Introduktion og overblik

Kommuneplan 2021 er et vigtigt dokument for alle i Faxe Kommune. Kommuneplan 2021 erstatter den tidligere kommuneplan fra 2013.

Kommuneplan 2021-2033 er vedtaget

Den 14. oktober 2021 har byrådet vedtaget Faxe kommuneplan 2021-2033 med tilhørende miljøvurdering og sammenfattende redegørelse.

Planen har været i høring frem til 1. august 2021.

 

 

.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; }

Krav til en kommuneplan

Kommuneplanen skal sikre fysiske muligheder for en bæredygtig udvikling. Den skal også sikre balance mellem benyttelse og beskyttelse af arealerne i vores kommune. Endelig skal planen sikre, at Faxe Kommune lever op til statens og regionens krav.
Kommuneplanen må for eksempel ikke stride mod landsplandirektiver, statslige vand- og naturplaner eller den regionale udviklingsplan og råstofplan.
En kommuneplan rækker 12 år frem, men bliver typisk revideret hvert 4. år, så vi kan tage højde for ny lovgivning, nye behov og ønsker til udviklingen.  Når en kommuneplan har været til offentlig debat og er blevet endelig vedtaget, skal byrådet arbejde for, at planen bliver  gennemført. For at sikre det, kan byrådet forbyde, at der bliver bygget, udstykket og ændret i brugen af et område, hvis det kan forhindre, at kommuneplanen kan gennemføres.
Inden for byzoner og sommerhusområder kan byrådet modsætte sig, at der bliver bygget, og at bebyggelse eller ubebyggede arealer ændrer anvendelse, hvis det er i strid med kommuneplanens rammer.


Her kan du hente hele Kommuneplan 2021-2033   (pdf nyt vindue)

Samspil med andre politikker, strategier og aktører

Kommuneplanen spiller tæt sammen med kommunens mange øvrige politikker og strategier - ligesom den også er  påvirket af indsatser, retningslinjer og strategier fra det omkringliggende samfund. Det fokus skal være medvirkende til at skabe synergier og fælles retning i samklang med de mange forskellige aktører, vi samarbejder med.[indsæt eventuelt figur fra side 3 i kommuneplan]

Oversigt over ændringer siden Kommuneplan 2013

Byerne - nye perspektivarealer og byområder

Vi har indarbejdet nye perspektivarealer - det vil sige arealer, vi anser for hensigtsmæssige at byudvikle på sigt. Det drejer sig om Troelstrup-området i Haslev og randen omkring Faxe Ladeplads.
Vi har annulleret perspektivarealer sydvest for Rønnede og syd for Karisevej i Dalby og et mindre areal mellem Faxe Ladeplads og Faxe. Vi har lavet mindre, nye kommuneplanrammer for byudvikling nord for Karisevej i Dalby, mellem Hestehavevej og Faxe Ladeplads by og herudover er en ramme på Lysholm Allé i Haslev omdannet fra erhverv til boliger.
Der er desuden ændret på rammeafgrænsningen på tre rammer i Haslev midtby for i højere grad at tage hensyn til kulturmiljøudpegningerne. Der er annulleret en uudnyttet boligramme nord for
Gl. Næstvedvej for at muliggøre et skovrejsningsområde mellem Rønnede og Symbiosen ved Sydmotorvejen og for at undgå miljøkonflikter med erhvervsområdet.

Produktionsvirksomheder

Som noget nyt er der udpeget to områder til produktionsvirksomheder. Det drejer sig om Symbiosen ved Sydmotorvejen og Faxe Ladeplads Havn. Begge områder omkranses af  en konsekvenszone, der skal hjælpe med at forhindre miljøkonflikter ved fremtidig planlægning.

Landsbyerne

Der er afgrænset fi re nye landsbyer - St. Elmue og Ebbeskov, der er udpeget som udviklingsområder i kystnærhedszonen og Svalebæk, der er udpeget som kulturmiljø. Herudover er Smerup også blevet afgrænset.

Grønt Danmarkskort

Der er udpeget områder til Grønt Danmarkskort. Det giver nye områder til ny potentiel natur, nye økologiske forbindelser og nye potentielle økologiske forbindelser.

Lavbundsområder

Der er udpeget nye lavbundsområder som konsekvens af statens nye udpegning.

Skovrejsning

Der er udpeget nye skovrejsningsområder, der tilgodeser Grønt Danmarkskort, landskabskaraktererne, grundvandsinteresser og de ændrede kirkeomgivelser.

Landbrug

Der er som noget nyt udpeget tre områder til store husdyrbrug – det vil sige husdyrproduktioner med over 500 dyreenheder. Disse ligger ved Terslev, syd for Dalby og vest for Alslev.

Bevaringsværdige bygninger

Der er kommet mere fokus på at sikre bevaringsværdige bygninger – også gennem lokalplanlægningen.

Kulturmiljøer

Der er udpeget nye kulturmiljøer i overensstemmelse med Aarhus Arkitektskoles gennemgang i 2019. Det har også betydet ændrede retningslinjer.

Kirkeomgivelser

Der er udpeget nye kirkeomgivelser for at tilgodese kirkens kontakt med landskabet og for at kvalificere mulighederne for skovrejsning nær landsbyer.

Friluftsområder

Der er udpeget helt nye friluftsområder for at understøtte turisme og rekreation i områder, hvor gode oplevelser allerede er til stede.

Turist- og oplevelsescentre

Der er som noget nyt udpeget fi re turist- og oplevelsescentre: Gisselfeld Kloster, Feddet, Camp Adventure og Jomfruens Egede. Udpegningen skal sikre gunstige vilkår for større turistattraktioner.

Campingpladser

Mulighederne for indretninger på eksisterende campingpladser er ændret i overensstemmelse med seneste campingreglement.

Sommerhusområder

Der er udpeget et nyt område til 22 sommerhusgrunde, og retningslinjerne er udbygget med rammer for planlægning for nye sommerhusområder. Muligheden for feriecentre er taget ud, da disse  ikke kan ligge indenfor sommerhusområder.

Klimatilpasning

Som noget nyt har vi undersøgt hvilke rammeområder, der er i risiko for oversvømmelser. Det har ført til nogle generelle forslag til afværgeforanstaltninger, der kan stilles krav om i forbindelse med lokalplanlægningen. Disse fremgår af de generelle rammer.

Støj

Som noget nyt er der udpeget støjkonsekvenszoner rundt om vindmøller, veje, jernbaner og støjende fritidsanlæg. Zonerne skal være med til at hindre miljøkonflikter. Der er også ændret og tilføjet retningslinjer.

Solenergi

Der er indarbejdet retningslinjer for placering af store solcelleanlæg.

Grundvand

Der er udarbejdet en grundvandsredegørelse, der er med til at kvalificere planlægningen i forhold til grundvandets sårbarhed. Det har affødt en række retningslinjer.

Generelle rammer for lokalplanlægning

Der er ændret i flere principper for lokalplanlægning for at sætte de rigtige rammer for kommunens udvikling.

Specifikke rammer for lokalplanlægning

Der er tilføjet og ændret flere specifikke rammer. De fleste er som konsekvens af nye udpegninger, som fremgår af ovenstående. Herudover er det i flere rammer specificeret, hvad der er muligt i de enkelte rammer - blandt andet hvornår dobbelthuse konkret er en mulighed, og hvilke rammer der også er omfattet af en kulturmiljøudpegning.