status skulle indeholde gennemførte screeninger, screeninger sendt til viderebehandling hos Midt- og Sydsjælland Brand og Redning samt antal borgere, der har modtaget rådgivningsbesøg.


Sagsfremstilling

I forlængelse af kurset Brandsikker Bolig, som blev gennemført i samarbejde med Midtsjællands Brand og Redning (MSBR) har plejehjemmene og hjemmeplejen, samt de sociale botilbud været i gang med at gennemføre screeninger af borgeres hjem. Medarbejderne benytter et brandskema til at udpege de borgere, der skønnes at have mest brug for et brandforebyggende hjemmebesøg.


Rækkefølgen på screeninger og besøg er baseret på medarbejdernes observationer i borgernes hjem. Alle beslutninger træffes på baggrund af konkrete individuelle vurderinger. Det kan være, at en borger er ryger og at der f.eks. observeres brandmærker på gulvet. Et andet eksempel kan være, at der står mange ting omkring komfur.


Når der observeres uhensigtsmæssigheder, tages en snak med borgeren om behovet for et rådgivende brandbesøg af MSBR. Der vil også være borgere, hvor det vurderes, at et besøg fra MSBR ikke er nødvendigt.


MSBR gennemfører besøg hos borgeren, når det vurderes, at der igennem rådgivning og opsætning af brandalarm kan skabes en bedre brandsikkerhed i boligen. Besøg gennemføres kun, når borgeren har givet skriftligt tilsagn om deltagelse.


Plejehjemmene har gennemgået alle boliger, og har haft særlig fokus på rygere og beboere, der bruger deres tekøkkener. Desuden er der i forbindelse med gennemgangen tjekket røgalarmer og sprinklere der, hvor disse er sat op. Samlet har plejehjemmene sendt 25 borgere videre til MSBR for at få et rådgivningsbesøg. 12 besøg er gennemført.


Hjemmeplejen har gennemført 40 screeninger. 26 har haft rådgivningsbesøg af MSBR. Arbejdet i hjemmeplejen følges op af møde med distriktslederne, hvor der lægges en plan for gennemførsel af yderligere screeninger i efteråret 2022.


Socialpædagogisk Center Øst har gennemgået alle boligerne på Hertelsvej, og halvdelen af boligerne på Rådhusvej. Der er ikke gennemført rådgivningsbesøg fra MSBR endnu. Det sociale botilbud ”Boligerne Thyco Brahes Vej 4, 6A, 6B har igangsat screeninger i juni måned, og fortsætter arbejdet efter sommerferien.


MSBR har i foråret skiftet medarbejder på indsatsen. Det har haft betydning for gennemførelsen af rådgivningsbesøgene, da medarbejderen har været på længerevarende uddannelsesforløb.


Det er aftalt med MSBR, at manglende rådgivningsbesøg gennemføres efter sommerferien og, at arbejdet fortsættes i efteråret 2022 med fokus på hjemmeplejen og de sociale tilbud.


Udvalget får en ny status i januar 2023.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Socal, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

97. Orientering vedrørende status for arbejdet med sundhedsklynger

Sagsnr: 29.00.00-A00-28-22 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsresume

Denne sag kommer til udvalgets orientering, idet Lov om ændring af Sundhedsloven - etablering af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg m.v. blev endeligt vedtaget i Folketinget den 9. juni 2022. Dermed implementeres aftalen om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger), indgået mellem regeringen, Kommunernes Landsforening (KL) og Danske Regioner i juni 2021, som planlagt fra den 1. juli 2022. Nedenfor følger en orientering om aftalen samt en status for sundhedssamarbejdsudvalget og sundhedsklyngerne.


Sagsfremstilling

Aftalen om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) implementeres som planlagt fra den 1. juli 2022. Formålet er at styrke samarbejdet på tværs i sundhedsvæsenet ved at etablere sundhedsklynger, der skal skabe bedre og mere sammenhængende patientforløb. Sundhedsklyngerne er et formaliseret samarbejde mellem region, kommuner og almen praksis om indsatsen på tværs af sundhedsområdet. Fokus er på målgrupperne sårbare ældre, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykisk sygdom. Det gælder for både det somatiske (fysiske lidelser) og psykiatriske område. Aftalen om sammenhæng og nærhed (sundhedsklynger) er vedlagt sagen som bilag 1.

