Sprog, læsning og skrivning

Sprog, læsning og skrivning

Kommunens Sprog- og læsekonsulent står i spidsen for vedvarende udvikling af kommunens samlede arbejde med literacy på 0-18 års området, og samarbejder bredt og tværfagligt med øvrige ressourcepersoner i kommunen for at understøtte den røde tråd i kommunens praksisindsatser.

Literacy i Faxe Kommune

Her kan du læse om Faxe Kommunes nye strategi for arbejdet med sprog, læsning og skrivning, i daglig tale literacy, på 0-18 års området.

Baggrund for Literacy

Med Faxe kommunes Børne- og Ungepolitik som grundlag og med baggrund i dels de seneste års læse- og kvalitetsrapporter på skoleområdet og dels i relevant forskning, blev der i efteråret 2017 nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål det var at formulere en fælles strategi for arbejdet med såvel det talte som det skrevne sprog hos børn og unge i alderen 0-18 år.

Målsætningen for arbejdet var at udarbejde en strategi med iboende potentiale til at udvikle og skabe pædagogisk og didaktisk (undervisningsmæssig) sammenhæng mellem kommunens dagtilbud og skoler, og mellem det generelle forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte.

Her kan du læse mere om Literacy

Projekt Læseglæde & Læselyst – forældre som betydningsfulde rollemodeller

Et fælleskommunalt projekt, der hviler på et tværfagligt samarbejde mellem bibliotek, sundhedspleje og dagtilbud med brobygning til skolen. Snitfladen for samarbejdet har som omdrejningspunkt ønsket om at styrke læseglæden og læselysten – og at inddrage forældre som betydningsfulde rollemodeller for deres børns sprog- og læseudvikling.
Der kan læses mere om projektet på bibliotekets og kommunens hjemmeside og mere om projektet på KL´s hjemmeside.

Sprognetværk 0-6 år

I Faxe Kommune har vi tre områdevise tværfaglige netværk. Hvert netværk udgøres af sprogansvarlige pædagoger fra områdets dagtilbud, en sundhedsplejerske, en tale- hørekonsulent, en børnebibliotekar og kommunens sprog- og læsekonsulent. Netværket mødes 3 gange årligt og har som formål at understøtte et fælles og systematisk arbejde med tidlig literacy. Sparring og videndeling er et centralt element i netværket, som samlet set understøtter den røde tråd i arbejdet med tidlig literacy.

Rambøll Sprog, Hjernen og hjertet

For at understøtte den sproglige overgang fra dagtilbud til skole overgår kommunen fra 2018 til sprogvurderingsredskabet fra Rambøll Sprog. Den data der generes, anvendes i et formativt og tværfagligt perspektiv til gavn for barnets trivsel og læring, og indgår således både i et lineært perspektiv og i det daglige arbejde, hvor tværgående overgange dominerer. Se kommunens procedure for håndtering af sprogvurderinger for nærmere information.

Sprogstimulerende indsats i Faxe Kommune

It-hjælpemidler i overgangen til ny skole og uddannelse

Med virkning fra 1. august 2019 har elever med dokumenterede funktionsnedsættelser i form af ordblindhed mulighed for at tage deres hjælpemiddel (her læse-/skriveværktøj) med i overgangen til nye skole eller uddannelse. Ordningen er gældende i en periode på 3 måneder, hvorefter hjælpemidlet afleveres tilbage til Faxe Kommune.

 

Hvis man ønsker at gøre brug af ordningen, skal henvendelse rettes til den skoleafdeling, hvor ens barn er indskrevet. 

Kontaktinformation

Læse- og Sprogkonsulent

Kontaktoplysninger:

Pernille Sørensen
Læse- og Sprogkonsulent
Direkte tlf.: 56203937
Mobil tlf.: 21665728

Opdateringsdato: 03.06.2020 - 15:03