Valg og afstemninger

Vi opdaterer denne side når der er valg på vej. Næste gang til folkeafstemningen om evt. afskaffelse af forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022

 

 

 

Hvem kan stemme til folkeafstemningen ?

For at kunne stemme til en national folkeafstemning skal man have valgret til Folketinget og være optaget på valglisten.

For at have valgret til Folketinget (og dermed også til nationale folkeafstemninger) skal man på afstemningsdagen

 • have dansk indfødsret (statsborgerskab)
 • være fyldt 18 år
 • have fast bopæl i riget
 • ikke være umyndig 

Personer, der har dansk indfødsret, og som midlertidigt har taget ophold på Færøerne eller i Grønland, kan under visse betingelser bevare valgretten til folkeafstemninger, der ikke afholdes på Færøerne og i Grønland.

Læs mere om optag på valglisten på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside.

Søg om optag på valglisten på borger.dk.

Bliv klogere på folkeafstemningen den 1. juni 2022 om forsvarsforbeholdet

Læs her information om folkeafstemningen den 1. juni 2022

https://1juni.dk/

https://www.eu.dk/da/forsvarsforbehold

Stemmesedlen

Nedenfor kan du se stemmesedlen til folkeafstemningen 2022

BilagStørrelse
PDF ikon skabelon_-_stemmeseddel.pdf18.64 KB

Valgsteder i Faxe Kommune

Vi har 7 valgsteder i kommunen: 

Sofiendalskolen Haslev i festsalen

Nordskovskolen Haslev i hallen

Faxe Hallen

Hylleholt Hallen ved Hylleholt Skole

Karise Hallen 

Dalby Hallen 

Rønnede Hallen 

Det vil fremgå af valgkortet hvor du skal stemme. 

Flytning i perioden op til valgdagen kan have betydning for hvor du skal stemme

Hvis du flytter eller melder flytning i perioden op til folkeafstemningen, skal du være opmærksom på følgende regler:

Flyttet indenfor Faxe Kommune ?

Hvis du efter den 17. maj 2022 er flyttet eller har meldt flytning indenfor Faxe Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl.
Du kan naturligvis stadig stemme, enten ved på valgdagen at møde personligt op på det afstemningssted, der tilhører din tidligere adresse, eller ved at brevstemme.
 

Er du flyttet til Faxe Kommune fra en anden kommune?

Sker flytningen efter tirsdag den 17. maj 2022, skal du stemme i den kommune, du er fraflyttet.

Er du flyttet til Faxe Kommune fra Færøerne, Grønland eller udlandet?

Du skal være flyttet, have anmeldt flytningen, og Folkeregistret skal have accepteret flytningen senest onsdag den 25. maj 2022, for at du kan stemme ved folkeafstemningen den 1. juni 2022.

Du kan brevstemme

Brevafstemningen til folkeafstemningen den 1. juni 2022 begynder den 20. april 2022. 

I Faxe Kommune kan du fra torsdag den 21. april 2022 stemme på borgerservice i Haslev og Faxe i den almindelige åbningstid. Du skal ikke bestille tid for at afgive brevstemme.

Sidste dag for afgivelse af brevstemme er lørdag den 28. maj 2022 kl. 16.00.

Borgerservice i Haslev og Faxe har ekstraordinært åbent for afgivelse af brevstemmer (og kun brevstemmer):

Lørdag den 21. maj 2022 fra kl. 10.00 – 13.00

Lørdag den 28. maj 2022 fra kl. 9.00 – 16.00

Når du brevstemmer skal du møde personligt og medbringe gyldig legitimation. Gyldig legitimation er pas, kørekort Sundhedskort app eller sundhedskort. 

Når du har brevstemt, kan du ikke stemme på valgdagen. Du kan brevstemme flere gange, men det vil kun være din sidst afgivne brevstemme, som er gyldig.

Du kan brevstemme i alle kommuner og ikke kun i den kommune, du bor i.

 

Der er altid mulighed for at brevstemme til valg i Danmark. I Faxe Kommune kan du brevstemme i borgerservice i Haslev og Faxe i den almindelige åbningstid. Der vil herudover være ekstraordinært åbent for brevstemmeafgivning. Information herom vil blive udmeldt her på siden og i Haslev-Faxe Posten. 

Til folketingsvalg kan du tidligst brevstemme her i landet 3 uger før datoen for valget, dog senest den tredjesidste hverdag før valgdagen (inkl. lørdag).  

Du kan ikke brevstemme, før valget er udskrevet.

 

Hjælp til stemmeafgivning - hvem kan yde hjælp og hvordan

Når du skal brevstemme, eller når du møder op på valgdagen for at stemme, kan du få hjælp til at krydse stemmesedlen af.

