Servicedeklaration ved udgifter til transport under aktiveringstilbud

Formålet med den særlige transportgodtgørelse er, at borgere kan deltage i aktiveringstilbud på tværs af kommunen, uden at det bliver en ekstra økonomisk byrde.

Når du deltager i et aktiveringstilbud ifølge aftale med jobcenteret, har du mulighed for at søge et tilskud til transportudgiften. Støtten kan alene gives til de første 24 km tur/retur. Det er et krav, at de anslåede transportudgifter ved deltagelse i tilbuddet anses for væsentligt høje og kan være en hindring for, at du kan deltage i tilbuddet.

Lovgrundlag

Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats § 83.

Hvordan?

Din sagsbehandler foretager en individuel vurdering baseret på din specifikke situation og de faktiske udgifter til transport.

Til hvem?

Tilskuddet kan gives, hvis du deltager i et aktiveringstilbud og modtager:

  • Kontanthjælp og er vurderet som aktivitetsparat (undtagen personer omfattet af integrationsloven)
  • Uddannelseshjælp (undtagen personer vurderet som åbenlyst uddannelsesparate)
  • Ressourceforløbsydelse

Hvor meget?

Der kan ydes op til 1.000 kr. i støtte til transport pr. måned. Støtten kan højst udgøre den faktiske udgift til dækning af transport for de første 24 km tur/retur. Beløbet er skattepligtigt og bagudbetalt.

Din ret

Kommunen har ikke pligt til at yde tilskud efter §83, men tildeler på baggrund af en individuel vurdering.

Kan der klages?

Er du utilfreds med sagsbehandlingen eller en afgørelse truffet i Center for Social & Beskæftigelse, har du mulighed for at klage. Klagen sendes til Jobcenteret. Ved behandling af klage over en kommunes afgørelse om udbetaling af godtgørelse efter §83 kan Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg alene tage stilling til, om afgørelsen er i overensstemmelse med de retningslinjer, som kommunen har fastsat.
Kommunens borgerrådgiver kan kontaktes i forbindelse med hjælp til udfærdigelse af eventuel klage.

Opdateringsdato: 11.10.2018 - 16:47