Referat
til
mødet i Verdensmål Udvalget
den 20. maj 2021 kl. 16:00
i Byrådssalen, Søndergade 12, Haslev

 


Indkaldelse

René Tuekær
Michael Rosendahl
Inger Andersen
Pkt. Tekst
1 Velkomst
2 Godkendelse af forord til samlingen af anbefalinger til Økonomiudvalget
3 Godkendelse af ideer til Verdensmål nummer 12
4 Godkendelse af den 11. anbefaling til økonomiudvalget
5 Godkendelse af den 12. anbefaling til økonomiudvalget
6 Godkendelse af den 13. anbefaling til økonomiudvalget
7 Næste møde

1. Velkomst

Sagsnr: 00.22.00-A00-1-20 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

Der er meddelt afbud til dagens møde fra Levi C. Nygaard.

I stedet deltager gymnasieelev Lukas Brenholdt Jensen.


Formanden byder velkommen.Indstilling

Formanden indstiller orienteringen tages til efterretning


Beslutning i Verdensmål Udvalget den 20. maj 2021

(Mads Nielsen, Levi Nygaard og Kjeld Nielsen deltog ikke under punktet)


René Tuekær bød velkommen til endnu et møde i udvalget.

Han bød særligt velkommen til Lukas B. fra gymnasiet, der var mødt ind som stedfortræder for Levi Nygaard.


René Tuekær oplyste om, at der op til mødet var modtaget yderligere to afbud. Afbuddene skyldes dels eksamensafviklinger og for Kjeld Nielsen arbejde.


René Tuekær fortalte om kontakten til den lokale gruppe af unge borgere fra organisationen Fridays for Future.2. Godkendelse af forord til samlingen af anbefalinger til Økonomiudvalget

Sagsnr: 29.09.00-A26-16-20 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsresume

Under dette punkt tager udvalget stilling til et forslag til formulering af et forord, der skal indsættes som den første side i samlingen af anbefalinger til Økonomiudvalget.


Sagsfremstilling

Verdensmål Udvalget er underlagt Økonomiudvalget og har en rådgivende funktion.

Udvalgets rådgivning af Økonomiudvalget sker ved, at der afleveres en række anbefalinger til Økonomiudvalget.

Anbefalingerne er udarbejdet løbende og med afsæt i det godkendte kommissorium for udvalget.


Anbefalingerne fremstilles til afleveringen i juni måned således:


  1. Forside.
  2. Forord.
  3. Anbefalinger i nummereret rækkefølge, men ikke i prioriteret rækkefølge.
  4. Bilag med en oversigt over medlemmerne af udvalget og en oversigt over gæster på udvalgets møder.


Anbefalingerne er løbende behandlet og godkendt i Verdensmål Udvalget


Under punktet ønskes indholdet i forordet fastlagt.

Der medsendes dagsordenen et forslag til en tekst i forordet.


Alt materiale i 1-4 samles efter Verdensmål Udvalgets møde i en, samlet fil og fremlægges til endelig godkendelse på udvalgets møde i juni 2021.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller at forordet godkendes.


Beslutning i Verdensmål Udvalget den 20. maj 2021

(Mads Nielsen, Levi Nygaard og Kjeld Nielsen deltog ikke under punktet)


René Tuekær fortalte indledende om, hvordan afleveringen af udvalgets anbefalinger til Økonomiudvalget forventes at ske. Han kom herefter ind på, hvordan form, opbygning og indhold i afrapporteringen er planlagt.


René Tuekær gennemgik det udsendte bilag og dets opbygning.

Mødedeltagerne drøftede dette.


På baggrund af drøftelsen blev en række ændringer aftalt. Ib østergaard Rasmussen tilretter bilaget.


Filen med den samlede afrapporteringen ønsker udvalget udsendt på e-mail til det næste møde i udvalget.3. Godkendelse af ideer til Verdensmål nummer 12

Sagsnr: 29.09.00-A26-16-20 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsresume

På udvalgets møde den 19. november 2020 foretog udvalget en opsamling på fællesmødet med kommunens politiske udvalg. Der blev aftalt en videre proces for arbejdet med de fremlagte input fra de politiske udvalg.


