Valg og afstemninger

Vi opdaterer denne side når der er valg på vej. I 2019 afholdes valg til Europaparlamentet søndag den 26. maj 2019. Folketingsvalg skal være afholdt senest 17/6-2019.

Det er dit valg - information om valg i Danmark

Rådet for Etniske Minoriteter har udgivet hæftet " Det er dit valg" som er en guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Foruden Dansk, finder du information på følgende sprog: 

 • Engelsk
 • Bosnisk
 • Arabisk
 • Tyrkisk
 • Polsk
 • Rumænsk
 • Tigrinja
 • Somali

Du kan få flere informationer om valg på Økonomi- og Indenrigsministeriets hjemmeside Økonomi- og Indenrigsministeriet

Valgsteder i Faxe Kommune

Vi har 7 valgsteder i kommunen: 

Sofiendalskolen Haslev 

Nordskovskolen Haslev 

Faxe Hallen

Hylleholt Hallen 

Karise Hallen 

Dalby Hallen 

Rønnede Hallen 

Det vil fremgå af valgkortet hvor du skal stemme. 

Valgkort

Du vil modtage dit valgkort med posten senest 5 dage før valgdagen. Valgkortet har følgende oplysninger: 

 • Dit navn og adresse
 • Nummer på valglisten
 • Adressen på valgstedet
 • Dag og tid for afstemningen

Opdager du fejl ved valgkortet eller har du i øvrigt spørgsmål skal du kontakte Borgerservice på 5620 30 00

Kan man stemme uden sit valgkort på valgdagen ?

JA! du skal blot medbringe behørig dokumentation i form af 

 • Kørekort 
 • Pas 
 • Sundhedskort

Hjælpemidler

Har du specielle behov for hjælpemidler, for eksempel hvis du er synshandicappet eller kørestolsbruger, er der taget højde for dette på Bibliotek & Borgerservice i Haslev. Her kan du brevstemme i separat lokale ved hæve-sænkebord, som en kørestol kan køre ind under. Der er også en lup, der kan forstørre 4 x, og  en ledlampehvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres, samt en sort pen som skriveredskab. Der vil endvidere være opstillet et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres så det passer dig. 

Bekendtgørelse om hjælpemidler der skal stilles til rådighed valg

Mulighed for at stemme i din bil på valgdagen

På selve valgdagen, kan du uden forudgående ansøgning, stemme fra egen bil, hvis du pga. handicap eller nedsat førlighed ikke kan komme ind på valgstedet. Det kræver blot at der kan skabes kontakt til en valgstyrer i valglokalet. 2 valgtilforordnede vil så komme ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel valgurne.

Hjælp til brevstemmeafgivning - hvem kan yde hjælp og hvordan

Har du brug for hjælp til afgive din brevstemme har du følgende muligheder: 

 • En stemmemodtager og en af dig personligt udpeget hjælper kan hjælpe dig i forening 
 • Alene en af dig personligt udpeget hjælper kan hjælpe dig

Det er en betingelse at du udtrykkeligt og utvetydigt udtrykker ønske om hjælp. Hjælpen skal være begrundet i umiddelbar konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psyskisk funktionsnedsættelse. 

Hvordan kan hjælpen ydes ? 

Du skal som vælger umiddelbart kunne tilkendegive, hvad du ønsker at stemme. Du må altså ikke på forhånd have nedskrevet hvad du ønsker at stemme. 

Hvis hjælp er ydet til udfyldelse af stemmesedlen, vil følgebrevet blive påtegnet/stemplet med teksten: " hjælp ydet til udfyldelse af stemmesedlen" Den person, der har ydet hjælp (stemmemodtager eller udpeget hjælper) underskriver med sit navn. Den anden stemmemodtager attesterer stemmeafgivning. 

Hvis hjælp ydes til udfyldelse af følgebrev underskrives følgebrevet af stemmemodtageren eller personlig hjælper med: 

 • eget navn
 • ordet "for" efterfulgt af vælgerens navn
 • Anden stemmemodtager attesterer følgebrevet. 

Ophængning af valgplakater

Her finder du Faxe Kommunes regelsæt for ophængning af valgplakater: 

https://www.faxekommune.dk/sites/default/files/bilag/vejledning_om_opsaetning_af_valgplakater_rev_2.pdf

Valgplakater til Europaparlamentsvalget må ophænges fra lørdag den 4. maj kl. 12.00

Europaparlamentsvalg 26. maj 2019

Til Europa-Parlamentsvalg er der modsat Folketingsvalg kun én valgkreds. Du kan derfor frit stemme på alle kandidater, der er opstillet i Danmark.Alle stemmesedler i Danmark er ens. 

