Befordring af skoleelever

Her finder du informationer om befordring for skoleelever.

Kvalitetsstandard for befordring af elever i Faxe Kommune

Afstandskriterier for buskort

Kommunen sørger for befordring af elever, hvis børnene går på den anviste distriktsskole/afdeling, og hvis afstanden er mere end:

 • 0. – 3. klasse: 2,5 km.
 • 4. – 6. klasse: 6,0 km.
 • 7. – 9. klasse: 7,0 km.
 • 10. klasse: 9,0 km.

Faxe Kommune opfylder sin befordringspligt ved at henvise til lokale offentlige transportmidler og betale udgifterne hertil. 

Befordringen gælder i forhold til det hjem, hvor eleven har folkeregisteradresse. Befordringen sker til hjemmet eller dettes nærhed. Hjemmets nærhed er defineret som op til halvdelen af den i afstandskriterier gældende kilometergrænse.

Vælges en anden skole skal forældre selv sørge for at betale befordringen.
Der tilbydes ikke befordring mellem hjem og pasningsordning.

 

Trafikfarlige skoleveje

Elever, der ikke kan undgå at færdes på vejstrækninger, der er udpeget som særligt trafikfarlige, har ret til betalt befordring. Det er kommunen, der erklærer en vejstrækning for trafikfarlig på baggrund af vurderinger fra politi og vejmyndighed. Følgende parametre indgår i den samlede vurdering:

 • Hastighed
 • Uheldsforekomster med lette trafikanter
 • Trafikmængde
 • Vejbredde
 • Rabatbredde
 • Lastbilandel
 • Fodgængerfacilitet langs vej samt facilitetstype
 • Cyklistfacilitet langs vej samt facilitetstype
 • Oversigtsforhold

 

Der er altid en risiko ved at færdes i trafikken. Det er forældrenes opgave at træne og instruere sine børn, så de kan færdes sikkert i trafikken.

På dette link til sikkertrafik.dk er der nyttige informationer om, hvordan man træner skolevejen.

Faxe Kommune opfylder sin befordringspligt ved at henvise til lokale offentlige transportmidler og betale udgifterne hertil.

 

 

Buskort

Er dit barn berettiget til buskort, jf. ovenstående kriterier for afstand eller trafikfarlige veje, bestilles buskort på barnets skole.

Opfylder barnet ikke de ovenstående kriterier for afstand eller trafikfarlige veje, er der mulighed for at købe et såkaldt skolekort til sit barn. Skolekortet bestilles af forældrene på barnets skole.

Takster for skolekort (gyldig for kort bestilt fra den 15. januar 2023)

2 zoner      1.570 kr.
3 zoner      1.650 kr.
4 zoner      2.515 kr.
5 zoner      3.405 kr.
6 zoner      4.080 kr.
7 zoner      4.750 kr.
8 zoner      5.415 kr.
Alle zoner  6.110 kr.

Der sendes faktura til forældrene. Der opkræves betaling fra bestillingsdato og resten af skoleåret.
Skolekortet udleveres af skolen, når betalingen for skolekortet er registreret.

Hvis skolekortet bortkommer og der skal bestilles et erstatningskort koster dette 50 kr.

Har man ikke længere brug for kortet, f.eks. fordi man flytter fra området, kan pengene ikke refunderes.

Ventetid på skolen før og efter skoletid

Ventetiden på skolen bør ikke overstige 60 minutter før og 60 minutter efter skoletid. Skulle der opstå ventetid på skolen, har skolen pligt til at føre tilsyn med eleverne i ventetiden.

Befordring af elever, der er visiteret til specialtilbud

Elever, der via kommunens visitationsudvalg, er blevet visiteret til andet skoletilbud, kan i visse tilfælde få betalt befordring. Befordring visiteres samtidig med skoletilbuddet.

Befordring af elever på grund af sygdom eller lign.

Faxe kommune tilrettelægger gratis befordring for skoleelever og uddannelsessøgende, der midlertidigt ikke er i stand til, ved egen hjælp, at komme til og fra skole eller uddannelsessted på grund af sygdom eller invaliditet.

Følgende uddannelser og skoler er omfattet af ordningen:

 • Faxe Kommunes folkeskoler
 • SU berettigede ungdomsuddannelser.

En sygekørsel kan først iværksættes efter indhentet lægeattest.

Al henvendelse vedr. sygekørsel skal ske til egen skole når det drejer sig om folkeskolen og henvendelse vedrørende ungdomsuddannelse rettes til Center for Børn & Undervisning, Centerstaben

Befordring til fritidsaktiviteter og aflastning for børn med særlige behov

Elever med særlige behov har mulighed for at få bevilget kørsel til fritidsaktiviteter og aflastning. Kontakt i første omgan kontakt i første omgang din sagsbehandler.

Befordring til fri- og privatskoler

Al transport - det vil sige almindelig kørsel, sygekørsel m.v. til privat- og friskoler har Faxe Kommune ikke forpligtigelse til at udføre. Der henvises til de enkelte skoler.

Befordring til og fra konfirmationsforberedelse

Elever der deltager i konfirmationsforberedelse er ikke befordringsberettiget i transporten til og fra konfirmationsforberedelsen.   

Løbehjul, skateboard og lignende i skolebusserne må ikke medbringes

Der må ikke medbringes løbehjul, skateboards og lignende i skolebusserne.

Af hensyn til sikkerheden i bussen og for at sikre pladser til eleverne, er det pr. 1. november 2020 ikke længere muligt at tage løbehjul, skateboard og lignende med i bussen.

Vi beder jer derfor om at hjælpe jeres børn med at huske, at de må have løbehjul, skateboards og lignende med i skolebusserne.

Opdateringsdato: 30.03.2023 - 09:30