Er du bekymret for et barn eller ung under 18 år?

Underret kommunen om din bekymring. Det er vigtigt at reagere, hvis du fornemmer, at der er noget galt. Faxe Kommune har også et beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge.
Er du bekymret for udviklingen eller trivslen hos et barn/en ung under 18 år, har du pligt til at underrette kommunen. Det kan eksempelvis være mistanke om vold eller omsorgssvigt.
Det er vigtigt, at du reagerer, hvis du fornemmer, at der er noget galt.

Er du offentligt ansat eller udøver et offentligt hverv, har du en særlig og skærpet pligt til at underrette kommunen, hvis du under udøvelsen af dit hverv får kendskab til at barnet/ den unge har behov for særlig støtte.

Læs mere om hvordan du underretter kommunen under kontaktinformation og på siden "Børn i mistrivsel". Her har du direkte adgang til at underette digitalt - også anonymt, hvis du ønsker dette.

 

Hvornår skal jeg gøre noget?

Måske er du: nabo til, i familie med, træner for eller på anden måde bekendt med et barn eller en ung, hvor du enten ved eller har mistanke om, at noget er galt.

Det kan eksempelvis være:

 • At et barn eller en ung bliver slået
 • At et barn eller en ung udsættes for seksuelle overgreb
 • At barnet eller den unge er meget overladt til sig selv og ikke får tilstrækkelig voksenstøtte
 • At et barn eller en ung viser tegn på mistrivsel

Hvordan skal jeg handle?

Hvis du har fået kendskab til et barn eller en ung under 18 år, som du enten tror eller ved, lever under forhold, der kan bringe barnets sundhed og udvikling i fare, skal du underrette kommunen. Du er altid velkommen til at kontakte Børn og Ungeafdelingen for råd og vejledning, før du eventuelt sender en underretning. Der er ikke nogen formkrav til underretningens indhold. Dog er det afgørende for Børn og Ungeafdelingens behandling af sagen, at underretningens indhold er så oplysende som muligt om barnets/den unges forhold herunder både det, som bekymrer og de øvrige forhold hos barnet/den unge og familien.

Underret som privatperson

Børn og Ungeafdelingen kan kontaktes telefonisk på tlf. 56 20 39 53 mandag-tirsdag 8-16, onsdag 8-15, torsdag 8-17, fredag 8-1.3 Udenfor afdelingens telefontid skal Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi kontaktes på tlf. 55 31 14 48.

Ønsker du at underrette skriftligt bør du ikke anvende din mailadressse, da der er tale om personfølsomme oplysninger. I stedet bør du anvende dette Borger.dk link, hvor du skal logge ind med dit NemID.

Læs mere om hvordan du underretter kommunen på siden "Børn i mistrivsel". Her har du direkte adgang til at underette digitalt - også anonymt, hvis du ønsker dette.

Kan jeg være anonym?

Du kan godt sende en anonym underretning. Dvs. at du sender din underretning uden at oplyse din identitet. Anonyme underretninger modtages og behandles ligesom underretninger med navn på. For os er det en stor hjælp at kende både dit navn og din relation til den familie, du underretter om.

Vi kan ikke automatisk love dig anonymitet, hvis vi kender dit navn. Hvis du oplyser dit navn eller din relation til familien i telefonen eller i din skriftlige henvendelse, er du som udgangspunkt ikke anonym. Den familie, som du underretter os om, har som hovedregel ret til at få oplyst, hvem der har underrettet, altså dit navn.

Underret som virksomhed, institution eller myndighed

Virksomheder, institutioner og myndigheder, der ved hjælp af tunnelmails eller sikkerhedscertifikater kan sende sikre mails, kan benytte mailadressen bornogunge@faxekommune.dk.

Hvis man ikke har mulighed for at sende sikre mails, bør der anvendes en digital løsning via Virk.dk.

Hvad sker der, når jeg har underrettet kommunen?

Du vil inden for 6 hverdage modtage en kvittering på din underretning – hvis du har oplyst dit navn og din adresse. Du har ikke krav på at få oplysninger om, hvad vi gør i den konkrete sag, da du ikke er part i sagen. Kommunen vurderer sagen og foretager sig det nødvendige i forhold til at sikre barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Når kommunen har modtaget en underretning, vil der ske en socialfaglig vurdering af underretningens alvor. Herefter tages kontakt til familien, der orienteres om underretningens indhold. Herefter vurderes, om det er nødvendigt at undersøge forholdene nærmere. I underretninger af helt særlig og alvorlig karakter vil politiet blive kontaktet inden familien kontaktes.

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Ifølge lov om Social Service skal kommunen udarbejde et skriftligt beredskab til håndtering, forebyggelse og opsporing af sager om overgreb mod børn og unge.

Beredskabet henvender sig til alle i Faxe Kommune, der i deres arbejde har med børn og unge at gøre.

Beredskabet skal medvirke til at styrke og støtte det forebyggende og opsøgende arbejde overfor børn og unge samt hjælpe til at:

 • Afklare definitioner og begreber
 • Formidle viden om tegn og reaktioner på børns mistrivsel, herunder om barnet kan være udsat for seksuelle overgreb eller vold
 • Skabe grundlag for fortsat at arbejde med forebyggelse af overgreb mod børn
 • Sikre viden om handleveje og handlepligt i forbindelse med bekymring, mistanke eller vidne om vold eller seksuelle overgreb på et barn eller en ung i alderen 0-18 år
 • Sikre kendskab til ansvars- og rollefordeling med hensyn til håndtering af bekymring, mistanke eller vidne om overgreb mod børn
 • Tilstræbe en hurtig, ensartet og professionel håndtering af sager, der vedrører disse overgreb
 • Formidle Faxe Kommunes organisering af beredskabet.

 

Beredskabet kan bruges som opslagsværk og som handleguide for kommunens ansatte, frivillige i foreninger, der arbejder med børn og unge samt til forældre og borgere.

Faxe Kommunes skriftlige beredskab er udarbejdet på baggrund af SISO`s (Videnscenteret for sociale indsatser ved vold og seksuelle overgreb mod børn under Socialstyrelsen) materialer, konsulentstøtte og sparring samt bidrag fra en større tværfaglig arbejdsgruppe.

Det skriftlige beredskab er i juni 2018 opdateret med nye oplysninger, herunder organisatoriske ændringer, gennemgang af links og uddybning af arbejdsgange og samarbejdet på tværs.

Er du bekymret for et barn eller ung under 18 år?

Kontaktinformation

Underret kommunen om din bekymring

Børn og Ungeafdelingen kan kontaktes telefonisk på tlf. 56 20 39 53, mandag-tirsdag fra 8-16, onsdag fra 8-15, torsdag 8-17, fredag 8-13.

Udenfor afdelingens telefontid skal Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi kontaktes på tlf. 55 31 14 48.

Underretning kan også ske ved selvbetjening på siden Børn i mistrivsel.

Opdateringsdato: 10.05.2023 - 11:08