Hvert enkelt medlem af Verdensmål Udvalget fik herefter overdraget ansvaret for og opgaven med at kvalitetsudvikle og indsamle yderligere ideer i den såkaldte "Kolonne D" i det arbejdsmateriale, som de politiske udvalg havde arbejdet med op til fællesmødet.

Det blev aftalt, at udvalgets medlemmer konsulterer deres respektive baglande om ideer og input.


Under punktet meldes der tilbage med ideer til en lokal implementering af verdensmål nummer 12 til Verdensmål Udvalgets godkendelse.


Sagsfremstilling

Siden november har udvalgets medlemmer arbejdet med 8 prioriterede verdensmål.


Verdensmål udvalget modtager under punktet en tilbagemelding fra Inger Andersen på hendes opfølgende arbejde med verdensmål nummer 12 "Ansvarligt forbrug og produktion".


Inger Andersen fremlægger sagen under punktet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Indstilling

Formanden indstiller

-At tilbagemelding på arbejdet med det valgte verdensmål fremlægges og drøftes, og

-At Verdensmål Udvalget herefter tager stilling til, om fremlæggelsen skal formuleres som en anbefaling til fremsendelse til Økonomiudvalget.

Beslutning i Verdensmål Udvalget den 20. maj 2021

(Mads Nielsen, Levi Nygaard og Kjeld Nielsen deltog ikke under punktet)


René Tuekær gav ordet til Inger Andersen, der fremlagde dagsordenspunktet for udvalget.


Inger Andersen indledte med at fortælle om sine overvejelser og valg af ideer til fremlæggelse for udvalget.

I stikord fremlagde Inger Andersen herefter en række konkrete ideer, der kan gøres til anbefalinger.


Oplægget blev drøftet. Der var enighed om, at de mange  ideerne har en tyngde og en relevans, der gør dem egnede til at blive til en anbefaling.


Det blev besluttet, at Ib Østergaard Rasmussen sammen med Inger Andersen formulerer anbefalingen.

Den skal klargøres til godkendelse på mødet i juni.4. Godkendelse af den 11. anbefaling til økonomiudvalget

Sagsnr: 29.09.00-A26-16-20 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsresume

I forbindelse med udvalgets afrapportering i sommeren 2021 er det forventningen, at udvalget fremkommer med en række anbefalinger til, hvordan Faxe kommune aktivt kan arbejde med en lokal implementering af FNs verdensmål.


Under punktet fremlægges endnu en anbefaling til drøftelse og godkendelse i Verdensmål Udvalget.


Sagsfremstilling

I forbindelse med Verdensmål Udvalgets afrapportering til Økonomiudvalget er det forventningen, at Verdensmål Udvalget fremkommer med en række anbefalinger. Dette fremgår af kommissoriet byrådet fastlagde for udvalgets arbejde.


Samtidig med mødeindkaldelsen fremsender Ib Østergaard Rasmussen forslaget til en 11. anbefaling til Verdensmål Udvalgets behandling.

Forslaget vedrører denne gang verdensmål nummer 11 og omhandler "Bæredygtige byer og lokalsamfund".


Anbefalingen er udarbejdet på baggrund af Verdensmål Udvalgets drøftelser på mødet i april måned 2021.

På dette møde behandlede Verdensmål Udvalget under punkt 5 et oplæg fra udvalgsmedlem Berit Pallesen, der foreslog en række ideer til et øget fokus på bæredygtige boligområder og lokalsamfund.

Verdensmål Udvalgets drøftelse af forslaget førte til en beslutning om, at ideerne skulle formuleres som en egentlig anbefaling til økonomiudvalget.


Økonomi

Økonomiske konsekvenser


Ingen økonomiske konsekvenser i 2021.Sagen afgøres af

Økonomiudvalget.

