Natur
Natur
Blomst
Natur

RigKilde LIFE projekt

RigKilde LIFE er et stort naturprojekt, hvor en række kommuner overalt i Danmark, vil redde sjælden og truet natur.

Rigkilde-LIFE projektet blev afsluttet i 2022. Området plejes fortsat ved græsning med kreaturer. 

Faxe Kommune indgik i samarbejdet med moseområdet Gammellung, som indeholder store områder med sjælden natur. Gammellung er en del af et større moseområde i tilknytning til bl.a. Holmegårds Mose, der er Sjællands største højmose. Hele området var fra istiden lavvandede søer, men de er gradvist udtørrede og er i dag en mosaik af moser, skovsumpe og tidvist våde enge. Mange sjældne dyr og planter holder til i dette unikke område, hvor man kan finde orkideer og den meget sjældne halvgræs hvas avneknippe. Man kan også være heldig at se og høre traner om sommeren, ligesom havørnen fra tid til anden søger føde over de åbne mose- og engflader.

 

Naturen er i ubalance

Den menneskelige påvirkning af naturen gennem tiden har gjort, at naturen gror til med træer, buske og kedelige græsser. Det skyldes bl.a. vores afvanding af naturen og vores øgede forbrug af især kunstgødning og afbrænding af fossile brændstoffer, da højtvoksende planter og træer har en fordel af den større mængde af næring i jorden. Desuden er mange af de dyr, der har været med til at holde naturen i balance blevet udryddet genne tiden. Det er dyr som bison, elg, vildsvin og urokse, der sørgede for, at der var ”huller” i vegetationen, hvor sollyset kunne trænge helt ned til jordoverfladen og give liv til de små urter, der i dag er ved at forsvinde fra vores natur. Uden disse store græssere bliver områder, der tidligere var åbne enge og moser langsomt mere og mere tilgroede med høje planter og træer som pil, birk og el.

 

Hvad gik projektet ud på?

RigKildeLIFE var et EU-finansieret naturplejeprojekt, som også involverede flere andre kommuner og Naturstyrelsen. Formålet var at sikre og fremme udviklingen af særlige naturtyper i de involverede Natura 2000-områder. For Faxe Kommune var der særligt fokus på at fremme naturtyperne: avneknippemose, rigkær og tidvis våd eng. Natura 2000-området hedder nr. 163 Suså, Tystrup-Bavelse Sø, Slagmosen, Holmegårds Mose og Porsmose. Gammellung og Taramosen er en mindre del af det samlede Natura 2000-område.

 

Hvad ville vi opnå?

Store dele af Gammellung og Taramosen fremstår mere eller mindre tilgroet og uden den store artsdiversitet. Mange af arterne, der hører til i disse naturtyper er af samme årsag meget sjældne, hvoraf flere endda er udrydningstruede. Den udvikling ønsker vi at vende og dermed genoprette balancen for de truede naturtyper.

 

Hvad har vi gjort?

  • Vi har, gennem delvis rydning af blandt andet pil, birk og el (i alt på 8 ha.), skabt nye lysåbne arealer – der giver en lang række sjældne arter mulighed for at leve og brede sig.
  • Vi har genskabt et naturligt græsningstryk på vegetationen ved at udsætte 14 kreaturer af racen Galloway. De går helst i flok, og man vil derfor kun sjældent støde på dyrene, når man færdes i området.
  • Vi har i den forbindelse indhegnet to områder på henholdsvis ca. 10 og 22 ha, hvor kreaturerne kan opholde sig.

Projektet har således et bredt sigte i forhold til biodiversitet, og det er også forventningen, at det vil medføre en forbedring af levevilkårene for større dyr som kronvildt og rådyr.


Med tiden forventer vi, at de nu sjældne dyr og planter vil blive mere talrige og udvikle sunde, levedygtige bestande i området. Jægeren får flere dyr og flere jagtbare arter i sit område i takt med at fødegrundlaget for disse stiger. Fuglekiggeren får flere fuglearter at se, fordi der bliver rastende og ynglende fugle, og fordi man kan se længere. Hundelufteren, vandreren og motionisten vil også få en endnu større naturoplevelse end tidligere.

