Referat
til
mødet i Senior & Sundhedsudvalget
den 28. september 2023 kl. 16:00
i Kl. 16.00 - 19.00 Udvalgslokale 3, Søndergade 12, Haslev

 


Pkt. Tekst
91 Godkendelse af dagsorden
92 Dialogmøde med læger fra Kommunalt Lægeligt Udvalg
93 Orientering om status på efterlevelse af brandpåbud på plejehjemmene 2023
94 Beslutning om etablering af plejehjemsråd
95 Orientering om indførelse af Anciennitets- og kompetencemodel på sundheds- og ældreområdet
96 Orientering om status på projekt "Hjemmeplejen skaber vi sammen"
97 Orientering om månedlige nøgletal for hjemmeplejens økonomi 2023
98 Beslutning om forlængelse af driftsaftale med Lysholm Ridecenter
99 Orientering om dispensation til nytteindsats
100 Meddelelser
101
102 Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 28. september 2023

91. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.22.04-A00-9-22 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Godkendt.

Udvalget godkendte en forlænget mødetid.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet. Camilla Meyer (A) deltog ikke i behandlingen af punktet.
92. Dialogmøde med læger fra Kommunalt Lægeligt Udvalg

Sagsnr: 00.17.25-A00-2-23 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsresume

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med lægerne Leif Bjørnskov og Thomas Andreasen som repræsentanter fra Kommunalt Lægeligt Udvalg.


Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, deltager under dette punkt.


Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget afholder dialogmøde med lægerne Leif Bjørnskov og Thomas Andreasen som repræsentanter fra Kommunalt Lægeligt Udvalg, i tidsrummet fra kl. 16.00 - 16.45 for en åben drøftelse af aktuelle relevante emner herunder:


 • Generel kvalitetsdrøftelse
  • Hvordan oplever lægerne samarbejdet med Faxe Kommune?
  • Hvor fungerer det godt og hvor er der udfordringer?
 • Det tværgående samarbejde mellem almen praksis, sygehus og kommune – og særligt omkring ”den ældre medicinske patient”. Hvordan oplever lægerne det, og hvordan kan vi blive bedre?
 • Dosisdispenseret medicin. Hvad er lægernes oplevelse af fordele og udfordringer? Og hvordan kan vi sammen arbejde på bredere udbredelse?
 • Den aktuelle lægedækning i Faxe Kommune, herunder samarbejdet med regionsklinikker
 • Vederlagsfri fysioterapi/ridefysioterapi.


Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at dialogmødet tages til efterretning.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Godkendt med den bemærkning, at udvalget ønsker at borgere informeres om vaccine for influenza og corona på hjemmesiden og, at der rettes henvendelse til regionen omkring informationen til borgere. Derudover ønsker udvalget, at administrationen tager kontakt til regionen vedr. patientsikkerheden ved lægers fravær.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.93. Orientering om status på efterlevelse af brandpåbud på plejehjemmene 2023

Sagsnr: 29.00.00-A00-28-23 Sagsansvarlig: Amanda Mai Hovmand Willems

Sagsresume

Senior & Sundhedsudvalget orienteres om status på efterlevelse af brandpåbud på plejehjemmene, jf. SSU 9.11.22, pkt. 116.


Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje og bygherrerådgiver Karsten Møller deltager under dette punktet.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2022 trådte en ny brandsynsbekendtgørelse i kraft (BEK nr. 2341 af 09/12/2021). Med den nye bekendtgørelse er al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden, samlet i byggeloven og krav hertil er specificeret i bygningsreglementet.


Efter et brandtilsyn i 2022 har brandmyndigheden (Midtsjællands Brand og Redning) påbudt Faxe Kommune en række forbedringer af brandsikkerheden.


Brandpåbuddenes påvirkning af borgerne og arbejdsmiljøet

Generelt påvirker brandbuddene borgerne på flere måder. For det første i kraft af at det udfordrer følelsen af hjemlighed på alle plejehjemmene. Det er særligt reglerne for, hvad der må være af møbler på gangene og i fællesområderne, som gør at rummene fremstår ”bare”.


For det andet påvirkes borgerne af reglerne for, hvordan møblerne må stå for at overholde kravene til frie flugtveje. Det kan være en udfordring ift. hensigtsmæssig indretning af f.eks. en spisestue, der imødekommer borgernes behov under måltiderne.
Plejehjemmet Lindevej har valgt at flytte rundt på bl.a. fjernsynsstuen for at efterleve kravene, og de er tilfredse med resultatet. Plejehjemmet Dalby overvejer at gøre det samme.


På Kongsted kan de omgå kravet om brandsikker væg ved at flytte fjernsynsstuen til den anden ende af huset og ændre den nuværende fjernsynsstue til en oase indrettet med naturmotiver på væggene og et bord med fire stole omkring.


På nuværende tidspunkt har det ikke haft nogen betydning for arbejdsmiljøet på plejehjemmene.


Status på påbud på plejehjemmene

For plejehjemmene og Rehabiliteringscenter Grøndal har der samlet været tale om i alt 28 påbud. Heraf er de 24 efterlevet og fire forventes at blive det i løbet af september og oktober 2023. Se mere information i bilag 1.


Her følger en oversigt over de påbud, som endnu ikke er efterlevet.


Enhed

Indhold

udgift i kr. ex. moms:

Betales af

Plejehjemmet Frederiksgade

 • Afskæring af opholdsareal (tv-stue) med ny brandsikker væg i flugtvejsgang på 1. sal.
 • Rømning af samlingsareal på 1. sals gangareal, der er
  flugtvej
 • Flytning og etablering af lade-station til elektriske hjælpemidler og el-scootere i atriumgård.

197.000,-

Boligselskabet KAB.

Plejehjemmet Dalby

 • Afskæring af opholdsareal (tv-stue) med ny brandsikker væg mod flugtvejsgang
 • Rømning af tv-nicher i flugtvejsgangareal.


146.100,-

Boligselskabet KAB.

Plejehjemmet Kongsted

 • Afskæring af opholdsareal (tv-stue) med ny brandsikker væg mod flugtvejsgang


227.000,-

Boligselskabet KAB.

Plejehjemmet Lindevej

 • Etablering af flugtveje fra to stk. lejligheder beliggende ved spisestue.


63.500,-

Boligselskabet KAB.


Alle opgaver er igangsat og forventes at være færdige medio oktober 2023.


Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje og bygherrerådgiver Karsten Møller deltager under dette punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser. Udgiften er pålagt boligselskabet KAB.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets synspunkter:

Pkt. 93 - Seniorrådet anerkender, den kreativitet og indsats, der har været på plejehjemmene i forhold til at ændre på indretningen.Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

94. Beslutning om etablering af plejehjemsråd

Sagsnr: 29.00.00-A00-4-23 Sagsansvarlig: Sara Sejdner Engbæk

Sagsresume

Senior & Sundhedsudvalget besluttede den 8. juni 2023 at sende tre modeller for inddragelse på Faxe Kommunes plejehjem i høring i råd og bestyrelser. De tre modeller var bruger-pårørenderåd, bestyrelser og plejehjemsråd. På baggrund af høringen skal udvalget beslutte den fremtidige model for inddragelse på Faxe Kommunes plejehjem. Seniorrådet og bestyrelsen på Plejehjemmet Solhaven anbefaler plejehjemsråd.


