Forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud samt takster

Forældrebetaling:

Faxe Kommune opkræver forældrebetaling efter den type institutionstilbud man benytter/får tilbudt. Betalingen opkræves månedsvis forud i 12 måneder, dog opkræves der for de integrerede institutioner børnehavetakst fra den 1. i den måned de bliver 3 år.

Såfremt betalingen udebliver, udsendes der en rykker, og der tilskrives et rykkergebyr. Hvis opkræv­­ningen stadig ikke betales, overgår kravet uden yderligere varsel til SKAT, som herefter sørger for inddrivelsen.

Byrådet fastsætter betalingen pr. måned for ét år ad gangen, og meddeler den inden udgangen af no­vember måned. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar i det følgende år.

Faxe Kommune er tilmeldt betalingsservice
 

Fripladstilskud:

Indtægtsgrænsen for at kunne få hel eller delvis økonomisk friplads for det kommende år, oplyses hvert år inden udgangen af november måned i forbindelse med meddelelsen om nye institutionstakster.

Ansøgning om fripladstilskud kan søges via den Digitale Pladsanvisning på Borger.dk

Fripladstilskud ophører ved fraflytning fra Faxe Kommune.
 

Søskendetilskud:

Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af taksten for de øvrige pladser.
Søskendetilskud gælder også ved sammenbragte børn med samme adresse.

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i Fritidsklub, SFOII og SFOIII.
Søskendetilskud beregnes automatisk.

Forældrebetaling - takster for pasning af børn

Takster for forældrebetaling for pasning af børn

Kontaktinformation

Kontaktinformation til Pladsanvisningen

Pladsanvisningen har lukket i uge 30.

Telefontid
Mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00
Telefonnr. 56 20 34 80

Post
sendes til pladsanvisningen via Borger.dk/generelle henvendelser

Opdateringsdato: 22.12.2022 - 08:35