Forældrebetaling, friplads- og søskendetilskud samt takster

Forældrebetaling

Faxe Kommune opkræver forældrebetaling efter den type institutionstilbud man benytter/får tilbudt. Betalingen opkræves månedsvis forud i 12 måneder, dog opkræves der for de integrerede institutioner børnehavetakst fra den 1. i den måned de bliver 3 år.

Såfremt betalingen udebliver, udsendes der en rykker, og der tilskrives et rykkergebyr. Hvis opkræv­­ningen stadig ikke betales, overgår kravet uden yderligere varsel til SKAT, som herefter sørger for inddrivelsen.

Byrådet fastsætter betalingen pr. måned for ét år ad gangen, og meddeler den inden udgangen af no­vember måned. Ændringen træder i kraft pr. 1. januar i det følgende år.

Faxe Kommune er tilmeldt betalingsservice

Fripladstilskud

Indtægtsgrænsen for at kunne få hel eller delvis økonomisk friplads for det kommende år, oplyses hvert år inden udgangen af november måned i forbindelse med meddelelsen om nye institutionstakster.

Ansøgningsskema udleveres hos Pladsanvisningen.

Hel eller delvis friplads af socialpædagogiske og behandlingsmæssige årsager kan søges for bl.a. børn med fysiske og psykiske handicap.

Der henvises til pædagogisk konsulent på Dagtilbudsområdet, Center for Børn & Undervisning, Tingvej 7, 4690 Haslev. Fripladstilskud ophører ved fraflytning fra kommune.

Søskendetilskud

Der betales fuld pris for den dyreste plads og 50 % af taksten for de øvrige pladser.
Søskendetilskud gælder også ved sammenbragte børn med samme adresse.

Der ydes ikke søskendetilskud til pladser i Fritidsklub, SFOII og SFOIII.
Søskendetilskud beregnes automatisk.

Forældrebetaling - takster for pasning af børn

Takster for forældrebetaling for pasning af børn

Kontaktinformation

Kontaktinformation, pladsanvisningen CBU

Kontaktinformation

 

Telefontid
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 9.00 - 13.00
Torsdag kl. 9.00 - 17.00.
Telefonnr. 56 20 34 80

Post
sendes til pladsanvisningen via Borger.dk/generelle henvendelser

Opdateringsdato: 22.11.2018 - 10:49