Specialtandpleje

Formålet med specialtandpleje:
Formålet med specialtandpleje er at tilbyde tandpleje til mennesker som på grund af betydelig og varig nedsat funktionsevne eller sindslidelse ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandpleje, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen.

Specialtandplejen skal medvirke til, at den enkelte i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Dette igennem et opsøgende, regelmæssigt tandplejetilbud, med henblik på bevarelse af tænder, mund og kæber i funktionsdygtig stand,

Elementer der indgår i specialtandpleje:

 • Den forebyggende indsats prioriteres højt og tilrettelægges under hensyntagen til det forhold, at der hos en stor del af målgruppen er øget risiko for udvikling af karies på grund af den hyppige forekomst af mundtørhed som følge af anvendelsen af medicin.
 • Den enkelte borger får tandtilbud efter behov. Som udgangspunkt omfatter det to tilsyn årligt samt rådgivning af personale, borger og pårørende om forebyggelse efter behov.
 • Behandling.
 • Behandling i generel anæstesi.

Vurdering og visitation:

Henvisning til specialtandpleje kan foretages af 4 instanser:

 • Pædagogisk eller sygeplejefagligt personale, der kender personen godt.
 • Børne- og ungdomstandplejen.
 • Omsorgstandplejen.
 • Borgere, der er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger.
   

Den faglige vurdering:
Ovennævnte henvisninger sendes til Faxe Kommunale Tandpleje, som har ansvaret for at foretage den endelige visitation til specialtandplejen. Henvisningsinstansen har i forhold til specialtandpleje ansvaret for at vurdere borgerens funktionsnedsættelse, mens det er den kommunale tandpleje som vurderer, på hvilket niveau tandbehandlingen skal udføres.

Visitation foretages derfor på grundlag af en faglig bedømmelse af borgerens evne og mulighed for at benytte de øvrige tandplejetilbud. Det bærende princip i visitationen til specialtandpleje er, at det er borgerens tandplejebehov og funktionsniveau, som lægges til grund for beslutning om, hvor tandplejen ydes mest hensigtsmæssigt. For borgere, som allerede er visiteret til specialtandpleje, skal det løbende vurderes, hvorvidt den indskrevne borger bør henvises til et andet niveau i tandplejen. Således efterleves princippet om, at borgeren behandles på det nødvendige men mindst specialiserede niveau.

Målet for specialtandpleje:
Det overordnede mål med tilbuddet om specialtandpleje er, at den enkelte borger i videst muligt omfang bevarer sin fysiske, psykiske og sociale trivsel livet igennem. Dette gøres igennem et opsøgende regelmæssigt tandplejetilbud, med henblik på at bevare tænder, mund og kæbe i funktionsdygtig stand.

Undersøgelser:
Undersøgelser af tænder, mund og kæberegion foretages med intervaller tilrettelagt på grundlag af en tandlægefaglig vurdering. Som udgangspunkt omfatter det to årlige tilsyn.

Forebyggelse:
De individuelle og kollektivt forebyggende foranstaltninger omfatter alle aktiviteter, der tager sigte på at forhindre sygdomssymptomer og sygdomstilstande i tænder, mund og kæber i at opstå, eller på at begrænse udbredelsen af disse, hvis de allerede er opstået.

Behandling:
Nødvendige behandlinger omfatter behandling af symptomer og funktionsforstyrrelser i tænder, mund og kæber, herunder de nødvendige tandprotetiske behandlinger, og for børn og unge de nødvendige tandreguleringsbehandlinger.

Behandling i generel anæstesi:
For en lang række af specialtandplejens borgere vil der være behov for behandling i generel anæstesi. Denne vil foregå i hospitalsregi.

Levering af specialtandpleje:
Faxe Kommune har indgået en aftale med Region Sjælland om varetagelse af tilbuddet om specialtandpleje.

I det følgende gives en beskrivelse af, hvordan tandplejen konkret gives, og de forudsætninger der er gældende.

