Omsorgstandpleje

Omsorgstandplejen er et tilbud til dig, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud.

Formål

Formålet med hjælpen er at sikre dine muligheder for en god og smertefri tyggeevne. Dette skal være med til at fremme din generelle sundhed og livskvalitet.

Faxe Kommune vil være med til at give dig muligheden for at få passet dine tænder eller proteser. Vi har også stor fokus på det forebyggende arbejde.

Målgruppe

Ved en individuel vurdering afgøres det, om du kan få tilbudt omsorgstandpleje i Faxe Kommune. Vurderingen foretages ved en visitation, og tager udgangspunkt i dine aktuelle behov. Det er bl.a. din evne til egen omsorg og din funktionsevne, som ligger til grund for vurderingen.

Du kan fx komme i betragtning til omsorgstandplejen hvis:

  • du har et fysisk handicap, der nedsætter din førlighed og evne til at benytte almindelige tandplejetilbud
  • du har et psykisk handicap, der gør det vanskeligt at benytte de eksisterende tandplejetilbud.

Det er desuden et krav, at du skal være fyldt 18 år og har folkeregisteradresse i Faxe Kommune.

Hvordan søger jeg

Det er altid kommunen, der visiterer dig til omsorgstandplejen. Hvis du vil ansøge om eller vide mere om omsorgstandpleje, kan du henvende dig til vores to visitationsenheder. Visitation Handicap, hvis du har et vidtgående fysisk eller psykisk handicap og ellers til Visitation Pleje 

Hvordan foregår det

Senest 10 dage efter du har haft besøg af en visitator, vil du modtage en skriftlig afgørelse. Her får du at vide, om du er bevilliget omsorgstandpleje.

Hvis du bevilges omsorgstandpleje, vil du inden to måneder modtage eller blive indkaldt til dit første besøg. Omsorgstandplejen tilrettelægges efter dine behov, men du tilbydes minimum en konsultation om året.

Du visiteres til omsorgstandplejen for et år ad gangen, og tandplejen fortsætter automatisk, medmindre du melder dig ud.

Ved det første besøg undersøges mund, tænder og proteser. Herefter tilrettelægges en plan for den videre behandling og mundpleje.

Hvad koster det

Der er delvis egenbetaling på omsorgstandpleje. Du skal derfor betale et fast årligt beløb i forhold til de fastsatte takster. Beløbet vil blive opkrævet månedligt med indbetalingskort, som kan tilmeldes betalingsservice.

Takster år 2023

Omsorgstandpleje pr. mdr. 47,50 kr.   
Specialisteret tandpleje max. årligt egenbetaling 2.130 kr.
Kørsel til omsorgstandpleje pr. mdr. 30,46 kr. 
        
Sundhedsministeren fastsætter nærmere regler for størrelsen af den maksimale årlige betalingstakst.

Din ret og din pligt

For at du bedst muligt kan modtage den aftalte hjælp, er det en forudsætning at:

  • du skal acceptere brug af hjælpemidler, som er nødvendige, for at tandplejepersonalet kan udføre deres arbejde
  • du skal deltage så aktivt som muligt, fx i det forebyggende arbejde
  • du og dine pårørende skal give besked til visitator ved væsentlige forandringer i din tilstand
  • du skal melde afbud i så god tid som muligt, hvis du ikke har mulighed for at overholde den planlagte aftale
  • der skal være en kontaktperson eller anden voksen hos dig ved behandling hjemme eller på klinikken.

Transport

Hvis du ikke selv kan transportere dig til Faxe Kommunale Tandpleje, vil der blive opkrævet et årligt transportgebyr. Dette beløb dækker enten transporten af dig selv og ledsager, eller udgifter for den mobile tandpleje der kommer til dig.

Kontaktinformation

Visitation Pleje

Tingvej 7
4690 Haslev
Tlf.: 5620 3430
Telefontid mellem 9.00 - 13.00

Hjemmeplejen
Tlf.: 5620 4450
Svarer døgnet rundt.

Husk, at personlige oplysninger ikke må sendes med almindelig mail. Du skal i stedet sende digital post via eboks eller borger.dk.

Opdateringsdato: 24.01.2023 - 08:21