Referat
til
mødet i Udsatterådet
den 26. oktober 2021 kl. 16:00
i Mødelokale Brengtved, Frederiksgade 9

 


Indkaldelse

Claus Cubbin
Preben Lund
Helen Heidi Schulze
Dennis Boye Petersen
Jørgen Olsen
Nadia Bruun Thurø
Jeannie Thorving Hansen
Jette Kock
Varny Kruse
Jeanet Stockholm
Pkt. Tekst
44 Godkendelse af dagsorden
45 Bordet rundt
46 Høring: Udkast til Integrationspolitik
47 Planlægning af udsatterådets julefrokost
48 Fortsat drøftelse af interesse for nødherberg
49 Drøftelse af yderligere udendørs indretning på Værestedet Frederiksgade
50 Forslag til næste møde
51 Meddelelser
52 Godkendelse af referat

44. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.15.00-A00-3-21 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

Som aftalt på Udsatterådsmødet den 29. august 2019 vil der her være mulighed for at stille eventuelle spørgsmål til dagsorden.

Beslutning i Udsatterådet den 26. oktober 2021

Godkendt45. Bordet rundt

Sagsnr: 27.15.00-A00-3-21 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

Alle medlemmer får mulighed for at fortælle, hvad der fylder hos dem og de mennesker, de repræsenterer.


Beslutning i Udsatterådet den 26. oktober 2021

Jeannie kontakter Frøgården for at få input til Udsatterådet på næste møde. Preben udtræder af Udsatterådet pr. 1.1.2021, har fundet ny repræsentant.46. Høring: Udkast til Integrationspolitik

Sagsnr: 00.01.00-P22-3-20 Sagsansvarlig: Anna Kristina Grundsø

Sagsfremstilling

Baggrund

I forbindelse med at den daværende integrationspolitik udløb besluttede Beskæftigelses & Integrationsudvalget, at der skulle udarbejdes en ny politik. Administrationen gennemførte en evaluering af den tidligere integrationspolitik og fremlage denne for udvalget. På baggrund af evalueringens fund præsenterede administrationen en række anbefalinger til en ny integrationspolitik, samt en inddragende proces for udarbejdelsen af denne.


Politikkens indhold og form

På baggrund af den vision og de temaer udvalget har fastsat, afholdte administrationen d. 30. august 2021 en workshop for politikere, borgere, ledere og medarbejdere i kommunen. Der var omkring 70 fremmødte, heriblandt frivillige og repræsentanter fra foreninger og virksomheder. Ved workshoppen blev hvert af integrationspolitikkens tre hovedtemaer drøftet i 6 grupper. Hovedtrækkene i drøftelserne var følgende:

 • Frivillige netværksfamilier gør en positiv forskel for integrationen
 • De frivillige ønsker at blive inddraget og inkluderet i integrationsindsatsen, der efterspørges en kobling til kommunen, fx i form af en frivillighedskordinator
 • Der er enighed om vigtigheden af at finde hele løsninger for "det hele menneske" - både ved at samarbejde på tværs i organisationen og samarbejde med frivillige
 • Det er vigtigt for virksomhederne at integranter kan begå sig på en dansk arbejdsplads, ikke kun sprogligt men også kulturelt - men arbejdskultur læres ikke i klasseværelse, men på arbejdspladserne
 • Det er givtigt for børn og unge integranter at deltage aktivt i fx sportsklubber og at få et fritidsjob, men der kan være udfordringer med både økonomi og transport til fritidsaktiviteter
 • Opmærksomhed på fordele og ulemper ved JobFirst tankegang - nogle integranter kommer hurtigt i job, men hvis det ikke er en dansktalende arbejdsplads bidrager det ikke nødvendigvis til bedre integration eller udvikling af sproglige færdigheder. Ifølge JobFirst tankegangen er "Hurtigt job og selvforsørgelse den bedste integration"


På baggrund af de mange spændende drøftelser har administrationen udarbejdet vedhæftede forslag til integrationspolitik. Politikken er bygget op omkring seks pejlemærker, som vil være retningsgivende for arbejdet med integration i Faxe Kommune.


Videre proces

Udsatterådet skal tage stilling til indhold af et evt. høringssvar samt drøfte om der er andre relevante høringsberettiege inden for Udsatterådets område.

Høringsfrist er d. 17. november. Herefter behandler Beskæftigelses- & Integrationsudvalget de indkomne høringssvar på udvalgets møde d. 6. december 2021.


Indstilling

Center for Familie, Social & Beskæftigelse indstiller, at

 • der afgives høringssvar til udkast til Integrationspolitik
 • udvalget drøfter om der er andre relevante høringsberettiegde inden for udvalgets fagområde

Beslutning i Udsatterådet den 26. oktober 2021

Udsatterådet synes, at udkastet til integrationspolitikken ser fornuftig ud. Der bør være fokus på, at borgerne kommer i ordinært arbejde efterfølgende.47. Planlægning af udsatterådets julefrokost

Sagsnr: 27.15.00-P00-2-21 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

Udsatterådet afholder hvert år en julefrokost efter det sidste møde i året. Udsatterådets medlemmer bedes drøfte, hvor dette års julefrokost skal afholdes. Administrationen opfordrer medlemmerne til at undersøge muligheder forud for mødet og medbringe eventuelle forslag.


