Referat
til
mødet i Udsatterådet
den 2. juni 2022 kl. 17:00
i Gisselfeld A, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

 


Pkt. Tekst
28 Godkendelse af dagsorden
29 Orientering om påbud på Rådhusvej 63 og FSU
30 Udsatterådets budget 2022
31 Forberedelse til dialogmøde med Socialudvalget
32 Drøftelse af administrationens betjening af Udsatterådet
33 Sagsbehandleres vejledning om tilbud uden for kommunen
34 Planlægning af workshop
35 Meddelelser
36 Punkter til kommende møder
37 Eventuelt
38 Godkendelse af referat

28. Godkendelse af dagsorden

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Udsatterådet skal godkende dagsordenen.


Sagsfremstilling

Udsatterådet skal godkende dagsordenen.


Afsat tid til punktet

Der er afsat 5 minutter til punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af
Udsatterådet.


Indstilling

Sekretariatet indstiller til godkendelse af dagsorden.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Godkendt.


Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.29. Orientering om påbud på Rådhusvej 63 og FSU

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Rådets medlemmer har ønsket en orientering vedr. påbud på botilbuddet Rådhusvej 63 på Udsatterådets møde den 2. juni 2022.


Sagsfremstilling

Rådets medlemmer har ønsket en orientering vedr. påbud på botilbuddet Rådhusvej 63 på Udsatterådets møde den 2. juni 2022. Der er rettet henvendelse til udførerchef Tina Asmussen med ønske om orientering om sagen fra Tina. Såfremt Tina ikke kan på dagen, sker orientering sker ved leder Kim Hald-Sørensen Rydahl.

Rådets medlemmer har ligeledes ønsket en orientering vedr. påbud på dagtilbuddet Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU) på Udsatterådets møde den 2. juni 2022. Der er rettet henvendelse til centerleder June Baasch-Larsen med ønske om orientering om sagen fra June. Såfremt June ikke kan på dagen, sker orientering sker ved leder Kim Hald-Sørensen Rydahl.


Påbud på botilbuddet Rådhusvej 63

Styrelsen for Patientsikkerhed aflagde varslet reaktivt tilsynsbesøg på Socialpædagogisk Center i Faxe den 21. september 2021. Boligerne på Rådhusvej 63 er et botilbud for borgere over 18 år, som har varige fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, samt et varierende behov for behandling og pædagogisk bistand i hverdagen. Baggrunden for tilsynet var en bekymringshenvendelse vedrørende manglende dokumentation og behandling af en beboers helbredsmæssige problemstillinger.


Tilsynet tog udgangspunkt i målepunkterne for bosteder. Målepunkterne er udtryk for de minimumskrav, som styrelsen vurderer skal efterleves, for at understøtte at behandling og pleje sker med den fornødne omhu og samvittighedsfuldhed. Styrelsen har ved afgørelsen benyttet de oplysninger, som kom frem ved tilsynet. Det er Styrelsens vurdering at otte ud af 17 punkter ikke var opfyldt. Samt at fejl og mangler i relation til disse otte punkter samlet set udgør større problemer af betydning for patientsikkerheden i en grad, der medfører påbud.


Styrelsen har inddraget Socialpædagogisk Centers høringssvar af 11. januar 2022, hvori Socialpædagogisk Center beskriver en række tiltag, der er iværksat og planlagt med henblik på fremadrettet at sikre patientsikkerheden på stedet. Styrelsen fasholder høringsudkastets konklusioner i deres afgørelse.


Socialpædagogisk Center, Boligerne på Rådhusvej 63 i Faxe, er derfor fra den 25. januar 2022 pålagt at sikre:


 • Forsvarlig medicinhåndtering.
 • At der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå.
 • Tilstrækkelig journalføring.
 • Forsvarlig reaktion på epileptiske anfald, herunder udarbejdelse og implementering af instrukser herfor.
 • Udarbejdelse og implementering af en tilstrækkelig instruks for samarbejdet med andre behandlingssteder.
 • Udarbejdelse og implementering af instruks for hygiejne og smitsomme sygdomme.


