Hjemmeundervisning af folkeskoleelever

Her kan du læse om hjemmeundervisning af folkeskoleever i Faxe Kommune.

I henhold til Folkeskolelovens § 33, stk. 2 gives der mulighed for, at forældre kan vælge selv at stå for deres børns undervisning.

Hvis forældrene selv vil stå for undervisning af deres børn i den undervisningspligtige alder, skal dette skriftligt meddeles til distriktsskoleleder inden undervisningen starter. Dette krav er også gældende, hvis familien er ude af landet under 6 måneder. (Anmeldelsesblanketten kan hentes nedenfor)

Jf. lov om friskoler og private grundskoler, § 34 stk. 2 skal anmeldelsen indeholde følgende oplysninger: 

  • Hvilke børn, der deltager i hjemmeundervisningen (navn og cpr.nr.)
  • Hvor undervisningen foregår
  • Hvem der underviser børnene

Distriktsskoleleder kvitterer for modtagelse af ansøgning, og orienterer Center for Børn og Undervisning.

Krav til undervisningen
Undervisningens indhold skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hjemmeunderviseren kan selv beslutte, hvordan undervisningen skal tilrettelægges samt hvilke undervisningsmetoder og undervisningsmidler, der skal anvendes.

Det er ikke et krav, at hjemmeundervisningen skal omfatte undervisning i alle folkeskolens fag. Dog skal der tilbydes undervisning inden for hvert af de fagområder, som kan opdeles i humanistisk, naturvidenskabelig og praksis-musisk. Det må desuden anses som et mindstekrav, at fagene dansk, matematik og engelsk kan identificeres. Det følger af bestemmelsen i Friskolelovens § 9 stk.2, om den tilsynsførendes tilsyn med elevernes standpunkt i disse fag.

Undervisningsmateriale 
Der kan ved henvendelse til distriktsskolen indgås aftale om lån af undervisningsmateriale, men skolen er ikke forpligtiget til lånet.

Tilsyn 
Tilsyn med barnets undervisning føres af distriktsskolen. Distriktsskolen tager kontakt til hjemmet indenfor 5 arbejdsdage for at træffe aftale om tilsyn – dette sker i forbindelse med meddelelse som hjemmeundervisning. Der vil her også blive lavet en forventningsafstemning i forhold til krav om hjemmeundervisning.

Hvis I skal rejse ud af landet, skal tilsynsformen aftales med den tilsynsførende inden afrejse. 

Der føres tilsyn mindst én gang årligt efter gældende regler, som beskrevet i Lov om friskoler og private grundskoler § 35.

Kort meddelelse om gennemført tilsyn sendes af tilsynsførende til Center for Børn og Undervisning. 

Hvis det vurderes, at undervisningen IKKE står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, sker følgende: 

  • Hjemmeunderviser orienteres om, hvad der mangler.
  • Der afholdes en prøve efter 3 måneder.
  • Hvis undervisningen stadig herefter er mangelfuld, skal barnet undervises i folkeskolen eller en anden skole, hvor undervisningspligten kan opfyldes, jf. Folkeskolens §33 stk. 2.
  • Der kan klages over denne afgørelse, jf.  Forvaltningsloven §25.

 

Opdateringsdato: 15.10.2021 - 10:28