Det er administrationens indstilling, at der etableres plejehjemsråd på alle Faxe Kommunes plejehjem pr. 1. januar 2024, og at plejehjemsrådene etableres efter Kommunernes Landsforenings (L)og Danske Ældreråds model.


Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, deltager under dette punkt.

Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget besluttede den 8. juni 2023 at sende tre modeller for inddragelse på Faxe Kommunes plejehjem i høring i Seniorrådet, bruger-pårørenderåd og de to bestyrelser. De tre modeller indbefatter en fortsættelse af de nuværende bruger-pårørenderåd, en udvidelse af forsøgsordningen med bestyrelser til alle plejehjem i kommunens samt etablering af såkaldte plejehjemsråd baseret på oplæg fra KL og Danske Ældreråd. Bilag 1 ”Modeller for inddragelse på plejehjem” beskriver de tre modeller nærmere. Baggrunden for høringen er, at administrationen, på udvalgets dialogmødet den 8. juni 2023 med Seniorrådet, bruger-pårørenderådene og de to bestyrelser, fremlagde en evaluering af den to-årige forsøgsordning med bestyrelser på plejehjem.


Evalueringen viser, at intentionen med at inddrage aktører fra civilsamfundet i plejehjemmets aktiviteter er god i forhold til at bringe noget nyt ind i arbejdet med at sikre beboernes trivsel. Men det var sværere end forventet at rekruttere frivillige til de to bestyrelser og det gjorde, at især den ene bestyrelse kom senere i gang end forventet. Evalueringen viser også, at uklare rammer medførte en uklarhed om de forskellige roller, som har gjort det vanskeligt at finde fodfæste og har udfordret samarbejdet i de enkelte bestyrelser. Evalueringen er vedlagt som bilag 2.


Høring

De tre modeller har været i høring fra medio juni til medio september i de to bestyrelser samt alle bruger-pårørenderåd. Efter aftale med formanden for Seniorrådet, Gitte Blume, har modellerne ikke været i høring i Seniorrådet, da rådet på dialogmødet med udvalget tilkendegav, at de bakker op om KL’s og Danske Ældreråds anbefaling om plejehjemsråd, da oplægget tydeligt rammesætter plejehjemsrådenes virke.


Administrationen har modtaget høringssvar fra begge bestyrelser fra forsøgsordningen. I høringssvaret fra Plejehjemmet Solhaven, anbefaler de også, at der oprettes plejehjemsråd, jf. bilag 3 ”Høringssvar bestyrelsen på Plejehjemmet Solhaven”.


I høringssvaret fra bestyrelsen på Plejehjemmet Grøndalshusene betoner de, at de ikke fandt evalueringen fuldt dækkende for deres oplevelse, men de er enige i evalueringens tre overordnede tendenser. I høringssvaret argumenterer de for en fremadrettet ”Faxe model”. Sammensætningen læner sig op ad KL´s og Danske Ældreråds model for plejehjemsråd, jf. bilag 4 ”Høringssvar bestyrelsen Grøndalshusene”.


Plejehjemsråd i Faxe Kommune

På baggrund af evalueringen og høringen anbefaler administrationen, at der fra 1. januar 2024 etableres ét plejehjemsråd på hvert af Faxe Kommunes plejehjem efter samme model, som KL og Danske Ældreråd beskriver, jf. bilag 5.


Plejehjemsrådenes brede sammensætning fastholder intentionen om at invitere lokalsamfundet ind i samarbejdet samtidig med, at beboere og pårørendes deltagelse sikrer tæt sammenhæng til det levede liv på plejehjemmet. Hertil kommer, at oplægget indeholder en tydelig rammesætning for rådenes virke og fokusområder med vægt på at sikre kvaliteten og trivslen, beboernes selvbestemmelsesret, værdier, kultur hverdagsaktiviteter og måltider. Plejehjemsrådene er ikke ansvarlige for kontrol, tilsyn og regelgennemgang. Udkast til vedtægter for plejehjemsrådene i Faxe Kommune er vedlagt som bilag 6 ”Udkast til vedtægter for plejehjemsråd i Faxe Kommune”.


Plejehjemsrådenes sammensætning:

 • 1-2 beboere hvis det er muligt at rekruttere beboere til rådet
 • 1-2 pårørende til beboere på plejehjemmet
 • 1 medarbejderrepræsentant
 • 1 repræsentant udpeget af kommunens seniorråd
 • 1-2 repræsentanter fra civilsamfund eller foreningsliv i lokalsamfundet
 • 1-2 repræsentanter fra det lokale kulturliv eller erhvervsliv
 • Plejehjemslederen


For at sikre, at plejehjemsrådene ikke bliver en ekstra administrativ byrde for plejehjemmet eller den kommunale forvaltning er det vigtigt, at plejehjemsrådenes medlemmer proaktivt går ind i arbejdet og selv byder ind med temaer, ideer og forslag.


Etablering af plejehjemsråd på hvert af Faxe Kommunes plejehjem indebærer, at de nuværende bruger-pårørende råd og de to bestyrelser nedlægges med udgangen af december 2023.


Udkast til vedtægter er vedlagt som bilag 6.


Den fremadrettede proces

Hvis udvalget beslutter, at etablere plejehjemsråd på hvert af Faxe Kommunes plejehjem, vil administrationen igangsætte en proces med henblik på at rekruttere til de nye plejehjemsråd.


Hvis der er flere kandidater end sammensætningen siger, vil det være efter først-til-mølle-princippet, der afgør, hvem der indtræder i det pågældende plejehjemsråd. Kandidater, der ikke bliver repræsenteret i ét plejehjemsråd, vil blive opfordret til at træde ind i et andet plejehjemsråd, hvor der er ledige pladser.


For at sikre et godt afsæt for de nye plejehjemsråd vil der i starten af 2024 blive afholdt informationsmøde for de nye plejehjemsråd. Udvalget bliver orienteret om status på etableringen i starten af 2024.

Opsummeret vil den fremadrettede proces være følgende:

 • 28. september 2023

Senior & Sundhedsudvalget træffer beslutning om etablering af plejehjemsråd på hvert af Faxe Kommunes plejehjem


 • Oktober – november 2023

Rekruttering / annoncering i diverse medier og gennem frivillige foreninger


 • 1. januar 2024

De nye plejehjemsråd træder i kraft på alle plejehjem


 • Januar – februar 2024

Informationsmøde for nye plejehjemsråd.

Senior & Sundhedsudvalget orienteres om status på etablering af plejehjemsråd på hvert af Faxe Kommunes plejehjem.


Tina Asmussen, chef for Sundhedog Pleje, deltager under dette punkt.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets synspunkter:

Pkt. 94 - Seniorrådet bakker op om procesplan og godkendelse af vedtægter for plejehjemsråd.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller,

 1. at der etableres plejehjemsråd på alle Faxe Kommunes plejehjem pr. 1. januar 2024.
 2. at plejehjemsrådene etableres efter KL’s og Danske Ældreråds model, og
 3. at udkast til vedtægter for plejehjemsråd i Faxe Kommune godkendes.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Ad 1 godkendt.

