Ældreboliger

Her kan du læse om, hvordan man ansøger om en ældrebolig

Det er Faxe kommunes mål at kunne tilbyde ældre og/eller handicappede borgere en hensigtsmæssig bolig, der er tilpasset den enkeltes fysiske og/eller psykiske handicap. 

Hvem kan søge?

Boligerne er beregnet til ældre og/eller personer med handicap, der på grund af nedsat funktionsevne har behov for en bolig, indrettet efter fysiske/psykiske behov.

Hvordan søger man og til hvem?

Ansøgning om en ældrebolig kan ske ved at rette henvendelse til visitatorerne i

Visitation Pleje
Tingvej 7
4690 Haslev

Tlf. 5620 3430

på alle hverdage mellem 9.00 - 13.00

Hvordan foregår det, må jeg have nogen med?

Der vil herefter blive aftalt et hjemmebesøg, hvor visitatoren udfærdiger et ansøgningsskema, som giver en samlet vurdering af dit funktionsniveau og ressourcer, netværk og boligsituation. Ansøgningen indeholder både din egen oplevelse af situationen og visitators faglige vurdering.

  • Du har ret til at have en bisidder med ved besøget.
  • Der er mulighed for at ønske en bolig i et bestemt område.
  • Du skal selv underskrive ansøgningen.

Hvilke kriterier skal du opfylde?

Der skal på grundlag af den samlede situation være et aktuelt behov for en ældrebolig.

  • Du har en fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Boligen skal kunne forbedre din samlede situation, således at du har mulighed for at forblive selvhjulpen
  • Nuværende bolig er uhensigtsmæssigt indrettet i forhold til dit funktionsniveau
  • Det skal give mulighed for, at kunne benytte bevilgede hjælpemidler
  • Det skal give mulighed for, at plejebehovet kan tilgodeses.

Hussalg eller blot ønske om mindre bolig og/eller have, eller ønske om særlig beliggenhed er ikke tilstrækkelig grundlag for at blive godkendt til en bolig.

Hvem behandler din ansøgning?

Din ansøgning behandles i Visitation Pleje.
Når din ansøgning er behandlet, vil du få et skriftligt svar tilsendt.

Det er Visitation Pleje, der ved ledighed anviser den ledige bolig. Dette gøres ud fra en faglig vurdering af, hvem der på det givne tidspunkt har det største behov for boligen.

Hvis du siger nej til en tilbudt bolig?

Når du er godkendt til en bolig og siger nej tak, vil du forblive på ventelisten.
Din situation vil blive genvurderet med henblik på afklaring af din aktuelle situation.

Hvilke muligheder har jeg for at klage og til hvem?

Hvis du får afslag på din ansøgning om en bolig og ikke er enig i afgørelsen, kan du klage.

Den skriftlige klage skal fremsendes til Faxe kommune via eboks eller til Visitation Pleje, Tingvej 7, 4690 Haslev, som herefter genbehandler din ansøgning. Såfremt afgørelsen fastholdes videresendes din klage til Ankestyrelsen.

Tilflytning til kommunen

Hvis du bor i en anden kommne, men ønsker en ældrebolig i Faxe kommune, skal du søge gennem din bopælskommune.

Ansøgningen skal godkendes både i bopælskommunen og i Faxe Kommune. Din bopælskommune skal give betalingstilsagn.

Fraflytning til anden kommune

Det er et krav, at du er visiteret til en ældrebolig af visitionsudvalget i Faxe kommune. Desuden kræves der godkendelse fra den kommune, som du ønsker at flytte til.

Kontaktinformation

Visitation Pleje

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Hjemmeplejen
Tlf.: 5620 4450
Svarer døgnet rundt.

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.

Opdateringsdato: 24.08.2022 - 11:47