Du har følgende muligheder: 

• to stemmemodtagere kan hjælpe dig i forening,

• en stemmemodtager og en af dig personligt udpeget hjælper kan hjælpe dig i forening, eller

• alene en af dig personligt udpeget hjælper kan hjælpe dig, hvis du har en umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse (handicap). Konstaterbare handicap kan fx være brækkede lemmer, brug af køretol, krykker, mobilitystok, førerhund og lignende. Handicappet kan være dokumenterbart ved fx fremvisning af ledsagekort, handicap-parkeringskort eller andet. Du skal selv bede om at få lov til at stemme med hjælp alene fra din personligt udpegede hjælper.

Der kan kun ydes hjælp til afkrydsning af stemmesedlen, hvis du umiddelbart over for dem, der skal hjælpe dig, klart kan tilkendegive, hvad du ønsker at stemme. Det er ikke tilstrækkeligt, at du medbringer en seddel om, hvad du ønsker at stemme. 

Brevafstemning i eget hjem

Vælgere, som på grund af sygdom, handicap eller manglende førlighed ikke kan stemme på valgdagen eller på brevstemmestederne, kan afgive deres stemme i eget hjem.

Du kan søge om at stemme i eget hjem fra onsdag den 4. maj 2022. Sidste frist for at søge er lørdag den 21. maj kl. 13.00.

Du kan give besked til hjemmeplejen eller din hjemmehjælper, der kan hjælpe dig med at rekvirere og indsende ansøgn­ingsskemaet. Du kan også hente ansøgningsskemaet i borgerservice. Du finder ansøgningsskemaet nedenfor. 

Vælgere, som bor på plejehjem, i visse boformer, er indlagt på sygehus eller indsat i kriminalforsorgens fængsler eller arresthuse kan desuden afgive deres stemme der, hvor de opholder sig på et nærmere fastsat tidspunkt forud for valgdagen.

Brevafstemning på dagcentre

Der er mulighed for at afgive brevstemme på følgende dagcentre den 11. maj 2022:

Oasen, Haslev 10 - 12

Dalgården, Rønnede 10 - 12

Æblehaven, Faxe 10 - 13

Husk at medbringe legitimation i form af sundhedskort, pas eller kørekort!

Skift af valgsted begrundet i handicap eller nedsat førlighed

Du skal som udgangspunkt stemme på det valgsted, du hører til. Men hvis du har nedsat førlighed eller har et handicap, der gør, at du ikke er i stand til at stemme på det valgsted, du er tilknyttet, kan du søge om at stemme på et andet valgsted i kommunen.

Du skal søge Faxe Kommune om det senest 8 dage før valgdagen. Du kan tidligst søge om at skifte valgsted 4 uger før valget. Til folkeafstemningen den 1. juni 2022 er fristen for at søge den 24. maj 2022.kl. 12.00 

Reglerne for at blive overført til et andet afstemningssted på valgdagen til kommunal- og regionalvalget findes i den kommunale og regionale valglov: § 53 a, stk. 1: En vælger kan efter ansøgning afgive sin stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i sin bopælskommune end det, vælgeren er tilknyttet i henhold til valglisten, jf. § 8, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed. Ethvert forhold, som vedrører dit handicap eller din nedsatte førlighed, vil kunne begrunde en ændring af afstemningssted. Det kan for eksempel være, hvis du sidder i kørestol og har brug for at blive overført til et afstemningssted med handicapvenlige fysiske adgangsforhold. Det kan også være, hvis du er blind eller svagsynet og gerne vil overføres til et afstemningssted, hvor der findes lydisolerede stemmerum, så andre ikke kan høre, hvad der bliver sagt, når du får hjælp til at afgive din stemme.

 

 

Tilgængelighed på valgdagen

Alle valgsteder er indrettet, så de er tilgængelige for handicappede.

Der er på hvert valgsted en ekstra bred stemmeboks med god plads til kørestol, crosser samt evt. hjælpere til stede. Stemmeboksen vil være udstyret med en særlig lup, som kan forstørre tekst seks gange og du kan sætte dit x med en filtpen. Der vil være mulighed for at få udleveret en overlægsplade til stemmesedlen med blindskrift. 

Hvis et valgsted er bedre egnet for dig end det valgsted, du hører til, kan du søge om at blive overflyttet, så du kan stemme dér på valgdagen. Læs mere under skift af valgsted her på siden. 

I Faxe Hallen er afstemningsstedet indrettet særligt handicapvenligt med et hæve-sænkebord, som en kørestol kan køres ind under. Faxe Hallen er valgt, fordi der er gode niveaufri adgangsforhold for alle vælgere.