Socialpædagogisk Center har, på baggrund af tilsynet, udarbejdet en handleplan med en række specifikke tiltag til forbedring og genopretning af de påpegede fejl og mangler. Heraf kunne en del tiltag iværksættes straks, mens andre indebærer en lidt længere proces og iværksættes i løbet af 2022. Handleplanen er sendt til styrelsen sammen med høringssvaret indenfor svarfristen.


Den endelige tilsynsrapport med resumé er offentligt tilgængelig på henholdsvis Tilbudsportalens og Faxe Kommunes hjemmeside.


Påbuddet bliver ophævet, når Styrelsen for Patientsikkerhed ved nyt tilsynsbesøg konstaterer, at påbuddet er efterlevet.


Meddelelse til Socialudvalgets møde den 7. juni 2022 om status på påbud vedrørende Boligerne Rådhusvej, 4640 Faxe
Styrelsen for Patientsikkerhed var på opfølgende tilsyn den 7. april 2022 hos Boligerne Rådhusvej 63, med henblik på at undersøge, om påbud af 25. januar 2022 var efterlevet. Der er den 20. maj 2022 kommet svar i form af høringsudkast fra Styrelsen, som umiddelbart har vurderet, at påbuddet kan ophæves. Konklusionen i høringsudkastet lyder: "Vi konstaterede ved tilsynet, at Boligerne Rådhusvej 63 har arbejdet målrettet og systematisk med at bringe de sundhedsfaglige forhold vedrørende medicinhåndtering, sygeplejefaglige vurderinger, implementering af instruks for behandling af epilepsi, samarbejde med andre behandlingssteder og hygiejne i orden og har initieret en fokuseret indsats for patientsikkerheden".

Den endelige afgørelse vil foreligge, efter høringsfristens udløb den 30. maj 2022.


Påbud på dagtilbuddet Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU)

Sagen kommer til Socialudvalgets orientering på Socialudvalgets møde den 31. januar 2022, da der tirsdag den 11. januar 2022 fandt en voldsom hændelse sted på FSU, hvor der blev tilkaldt ambulance. Hændelsen, som fandt sted i centerets åbningstid, medførte en skade på en medarbejder, som efterfølgende er i god behold.


På baggrund af episoden, har Arbejdstilsynet den 13. januar 2021 været på tilsyn på FSU og givet et strakspåbud (se bilag). Påbuddet indbefatter, at FSU straks skal rette op på forhold, der strider mod Arbejdsmiljøloven. Det drejer sig om, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres, så risikoen for vold er effektivt forebygget, herunder i forbindelse med alenearbejde. Påbuddet retter sig mod det samlede FSU og omfatter dermed Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) og aktivitets- og samværstilbud.


FSU har herefter igangsat håndtering af påbuddet med nødvendige tiltag. Udførerchef og leder af FSU orienterede Socialudvalget mundtligt på udvalgets møde den 31. januar 2022 om seneste status i sagen, herunder håndtering af påbuddet, samt hvilke handlinger og overvejelser episoden har givet anledning til, i forhold til den fremtidige forebyggelse af lignende situationer på FSU og det øvrige sociale område.


Afsat tid til punktet

Der er afsat 15 minutter til punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.  

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Udsatterådet tager sagen til efterretning.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Leder af FSU, June Baasch-Larsen orienterede om hændelsen og påbuddet.

Leder af Banebryderne, Kim Hald-Sørensen Rydahl orienterede om påbuddet på botilbud Rådhusvej 63.

Orienteringen blev herefter taget til efterretning.


Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.
30. Udsatterådets budget 2022

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Udsatterådet har ønsket at drøfte budget for Udsatterådet for 2022 på baggrund af administrationsgrundlaget vedtaget af Byrådet den 22. marts 2022.


Sagsfremstilling

Udsatterådet har ønsket at drøfte budget for Udsatterådet for 2022 på baggrund af administrationsgrundlaget vedtaget af Byrådet den 22. marts 2022.

Udsatterådet orienteres om befordringsgodtgørelse og diæter i forbindelse med deltagelse i Udsatterådets møder.