Hvor leveres hjælpen:
Tilbuddet om specialtandpleje vil normalt blive givet på regionens hovedklinik i Slagelse, eller på en af satellitklinikkerne i Dianalund eller Nykøbing Sjælland. Der kan aftales behandlinger med mobilt tandlægeudstyr på borgerens bopæl, hvis det ikke er muligt med fremmøde på en af klinikkerne, og behandlingen har et sådant indhold, at det er fagligt forsvarligt at behandle mobilt.

Kvalitetskrav til specialtandpleje:
Den regionale specialtandpleje sørger for, at alt personale, både tandplejere, tandlæger og tandklinikassistenter, er ansat i tilstrækkeligt omfang, og at alle er fagligt opdaterede. Det er den regionale specialtandplejes ansvar, at der løbende finder kvalitetssikring og vidensopsamling sted, og at driften af klinikken er effektiv.

Klinikkerne skal opfylde kravene om handicapvenlig adgang, at der forefindes digitalt røntgenudstyr, samt at sterilisations- og hygiejnekravene er opfyldt.

Tandbehandling under narkose foregår i hospitalsregi. Den forebyggende behandling foregår i samarbejde med borgeren og dennes kontaktperson. Efter nærmere aftale tilbydes der personaleinstruktion på boenheder og behandlingsafdelinger.

Krav til observation og dokumentation
Det gælder generelt for hjælpen at:

 • Tandlægen i samarbejde med borgeren skal lave en plan for, hvordan hjælpen gives ud fra visitationen.
 • Tandlægen skal observere og dokumentere ændringer i borgerens tilstand.
 • Tandlægen skal handle fagligt forsvarligt i forhold til, hvordan borgeren har det.
 • Tandlægen skal orientere Faxe Kommunale Tandpleje, hvis borgerens behov ændrer sig væsentligt over en vedvarende periode.

Forsinkelse og aflysninger:
Der kan være tilfælde, hvor det er nødvendigt at ændre en aftale. Dette kan for eksempel være på grund af sygdom, vejr eller lignende. Der vil i disse tilfælde blive ringet til borgeren hurtigst muligt, og der aftales snarest en ny tid.

I tilfælde hvor borgeren må aflyse, skal den regionale tandpleje underrettes hurtigst muligt. Ved udeblivelser vil blive opkrævet et gebyr via egenbetalingen.

Betaling:
Egenbetalingsandelen reguleres årligt og vil være jf. gældende takstblad. For 2020 udgør den maksimale egenbetaling for deltagere i specialtandplejen 2.010 kr. årligt. Det maksimale beløb dækker alle nødvendige behandlinger. Hvis udgiften til de nødvendige behandlinger ligger under det maksimale beløb, opkræves der en egenbetaling som svarer til den faktiske udgift. Egenbetalingen opkræves en gang om året.

Der er ikke i sundhedsloven fastsat særlige regler vedrørende befordringsgodtgørelse i relation til specialtandpleje. I visse boformer kan transporten være en del af tilbuddet. Borgere, der ikke kan få dækket transportudgifterne efter de gældende regler, vil ud fra økonomiske kriterier have mulighed for at ansøge om hjælp til betaling efter social- og pensionslovene.

Kvalitetsmål

 • At borgere der tilbydes specialtandpleje indkaldes senest 2 mdr. efter tilmelding.
 • At akutte gener søges afhjulpet så hurtigt som muligt. Som udgangspunkt tilbydes en tid indenfor en uge
 • At hyppigheden af undersøgelser og behandlinger afhænger af den enkelte borgers behov. Som minimum tilbydes to årlige undersøgelser.

Kontaktinformation

Faxe Kommunale Tandpleje
Præstøvej 78H, 2. sal
4640 Faxe
Telefon: 56 20 33 00
E-mail: tandplejen@faxekommune.dk

Telefontid:
Mandag - fredag kl. 7.50 - 10.00, 10.30 - 12.00 og 13.00 - 15.00

Åbningstider:
Almindelig tandpleje:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 8.00 - 15.00
Onsdag kl. 8.00 - 17.00

Tandregulering:
Mandag - fredag kl. 8.00 - 15.00.

 

Opdateringsdato: 26.07.2022 - 13:48