Indstilling

Udsatterådet drøfter, hvor årets julefrokost skal afholdes.


Beslutning i Udsatterådet den 26. oktober 2021

Udsatterådet ønsker at flytte næste møde til den 9. december. Forslag er Hjortholm Bistro. Dennis vil i den kommende uge modtage menu forslag.48. Fortsat drøftelse af interesse for nødherberg

Sagsnr: 27.15.00-P00-1-21 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

På mødet i Udsatterådet den 8. september 2021 fremlagde medlem af Udsatterådet Jeannie Thorving Hansen sit ønske om at drøfte, hvorvidt der er interesse for et nødherberg på et eller flere af Faxe Kommunes væresteder. I forlængelse af denne drøftelse giver gadeteam medarbejder i Faxe Kommune Jørgen Olsen en beskrivelse af de udfordringer, han møder i sit arbejde med borgere, der ikke har fast bopæl.
Drøftelse af behov og interesse for nødherberg i Faxe Kommune

Udsatterådet drøfter interesse og behov for et nødherberg. Herunder om sagen skal tages videre eller lukkes.


Beslutning i Udsatterådet den 26. oktober 2021

Jørgen Olsen orienterer om, at Faxe Kommune pr. 13. september 2021 har 2 personer på natherberg. Heraf har den ene bruger brugt herberget 3 gange og den anden bruger brugt herberget 1 gang. Derudover er der 18 § 110 borgere (borgere med midlertidigt ophold) indskrevet på forsorgshjem. Udsatterådet havde en drøftelse om målgruppen og relevansen af et nødherberg. Administrationen opfordrer alle medlemmer af Udsatterådet til at tage en snak med deres bagland i forhold til, om der er en konkret udfordring og behov for et nødherberg. På næste møde fortsætter drøftelsen.49. Drøftelse af yderligere udendørs indretning på Værestedet Frederiksgade

Sagsnr: 27.15.00-A00-8-21 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

Formand for Udsatterådet, Dennis Boye Petersen, har talt med brugere, personale og ledelsen af Værestedet Frederiksgade vedrørende den udendørs indretning. Situationen er den, at den udendørs pavillon, der er bygget, ikke er handicapvenlig. Der er ikke et stisystem til pavillonen, men græs og hævet kant, hvor en rollator eller kørestol ikke kan komme igennem.

Da bygningen blev opført, blev beslutningen truffet om opførelsen af pavillonen, men der var fra brugernes side også et ønske om, at der blev opført et værksted og skur. Dette ønske blev ikke opfyldt, hvilket betydet, at der står en grill og andre udendørs redskaber indenfor på værestedet.


Indstilling

Dennis Boye Petersen ønsker en drøftelse af, hvilke tiltag der skal iværksættes, for en bedre udnyttelse af udendørs rammerne på Værestedet Frederiksgade.


Beslutning i Udsatterådet den 26. oktober 2021

Udsatterådet anbefaler, at Faxe Kommune undersøger forbedring af handicap tilgængelighed og opbevaring af redskaber på værestedet Frederiksgade.50. Forslag til næste møde

Sagsnr: 27.15.00-A00-3-21 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

Formålet med sagen er, at Udsatterådet får mulighed for at fremsætte ønsker om emner til fremtidige møder.

Indstilling

Medlemmer kommer med forslag til dagsordenspunkter, der tages op på det næste møde i Udsatterådet.

Beslutning i Udsatterådet den 26. oktober 2021

 • Udsatterådet drøfter, hvilke interesenter det kommende Udsatteråd skal bestå af.
 • Udsatterådet kommer med Input til, hvordan det nye Udsatteråd klædes bedst på til opgaven.51. Meddelelser

Sagsnr: 27.15.00-A00-3-21 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling

Centeradministrationen giver relevante meddelelser til Udsatterådet.


 • Opdatering på temadrøftelse om retssikkerhed for socialt udsatte den 22. november 2021.


Der er kommet tilmeldinger fra Faxe Sociale Udviklingscenter til temadrøftelsen om retssikkerhed. Dennis deltager på møde på P86 for at fortælle brugerne om temadrøftelsen, og håber på flere tilmeldinger herefter.


Indstilling

Udsatterådet tager meddelelserne til efterretning.

Beslutning i Udsatterådet den 26. oktober 2021

.52. Godkendelse af referat

Sagsnr: 27.15.00-A00-3-21 Sagsansvarlig: Helle Castile

Sagsfremstilling


Formålet med sagen er, at Udsatterådet godkender referatet, som bliver gennemgået løbende på mødet.
Beslutning i Udsatterådet den 26. oktober 2021

Godkendt.Bilag