 

Samarbejde med lodsejere

Faxe Kommune har gennemført projektet i tæt samarbejde med de private lodsejere. Kommunen forestår alt arbejdet med plejen og ændringerne, så lodsejerne ikke har fået nogle omkostninger forbundet med projektet. De låner blot deres område til kommunen, som så med hjælp fra EU’s LIFE-program gennemfører de nødvendige tiltag. Lodsejerne har ingen indskrænkninger i deres rådighedsret over arealerne.

 

Du kan læsere mere om RigKilde LIFE her: https://www.rigkildelife.dk/frontpage/

 

Indvielse af projektet

Fredag den 22. april var omkring 50 lodsejere og øvrige borgere samlet i Gammellung Mose, hvor der var indvielse af Faxe Kommunes delprojekt i RigKilde LIFE. I høj solskin holdt formand for Teknik- & Miljøudvalget, Dorthe Egede Borg, indvielsestale for de mange interesserede tilhørere. Herefter blev 14 galloway-køer sluppet løs i mosen og de galopperede ud i de 32 ha store indhegninger. Derefter var der rundvisning, hvor nogle af de sjældne naturtyper i mosen, som projektet sigter mod at beskytte og udbrede, blev fremvist. Alt i alt en succes med meget begejstrede deltagere.

Hydrologien i Gammellung

Faxe Kommune har fået COWI til at undersøge, om der kan arbejdes med de hydrologiske forhold i Gammellung for at forbedre for naturen i området, særligt for den sjældne 'avneknippemose'. 

Gammellung Mose er præget af tidligere omfattende tørve- og mergelgravning og tidligere afvanding. Der er imidlertid kun få grøfter og ingen dræn i området. Hydrologien præges af meget store vandstandssvingninger. Om sommeren er vandstanden stedvis en meter under terræn, og om vinteren og foråret er området normalt oversvømmet. Mosens topografiske opland er lille, og den overfladenære afstrømning fra landbrugsoplandet føres væk via grøfter langs mosens sydside, som er ført til Svalebækken og Suså. Hydrologien er præget af ringe nedsivning og det meget flade terræn. Oversvømmelserne skyldes både nedbørsoverskud i vinterhalvåret og perioder med oversvømmelser fra Suså og Svalebæk.

Da der kun er få grøfter, er der kun begrænsede muligheder for at gøre området vådere, og rapporten peger derfor kun på mindre tiltag, der kan laves i projektet. 

Den gennemgående centralgrøft (se kort) er blevet lukket, så grøftens drænende effekt på mosen stoppes. Derudover ledes det næringsrige drænvand fra markerne mod syd uden om mosen via en ny forbindelse til longgrøften. 

BilagStørrelse
PDF ikon Teknisk forundersøgelse16.38 MB

Plejeplan for Gammellung Mose

Som en del af Rigkilde-LIFE projektet er der udarbejdet en plejeplan, som beskriver de tiltag, de bruges for at opnå de mål for habitatområdet udvikling, og hvordan de forskellige anlæg og installationer skal driftes fremover. 

LIFE-projektet i Gammellung medvirker til at opfylde målsætninger for de lysåbne terrestriske habitatnaturtyper i handleplanen for Natura 2000-område nr. 163, som Faxe Kommune har ansvar for at realisere på de privatejede arealer inden for Natura 2000-området.


Projektet har særligt fokus på at forbedre kvaliteten af naturen i de rigkær og avneknippemoser, som findes inden for projektområdet, samt skabe forudsætninger for at naturtyperne kan brede sig i hele Natura 2000-området. Det er hovedformålet, at alle naturtyper skal opnå en god tilstand.

BilagStørrelse
PDF ikon Plejeplan 15.05 MB

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

 

Opdateringsdato: 14.08.2023 - 10:20