Ad 2 godkendt.

Ad 3 vedtægter genfremsættes på næste udvalgsmøde med udvalgets ændringsforslag.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

95. Orientering om indførelse af Anciennitets- og kompetencemodel på sundheds- og ældreområdet

Sagsnr: 81.15.15-A21-1-23 Sagsansvarlig: Jesper Rahn Jensen

Sagsresume

Med denne sag fremlægges resultatet af forhandlingerne mellem administrationen og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) i henhold til udmøntning af ”Pulje til initiativer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer” på sundheds- og ældreområdet til udvalgets orientering.


Puljen foreslås udmøntet til finansiering af en anciennitets- og kompetencemodel, der gælder for alle medarbejdere ansat efter FOA’s overenskomst på sundheds- og ældreområdet i Faxe Kommune. Modellen involverer, at der indføres to lokale tillæg på henholdsvis 7.000 kr. og 10.000 kr. årligt (2023 niveau). Tillæggene er dels baseret på medarbejderens anciennitet i Faxe Kommune, men forudsætter også, at medarbejderen besidder en række specifikke kompetencer.


Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, deltager under punktet.


Sagsfremstilling

Senior & Sundhedsudvalget blev i januar 2023 orienteret om, at administrationen var i gang med at udarbejde en ny lønaftale i forbindelse med udmøntning af afsatte budgetmidler til at harmonisere lønniveauet på sundheds- og ældreområdet med de fem omegnskommuner: Køge, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg.


Byrådet har, i budget 2023 og frem, afsat 3,6 mio. kr. til at imødekomme lønudfordringen på sundheds- og ældreområdet. Af de 3,6 mio. kr. er de 0,8 mio. kr. afsat til at dække følgeomkostningerne til en lokalaftale indgået i 2021 med Dansk Sygeplejeråd (DSR) for de udekørende sygeplejersker samt løneftersyn af sygeplejerskerne på kommunes plejehjem, som ikke var dækket af lokalaftalen for 2021. Det betyder, at der har været 2,8 mio. kr. til en lokalaftale med FOA for SOSU-området.


Der har i 2023 været en positiv dialog mellem FOA og administrationen. Der har mellem parterne været enighed om, at midlerne skal anvendes på flest mulige SOSU-medarbejdere, ligesom udmøntningen skal have er mærkbar økonomisk effekt for den enkelte medarbejder.


I forlængelse heraf er det mellem FOA og administrationen aftalt, at initiativer til fastholdelse af seniorer og incitamenter for u-uddannede til at starte uddannelse på SOSU-området udtages af lokalaften men, at der sideløbende med forhåndsaftalen vil blive iværksat initiativer, der imødekommer disse målsætninger.


FOA og administrationen er enige om at foreslå, at de 2,8 mio. kr. anvendes til finansiering af en anciennitets- og kompetencemodel (bilag 1), der er en lønmodel, som tager udgangspunkt i medarbejdernes kompetencer frem for funktioner.


Anciennitets- og kompetencemodellen

Anciennitets- og kompetencemodellen gælder alle social- og sundheds-medarbejdere ansat efter FOA’s overenskomst på sundheds- og ældreområdet i Faxe Kommune.

Modellen involverer, at der indføres to lokale tillæg på henholdsvis 4.700 kr. og 6.700 kr. årligt (2000 niveau). Tillæggene er dels baseret på medarbejderens anciennitet i Faxe Kommune, men kræver også, at medarbejderen besidder en række uspecificerede kompetencer. Kompetencer som blandt andet opnås gennem deltagelse ved en række kurser.


På niveau 1, som kan opnås efter 2 års ansættelse i Faxe Kommune, skal medarbejderen kunne arbejde kompetent med f.eks. tidlig opsporing, rehabilitering og ernæring/dysfagi. Medarbejdere på niveau 1 modtager et årligt tillæg på 7.000 kr. (svarende til 4.700 kr. årligt i 2000-niveau).


På niveau 2, som kan opnås efter 5 års ansættelse i Faxe Kommune, skal medarbejderen derudover besidde faglige kompetencer indenfor fx konflikthåndtering, kommunikation og psykisk sygdom/misbrug. Medarbejdere på niveau 2 modtager et årligt tillæg på 10.000 kr. (svarende til 6.700 kr. årligt i 2000 niveau).


Administrationens vurdering er, at aftalens kursus- og kompetenceforløb vil understøtte medarbejdernes udvikling i et forpligtigende samarbejde, hvor der skabes mulighed for et sundt, aktivt og værdigt liv for borgerne. Dertil understøtter aftalen, at medarbejderne ved Faxe Kommune har den rette gode sundhedsfaglige og praksisnær kompetenceudvikling, der sikrer, at borgerne også i fremtiden får ældrepleje af høj kvalitet.

Det er administrationens vurdering, at indførelsen af modellen vil løfte de samlede lønudgifter med 2,8 mio. kr. og dermed harmonisere lønniveauet for SOSU-medarbejdere ved Faxe Kommune i forhold til omegnskommunerne, hvilket vurderes at understøtte den fremtidige rekrutteringsindsats.

Udmøntning af aftalen og starttidspunkt

Baseret på medarbejderens samlede kompetencer skal den nærmeste leder fra 1. januar 2024 indplacere medarbejderen i modellen. Såfremt medarbejderen ikke har de ønskede kompetencer, skal lederen og medarbejderen i samarbejde udarbejde en udviklingsplan, der evalueres ved den årlige medarbejdersamtale eller ved oprykning til næste niveau. Fra den 1. januar 2024 skal Faxe Kommune, i videst muligt omfang, tilbyde de i modellen aftalte kurser. Såfremt et kursus ikke er udbudt, eller medarbejderen ikke har haft mulighed for at deltage, er der mellem administrationen og FOA enighed om, at medarbejderen rykkes til næste trin, når ancienniteten berettiger dette.

Midlerne til lønforbedringer er afsat allerede i 2023. Derfor er det aftalt mellem FOA og administrationen, at anciennitets- og kompetencemodellen indføres med bagudrettet virkning fra 1. januar 2023. I 2023 vil indplaceringen dog alene ske på baggrund af medarbejderens anciennitet.


Tina Asmussen, chef for Sundhed og Pleje, deltager under punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Anciennitets- og kompetencemodellen, gældende fra 1. januar 2023, medfører en øget lønudgift på 2,8 mio. kr. i 2023 og frem, der finansieres af ”Puljen til initiativer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer” på sundheds- og ældreområdet.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets synspunkter:

Pkt. 95 - Seniorrådet bakker op om forslaget.


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen om udmønting af ”Puljen til initiativer vedr. arbejdsmarkedsudfordringer” på FOA´s område tages til efterretning.


Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.
96. Orientering om status på projekt "Hjemmeplejen skaber vi sammen"

Sagsnr: 29.00.00-P20-10-22 Sagsansvarlig: Anne-Marie Lundstrøm

Sagsresume

Udvalget orienteres om status på projektet "Hjemmeplejen skaber vi sammen". Seneste status blev præsenteret på udvalgsmødet den 8. marts 2023. Orienteringen indeholder aktuelle indsatser i hjemme- og sygeplejen samt de målepunkter, der er opsat for projektet.