Administrationsgrundlag vedtaget på Byrådets møde den 22. marts 2022 er vedlagt.

Rådet besluttede ved rådsmødet den 9. marts 2022, at de ønsker økonomiske dækning til:

 • afholde rådets årlige møder.
 • 1-2 arrangementer årligt af Udsatterådet i Faxe Kommune.
 • deltagelse med tre af rådets medlemmer i 1-4 årlige arrangementer af Rådet for Socialt Udsatte, herunder med udbetaling af kørselsgodtgørelse og diæter.
 • julefrokost for Udsatterådet.


Rådets medlemmer ønsker mulighed for udbetaling af tillæg forud for deltagelse i eksterne arrangementer for at sikre mulighed for deltagelse.


Tid afsat til punktet
Der er afsat 15 minutter til punktet.

Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at rådet drøfter, hvad Udsatterådets budget skal indeholde.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Udsatterådet besluttede, at sekretariatet skal bistå med udarbejdelse af nyt forslag til budget til forelæggelse for Socialudvalget.

Der udbetales diæter og kørselsgodtgørelse til ordinære rådsmøder, samt dialogmøder med Socialudvalget.

Der medregnes udgifter til afholdelse af rådets julefrokost. Desuden ønskes en prisfremskrivning af budgettet årligt.

Ved deltagelse ved eksterne møder, som regionens to årlige møder, ydes alene kørselsgodtgørelse.


Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.
31. Forberedelse til dialogmøde med Socialudvalget

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Fagudvalgene behandler på forårets møder deres bidrag til det kommende budget 2023-2026. Udsatterådet drøfter besparelsesforslag som forberedelse inden dialogmøde med Socialudvalget den 7. juni 2022.


Sagsfremstilling

Fagudvalgene har i marts og april drøftet budgettemaer, der kan konkretiseres og udmøntes i egentlige budgetforslag, der skal indgå i dette års budgetproces.


Socialudvalget arbejder videre med følgende besparelsesforslag:


 1. Udvidelse af tilbudsviften for borgere, der har behov for et midlertidigt botilbud efter servicelovens §107
 2. Effektivisering af indsatsen for voksne med erhvervet senhjerneskade
 3. Reduktion af budget for værested.


Forslagene er kort beskrevet i det vedhæftede bilag 1.


Tid afsat til punktet

Der er afsat samlet 45 minutter til punktet (20 minutters drøftelse, efterfulgt af 5 minutters pause, og afsluttende 20 minutters drøftelse).


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at rådet drøfter besparelsesforslag som forberedelse inden dialogmøde med Socialudvalget den 7. juni 2022.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Udsatterådet drøftede besparelsesforslagene forud for dialogmødet med Socialudvalget.


Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.
32. Drøftelse af administrationens betjening af Udsatterådet

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Formanden for Udsatterådet har bedt om en drøftelse af administrationens betjening af Udsatterådet.


Sagsfremstilling

Formanden for Udsatterådet har bedt om en drøftelse af administrationens betjening af Udsatterådet.


Tid afsat til punktet

Der er afsat 10 minutter til punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Uden administrativ indstilling.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Udsatterådet drøftede administrationens betjening af rådet.


Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.

Michelle Frese deltog ikke under punktet.
33. Sagsbehandleres vejledning om tilbud uden for kommunen

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Udsatterådet ønsker drøftelse af sagsbehandleres vejledning om tilbud uden for kommunen.


Sagsfremstilling

Udsatterådet har ønsket drøftelse af sagsbehandleres praksis om vejledning om tilbud uden for kommunen ved samtaler med udsatte borgere i Faxe Kommune.


Tid afsat til punktet

Der er afsat 5 minutter til punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Udsatterådet tager punktet til efterretning.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Udsatterådet blev orienteret om center for seksuelt misbrugte i Næstved, som også kan anvendes af borgere i Faxe Kommune.


Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.

Michelle Frese deltog ikke under punktet.
34. Planlægning af workshop

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Rådets medlemmer har ønsket drøftelse af kommende workshop i 2022.


