Handicapsvømning

Servicedeklaration for handicapsvømning efter loven om specialundervisning for voksne.

Handicapsvømning er et tilbud som hører til de tilbud, som er tilrettelagt efter Loven om specialundervisning for voksne.

Specialundervisning for voksne er et tilbud til personer med fysiske eller psykiske handicap. Tilbuddet, der indeholder undervisning og specialpædagogisk bistand, skal give deltageren nye muligheder for et mere aktivt liv samt deltagelse i samfundslivet.

Specialundervisning for voksne er en planlagt, tidsbegrænset, fremadskridende og målrettet aktivitet, der har til formål at afhjælpe eller begrænse virkningerne af et handicap. Dette kan bestå i, at deltageren opnår strategier og metoder, der gør, at han/hun i videst muligt omfang kan deltage i samfundslivet på samme vilkår som mennesker uden handicap.

Kvalitetsstandarden er godkendt politisk den 28. november 2019 og kan downloades i sin helhed nedenfor.

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Bekendtgørelse om specialundervisning for voksne nr. 378 af 28/04/2006

Vejledning om specialundervisning for voksne nr. 9396 af 02/07/2009.

Visitationsprocedure

Før der kan gives et tilbud om Specialundervisning for voksne- handicapsvømning, skal der udarbejdes en afdækning af dit behov og forudsætninger. På baggrund heraf tages der stilling til, om handicapsvømning kan give dig nye muligheder for at begrænse eller afhjælpe dine funktionsnedsættelser og / eller forbedre dine muligheder for aktiv deltagelse i samfundslivet, eller om et andet tilbud er mere relevant. Der udarbejdes i samarbejde med dig og leverandører en undervisningsplan for handicapsvømningens mål, indhold og omfang. Handicapsvømning kan indgå i Faxe Kommunes samlede hjælp til dig i forbindelse med dit handicap.

Visitator vil ofte basere sin vurdering på baggrund af lægeudtalelser eller på dokumentation for længerevarende behandlingsforløb.

Der vil i forbindelse med din ansøgning om hjælp til handicapsvømning altid bliver givet en skriftlig afgørelse og begrundelse.

Ansøgningen og spørgsmål om handicap svømning skal stilles til Faxe Kommune, Visitationsenhed for Handicap og Psykiatri, Rådhusvej 2, 4640 Faxe. Tlf.nr. 56 20 30 00.

Økonomi/Brugerbetaling

Faxe kommune afholder alle udgifter i forbindelse med handicapsvømning efter lov om specialundervisning.

Befordringsomkostninger
Faxe Kommune sørger for befordring af personer med særlige befordringsbehov på den efter forholdene mest hensigtsmæssige måde.

Faxe Kommune træffer afgørelse om art og omfang af befordringsbehovet på baggrund af en lægeerklæring eller anden sagkyndig udtalelse om personens egen befordringsevne.

Til personer uden særligt befordringsbehov, der har en afstand mellem hjem/fast aflastningssted og undervisningssted og tilbage igen på 22 km og derover, yder Faxe Kommune en befordringsgodtgørelse. Det kan efter Faxe Kommunes vurdering være i form af godtgørelse af faktisk afholdte udgifter til offentligt befordringsmiddel eller ved befordring med eget befordringsmiddel med en af kommunalbestyrelsen fastsat godtgørelse pr. km.

Organisering

I henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 28/04/2006 § 11 har Faxe Kommune besluttet, at opgaven specialundervisning for voksne i forbindelse med Handicapsvømning udliciteres til private udbyder.

Visitationen til handicapsvømning vil foregår igennem Faxe Kommunes visitationsenhed. Visitationsenheden vil desuden foretage en opfølgning og evaluering sammen med dig og leverandør.  

Den private udbyder skal overholde de standarder og målsætninger, som er beskrevet i denne servicedeklaration.

Målgruppe

Specialundervisning for voksne- handicapsvømning tilbydes voksne med betydelige muskel- og skeletlidelser og heraf følgende bevægeproblemer forårsaget af enten operationer eller kroniske og progredierende neurologiske lidelser, hjerneskader eller lammelser, hvis det skønnes, at undervisningen vil kunne begrænse eller afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen.

