Referat
til
mødet i Teknik & Miljøudvalget
den 11. marts 2021 kl. 17:00
i Virtuelt møde

 


Pkt. Tekst
48 Godkendelse af dagsorden
49 Orientering om proces for ansøgning om nordvendte ramper ved Ulse
50 Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat af tillægsdagsorden 11. marts 2021

48. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 00.01.00-P35-20-20 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 11. marts 2021

Godkendt.


Fraværende: Ingen.49. Orientering om proces for ansøgning om nordvendte ramper ved Ulse

Sagsnr: 05.00.05-G01-1-21 Sagsansvarlig: Claus Just Madsen

Sagsresume

I forbindelse med vedtagelsen af Faxe Kommunes budget for 2021-2024 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. til medfinansiering af nordvendte ramper til motorvejen i Ulse. Dermed sendes Staten og Vejdirektoratet et tydeligt signal om, at Faxe Kommune prioriterer projektet.

På det fælles udvalgsmøde for Teknik & Miljøudvalget og Plan & Kulturudvalget d. 25. februar 2021 blev der efterspurgt status på arbejdet med nordvendte ramper ved Ulse. På den baggrund fremlægges hermed orientering til de to udvalg.


Sagsfremstilling

Det vurderes, at der lægges optimalt pres på Staten ved at forfølge en tostrenget proces, hvor kommunen både igangsætter en politisk og administrativ dialog.

Den politiske dialog
Den politiske dialog startes ved at borgmesteren, på Byrådets vegne, afsender et brev til Transportministeren med orientering til Transportudvalget og de transportpolitiske ordførere.

Brevet følges op af politiske kanaler efterfølgende.

Den administrative dialog
Administrationen går i dialog med Vejdirektoratet om at skabe det nødvendige beslutningsgrundlag for en statslig beslutning om anlæg af nordvendte ramper ved Ulse.

Første skridt vil være at bede om et opstartsmøde med Vejdirektoratet, hvor processen bliver gennemgået, herunder hvad Faxe kommune skal levere i forbindelse med vejdirektoratets behandling af sagen.

Sagens fremdrift og eventuelle ressourcebehov som følge af det politiske og administrative spor vil efterfølgende blive forelagt til politisk behandling.


Lovgrundlag

Intet.

Økonomi

Ingen budgetmæssige konsekvenser.

Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Center for Plan & Miljø indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 11. marts 2021

Anbefalet.


Fraværende: Ingen.50. Digital godkendelse af Teknik & Miljøudvalgets referat af tillægsdagsorden 11. marts 2021

Sagsnr: 00.01.00-P35-23-20 Sagsansvarlig: Bente Jørgensen

Sagsfremstilling

Digitalt underskriftsark for Teknik & Miljøudvalgets møde 11. marts 2021.


Teknik & Miljøudvalgets medlemmer skal hver især godkende punktet, når referatet af tillægsdagsorden foreligger i FirstAgenda.

Lovgrundlag

Styrelsesloven.

Beslutning i Teknik & Miljøudvalget den 11. marts 2021

Fraværende: Ingen.