Mona Funch, chef for Hjemmepleje og Sygeplejeenheden og Jon Lystlund, director fra BDO vil uddybe målepunkterne på udvalgsmødet.

Sagsfremstilling

I 2021 bevilligede Socialstyrelsen 10,8 mio. kr. til Faxe Kommunes arbejde med at etablere faste teams i hjemme- og sygeplejen. Projektet har været i gang siden januar 2022 og afsluttes i december 2023. Faxe Kommune får ekstern støtte til projektet fra konsulentbureauet BDO. Udvalget får med denne sag en status på aktuelle indsatser i projektet samt status på baseline målingerne på klager, kontinuitet, medarbejdertilfredshed og sygefravær.


Aktuelle indsatser

Rehabilitering

Der er pr. 1. juni 2023 tilknyttet en ergoterapeut i hvert hjemmeplejedistrikt for at styrke rehabiliteringsindsatsen for borgere med nedsat funktionsevne. Samtidig har 54 medarbejdere i hjemmeplejen gennemgået et to-dages AMU-kursus i hverdagsrehabilitering. Før 1. juni 2023 var ergoterapeuterne centralt placeret i et rehabiliteringsteam og fik visiteringerne direkte fra visitationen. Praksis er nu, at ergoterapeuterne afholder opstartsmøder med alle ny-visiterede borgere for at kortlægge, hvorvidt de kan have gavn af et rehabiliteringsforløb. I perioden juni 2022 til og med august 2022, blev der afholdt 40 opstartsbesøg. Til sammenligning blev der i samme periode i 2023 afholdt 94 opstartsbesøg. Antallet af opstartsbesøg er således fordoblet.


Det er ergoterapeuterne, der afslutter forløb og vurderer, om en borger herefter har behov for kompenserende støtte eller kan få afsluttet specifikke ydelser. Den fysiske tilstedeværelse af ergoterapeuterne har styrket samarbejdet i hjemmeplejen, og borgere med rehabiliteringspotentiale drøftes nu dagligt i de respektive teams. I perioden juni 2022 til og med august 2022 var 111 borgere i gang med et rehabiliteringsforløb. I samme periode i 2023 var 261 borgere i gang med et rehabiliteringsforløb.


Borgerpanel

I maj 2023 blev der afholdt andet møde i Faxe Kommunes borgerpanel. Her deltog borgere, der modtager hjemmepleje og deres pårørende. Borgerpanelete var overvejende tilfredse med den leverede hjemme- og sygepleje. På mødet blev drøftet rehabiliteringsforløb og skærmbesøg. Borgerpanelet var positive over for begge indsatser, men lagde vægt på, at det skal bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers potentiale. Derudover tilkendegav borgerpanelet, at de fortsat oplever god kontinuitet, efter at hjemmeplejen er overgået til at arbejde i faste teams. Det tredje og sidste møde i borgerpanelet bliver afholdt den 27. september 2023.


Planlæggerfunktion i hjemmeplejen

Pr. 1. september 2023 er den nye organisering af ruteplanlæggerfunktionen fuldt implementeret, hvilket betyder, at alle planlæggerne kører ruter omkring 50 % af deres arbejdstid. Det har hidtil varieret på tværs af distrikter, hvor meget de enkelte ruteplanlæggere har kørt ude.


Medarbejdertilfredshed

Projektets målsætning er, at 85 % af medarbejderne i hjemmeplejen trives i deres arbejde. I slutningen af første kvartal af 2023 udarbejdede konsulentfirmaet BDO en medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Spørgerammen lægger sig op ad den arbejdspladsvurdering (APV) som Faxe Kommune selv har udsendt i efteråret 2022 for at kunne sammenligne resultaterne bedst muligt. Der er således et interval på seks måneder imellem de to undersøgelser. I perioden, mellem udarbejdelsen af APV’en og BDO's spørgeskema, er medarbejderne i hjemmeplejen overgået til at være opdelt i faste teams frem for større distrikter og til at være selvplanlæggende i deres ruteplanlægning om morgenen.


I alt har 84 ud af 223 medarbejdere i hjemmeplejen besvaret spørgeskemaet. BDO's samlede resultater er vedhæftet som bilag og indbefatter også sygeplejens resultater. Da projektets målsætning er baseret på medarbejdertrivsel i hjemmeplejen, er resultaterne fra sygeplejen udeladt i sagsfremstillingen.


Medarbejdertilfredshedsundersøgelsen viser, at 62 % af de medarbejdere, der har svaret, er tilfredse med deres arbejde.


 • 67 % af medarbejderne vurderer det positivt for arbejdspladsen, og de ydelser, der bliver leveret, at hjemmeplejen er er overgået til mindre distrikter og faste teams
 • 67 % af medarbejderne vurderer det positivt for arbejdspladsen, og de ydelser, der bliver leveret, at hjemmeplejen i højere grad involveres i den daglige ruteplanlægning
 • 54 % af medarbejderne oplever, at der mere kontinuitet i deres besøg, efter de er overgået til faste teams og involveres i den daglige ruteplanlægning


Figur 26b: 9. Hvad er din oplevelse af at arbejde i et mindre team med færre kolleger?På tværs af distrikterne oplever medarbejderne, at de kan være mere sårbare ved sygdom og travle perioder, men der er ikke en udtalt oplevelse af, at der er mindre mulighed for at få støtte og hjælp fra kolleger. Medarbejderne oplever i mindre grad, at ledelsen er blevet mere nærværende og tydelig, efter de er overgået til faste teams. Dette bliver drøftet på tværs i distrikternes lokale TRIO'er. Derudover drøftes medarbejdernes oplevelse af nærværende og tydelig ledelse på personalemøder, ved MUS-samtaler og i daglig praksis.


Udviklingsforløb

For at styrke medarbejdertrivslen har der i november 2022 og frem til juni 2023 været afholdt et udviklingsforløb, hvor de enkelte teams har formuleret lokale spilleregler for det gode teamsamarbejde. Spillereglerne bliver drøftet og anvendt i daglig praksis. På TRIO-møder bliver det også drøftet, hvordan AMR og TR kan understøtte forankringen af spillereglerne. Som opfølgning på udviklingsforløbet afholder HR et supplerende forløb i efteråret for alle faste medarbejdere i hjemmeplejen. Forløbet tager afsæt i de enkelte teams lokale udfordringer og kobler det til arbejdet med spillereglerne for at forankre disse yderligere. I september 2023 foretager BDO en opfølgende medarbejdertilfredshedsundersøgelse.


Baseline målinger

Klager

Målet er, at antallet af klager falder med 50 % i projektperioden. I 2022 modtog hjemmeplejen 28 klager, hvilket i gennemsnit svarer til 2,5 klager pr. måned. Fra den 1. januar 2023 og frem til den 22. august 2023 har der været 10 klager, hvilket i gennemsnit svarer til 1,25 klager pr. måned i denne periode. 50 % af klagerne i 2023 har handlet om uforsvarlig kørsel. De resterende klager har handlet om kommunikation, en SOS-vikar og manglende pleje. Klagen vedrørende kommunikation handler om en konflikt i et hjem, hvor medarbejderne er utrygge ved en pårørendes tilstedeværelse. Klagen vedrørende en SOS-vikar handler om et opsagt samarbejde og klagen vedrørende pleje, omhandler en ydelse, der ikke er blevet leveret.