Valgkort

Hvis du har stemmeret, vil du inden valget automatisk få tilsendt et valgkort, som du skal medbringe på valgdagen. Valgkort til folkeafstemningen den 1. juni 2022 vil du senest modtage fredag den 27. maj 2022. 

Dit valgkort er personligt, og er påført dit navn og adresse samt dit nummer på valglisten. Desuden finder du tid og sted for afstemningen.

På valgkortet står også et bordnummer - da Faxe Kommune har indført elektroniske valglister, kan du benytte alle valgborde på dit valgsted, og ikke kun det angivne bordnummer.

Har du ikke fået et valgkort?

Hvis du ikke har modtaget dit valgkort inden valget eller glemmer du dit valgkort på valgdagen, kan du stadig stemme. Du skal blot møde op på dit valgsted på valgdagen med legitimation, eks. dit sundhedskort, pas eller kørekort.

Opdager du fejl ved valgkortet eller har du i øvrigt spørgsmål skal du kontakte Borgerservice på 5620 30 00

Handicappedes rettigheder og muligheder i forbindelse med valg

Som vælger er du tilknyttet et bestemt afstemningssted på valgdagen. Du kan kun stemme på det afstemningssted, som du er tilknyttet.

Som handicappet har du måske svært ved at komme til afstemningsstedet når der er valg. Her opsummerer vi kort de muligheder du har for at stemme på anden vis, samt mulighederne for at få hjælp til stemmeafgivning.Vi gør dog opmærksom på at der selvfølgelig er særlige stemmerum til handicappede på alle valgsteder, med god plads til kørestol, eller crosser, og evt. hjælpere.

Inden valgdagen: 

 • Du kan afgive brevstemme på Bibliotek og Borgerservice i Faxe og Haslev i den almindelige åbningstid, hvis det er nemmere for dig at blive transporteret dertil. Bemærk også de ekstraordinære åbningstider lørdag den 21. og 28. maj. 
 • Du kan afgive brevstemme på dagcenter/plejehjem hvis du bor på et sådant. 
 • Du kan ansøge om at måtte afgive din stemme i eget hjem. Ansøgning skal indgives til borgerservice via ansøgningsskema. Du finder ansøgningsskemaet andet sted her på siden. 
 • Du kan ansøge om at blive overflyttet til et andet afstemningssted i kommunen, end der hvor du er optaget på valglisten. Du finder ansøgningsskemaet andet sted her på siden. 

Hjælp til stemmeafgivning - både brevstemmeafgivning og valgdagen

Hvis du ikke kan udfylde stemmesedlen eller udfylde og underskrive følgebrevet, kan du få hjælp af stemmemodtageren. Det er dig der bestemmer om du har brug for hjælp. Hjælp til stemmeafgivningen kan ydes ved personlig bistand og ved brug af de hjælpemidler der stilles til rådighed. 

Det er dig som vælger og ingen andre, der overfor dem som skal modtage din stemme skal forlange at få personlig bistand eller hjælp ved brug af hjælpemidler.

Du kan få hjælp sådan: 

 

 • Personlig bistand af 2 myndighedspersoner - altså 2 valgstyrere eller tilforordnede vælgere
 • Personlig bistand af 1 myndighedsperon og 1 personlig hjælper - du kan forlange, at den ene hjælper, skal være en du selv udpeger.
 • Personlig bistand alene af 1 personlig hjælper
  • Du kan i visse tilfælde forlange, at personlig bistand ydes alene af en person, som du selv udpeger. Der er dog 2 betingelser der skal være opfyldt
   • Du skal udtrykkeligt og utvetydigt tilkende et ønske herom
   • Du skal have et umiddelbart konstaterbar eller dokumenterbar fysisk eller psysisk funktionsnedsættelse.
  • "Det er vælgeren selv, der over for en valgstyrer eller tilforordnet vælger skal udtrykke, at vælgeren alene ønsker hjælp af en personligt udpeget hjælper. Valgstyrerne og de tilforordnede vælgere har desuden ikke pligt til at spørge, om vælgeren alene ønsker hjælp til stemmeafgivningen af én personligt udpeget hjælper."

 

 • Du har mulighed for at afgive din stemme i en bil på parkeringspladsen på valgdagen uden for valglokalet. Det kræver blot, at du har en hjælper med, som kan få fat i to valgstyrere/tilforordnede, som så kommer ud til dig med en stemmeseddel og transportabel stemmeurne.

 

Hjælpemidler

Både på valgdagen og ved brevstemmeafgivning  er der følgende hjælpemidler som kommunen stiller til rådighed ved stemmeafgivningen: 

 • Sort filtpen
 • Lup
 • Led-lampe
 • Overlægsplade til stemmesedlen med blindskrift.