Få mere at vide om Europaparlamentsvalget  fra EU-Oplysningen

Hvem kan stemme

Valgret til Europa-Parlamentet har i Danmark enhver, der er fyldt 18 år, og som herudover

 • har dansk indfødsret og fast bopæl i Danmark eller i ét af de øvrige EU-lande eller
 • er statsborger i ét af de øvrige EU-lande og har fast bopæl i Danmark

Udlandsdanskere, der er optaget på valglisten til folketingsvalg i henhold til folketingsvalglovens § 2, vil også automatisk være berettigede til at stemme til Europa-Parlamentsvalg i Danmark. Derudover kan danske statsborgere, der midlertidigt opholder sig på Færøerne eller i Grønland eller i et tredieland (land uden for EU), blive optaget på en særlig valgliste til Europa-Parlamentsvalget.

Følgende personer har derimod ikke valgret til Europa-Parlamentet:

 • Udlændinge, der er udvist ved endelig dom (efter udlændingelovens §§ 22-24 eller 25 c), og
 • Udlændinge, der er udvist ved endelig afgørelse (efter udlændingelovens §§ 25-25 b)

Er du EU-borger i et andet land end Danmark, men bopælsregistreret i Danmark og gerne vil stemme, skal du ansøge herom. Du kan hente ansøgningsskemaet til valglisten til Europa-Parlamentsvalget 2019 via nedenstående link:

https://valg.oim.dk/vaelgere/herboende-eu-borgeres-valgret/

Hvis man som dansker bor i et andet EU-land, skal man dog ansøge Københavns Kommune om at blive optaget på valglisten. Ansøgningsfrist er den 23. april 2019.

Hvem kan du stemme på

Fortegnelser over de godkendte kandidatlister udsendes fra Økonomi- og Indenrigsministeriet senest 3 uger før valgdagen, dvs. senest den 5. maj 2019. Fortegnelserne bliver offentliggjort her på hjemmesiden snarest derefter.

På EU-kontorets hjemmeside i Danmark kan du, indtil de godkendte lister foreligger, se en foreløbig liste over kandidatnavne

Brevstemme

Du kan til Europaparlamentsvalget brevstemme i perioden 15. april - 23. maj 2019 kl. 16.00  i en hvilken som helst kommune i Danmark. 

I Faxe Kommune kan du brevstemme på Borgerservice i Haslev og Faxe. Åbningstiderne finder du her https://www.faxekommune.dk/borger/om-kommunen/faxe-kommunes-administration-kontakt-aabningstider

Borgerservice i Haslev vil holde ekstraordinært åbent lørdag den 18. maj 2019 kun for brevstemmeafgivning. Nærmere information herom vil ske her på siden og i Haslev-Faxe Posten. Borgerservice i Faxe vil holde ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning lørdag den 11. maj 2019.

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen. Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs – det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Sådan brevstemmer du:

 • Hvis du ønsker at stemme på et parti, skal du udfylde feltet Bogstavsbetegnelse og/eller Listebetegnelse.
 • Hvis du ønsker at stemme på en kandidat, skal du udfylde feltet Kandidatnavn og evt. Bogstavebetegnelse og/eller Listebetegnelse.
 • Der må ikke sættes krydser på stemmesedlen.
 • Efter udfyldelse lægges den grå stemmeseddel i den lille blå kuvert og den lukkes.
 • kuverten afleveres til den administrative hjælper og Følgebrevet underskrives, hvorfor det hele samles i en stor yderkuvert.
 •  

Se også hvordan du brevstemmer på denne film

Brevstemmeafgivning i eget hjem

Hvis du på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke har mulighed for at møde op på afstemningsstedet på valgdagen den 26. maj 2019 – kan du efter ansøgning få lov at afgive din stemme i dit eget hjem.

 1. Hvis du modtager hjemmesygepleje eller hjemmehjælp gennem Faxe Kommune, vil hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper som udgangspunkt medbringe ansøgningsskema – hvis ikke, så spørg efter det, eller
 2. Ring til Borgerservice på tlf. 5620 3000 – så sender vi et skema med posten.

Et fysisk ansøgningsskema skal i udfyldt stand afleveres til enten hjemmesygeplejerske eller hjemmehjælper, eller sendes til:
Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Ansøgningsskema kan afleveres/indsendes i perioden 29. april - 16.maj kl. 12.00

Ansøgningsskema kan du også printe nedenfor.

Når Faxe Kommune har behandlet ansøgningerne – vil du enten pr. tlf. eller brev modtage besked om, hvornår du vil modtage besøg af 2 tilforordnede – der vil hjælpe med modtagelsen af din brevstemme.

Vælgere der opholder sig på plejecentre kan brevstemme uden forudgående ansøgning.

Se afsnittet om brevstemmeafgivning på plejehjem, sygehuse m.v.

BilagStørrelse
anmodning_brevstemme_eget_hjem.pdf239.35 KB

Brevstemmer på plejehjem, sygehuse m.v

Du kan brevstemme i følgende institutioner og boliger:

 • Plejehjem, beskyttede boliger, kvindekrisecenter, almene plejeboliger, ustøttede private plejeboliger eller friplejeboliger, hvis du bor eller opholder dig på stedet
 • Sygehuse, hvis du er indlagt
 • Kriminalforsorgens arresthuse og anstalter, hvis du er indsat.