Indstilling

Formanden indstiller

-at udvalget drøfter og færdiggør det udarbejdede forslag til en 11. anbefaling.

-at anbefalingen herefter godkendes til fremsendelse til Økonomiudvalget i juni måned 2021.


Beslutning i Verdensmål Udvalget den 20. maj 2021

(Mads Nielsen, Levi Nygaard og Kjeld Nielsen deltog ikke under punktet)


Berit Pallesen fremlagde sagen og bilaget.

Hun sagde til udvalget, at hun efter at have gennemarbejdet materialet kunne sige god for indholdet i den formulerede anbefaling.

Dette var der enighed om.


Anbefalingen blev derfor godkendt med de faldne bemærkninger.

Ib Østergaard Rasmussen tilføjer enkelte rettelser fra drøftelsen.5. Godkendelse af den 12. anbefaling til økonomiudvalget

Sagsnr: 85.00.00-A21-9-21 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

Resume

I forbindelse med udvalgets afrapportering i sommeren 2021 er det forventningen, at udvalget fremkommer med en række anbefalinger til, hvordan Faxe kommune aktivt kan arbejde med en lokal implementering af FNs verdensmål.


Under punktet fremlægges endnu en anbefaling til drøftelse og godkendelse i Verdensmål Udvalget.


Sagsfremstilling

I forbindelse med Verdensmål Udvalgets afrapportering til Økonomiudvalget er det forventningen, at Verdensmål Udvalget fremkommer med en række anbefalinger. Dette fremgår af kommissoriet byrådet fastlagde for udvalgets arbejde.


Samtidig med mødeindkaldelsen fremsender Ib Østergaard Rasmussen forslaget til en 12. anbefaling til Verdensmål Udvalgets behandling.

Forslaget vedrører denne gang verdensmålene nummer 11, 13 og 15 og omhandler emnet "Samkørsel".


Anbefalingen er udarbejdet på baggrund af Verdensmål Udvalgets drøftelser på mødet i april måned 2021.

På dette møde behandlede Verdensmål Udvalget under punkt 2 et oplæg fra leverandøren af højteknologiske App løsninger, NaboGo.


Verdensmål Udvalgets drøftelser på mødet førte til en beslutning om, at konceptet skulle formuleres som en egentlig anbefaling til økonomiudvalget.


Med NaboGo bliver samkørsel og lokalt netværk koblet direkte sammen på borgerens telefon, hvor man nemt og hurtigt kan se, om man kan køre med sin nabo eller én anden borger fysisk i nærheden. Sammen kan borgerne således både spare penge, kilometer på landevejen og ikke mindst gøre en aktiv indsats for klima og bæredygtighed.

NaboGo har et særligt fokus på at skabe bedre mobilitet i landdistrikter og for virksomheder og uddannelsessteder med stor bilpendling. Det fremmes ved at integrere med offentlig transport, benytte faste lokale mødesteder for samkørsel og indgå partnerskaber med kommuner og virksomheder.

Indstilling

Formanden indstiller

-at udvalget drøfter og færdiggør det udarbejdede forslag til en 12. anbefaling.

-at anbefalingen herefter godkendes til fremsendelse til Økonomiudvalget i juni måned 2021.


Beslutning i Verdensmål Udvalget den 20. maj 2021

(Mads Nielsen, Levi Nygaard og Kjeld Nielsen deltog ikke under punktet)


René Tuekær fremlagde sagen og henviste til mødet med NaboGo.

Han gentog blandt andet, at han synes det var et rigtig godt møde med NaboGo om deres App løsning.

Mødedeltagerne delte denne opfattelse.


Anbefalingen blev drøftet indgående og kommenteret. Et par tilføjelser blev herefter aftalt.

Med de faldne bemærkninger godkendte udvalget anbefalingen.6. Godkendelse af den 13. anbefaling til økonomiudvalget

Sagsnr: 85.00.00-A21-9-21 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling

Resume

I forbindelse med udvalgets afrapportering i sommeren 2021 er det forventningen, at udvalget fremkommer med en række anbefalinger til, hvordan Faxe kommune aktivt kan arbejde med en lokal implementering af FNs verdensmål.


