Ledsagelse til voksne efter Serviceloven § 97

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med at tilbyde ledsagelse til voksne efter serviceloven § 97 er, at sikre borgere med betydelige og varige fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelser øget mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse. Det er overordnet Faxe Kommunes mål, at støtte borgeren, lette den daglige tilværelse og skabe værdi for borgeren. Formålet med ledsagelse for voksne er derfor, at skabe rammer således, at der kompenseres for den fysiske og/eller psykiske funktionsnedsættelse, og derved skabe livs- og udviklingsmuligheder ud fra borgerens præmisser.

Ledsagelse for voksne efter serviceloven § 97 omfatter selve ledsagelsen og de funktioner, der er direkte forbundet med ledsagelsen, fx hjælp med at tage overtøj af og på, hjælp til toiletbesøg samt hjælp med kørestol og andre ganghjælpemidler. For borgere, der har svært ved at gøre sig forståelig over for fremmede, kan ledsageren hjælpe til med kommunikationen.

Du kan læse hele kvalitetsstandarden her.