Kontinuitet

Projektets målsætning er, at borgere, der modtager hjemmehjælp af den kommunale hjemmepleje, max skal møde fem forskellige medarbejdere i deres hjem på hverdage og i weekender i dagvagt.


BDO har fulgt udviklingen siden projektets opstart, og der har indtil marts 2023 været en positiv udvikling. De borgere der modtog ydelser i dagvagten i marts 2023 mødte i gennemsnit 7,6 forskellige medarbejdere i dagvagten. I maj 2023 mødte borgerne i gennemsnit 8,4 forskellige medarbejdere i dagvagten. Der har således været en negativ udvikling samlet set fra marts 2023 til maj 2023. Dog ses også en positiv udvikling i distrikt syd, der har forbedret deres kontinuitet fra 7,1 i marts 2023 til 6 i maj 2023. I samarbejde med BDO vil mulige årsager til den faldende kontinuitet blive undersøgt.


Sygefravær

Målsætningen for projektet er, at sygefraværet reduceres til 7 %. I 2021 lå det gennemsnitlige månedlige sygefravær på 9,3 % på tværs af de daværende to distrikter. I 2022, hvor de to distrikter blev omlagt til fire distrikter, lå det gennemsnitlige månedlige sygefravær på 10,2 %. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for januar 2023 til og med juli måned 2023 er 9,8%. Til sammenligning var det gennemsnitlige månedlige sygefravær i samme periode i 2022 på 10,6 %. Der ses således ikke en signifikant ændring i sygefraværet. Den seneste udvikling i sygefraværet, samt hvordan der arbejdes med nedbringelse af sygefraværet, vil blive præsenteret for udvalget på mødet.


Overgang fra projekt til drift

I efteråret 2023 er der planlagt en proces, hvor distriktsledelsen skal drøfte, hvilke fokusområder de ønsker i det videre arbejde med faste teams i 2024. Valg af fokusområder vil blive præsenteret i den næste orientering om projektet på udvalgsmødet den 6. december 2023. Orienteringen vil også indeholde status på indsatser og målsætninger i projektet. Den endelige evaluering vil udvalget blive præsenteret for i 2024.


Mona Funch, chef for hjemme- og sygeplejeenheden og Jon Lystlund, director fra BDO vil uddybe målepunkterne på udvalgsmødet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Seniorrådets synspunkter:

Pkt. 96 - Seniorrådet hæfter sig ved den lave svarprocent i forhold til spørgeskemaundersøgelsen, og ved implementeringen af teams oplever Seniorrådet et øget antal personaler hos borgerne. Kan det skyldes det høje sygefravær? Seniorrådet bemærker, at medarbejderne ikke oplever en mere synlig ledelse. Hvad kan der gøres?


Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Godkendt. Udvalget bemærker den lave svarprocent og forventer, at den er højere næste gang.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

97. Orientering om månedlige nøgletal for hjemmeplejens økonomi 2023

Sagsnr: 29.00.00-A00-42-22 Sagsansvarlig: Louise Nordgaard

Sagsresume

Med denne sag orienteres udvalget om den månedlige udvikling i nøgletallene for 2023 for den kommunale hjemmeplejes økonomi med udgangspunkt i områdernes aktivitet, vikarforbrug og sygefravær. Administrationen følger udviklingen tæt og fremlægger en status for udvalget hver måned, som besluttet på udvalgets møde den 8. marts 2023. Den første statussag blev fremlagt for udvalget den 13. april 2023, og denne sag præsenterer den månedlige udvikling fra januar 2022 til og med august 2023.


Mona Funch, chef for Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden deltager under punktet.

Sagsfremstilling

I januar 2023 blev BUM-modellen (bestiller-udfører-modtager) indført som et nyt styringsværktøj for den kommunale hjemmeplejens økonomi, der kom ud med et betydeligt merforbrug i 2022. En væsentlig del af årsagen til merforbruget var et uforholdsmæssigt højt vikarforbrug, højt sygefravær og styringsmæssigt uigennemsigtighed. Med BUM-modellen blev der lagt klare rammer for økonomien i 2023, som følges tæt med henblik på at kunne gribe ind med justeringer, såfremt udviklingen skrider.


I vedlagte bilag fremlægges nøgletal til og med august 2023, sammenholdt med de tilsvarende tal for 2022. Nøgletallene fungerer som supplement til opfølgningen på forventet regnskab (FR). Nøgletallene fremlægges for udvalget løbende, mens forventet regnskab følger den politisk godkendte afrapportering.


Nøgletal for aktivitet

Hjemmeplejens økonomi er i høj grad aktivitetsstyret, idet aktivitet forstås som det antal timer, der visiteres til ydelser. Aktiviteten er den primære forudsætning, der lægges til grund for hjemmeplejens budget og er i 2023 beregnet til 202.000 totale timer. Det vil sige, at såfremt der i 2023 visiteres mere end 202.000 timer, vil budgetbehovet øges. Aktivitetsforudsætningen for budget 2023 er beregnet på baggrund af aktiviteten i 2022, der var 199.123 timer og justeret en smule op på baggrund af den demografiske udvikling.


Nøgletallene for aktiviteten følges i form af antallet af visiterede timer (eksklusiv fravær) pr. måned. Aktiviteten fremstilles i form af nøgletal for det totale antal timer, der fremkommer som summen af et antal timer, der visiteres til forskellige former for servicelovsydelser, henholdsvis personlig pleje (§83.1), praktisk hjælp (§83.2), rehabilitering (§83.a) samt sundhedslovsydelser (§138). Udover nøgletal for det totale antal timer fremstiller sagen derfor også de månedlige nøgletal for hver af disse fire ydelser. Gennemsnittet for årets nuværende otte måneder viser, at der er visiteret 502 timer mindre pr. måned end gennemsnittet for 2022, svarende til 3 % færre timer.


På baggrund af budgetvedtagelsen, budget 2023, er der i foråret 2023 foretaget en strukturændring i rehabiliteringsindsatsen, med ansættelse af flere ergoterapeuter, der er fordelt i hjemmeplejedistrikterne. Formålet er, at alle i hjemmeplejen skal arbejde rehabiliterende med forventet fastholdt eller øget funktionsniveau blandt flere borgerne. Ændringen slår igennem i juni, juli og august, hvor antallet af visiterede timer til §83 a er mere end tredoblet fra januar til juli måned 2023. Der forventes yderligere stigning de kommende måneder.

Tallene viser en tendens for udviklingen i 2023, og skal tages med forbehold, idet beregningen er udtryk for årets otte måneder og der er tale om data med betydelig variation i aktiviteten over tid.


Nøgletal for sygefravær for den samlede hjemmepleje 2023

Nedbringelse af sygefraværet er et løbende indsatsområde, med betydelig kvalitets- og budgetmæssig betydning. Den gennemsnitlige sygefraværsprocent for januar til og med august måned 2023 er 9,4 %, og ligger dermed under sygefraværsprocenten i 2022, der var på 10,2 %. Som forudsætning for budget 2023 var lagt en sygefraværsprocent på 7 % i gennemsnit pr. måned, og der arbejdes fortsat på at nedbringe sygefraværet til dette niveau.


