Villaolietanke

En villaolietank er en olietank, der er under 6.000 liter og bruges til fyringsolie i beboelser.

Når du skal sløjfe din olietank

Bruger du ikke længere din olietank, pga du har fået installeret fjernvarme eller naturgas, skal den taget ud af brug, og sløjfes. Dette skal meldes til kommunen senest 4 uger efter sløjfning. Sløjfning betyder, at den enten skal tømmes for restindhold og fjernes, eller tømmes og afblændes.


Din olietank skal også sløjfes, hvis den har overskredet sin sløjfningstermin jævnfør olietanksbekendtgørelsen. Find link til retsinfor her på siden.

Olietanke med sløjfningstermin i 2018

Alle tanke under 6.000 liter til opbevaring af olieprodukter er omfattet af en sløjfningstermin. Tankene skal sløjfes inden sløjfningsterminen for at forebygge forurening.


Tanke under 6000 liter, der skal sløjfes inden udgangen af 2018:

 • Overjordiske ståltanke, fabrikeret i 1988
 • Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål, fabrikeret i 1993
 • Nedgravede typegodkendte ståltanke, uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester, fabrikeret i 1978
 • Nedgravede plasttanke, fabrikeret i 1973
 • Nedgravede kugleformede polyethylentanke fra AJVA-plast, fabrikeret i 1998

Tanke, der har et fabrikationsår, der er tidligere end ovennævnte, samt overjordiske stål- og plasttanke og nedgravede ståltanke, hvor fabrikationsåret er ukendt, er ulovlige og skal sløjfes med det samme.


Når en olietank sløjfes skal afmelding af den gamle tank og anmeldelse af evt. ny, indsendes til Faxe kommune, det kan ske digitalt via Byg & Miljø hjemmesiden, find link her på siden.
Eller du kan udfylde et skema (find PDF her på siden) og - enten sende det via e-mail til BBR (fink mail her på siden) eller med posten til Faxe Kommune, Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev - skemaet kan også afleveres ved Borgerservice.

Retningslinier for hvordan du sløjfer din olietank

 • Tanken tømmes for restindhold og bundsuges.
 • Restindhold skal bortskaffes som farligt affald.
 • Det er ikke et lovkrav, at nedgravede tanke opgraves.
 • Hvis du konstaterer utætheder i tanken eller olielugt på jorden, når du sløjfer tanken, skal du omgående kontakte Faxe Kommune, Natur & Miljø på tlf.nr. 56 20 30 00
 • Tankejeren/brugeren skal skriftligt meddele kommunen, at tanken er sløjfet senest 4 uger efter sløjfningen.
 • Faxe Kommune anbefaler, af forsikringsmæssige årsager, at du får taget en jordprøve senest et halvt år efter, at olietanken er blevet sløjfet, for at sikre, at der ikke er sket en jordforurening.

 

Når du afblænder en tank gælder yderligere

 • Hvis tanken afblændes, skal påfyldnings- og udluftningsrør fjernes, og studse tilproppes (så tanken ikke længere kan påfyldes olie).
 • Hvis tanken ligger et sted med tung færdsel (f.eks. i en indkørsel) anbefales det, at den fyldes med sand, og således sikres mod sammenstyrtning. Dette er ikke et lovkrav.

Skal du have ny olietank

Du skal meddele Faxe Kommune, hvis du skal have en ny olietank, senest 2 uger før etableringen. Anmeldelsen skal ske på kommunens skema til anmeldelse af olietanke (Se skema om afmelding/tilmelding af olietank) – eller via selvbetjeningsløsningen Byg og miljø (find link her på siden). Du skal indsende en kopi af tankattesten og en skitse med placering af tanken sammen med anmeldelsen. Det er vigtig selv at gemme tankattesten, da det er din garanti for, at tanken overholder loven og at den dækkes af forsikringen. Tankattesten modtager du af forhandleren af olietanken.


Krav til etablering af olietanke

 • Tanken skal være typegodkendt.
 • Er tanken brugt, må den kun anvendes, hvis den er forsynet med oprindeligt mærkeskilt.
 • Nedgravede tanke under 6.000 liter må ikke flyttes.
 • Afstanden til vandindvindingsboringer skal være mindst 50 meter til indvindingsboringer til almene vandforsyningsanlæg og mindst 25 meter fra andre boringer og brønde, hvorfra der indvindes drikkevand.
 • Anlægget skal etableres med enstrenget rørføring.
 • Overjordiske tanke (indendørs/udendørs) skal være forsynet med overfyldningsalarm.
 • Indendørs tanke (C1-mærket) skal opstilles indendørs, så den er omfattet af en opvarmet bygnings ydervægge.

Der er særlige regler for opstilling af plasttanke.

Hvad gør du, når du skifter opvarmningsform

Skifter du opvarmningsform, skal det indberettes til Faxe Kommune, så de rigtige oplysninger fremgår i BBR (Bygnings- og boligregisteret). find link under læs også
 

Hvis olietanken går læk, eller du spilder olie

I tilfælde af større uheld skal du ringe 112. Ved mindre spild kontaktes Faxe Kommune, Natur & Miljø på tlf.nr. 56 20 30 00.

Forsikringsordning

Der er lavet en aftale mellem olieselskaber i Danmark, som alle er medlem af Oliebranchens Miljøpulje og forsikringsselskabet TopDanmark Forsikring A/S. Du kan læs mere på Drivkraft Danmark eller Miljøregler for olietanke, link findes her på siden.


Forsikringen dækker forurening for lovlige villaolietanke. Forsikringen betales automatisk via olieprisen. Det vil sige, når du får fyldt olie på af et dansk olieselskab, er du automatisk forsikringsdækket. Henter du selv fyringsolie ved dansk olieselskab, er du også forsikringsdækket, hvis du transporterer olien i en til formålet godkendt trailer.
Er tanken derimod ulovlig eller ulovligt opstillet, eller henter du fyringsolie i udlandet, dækker forsikringen ikke.


Er du i tvivl om, hvorvidt du er dækket af forsikringen, kan du kontakte dit olieselskab eller TopDanmark Forsikring A/S.

Pjece om regler for villaolietanke

Faxe Kommune, Center for Teknik & Miljø har udarbejdet en pjece om reglerne for villaolietanke. Du kan finde pjecen her her på siden.

BilagStørrelse
PDF ikon olietankpjece.pdf316.24 KB

Kontaktinformation

BBR teamet
BBRteamet

bbr@faxekommune.dk

Du kan også ringe på:
5620 3010

i tidsrummet
mandag-onsdag og fredag fra 9.00 til 13.00
torsdag fra 9.00-17.00

Vi har åbent for personligt fremmøde
mandag-onsdag kl. 10.00 til 15.00
torsdag 10.00 til 17.00 og fredag lukket

Opdateringsdato: 19.01.2023 - 10:34