Indsatsens overordnede målsætninger

Specialundervisningen for voksne- handicapsvømning er direkte målrettet erhvervelse af nye kompetencer, der kompenserer for manglende funktioner, opnåelse eller forbedring af svigtende funktionsfærdigheder, genetablering af mistede funktionsfærdigheder samt erhvervelse af nye handlemuligheder med henblik på større grad af aktivitet og aktiv deltagelse i samfundslivet. Kompenserende specialundervisning er en intensiv undervisning med henblik på opnåelse af bestemte færdigheder.

Kvalitetsmål

Kvalitetsmål vedrørende indsatsens overordnede målsætninger:
(Måles via spørgeskema ved afsluttet behandling ud fra gradueringen i høj grad/ i nogen grad/ i mindre grad/ slet ikke).

90 % af deltagere angiver, at de i høj eller nogen grad har opnået erhvervelse af nye kompetencer, der kompenserer for manglende funktioner,

90 % af deltagere angiver, at de i høj eller nogen grad har opnået en forbedring af svigtende funktionsfærdigheder, eller genetablering af mistede funktionsfærdigheder.

90 % af deltagere angiver, at de i høj eller nogen grad opnår nye handlemuligheder med henblik på større aktivitet og aktiv deltagelse i samfundslivet.

Brugerinddragelse

Undervisningsplanen er et resultat af et dialogbaseret samarbejde mellem Faxe Kommunes visitator, borgeren og leverandør.

Ved forløbets afslutning vil der foretages en evaluering, som igen er et resultat af et dialogbaseret samarbejde mellem Faxe Kommunes visitator og borgeren.

Leverandører

Faxe kommune vil i forhold til specialundervisning for voksne-handicapsvømning indgå aftaler med private leverandører.

Når aftaler er indgået vil leverandørens navn og adresse blive offentliggjort på Faxe Kommunes hjemmeside.

Krav til leverandørernes kompetence

Der stilles krav om sundhedsfaglige/fysioterapeutiske kvalifikationer, som er forudsætning for at give et kvalificeret tilbud til borgere med kroniske neurologiske lidelser som fodrer specialviden i den neurologiske patients særlige behov for bl.a. spasticitet hæmmende behandling og øvelser. Borgere, som kommer i forbindelse med operation med henblik på. at generhverve et tidligere funktionsniveau bør, som altid varetages af fysioterapeuter.  Den sundhedsfaglige viden skal suppleres med et kendskab til specialpædagogik.

Undervisningsstedet benytter anerkendte, dokumenterede, evidens baserede metoder i specialundervisning for voksne- handicapsvømning.

Faxe kommune kræver, at svømmeklubberne har min. én livredder i hallen, når der er undervisning, hvorfor det også må forventes, at den ansvarlige underviser i specialsvømning har en opdateret bassin/livreddereksamen.

Undervisningsplaner

Visitator udarbejder en undervisningsplan i samarbejde med borgeren og leverandører.

Undervisningsplanen skal indeholde angivelse af:

  • tidsforløb
  • målsætning
  • formulering af eventuelle delmål
  • det planlagte indhold
  • samarbejdet med deltageren
  • afsluttende evaluering
  • undervisningseffekten.

Undervisningen kan gives som enkeltmandsundervisning eller på hold. Der undervises i en lektion om ugen. Der er 20 lektioner i hvert halvår.

Klageadgang

Klager angående specialundervisning for voksne skal  inden for 4 uger fra du har modtaget afgørelsen fra Faxe Kommune  sendes direkte til Klagenævnet for Specialundervisning.

HUSKELISTE TIL DIN KLAGE
Husk at skrive dit navn, adresse, tlf.nr. og Cpr-nr.
Hvis du er værge, skal du huske at vedlægge dokumentation for værgemålet.
Hvis du hjælper en med at klage, skal du huske at vedlægge en fuldmagt.

I selve klagen må du meget gerne skrive, hvorfor du er uenig i Faxe kommunes afgørelse.
Læg en kopi af den afgørelse, som du har modtaget fra Faxe kommune, ved klagen.

Opdateringsdato: 20.12.2019 - 15:15