Faxe Kommune arrangerer også brevstemmemodtagelse på kommunens dagcentre: 

 • Æblehaven i Faxe 
 • Dalgården i Rønnede

Der kan brevstemmes på et nærmere fastsat tidspunkt det enkelte sted forud for afstemningsdagen. Datoen, for hvornår vi kommer og henter stemmer, vil blive annonceret her på siden og i Haslev-Faxe Posten, når vi kommer tættere på valgdagen.

Hvornår begynder afstemningen på valgdagen

Til Europaparlamentsvalget begynder afstemningen begynder kl. 9.00 og slutter kl. 20.00 når alle i valglokalet har afgivet deres stemme. 

Hvis du skal flytte

Hvis du skal flytte i perioden umiddelbart op til et valg, skal du være opmærksom på, hvilken valgliste du står på.

For at kunne stemme til et valg i Danmark, skal du være optaget på en valgliste. Den liste afhænger af, hvor du bor. Hvis du skal flytte umiddelbart op til et valg, skal du derfor være opmærksom på, hvilken liste du er optaget på - det gælder både flytning internt i kommunen og flytning til en anden kommune.

Oversigt over valglisterne til Europaparlamentsvalget: 

15-dagsvalglisten (hovedlisten): I praksis 16 dage før valgdagen, da 15. dagen er en lørdag = 10. maj 2019 optages: 

 • Folketingsvælgere og EU-borgere med fast bopæl i kommunen
 • Folketingsvælgere og EU-borgere med fast bopæl i Danmark, der flytter til Faxe Kommune + vælgere der flytter inden for Faxe Kommune

Med andre ord, 

Hvis du efter den 10. maj 2019 er flyttet eller har anmeldt flytning indenfor Faxe Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl. 

Du kan naturligvis stadig stemme; enten ved på valgdagen at møde personligt op på valgstedet for din gamle bopæl eller ved at brevstemme.

Er du flyttet til Faxe Kommune fra en anden kommune?


Hvis du efter den 10. maj 2019 er flyttet til eller har anmeldt flytning til Faxe Kommune fra en anden kommune, kan du ikke blive optaget på valglisten her i Faxe Kommune.

Du kan naturligvis stadig stemme; enten ved på valgdagen at møde personligt op på valgstedet i din tidligere kommune eller ved at brevstemme.

Udlandstilflyttervalglisten - med frist 7 dage før valgdagen = 19. maj 2019 - optages: 

 • Folketingsvælgere, der har anmeldt flytning i tidsrummet kl. 18.00 -24.00 på 16. dagen = 10. maj 2019
 • Folketingsvælgere, der ikke er optaget på hovedlisten, og som er: 
 1. Tilflyttere til Faxe Kommune fra udlandet, herunder Færøerne og Grønland eller
 2. Personer der har fået dansk statsborgerskab

Udlandsdanskervalglisten 7 dage før valgdagen = 19. maj 2019 optages: 

 

 

Anmodning om overførsel til andet afstemningssted

Du kan blive overført til et andet afstemningssted, hvis du har et handicap eller nedsat førlighed. På siden her kan du læse mere om, hvordan du skal gøre.

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen. Du kan kun stemme på det afstemningssted, som du er tilknyttet.

Hvis du har et handicap eller nedsat førlighed, har du dog mulighed for at blive overført til et andet afstemningssted. Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller nedsatte førlighed, vil kunne begrunde en ændring af afstemningssted. Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold. Også rådigheden over et særligt handicapvenligt stemmerum, handicaptoiletfaciliteter eller lignende kan begrunde en ændring af afstemningssted.

Ansøgning om overførsel til andet afstemningssted kan tidligst indgives fra 4 uger før afstemningsdagen. Ansøgningen skal afleveres til Borgerservice og skal være modtaget senest kl. 12 torsdag den 16. maj 2019.

Ansøgningsskema til overførsel til andet afstemningssted finder du nedenfor. 

I Faxe Kommune er det mest handicapvenlige afstemningssted Faxe Hallen, idet der her er niveaufri adgang direkte ind i stemmelokalet. Faxe Hallen vil blive indrettet med hjælpemidler, såsom hæve-sænkebord, lup, ledlampe og forstørrelsesappaparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television).

Du kan dog søge om at blive overflyttet til et hvilket som helst afstemningssted du ønsker, og som kan opfylde de behov du måtte have. 

Annoncer vedrørende Europa-Parlamentsvalg

Vi annoncerer løbende på Faxe Kommunes side i Haslev - Faxe Posten om Europa-Parlamentsvalget. Her kan du se de annoncer, der har været indrykket af Faxe Kommune vedrørende valg: 

 

Opdateringsdato: 23.04.2019 - 15:08