Skorsten

Støv, støj, lugt og røg

Støv, støj, lugt og røg fra både private og virksomheder kan være generende for de omkringboende.

Hvis du er generet af støv, støj, lugt eller røg fra naboer eller virksomheder, er det en god idé først at kontakte naboen eller virksomheden, og gøre opmærksom på generne. Man kommer oftest længst med dialog.

I visse sager om væsentlige støv-, støj-, lugt- eller røggener kan kommunen gribe ind via miljølovgivningen.

BilagStørrelse
PDF ikon Klageskema151 KB

Hvordan klager jeg?

Du klager ved at indesende klage til Faxe Kommune. Din klage skal indeholde følgende oplysninger:

 • Dine kontaktoplysninger (navn, adresse, tlf. nr. e-mail).
 • Hvem der klages over (navn, adresse, tlf. nr. e-mail).
 • En beskrivelse af genen der klages over.
 • Tidsrummet genen finder sted (ugedage, tidspunkter).
 • En beskrivelse af dialogen med den der klages over,

Du kan også udfylde vores klageskema og indsende det.

Støjgener

Ved væsentlige støjgener, hvor kontakt til den, der giver anledning til genen ikke har hjulpet, kan du henvende dig følgende steder:

 • Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi,  hvis der er tale om støjende adfærd, støj fra udendørs arrangementer eller fra gøende hunde.
 • Bolig-/Ejerforeningens bestyrelse hvis støjen kommer fra en beboer i bolig/ejerforening.
 • Faxe Kommune, hvis der er tale om støj fra virksomheder, forretninger, husdyrhold, vindmøller, idrætsforeninger, motordrevne redskaber, bygge- og anlægsarbejde, ventilationsanlæg eller lignende.

Miljøstyrelsen har fastsat vejledende støjgrænser for ekstern støj fra virksomheder. På miljøstyrelsen hjemmeside, kan du læse mere om støj fra virksomheder, trafik, jernbaner, motorsportsbaner og flyvepladser.

Lugt- og støvgener

Ubehagelige og gennemtrængende lugte samt støv fra virksomheder, husdyrbrug eller andre aktiviteter kan være generende for boliger eller bebyggelse i nærheden. Ved væsentlige lugt- eller støvgener, hvor kontakt til den, der giver anledning til genen ikke har hjulpet, kan du henvende dig til Faxe Kommune.

På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om lugt, støv og luftforurening, samt se Miljøstyrelsens vejledninger.

Røggener

Røggener fra brændeovne, er ofte et resultat af forkert optænding, fyring eller brændsel. Du kan ved at følge fire enkle fyringsråd få hjælp til at tænde rigtigt op i din brændeovn. Ved at fyre fornuftigt mindsker du udledningen af partikler og er på den måde med til at bevare et godt naboskab.

 1. Tænd op i toppen af brændet
 2. Brug kun tørt træ
 3. Sørg for rigelig luft til flammerne
 4. Tjek at røgen er næsten usynlig

På Miljøstyrelsens Brændefyringsportal kan du læse mere om brændeovne, optænding og skrotningsordinger.

Ved væsentlige røggener fra nabo, virksomhed, forretning eller lignende, og hvor kontakt til den, der giver anledning til gener ikke har hjulpet, kan du henvende dig til Faxe Kommune.

Hvordan behandler Faxe Kommune en klage?

Når Faxe Kommune modtager en klage, vurderer vi om der er tale om et forhold, hvor der er overhængende fare for miljø og sundhed. I så fald følger kommunen øjeblikkeligt op på sagen, evt. ved tilsyn.

Ved ikke akutte sager vil Faxe Kommune vurdere, om klagen er berettiget. Såfremt vi vurderer, at genen uden tvivl er af underordnet betydning for miljø og sundhed, kan kommunen undlade at behandle klagen jf. miljøbeskyttelsesloven § 85.

Vurderer Faxe Kommune klagen til at være berettiget, sender vi en kopi af klagen til den, der klages over, og anmoder om bemærkninger til klagen. Den, der klages over, vil få oplyst, hvad der er klaget over og som udgangspunkt hvem der har klaget. Den, der klages over, har ret til at se alle dokumenter i sagen.

Kommunen vil (evt. på baggrund af et besøg på stedet) vurdere, om der er tale om en væsentlig gene. Såfremt genen er væsentlig, vil kommunen gennem dialog og evt. påbud/indskærpelse sørge for, at genen bliver afhjulpet eller mindsket.

Som klager vil du blive orienteret om sagens udfald.

Klagesager kan ofte være af længere varighed og genen kan derved ikke forventes afhjulpet eller mindsket, straks klagen er indsendt. Faxe kommune opfordrer derfor til dialog med den, der giver anledning til gener, inden du indsender en klage.

Kontaktinformation

Faxe Kommune
Natur & Miljø
Frederiksgade 9
4690 Haslev
Telefon 56 20 30 00
E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00

Opdateringsdato: 23.10.2018 - 14:57