Den nuværende struktur med sundhedskoordinationsudvalg og praksisplanudvalg nedlægges og erstattes af ét Sundhedssamarbejdsudvalg. Der etableres fire klynger i tilknytning til regionens fire akutsygehuse. Hver klynge organiseres med et politisk niveau og et administrativt niveau. Både sundhedskoordinationsudvalg og klynger består af repræsentanter fra de tre sektorer: region, almen praksis og kommuner. Faxe Kommune tilhører klyngen Roskilde-Køge sammen med Køge, Roskilde, Greve, Solrød og Stevns kommuner.

Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU)
Overordnet får Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) til opgave at udarbejde Sundhedsaftalen. Derudover skal Sundhedssamarbejdsudvalget (SSU) fastsætte retning for Sundhedsklyngerne. Herunder udmøntning af nationale handlingsplaner, samt sikre ensartethed og sammenhæng på tværs af klyngerne, så den nye struktur bidrager til at sikre mere geografisk og social lighed i sundhed.

Sundhedsklyngerne – politisk niveau
Sundhedsklyngerne skal tage ansvar for den fælles befolkning i optageområdet. Fokus ligger på at løse udfordringer, herunder styrke sammenhæng, samt forbedre behandlings- og rehabiliteringsforløb for de borgere, der har forløb på tværs af regioner, kommuner og almen praksis. Samtidigt skal klyngen være en drivende kraft for en styrket forebyggelse, kvalitet og omstilling til det nære sundhedsvæsen. Klyngerne skal også være med til at sætte lokal retning og implementere nationale og regionale initiativer (som f.eks. Sundhedsaftalen). Derudover skal klyngerne give input til f.eks. Sundhedsaftalen og anvendelse af prioriterede midler. Sammensætningen af Sundhedssamarbejdsudvalg og sundhedsklynger er vedlagt som bilag 2 og kommunefordeling i klyngerne på landsplan er vedlagt som bilag 3.

Myndighedsansvaret er fortsat placeret i regioner og kommuner.

Status for arbejdet med sundhedsklyngerne

 • Lov om ændring af sundhedsloven (sundhedsklynger) vedlagt som bilag 4, og økonomiaftale (ØA23)er vedtaget primo juni 2022.
 • På borgmestermødet i KKR den 14. juni 2022, blev der udpeget repræsentanter til sundhedsklyngerne. På mødet deltog borgmestre samt kommunal- og sundhedsdirektører i KKR Sjælland.
 • Sundhedssamarbejdsforum: Repræsentanterne er udpeget med undtagelse af formand og næstformand. Formanden vælges blandt regionsrådets repræsentanter og næstformanden blandt borgmestrene.
 • Sundhedsklyngen Roskilde-Køge (politisk niveau): Borgmester Ole Vive deltager som repræsentant for Faxe Kommune. Borgmester Tomas Breddam, Roskildes Kommune er udpeget som medformand. Regionsformand Heino Knudsen er formand.
 • Sundhedsklynge Roskilde-Køge (administrativt niveau). Direktør Marianne Hoff Andersen og centerchef Morten Just deltager fra Faxe Kommune. Det administrative sekretariat følger formandskabet og placeres derfor i Roskilde Kommune. Det kommunale administrative niveau (relevante chefer og direktører) mødes 4 gange årligt. Næste møde er en administrativ temadag den 5. september  2022.

Direktør Marianne Hoff Andersen giver en supplerende mundtlig orientering på mødet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.
98. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.04-P24-2-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsfremstilling

Henvendelse til regionsrådsformand vedrørende truet lægedækning i Faxe Kommune

Formandskabet for Senior & Sundhedsudvalget har sendt vedhæftede brev til regionsrådsformand Heino Knudsen vedrørende udfordringer med lægedækningen i Faxe by. Problematikken er rejst, da to af de nuværende læger fra Faxe by har varslet praksisophør pr. 31. december 2022. Det betyder, at 6.300 borgere i Faxe potentielt står uden læge pr. 1. januar 2023.


Social- og Ældreminister Astrid Kragh på besøg i Faxe Kommunes hjemmepleje

Social- og Ældreminister Astrid Kragh besøger Faxe Kommune den 15. august 2022, hvor hun vil høre om hjemmeplejens erfaringer med projekt "Hjemmeplejen skaber vi selv". Derudover møder ministeren Seniorrådet.

Borgmester Ole Vive, Lars Folmann, formand for Senior & Sundhedsudvalget og Camilla Meyer, næstformand for Senior & Sundhedsudvlaget deltager i besøget.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.99.

Sagsnr: 00.22.04-P24-2-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen100. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 17. august 2022

Sagsnr: 00.22.04-P24-2-21 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsresume

Senior & Sundhedsudvalget skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Senior & Sundhedsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.