Nøgletal for vikarforbrug

Nøgletal for brug af eksterne vikarer er opgjort i antal leverede vikartimer pr. måned. I gennemsnit blev der i 2022 leveret 5.533 vikartimer pr. måned, mens der i 2023 (otte måneder) har været et gennemsnitligt forbrug på 2.676 timer pr. måned, svarende til omtrent en halvering. I april, maj og juli har forbruget ligget en smule over niveau, hvilket primært skyldes afvikling af ferier.


Mona Funch, chef for Hjemmeplejen og Sygeplejeenheden deltager under punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

98. Beslutning om forlængelse af driftsaftale med Lysholm Ridecenter

Sagsnr: 29.00.00-A00-30-23 Sagsansvarlig: Amanda Mai Hovmand Willems

Sagsresume

Faxe Kommunes driftsaftale med Lysholm Ridecenter vedr. vederlagsfri ridefysioterapi udløber den 31. december 2023. Senior & Sundhedsudvalget skal beslutte, om driftsaftalen skal forlænges eller ophøre ved årets udgang.


Sagsfremstilling

Ridefysioterapi er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi og er en lægehenvist behandling.


I 2015 indgik Faxe Kommune driftsaftale med Lysholm Ridecenter om levering af vederlagsfri ridefysioterapi efter Sundhedsloven § 140, hvori kommunalbestyrelsen skal tilbyde vederlagsfri genoptræning til personer, som har et lægefagligt behov for genoptræning.


Afregningen med Lysholm Ridecenter er aktivitetsbaseret. Udgiften pr. borger afhænger af antallet af personer på holdet inden for overenskomstens retningslinje, som er 3-5 deltagere, samt om der kræves en trækker (dvs. en person, som trækker hesten) og/ eller en hjælperytter (dvs. en rytter, som sidder bag borger på hesten).


Taksterne følger de gældende regler i Overenskomst for ridefysioterapi mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.

Driftsaftalen mellem Faxe Kommune og Lysholm Ridecenter er vedlagt som bilag 1.


Faxe Kommunes driftsaftale med Lysholm Ridecenter vedr. vederlagsfri ridefysioterapi udløber den 31. december 2023. Senior & Sundhedsudvalget skal derfor beslutte, om driftsaftalen skal fornyes eller ophøre ved årets udgang.


Historik

I 2013 opsagde den daværende ridefysioterapeut tilknyttet Lysholm Ridecenter sin stilling. Fysioterapeuten tog sit ydernummer med og åbnede et ridecenter i Lejre.


Lysholm Ridecenter kunne ikke få tildelt et ydernummer, fordi regionen vurderede, at
der samlet set var den ridefysioterapeutiske kapacitet og de nødvendige ydernumre for at kunne behandle borgere med ridefysioterapeutisk behov i regionen.


Lysholm Ridecenter blev derved lukningstruet, da de ikke kunne drive et tilbud under overenskomsten uden et ydernummer, og da det ikke var rentabelt at drive ridecenteret uden tilbuddet om ridefysioterapi.


For at sikre borgernes mulighed for ridefysioterapi lokalt, besluttede Senior & Sundhedsudvalget i 2015 at indgå en driftsaftale med Lysholm Ridecenter. Aftalen er efterfølgende forlænget fire gange gældende fra hhv. år 2018, 2019, 2020 og 2022.


Udvikling i udgifter og tilgang til vederlagsfri ridefysioterapi 2020-2023

Nedenstående tabel viser udviklingen i tilgang til vederlagsfri ridefysioterapi i Faxe Kommune fra 2020 til 2023 samt udviklingen i udgifterne for samme periode.

I 2020 fandtes kun tilbuddet på Lysholm Ridecenter i kommunen. I 2021 åbnede et tilbud under overenskomsten i Karise.


Dertil findes Strålen Ridecenter i Strøby i Stevns Kommune, som pt. 22 Faxe-borgere benytter sig af. Indtil 2022 havde Strålen Ridecenter ydernummer og tilbød vederlagsfri ridefysioterapi under overenskomsten. I 2022 opsagde den ridefysioterapeut, som havde ydernummeret, sin stilling.

Strålen Ridecenter indgik derefter en driftsaftale med Stevns Kommune. Faxe Kommune afregner direkte med ridecenteret for de Faxe-borgere, som får vederlagsfri ridefysioterapi hos dem.


Brugere er antallet af unikke CPR-numre, dvs. ikke årsværk. Der kan derfor ikke sammenlignes på tværs af tilbud, det den gennemsnitlige udgift pr. borger afhænger af, hvor lange forløb, borgerne har. Se bilag 2 for noter om de enkelte poster med forklaring af, hvordan tallene er opgjort.
2020

2021

2022

2023 (forv).

Lysholm Ridecenter

Samlet udgift pr. år

356.246

497.309

630.580

785.244

Antal brugere

25

34

33

33

Gns. udgift pr. borger pr. år

14.250

14.627

19.108

23.795

Ridecenter Strålen (Stevns Kommune)

Samlet udgift pr. år

-

-

153.683

313.285

Antal brugere

-

-

14

22

Gns. udgift pr. borger pr. år

-

-

16.466

14.240

Ridefysioterapi under overenskomsten

Samlet udgift pr. år

451.898

437.898

464.962

421.023

Antal brugere

36

28

33

-

Gns. udgift pr. borger pr. år

12.553

15.639

14.090

-

Samlet udgift til ridefysioterapi


808.144

935.207

1.249.225

1.519.552


Tabellen viser, at den samlede udgift til ridefysioterapi er steget fra ca. kr. 800.000 i år 2020 til forventeligt ca. kr. 1.500.000 i år 2023. Det er en stigning på 88 pct. fra 2020-2023. Budgettet er i 2023 på 1,0 mio. kr. Der forventes således et merforbrug på 0,5 mio. kr. på området i indeværende år.


Udgiften til ridefysioterapi under overenskomsten har haft en mindre stigning fra 2020 til 2022 på knap 3 pct. Udgiften forventes dog at falde med 10 pct. fra 2022 til 2023. Faldet i udgiftsniveauet i 2023 hænger sammen med, at en andel af borgerne er overgået til et tilbud uden for overenskomsten (idet Strålen Ridecenter fra 1. maj 2022 ikke har haft ydernummer).


Udgiften til ridefysioterapi på Lysholm Ridecenter er steget fra ca. kr. 350.000 i år 2020 til forventeligt ca. kr. 785.000 i 2023. Det er en stigning på 120 pct. fra 2020-2023.

Det skyldes til dels en øget tilgang til tilbuddet fra 25 til 33 borgere. Men det skyldes i høj grad også en øget gennemsnitlig udgift pr. borger pr. år, der er steget fra ca. kr.14.000 i år 2020 til forventeligt ca. kr. 24.000 i 2023.


