Billede af bål

Regler for afbrænding

Det er ikke længere tilladt af afbrænde nogen former for affald. - Affald må kun afbrændes på dertil godkendte affaldsforbrændingsanlæg.

Dette gælder også haveaffald, som i stedet kan afleveres på AffaldPlus's genbrugs- og haveaffaldspladser.

Kommunen har besluttet, at det er tilladt for gartnerier og ansvarlige for naturplejeaktiviteter at afbrænde haveaffald og haveaffaldslignende affald,  på stedet affaldet er frembragt. Træstød og hugstaffald må afbrændes i forbindelse med skovbrug i træbevoksninger af mindst 0,5 ha og mindst 20 m bredde.

Det er fortsat tilladt at afbrænde Sankt Hans bål og hyggebål

Husk at røg og sodpartikler ikke må være til gene for naboer og trafik.

 

Hvad er reglerne for Sankt Hans bål?

Den 23. juni fejrer vi Sankt Hans Aften med bål

Et Sankt Hans Bål må kun bestå af rent og tørt træ og haveaffald. Det er ikke tilladt at anvende andre typer affald som f.eks. malet eller trykimprægneret træ.

Afbrændingen skal ske under konstant tilsyn af en myndig person, indtil ild og gløder er fuldstændig slukkede.

Afstandskrav og gode råd om afbrænding af Sankt Hans kan læse mere om på Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings Hjemmeside

Må jeg godt lave et hyggebål ?

Du må fortsat gerne lave et "hyggebål". Det vil sige et lille bål, der udelukkende er beregnet til madlavning og hygge.

Til bålet må der kun anvendes rent, tørt træ og træbriketter.

Bålet skal etableres på et dertil indrettet bålsted og må ikke genere naboerne.

Afstandskrav og gode råd om afbrænding kan læse mere om på Midt- og Sydsjællands Brand & Rednings Hjemmeside

Afbrændingsforbud

For at forebygge brand i perioder med tørke, eller såfremt et områdes beskaffenhed på anden vis udgør en øget brandrisiko, kan kommunen (normalt brandvæsenet) indføre afbrændingsforbud m.v.

På hjemmeside brandfare.dk kan du se hvilke kommuner, der har et aktuelt afbrændingsforbud, samt se brandfareindekset.

Må jeg afbrænde halm?

Halm eller andre lignende dele af landbrugsafgrøder må ikke afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer. Der er dog følgende undtagelser:

  • Flammebehandling af ukrudt.
  • Afbrænding af halm fra frøgræsser fra arealer, hvor afgrøden dyrkes det følgende år.
  • Halm, der har været anvendt til overdækning og lignende.
  • Mindre spild i forbindelse med presning, herunder fejlbundne halmballer.
  • Våde halmballer. Afbrænding må først foretages, når der er sket orientering af kommunen.
  • Husk at røg og sodpartikler ikke må være til gene for naboer og trafik.

Krav til afstand og opsyn med bål

Alle former for afbrænding skal ske under konstant tilsyn af en myndig person, indtil ild og gløder er fuldstændig slukkede.

  • Læs Beredskabsstyrelsen vejledning om afstand fra bål i forskellige til forskellige typer af bygninger og bevoksninger.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 04.10.2023 - 12:36