På afstemningsstedet i Faxe Hallen er der endvidere på valgdagen et hæve/sænkebord hvor der er fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet. Endvidere er der samme sted et forstørrelsesapparat med skærm fra af typen CCTV (Closede Circuit Television). Dette findes også i Borgerservice Haslev ved brevstemmeafgivning. 

Tavshedspligt

De myndighedspersoner, der hjælper dig med at stemme, har tavshedspligt med hensyn til, hvad de måtte få at vide omkring, hvad du har stemt. Det gælder også oplysning om du overhovedet har stemt. De må heller ikke give dig råd om, hvem du skal stemme på eller opfordre dig til at stemme på et bestemt parti eller kandidat. Det må den personlige valgte hjælper selvfølgelig heller ikke.

Hjælpemidler

Har du specielle behov for hjælpemidler, for eksempel hvis du er synshandicappet eller kørestolsbruger, er der taget højde for dette på Bibliotek & Borgerservice i Faxe. Her kan du brevstemme ved hæve-sænkebord, som en kørestol kan køre ind under. Der er også en lup, der kan forstørre 4 x, og  en ledlampe, hvis lysstyrke og lysfarve kan reguleres, samt en sort pen som skriveredskab. Der vil endvidere være opstillet et forstørrelsesapparat med skærm af typen CCTV (Closed Circuit Television), hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres så det passer dig. 

Er du blind eller svagtseende er en overlægsplade med blindskrift som kan lægges over stemmesedlen til rådighed. 

Bekendtgørelse om hjælpemidler der skal stilles til rådighed valg

Fakta om hjælpemidler

 • Sorte penne, der kan gøre afkrydsningen tydeligere - alle afstemningssteder
 • Lup, der kan forstørre teksten på stemmesedlen. Luppen kan stå selv, så vælgeren kan afkrydse stemmesedlen under luppen - alle afstemningssteder
 • LED-lampe, hvor vælgeren selv kan regulere lysstyrke, lysfarve og lysudfald - alle afstemningssteder
 • Hæve-/sænkebord, der kan reguleres i højden og har fri benplads, så en kørestolsbruger kan placere sig ved bordet - Bibliotek og Borgerservice Haslev og Faxe-Hallen på valgdagen
 • Forstørrelsesapparat (CCTV), der kan forstørre stemmesedlen, og som giver vælgeren mulighed for at regulere størrelse og kontrast - Bibliotek og Borgerservice Haslev og Faxe-Hallen på valgdagen. 

Mulighed for at stemme i din bil på valgdagen

På selve valgdagen, kan du uden forudgående ansøgning, stemme fra egen bil, hvis du pga. handicap eller nedsat førlighed ikke kan komme ind på valgstedet. Det kræver blot at der kan skabes kontakt til en valgstyrer i valglokalet. 2 valgtilforordnede vil så komme ud til dig med en stemmeseddel og en transportabel valgurne.

Kan man stemme uden sit valgkort på valgdagen?

JA! du skal blot medbringe behørig dokumentation - det kan for eksempel være et af følgende:  

 • Kørekort 
 • Pas 
 • Sundhedskort

Ophængning af valgplakater

Valgplakater må hænges op i perioden fra kl. 12.00 på den fjerde lørdag inden valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske, når valget er udskrevet. Til folkeafstemningen 1. juni 2022 må valgplakater opsættes fra lørdag den 7. maj kl. 12.00. Plakaterne skal senest være nedtaget torsdag den 9. juni ved midnat. 

Valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne, skal nedtages inden for 24 timer, efter at vejmyndigheden har udstedt påbud om nedtagning.

En valgplakat skal være forsynet med følgende for den fysiske/juridiske person (parti) der har ophængt plakaten: 

 • Navn 
 • Adresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer

 

Information fra Vejdirektoratet om opsætning af valgplakater

https://www.vejdirektoratet.dk/tema/valgplakater-ved-vejene

 

 

 

Det er dit valg - information om valg i Danmark

Rådet for Etniske Minoriteter har udgivet hæftet "det er dit valg" som er en guide til demokratisk deltagelse i Danmark. Foruden Dansk, finder du information på følgende sprog: 

 • Engelsk
 • Bosnisk
 • Arabisk
 • Tyrkisk
 • Polsk
 • Rumænsk
 • Tigrinja
 • Somali

Du kan få flere informationer om valg på Indenrigs- og Boligministeriets hjemmeside samt på Borger.dk

Kommunalvalg 2021 - resultat Faxe Kommune

Folketingsvalg 2019 - resultat Faxe Kommune

Europaparlamentsvalg 2019 - resultat Faxe Kommune

Valg og afstemninger

Opdateringsdato: 28.06.2022 - 09:05