Årsagen til den høje gennemsnitlige pris pr. borger på Lysholm Ridecenter kendes ikke med sikkerhed. Det er ikke muligt at få adgang til oplysninger om holdlister, da der omfatter personfølsomme oplysninger fra borgere fra andre kommuner. Men administrationen har været i kontakt med Lysholm Ridecenter, som oplyser, at deres holdstørrelse følger retningslinjerne i overenskomsten og er på mellem tre og fem borgere. Visse typer af hold planlægges dog til fast at være tre af hensyn til borgernes behov. Det gælder for bl.a. børnehold og enkelte voksenhold, hvor der er ekstra behov for støtte af trækkere og bagryttere. Ved aflysninger på dagen kan det derfor ske, at holdundervisning gennemføres med færre end tre borgere, hvilket kan være medvirkende til at øge den gennemsnitlige udgift pr. borger.


Lysholm Ridecenter oplyser også, at der er meget begrænset udskiftning i tilbuddets borgergruppe. Mange borgere er kommet gennem mange år og fortsætter, så længe det er fysisk muligt for dem. Den øgede udgift til tilbuddet kan derfor heller ikke forklares med, at der er kommet væsentligt flere borgere til med ekstra behov for støtte, udvidede tilbud eller lign.


Tilbuddet benyttes af:

Generelt i hele regionen er størstedelen af målgruppen udgjort af borgere med følgende diagnoser, hvilket også må forventes at gælde for borgerne i Faxe Kommune:


 • Spastisk lammelse (cerebral parese)
 • Andre medfødte eller arvelige sygdomme med motoriske handicaps
 • Følger efter hjerneblødning
 • Dissemineret sklerose (kaldes også multipel sklerose)


På Lysholm Ridecenter er aldersfordelingen som følger:


Aldersfordeling

Antal borgere i 2022

Antal borgere i 2023

0-17 år

4

5

18-64 år

26

24

65+ år

3

4

Ialt

33

33


Mulighed for vederlagsfri ridefysioterapi i Faxe Kommune fremadrettet

Borgere, der er visiteret til vederlagsfri ridefysioterapi af lægen, kan frit vælge behandlingssted. Udover Lysholm Ridecenter, er der på nuværende tidspunkt en anden ridefysioterapeut med ydernummer i Faxe Kommune. Tilbuddet er placeret i Karise.

Ridefysioterapeuten i Karise har ingen ventetid, og der er på nuværende tidspunkt intet, der tyder på kapacitetsudfordringer for ridefysioterapeutisk behandling.


Hvis udvalget beslutter, at driftsaftalen ikke skal forlænges, vil borgere, der er tilknyttet Lysholm Ridecenter, skulle finde en anden ridefysioterapeut at fortsætte deres forløb hos – enten i Karise eller uden for kommunen. De nærmeste tilbud uden for kommunen med ydernummer er i Lejre, hvor der er en ca. transporttid på 45 min. Det nærmeste tilbud uden ydernummer er Ridecenter Strålen i Strøby, hvor der er ca. 30 min.

Det er borger selv, som afholder udgiften til transport til og fra vederlagsfri ridefysioterapi.


Hvis Lysholm Ridecenter ønsker at fortsætte deres tilbud under overenskomsten, vil de enten skulle indgå et samarbejde med en ridefysioterapeut, der allerede har et ydernummer, eller indgå et samarbejde med en ridefysioterapeut uden ydernummer og søge om et få tildelt et.
Det er regionens vurdering, om der er behov for yderligere ridefysioterapeutisk kapacitet i kommunen. Det er derfor usikkert, om Lysholm Ridecenter vil kunne få tildelt et ydernummer, såfremt de indgår aftale med en ridefysioterapeut uden ydernummer.


Hvis udvalget beslutter, at forlænge driftsaftalen med Lysholm Ridecenter, vil borgerne i Faxe Kommune kunne vælge mellem at modtage ridefysioterapeutisk træning i enten Haslev, Karise eller uden for kommunen. Desuden vil borgere, som er i gang med et forløb på Lysholm Ridecenter, kunne fortsætte der.


Hvis Senior & Sundhedsudvalget beslutter at forlænge driftsaftalen med Lysholm Ridecenter, er det administrationens anbefaling at driftsaftalen maksimalt forlænges i to år med henblik på at kunne følge den økonomiske udvikling på området. Administrationen vil i givet fald fremlægge en revideret driftsaftale på næste udvalgsmøde.


Mulige scenarier for fremtidigt samarbejde med Lysholm Ridecenter:


Det er administrationens vurdering, at der umiddelbart er tre mulige scenarier for det fremtidige samarbejde mellem Faxe Kommune og Lysholm Ridecenter:

 1. Aftalen mellem Faxe Kommune og Lysholm Ridecenter fornyes ikke.
 2. Aftalen fornyes på de samme vilkår som nu for en toårig periode.
 3. Der arbejdes videre på en ny aftale, men på ændrede vilkår end den nuværende, der giver bedre mulighed for styring af økonomien i aftalen, herunder fx et muligt loft over den samlede udgift for Faxe Kommune til Lysholm Ridecenter.


Hvis udvalget ønsker en fornyelse på ændrede vilkår, vil administrationen gå i dialog med Lysholm Ridecenter om de konkrete muligheder for dette. På den baggrund vil et revideret forslag til samarbejdsaftale blive fremlagt på næste udvalgsmøde.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Faxe Kommune har tilsynspligten på Lysholm Ridecenter. Efter indgået driftsaftale med BDO for uanmeldte tilsyn pr. 2022, koster det årligt 35.675 kr. at føre tilsyn med Lysholm Ridecenter.


Kommunens gennemsnitlige udgift til behandling pr. borger har været højere hos Lysholm Ridecenter ift. andre tilbud under overenskomsten i år 2020 og særligt i år 2022. Baseret på perioden fra januar til august, ser det høje udgiftsniveau ud til at fortsætte i 2023.

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at udvalget godkender et af følgende tre scenarier for det fremtidige samarbejde mellem Faxe Kommune og Lysholm Ridecenter:

1.     Aftalen mellem Faxe Kommune og Lysholm Ridecenter fornyes ikke.

2.     Aftalen fornyes på de samme vilkår som nu for en toårig periode.

3.     Der arbejdes videre på en ny aftale, men på ændrede vilkår end den nuværende, der giver bedre mulighed for styring af økonomien i aftalen, herunder fx et muligt loft over den samlede udgift for Faxe Kommune til Lysholm Ridecenter.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Ad 1 ikke godkendt

Ad 2 ikke godkendt

Ad 3 Godkendt med den tilføjelse at der indgås en aftale for 1 år.Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.
99. Orientering om dispensation til nytteindsats

Sagsnr: 15.18.15-A26-1-23 Sagsansvarlig: Susanne Tegtmeier

Sagsresume

Med den denne sag orienteres udvalget om, at Faxe Kommune har modtaget dispensation til at fortsætte nytteindsatsen på to af kommunens plejehjem. Dispensationen er gældende fra 1. oktober 2023 til 30. september 2025. I sagen redegøres for kriterierne for dispensationen.

Sagen fremlægges enslydende til orientering i Beskæftigelses & Integrationsudvalget.