Sagsfremstilling

Rådets medlemmer har ønsket drøftelse af kommende workshop i 2022. Udsatterådet har ved tidligere rådsmøde drøftet emnet "udsatte familier" som muligt tema for workshoppen.


Udsatterådet har ønsket at fastsætte dato, tema og deltagerliste for workshop i 2022.


Tid afsat til punktet
Der er afsat 5 minutter til punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økomiske konsekvenser.


gøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at rådets medlemmer drøfter planlægning af Udsatterådets workshop i 2022.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Workshoppen skal handle om udsatte familier. Planlægningen af workshoppen sker i efterrået med afholdelse af workshoppen i foråret 2023.


Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.

Michelle Frese deltog ikke under punktet.
35. Meddelelser

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Udsatterådet orienteres om relevante emner, herunder også behandlede punkter på Socialudvalgets seneste møder.


Sagsfremstilling

Rådets medlemmer har ønsket en orientering om behandlede punkter på Socialudvalgets seneste møder, som kan have relevans for Udsatterådet.


 • Socialudvalget blev på mødet d. 9. maj orienteret om Udsatterådets årsrapport.
 • Socialudvalget blev på mødet d. 9. maj orienteret om statistik for klagesager på det specialiserede voksenområde, som har været til behandling ved Ankestyrelsen. Der har i 2021 været 5 sager til behandling hos Ankestyrelsen, hvoraf 2 er stadfæstet og 3 er hjemvist til genbehandling.


Tid afsat til punktet

Der er afsat 5 minutter til punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at Udsatterådet tager punktet til efterretning.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Sekretariatet orientede om emner, der blev behandlet på fra Socialudvalgets møde i maj 2022.

Dennis orienterede om hans deltagelse i Landspanelmøde for socialt udsatte.

23. juni 2022 åbner Krydsfeltet officielt fra kl. 13.00 - 16.00 på Slagterivej 17, Haslev - invitationen er på vej til Udsatterådet.


Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.

Michelle Frese deltog ikke under punktet.
36. Punkter til kommende møder

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Rådets medlemmer fastsætter punkter til kommende møder.


Sagsfremstilling

Rådets medlemmer drøfter og fastsætter punkter til kommende møder.


Udsatterådet har ønsket at udskyde punktet om opfølgning på implementering af den sociale tandpleje til rådets møde den 31. august 2022.


Afsat tid til punktet

Der er afsat 5 minutter til punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.


Indstilling

Sekretariatet indstiller, at rådet fastsætter punkter til kommende rådsmøder.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Udsatterådet ønsker at Kirsten Kaxe deltager på et kommende møde for en orientering om ankesager.


Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.

Michelle Frese deltog ikke under punktet.
37. Eventuelt

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Der drøftes eventuelt opståede emner uden for mødets dagsorden.


Sagsfremstilling

Der drøftes eventuelt opståede emner uden for mødets dagsorden.


Afsat tid til punktet

Der er afsat 5 minutter til punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.


Indstilling

Sekretariatet indstiller, at rådet drøfter eventuelt opståede emner uden for dagsordenen.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Dialogmødet på tirsdag afholdes i Byrådssalen, Søndergade 12 i Haslev.

Regionens Udsatteråd skal etableres. Dennis vil gerne deltage i det nye råd, og administrationen meddeler det til regionen.


Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.

Michelle Frese deltog ikke under punktet.
38. Godkendelse af referat

Sagsnr: 27.15.00-A00-10-21 Sagsansvarlig: Kamilla Jegindø Nielsen

Sagsresume

Udsatterådets medlemmer, som deltog i mødet, skal godkende referatet.


Sagsfremstilling

Udsatterådets medlemmer, som deltog i mødet, skal godkende referatet.


Afsat tid til punket

Der er afsat 5 minutter til punktet.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Sagen afgøres af

Udsatterådet.


Indstilling

Sekretariatet indstiller til godkendelse af referatet.


Beslutning i Udsatterådet den 2. juni 2022

Fraværende: Jeanet Stockholm, Claus Cubbin og Jørgen Olsen deltog ikke i mødet.

Michelle Frese deltog ikke under punktet.