Sprog, læsning og skrivning

Sprog, læsning og skrivning

Kommunens Sprog- og læsekonsulent står i spidsen for vedvarende udvikling af kommunens samlede arbejde med literacy på 0-18 års området, og samarbejder bredt og tværfagligt med øvrige ressourcepersoner i kommunen for at understøtte den røde tråd i kommunens praksisindsatser.

Literacy i Faxe Kommune

Her kan du læse om Faxe Kommunes nye strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning, i daglig tale literacy, på 0-18 års området.
 

Baggrund:

Med Faxe kommunes Børne- og Ungepolitik som grundlag og med baggrund i dels de seneste års læse- og kvalitetsrapporter på skoleområdet og dels i relevant forskning, blev der i efteråret 2017 nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål det var at formulere en fælles strategi for arbejdet med såvel det talte som det skrevne sprog hos børn og unge i alderen 0-18 år.

Målsætningen for arbejdet var at udarbejde en strategi med iboende potentiale til at udvikle og skabe pædagogisk og didaktisk (undervisningsmæssig) sammenhæng mellem kommunens dagtilbud og skoler, og mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Her kan du læse mere om Literacy

 

Projekt Læseglæde & Læselyst – forældre som betydningsfulde rollemodeller

Et fælleskommunalt projekt, der hviler på et tværfagligt samarbejde mellem bibliotek, sundhedspleje og dagtilbud med brobygning til skolen. Snitfladen for samarbejdet har som omdrejningspunkt ønsket om at styrke læseglæden og læselysten – og at inddrage forældre som betydningsfulde rollemodeller for deres børns sprog- og læseudvikling.
Der kan læses mere om projektet på bibliotekets og kommunens hjemmeside og mere om projektet på KL´s hjemmeside.

 

Sprognetværk 0-6 år

I Faxe Kommune har vi tre områdevise tværfaglige netværk. Hvert netværk udgøres af sprogansvarlige pædagoger fra områdets dagtilbud, en sundhedsplejerske, en tale- hørekonsulent, en børnebibliotekar og kommunens sprog- og læsekonsulent. Netværket mødes 3 gange årligt og har som formål at understøtte et fælles og systematisk arbejde med tidlig literacy. Sparring og videndeling er et centralt element i netværket, som samlet set understøtter den røde tråd i arbejdet med tidlig literacy.

 

Rambøll Sprog, Hjernen og hjertet

For at understøtte den sproglige overgang fra dagtilbud til skole overgår kommunen fra 2018 til sprogvurderingsredskabet fra Rambøll Sprog. Den data der generes, anvendes i et formativt og tværfagligt perspektiv til gavn for barnets trivsel og læring, og indgår således både i et lineært perspektiv og i det daglige arbejde, hvor tværgående overgange dominerer. Se kommunens procedure for håndtering af sprogvurderinger for nærmere information.
Sprogstimulerende indsats i Faxe Kommune
 

 

Kontaktinformation

Opdateringsdato: 08.05.2019 - 10:52