Sagsfremstilling

Faxe Kommune har siden september 2022 haft nytteindsats på to af kommunens plejehjem – Plejehjemmet Solhaven og Plejehjemmet Frederiksgade. Nytteindsats gives som straksaktivering til fortrinsvis uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere, og anvendes for at understøtte "noget for noget" princippet, altså hvor borgerne kan vælge mellem at arbejde for deres ydelse eller fravælge at modtage en ydelse.


Plejehjemmene er blevet tilført ressourcer for at kunne håndtere de ekstra arbejdsopgaver forbundet med indsatsen. Begge plejehjem har været glade for at kunne bidrage til at støtte op omkring denne vigtige samfundsmæssige opgave, som også har resulteret i, at enkelte borgere er blevet motiveret til at søge uddannelse og beskæftigelse inden for området.


På Beskæftigelses & Integrationsudvalgets møde 8. maj 2023 (sag 39), besluttede udvalget, at Center for Beskæftigelse skulle søge om en 2-årig dispensation til fortsættelse af nytteindsatsen frem til 30. september 2025. Dispensationen skulle søges hos det Regionale Arbejdsmarkeds Råd (RAR Sjælland), og omhandler dispensation fra kravet om hvor mange personer, der må være i nytteindsats ift. antallet af ordinært ansatte, også kaldet rimelighedskravet. På Senior & Sundhedsudvalgets møde den 8. juni 2023 blev udvalget orienteret om ansøgningen om dispensation.


Sagsudvalget for det Regionale Arbejdsmarkedsråd har på deres møde d. 5. september 2023, på baggrund af den ansøgning om dispensation Center for Beskæftigelse har fremsendt, besluttet at give dispensation fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats, jf. § 12 i bekendtgørelse om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. Dispensationsskrivelsen fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd indgår som bilag til denne sag.


Dispensationen er gældende for nytteindsats på Plejehjemmet Solhaven samt Plejehjemmet Frederiksgade, og er gældende i perioden 1. oktober 2023 til 30. september 2025.


I forbindelse med dispensationen henleder sagsudvalget opmærksomheden på, at såfremt der foretages eventuelle ændringer i nytteindsatsen, skal sagsudvalget orienteres, ligesom sagsudvalget forventer, at der sker løbende opfølgning på aktiviteterne, herunder at de opgaver der løses også er dem dispensationen er givet på baggrund af, hvilket vil sige de opgaver, der fremgår af dispensationsansøgningen (indgår som bilag til denne sag).

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Finansiering til indsatsen findes indenfor Beskæftigelses & Integrationsudvalgets ramme og er indarbejdet i budgettet.


Lovgrundlag

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.


Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at orienteringen tages til efterretning.


Beslutning i Beskæftigelses & Integrationsudvalget den 26. september 2023


Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.

100. Meddelelser

Sagsnr: 00.22.04-A00-9-22 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsfremstilling

Meddelelse om Plejeboliganalyse 2023 - afrapportering fra Komponent

Afrapporteringen fra Komponent af 10. august 2023 vedrørende visitationskriterier og plejeboliganalyse 2023 er vedlagt. Rapporten er også udsendt til Byrådet i forbindelse med Budget 2024-2027.


Meddelelse om besøg i forbindelse med udvalgets møde i november 2023

I forbindelse med udvalgets møde i november er der planlagt besøg i Hjemmeplejen distrikt Øst og Syd. Besøget er frivilligt og er planlagt til kl. 15. - 16.

Udvalgets ordinære møde vil derfor blive holdt på Faxe Sundhedscenter.


Meddelelse om at borgmester Ole Vive deltager på udvalgets møde den 8. november 2023

Borgmester Ole Vive deltager på udvalgets næste møde med henblik på en dialog om arbejdet på politisk niveau i SUH-klyngen (Klyngen om Sjællands Universitets Hospital). Det næste møde i klyngen er den 28. november 2023.


Meddelelse om forhåndsreserverede konferencer i udvalgets kalendere

Følgende konferencer er booket i udvalgets kalendere:

12. oktober 2023 KL's Ældre og Sundhedspolitiske konference, der afholdes i Kolding.

1. november 2023 Politisk stormøde om Sundhedsaftalen 2024 - 2027, der afholdes i Ringsted.

15. - 17. maj 2024 KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum, der afholdes i Ålborg.

Selv om møderne ind i den politiske mødekalender, er ingen udvalgsmedlemmer automatisk tilmeldt. Hvis udvalgsmedlemmer ønsker at deltage skal det tilkendegives overfor administrationen.


Meddelelse om status på lægedækning i Haslev

Der i alt otte lægeklinikker i Faxe Kommune, hvoraf alle på nær en har lukket for patienttilgang.


Tre af kommunens klinikker ligger i postnummeret 4690 Haslev. To af klinikkerne ligger i Haslev by; det er Haslev Lægecenter og Lægerne Grøndalsvej. Den tredje klinik ligger i Terslev; det er Læge Helle Kingo Jensen.


Klinikken i Terslev er en enkeltmandspraksis, og praksisindehaver er for øjeblikket sygemeldt. De tilknyttede patienter varetages derfor af områdets øvrige læger, som minimum resten af september.

Lægerne Grøndalsvej har to læger tilknyttet og har lukket for patienttilgang.


Haslev Lægecenter havde indtil primo 2023 otte læger tilknyttet og i alt ni kapaciteter. Ved starten af 2023 stoppede en af lægerne, og klinikken reducerede fra ni til 0tte kapaciteter.

Ved udgangen af 2023 stopper endnu en af deres læger, og klinikken har indgivet ophørsvarsel på yderligere to ydernumre. Det betyder, at 4.400 af de nuværende patienter i Haslev Lægecenter skal have en anden læge.


Derfor annoncerer Region Sjælland aktuelt efter nye læger til Haslev med ansøgningsfrist 1. oktober. Udover de to kapaciteter fra Haslev Lægecenter, der er ledige 1. januar 2024, kan en eller flere nye læger også søge to 0-kapaciteter (dvs. kapaciteter pt. uden patienter tilknyttet), der er ledige allerede nu.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.


Indstilling

Seniorrådets synspunkter:

Pkt. 100 - Seniorrådet påpeger, at de ønsker inddragelse på lige fod med PIO vedr. det politiske stormøde 1. november i Ringsted.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Lars Folmann (Løsgænger) orienterede om, at der kommer en sag til udvalget i forhold til, hvordan midler til ombygning af Grøndalscentret anvendes bedst.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.101.

Sagsnr: 00.22.04-A00-9-22 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen102. Digital godkendelse af Senior & Sundhedsudvalgets referat den 28. september 2023

Sagsnr: 00.22.04-A00-9-22 Sagsansvarlig: Birthe Stephansen

Sagsresume

Senior & Sundhedsudvalget skal godkende referatet fra mødet.


Sagsfremstilling

Efter mødet skal de medlemmer af Senior & Sundhedsudvalget, der har deltaget i mødet, godkende referatet i First Agenda.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Sagen afgøres af

Senior & Sundhedsudvalget.

Indstilling

Center for Social, Sundhed & Pleje indstiller, at referatet godkendes.

Beslutning i Senior & Sundhedsudvalget den 28. september 2023

Godkendt.


Fraværende: Steen Andersen (A) deltog ikke i mødet.