Under punktet fremlægges endnu en anbefaling til drøftelse og godkendelse i Verdensmål Udvalget.


Sagsfremstilling

I forbindelse med Verdensmål Udvalgets afrapportering til Økonomiudvalget er det forventningen, at Verdensmål Udvalget fremkommer med en række anbefalinger. Dette fremgår af kommissoriet byrådet fastlagde for udvalgets arbejde.


Samtidig med mødeindkaldelsen fremsender Ib Østergaard Rasmussen forslaget til en 13. anbefaling til Verdensmål Udvalgets behandling.

Forslaget vedrører denne gang samtlige de verdensmål udvalget har arbejdet med og anbefalingen har titlen "Nedsættelse af et Panel - 2030".


Anbefalingen er udarbejdet på baggrund af Verdensmål Udvalgets løbende drøftelser om opfølgningen på udvalgets arbejde.

På Verdensmål Udvalgets møde i april måned 2021 blev ønsket om et opfølgende fora rejst på ny, under Berit Pallesens fremlæggelse.

Verdensmål Udvalgets drøftelser på mødet førte til et ønske om, at det skulle formuleres som en egentlig anbefaling til økonomiudvalget.


Indstilling

Formanden indstiller

-at udvalget drøfter og færdiggør det udarbejdede forslag til en 12. anbefaling.

-at anbefalingen herefter godkendes til fremsendelse til Økonomiudvalget i juni måned 2021.
Beslutning fra Verdensmål Udvalget, 20. maj 2021, pkt. 5:


Beslutning i Verdensmål Udvalget den 20. maj 2021

(Mads Nielsen, Levi Nygaard og Kjeld Nielsen deltog ikke under punktet)


René Tuekær indledte punktet med at reflektere over de forskellige muligheder, der er for en hensigtsmæssig opfølgning på udvalgets arbejde.

Han kommenterede forslaget til anbefalingen og denne blev herefter indgående drøftet.


Der var enighed om, at opfølgningen på udvalgets anbefalinger bør organiseres.

Flere af anbefalingerne forudsætter, at man ansvarsmæssigt og praktisk tager sig af disse.


Borgerinddragelsen i et udvalgs arbejde blev også drøftet. Der var enighed om vigtigheden heraf.


Efter en længere drøftelse blev det aftalt, at René Tuekær og Ib Østergaard Rasmussen tilretter anbefalingens tekst ud fra de faldne bemærkninger.

Sagen genoptages herefter på det næste møde til beslutning.7. Næste møde

Sagsnr: 00.22.00-A00-1-20 Sagsansvarlig: Ib Østergaard Rasmussen

Sagsfremstilling


Under punktet drøfter udvalget emner og forslag til dagsordenen for det sidste møde i juni 2021.


Indstilling

Formanden indstiller at sagen drøftes.


Beslutning i Verdensmål Udvalget den 20. maj 2021

(Mads Nielsen, Levi Nygaard og Kjeld Nielsen deltog ikke under punktet)


René Tuekær fortalte, at det næste og sidste møde i udvalget er den 21. juni.

Mødet starter klokken 16.00.


Følgende punkter sættes på dagsordenen


1. Godkendelse af en anbefaling ud fra Inger Andersens fremlæggelse. Anbefalingen gives nummeret 13.


2. Godkendelse af en anbefaling udarbejdet ved en gennemskrivning og en omformulering af anbefaling nummer 13 / Panel-2030.

Anbefalingen lægges bagerst i rækken af anbefalinger og gives nummeret 14.


3. Forslaget til en samlet afrapportering med anbefalinger til Økonomiudvalget. Filen udsendes særskilt.


4. Evaluering af § 17.4. udvalgets arbejde i funktionsperioden.


Underskrifter

René Tuekær
Michael Rosendahl
Inger Andersen