Natur
Natur
Blomst
Natur

RigKilde LIFE projekt

RigKilde LIFE er et stort naturprojekt, hvor en række kommuner overalt i Danmark, vil redde sjælden og truet natur.

 

Faxe Kommune indgår i samarbejdet med moseområdet Gammellung, som indeholder store områder med sjælden natur. Gammellung er en del af et større moseområde i tilknytning til bl.a. Holmegårds Mose, der er Sjællands største højmose. Hele området var fra istiden lavvandede søer, men de er gradvist udtørrede og er i dag en mosaik af moser, skovsumpe og tidvist våde enge. Mange sjældne dyr og planter holder til i dette unikke område, hvor man kan finde orkideer og den meget sjældne halvgræs hvas avneknippe. Man kan også være heldig at se og høre traner om sommeren, ligesom havørnen fra tid til anden søger føde over de åbne mose- og engflader.

 

Naturen er i ubalance

Den menneskelige påvirkning af naturen gennem tiden har gjort, at naturen gror til med træer, buske og kedelige græsser. Det skyldes bl.a. vores afvanding af naturen og vores øgede forbrug af især kunstgødning og afbrænding af fossile brændstoffer, da højtvoksende planter og træer har en fordel af den større mængde af næring i jorden. Desuden er mange af de dyr, der har været med til at holde naturen i balance blevet udryddet genne tiden. Det er dyr som bison, elg, vildsvin og urokse, der sørgede for, at der var ”huller” i vegetationen, hvor sollyset kunne trænge helt ned til jordoverfladen og give liv til de små urter, der i dag er ved at forsvinde fra vores natur. Uden disse store græssere bliver områder, der tidligere var åbne enge og moser langsomt mere og mere tilgroede med høje planter og træer som pil, birk og el.

 

Vi vender udviklingen

For at genoprette den tidligere balance må vi fjerne noget af den høje vegetation, der er i Gammellung. Samtidig må vi stabilisere den vandstand, som varierer meget henover året ved skabe mere naturlige vandstandsforhold i mosen.


Med tiden forventer vi, at de nu sjældne dyr og planter vil blive mere talrige og udvikle sunde, levedygtige bestande i området. Jægeren får flere dyr og flere jagtbare arter i sit område i takt med at fødegrundlaget for disse stiger. Fuglekiggeren får flere fuglearter at se, fordi der bliver rastende og ynglende fugle, og fordi man kan se længere. Hundelufteren, vandreren og motionisten vil også få en endnu større naturoplevelse end tidligere.

 

Samarbejde med lodsejere

Faxe Kommune gennemfører projektet i tæt samarbejde med de private lodsejere. Kommunen forestår alt arbejdet med plejen og ændringerne, så lodsejerne ikke får nogle omkostninger forbundet med projektet. De låner blot deres område til kommunen, som så med hjælp fra EU’s LIFE-program gennemfører de nødvendige tiltag. Lodsejerne har ingen indskrænkninger i deres rådighedsret over arealerne.

 

Du kan læsere mere om RigKilde LIFE her: https://www.rigkildelife.dk/frontpage/

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

 

Opdateringsdato: 08.04.2019 - 18:46