Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse, serviceloven § 103

Formålet med tilbud om beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103, er at forebygge og afhjælpe sociale problemer samt tilgodese behov, som følger af sociale problemer eller et handicap.

Målgruppen for beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103 er borgere over 18 år til folkepensionsalderen med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og borgere med særlige sociale problemer, som f.eks. hjemløse, sindslidende og misbrugere, som ikke kan påtage sig et ordinært arbejde eller benytte tilbud efter anden lovgivning, som f.eks. tilbud om aktivering eller opnå ansættelse i et fleksjob eller i et job med løntilskud for førtidspensionister. Mulighederne for at give tilbud om beskæftigelse efter beskæftigelsesloven og aktivloven skal være udtømte, før der kan gives tilbud om beskyttet beskæftigelse efter serviceloven § 103. d om beskyttet beskæftigelse er subsidiær i forhold til anden lovgivning.

Tilbud om beskyttet beskæftigelse vil som udgangspunkt være placeret i dagtimerne på hverdage. Borgeren vil efter vurdering af Faxe kommunes Handicap & Psykiatri, få tilbudt del- eller fuldtidsbeskæftigelse. Beskyttet beskæftigelse kan være organiseret på forskellige måder, som f.eks. i beskyttede værksteder offentlige som private, særlige tilrettelagte beskæftigelsesforløb. Indholdet i tilbuddet kan f.eks. være:

  • Montage- og pakkeopgaver
  • Færdiggørelse af produkter
  • Servicefunktioner som pedel- og havearbejde
  • Kantinemedhjælp
  • Rengøring

Du kan læse hele kvalitetsstandarden her.