Midlertidigt ophold i boformer til personer med særlige sociale problemer

Formålet med at tilbyde midlertidigt ophold i boformer efter § 110 i serviceloven er:

  • at afhjælpe hjemløshed, indtil mere permanent løsning findes
  • at støtte borgeren i at blive mere selvhjulpen og til at kunne fungere i egen bolig.
  • at forebygge og afhjælpe sociale problemer.

§ 110-boformerne tilbyder en lang række ydelser, som kan variere i indhold og omfang, ligesom de kan være rettet mod forskellige målgrupper. Der kan fx være tale om følgende tilbud:

  • Rådgivning og vejledning om økonomiske og sociale forhold, kontakt til kommunen for at sikre, at brugerne får tilbud om udarbejdelse af en handleplan, kontakt til øvrige relevante samarbejdsparter m.m.
  • Personlig hjælp og socialpædagogisk støtte.  Støtte til at søge efter permanent bolig
  • Særligt tilrettelagte beskæftigelsesforløb fx værkstedsarbejde eller deltagelse i boformens interne drift
  • Aktivitets- og samværstilbud fx i form af undervisning og kulturelle arrangementer, sport, fritidsaktiviteter eller andre livskvalitetsforbedrende tilbud
  • Efterforsorg i forbindelse med udflytning i egen bolig uden for boformen.

Målgruppen for midlertidigt ophold i boformer som herberger, forsorgshjem mv. efter § 110 i serviceloven er borgere over 18 år med lovligt ophold i Danmark og med særlige sociale problemer, som ikke har egen bolig eller ikke kan opholde sig i egen bolig (funktionel hjemløs), og som har behov for et botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp.

Du kan læse hele kvalitetsstandarden her.