Hegnsyn

Hvis du er uenig med din nabo om hegnet mellem jeres ejendomme, bør I altid prøve at finde en løsning i fællesskab.

I kan som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem jeres ejendomme skal være, når bare I holder jer inden for rammerne af eventuel gældende lokalplan eller byplanvedtægt og betingelser som er tinglyst på ejendommen. Hvis I er i tvivl, kan I spørge i kommunen.

Hvis I ikke kan blive enige, kan du bede Hegnsynet om hjælp.

Hegnsynet består af tre medlemmer, der ikke kan udøve konsulenttjeneste.

Ingen af Hegnsynets tre medlemmer kan derfor foretage besigtigelser eller på forhånd involvere sig i en sag, uden at gøre sig selv inhabil i tilfælde af en hegnsynssag.

Hvilke spørgsmål kan Hegnsynet se på?

Hegnsynet kan behandle spørgsmål om

  • fælleshegn (et hegn placeret i selve skellet mellem to grunde)
  • eget hegn (et hegn på egen grund lang ejendommens skel i en afstand af indtil 1,75 m fra skellet)
  • grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen
  • grene, der er farlige for sikkerheden på naboejendommen

Hegnsynet tager sig ikke af sager, der handler om enkeltstående træer på naboens ejendom. Sådanne spørgsmål må du klare gennem en civil retssag.

Hegnsynet kan kun behandle ovennævnte tvister, hvis du sender skriftlig anmodning herom. Efter hegnslovens § 34, stk. 2 har en grundejer, der vil klage til Hegnsynet, pligt til at fremkomme med oplysninger omkring klager, modparten, påstande med videre. Hegnsynssagen kan ikke behandles, og der kan ikke indkaldes til besigtigelses- og forhandlingsmøde, før Hegnsynet har modtaget de nødvendige oplysninger.

Hvordan foregår et hegnsyn?

Ved en indbringelse af en hegnsynssag skal du fremkomme med oplysninger om de forhold, som du ønsker, at Hegnsynet skal bedømme. Du skal kort gøre rede for, hvad du er uenig med naboen om. Klagers påstand i sagen er det resultat, som du ønsker at opnå ved hensynsforretningen. Du skal altså tydeligt anføre, hvad du vil have Hegnsynets hjælp til at opnå.

Hvor kan du klage over hegnsynets afgørelse?

Hvis du ikke er tilfreds med Hegnsynets afgørelse, kan du indbringe sagen for en domstol som et civilt søgsmål. Du skal anlægge sagen, inden der er gået fire uger efter Hegnsynets afgørelse. Sagen skal anlægges mod den anden part i sagen og ikke mod Hegnsynet.

Hvis der er tvivl om skellets nøjagtige placering

Hvis du og din nabo er uenige om, hvor skellet mellem jeres grunde er, kan I – mod betaling – få en landsinspektør til at lave en opmåling.

Hegnsynets sammensætning

Formand: Torben Reiner Jensen
Eli Jacobi Nielsen
Leif Jensen

Hvad koster det at få foretaget et hegnsyn?

I 2024 koster det 2.100 kr. at få foretaget et hegnsyn, og det er Hegnsynet, der afgør hvem af parterne, der skal betale gebyret.

Anmodning om hegnsyn

Klageren skal fremsende en skriftlig anmodning om hegnsyn til Hegnsynets sekretariat, der indkalder til en hegnsynsforretning med mindst otte dages varsel.

Anmodningen/begæringen skal indeholde parternes navne, adresser og matrikelbetegnelser for såvel ejeren af naboejendommen som for dig selv. Du skal være opmærksom på, om der er flere ejere af ejendommene, da en hegnssag skal rejses af alle ejere af en ejendom mod alle ejere af naboejendommen.

Du skal kort give en beskrivelse af de forhold, som du ønsker Hegnsynet skal bedømme, samt hvad du i sammenhængen er uenig med din nabo om.

Det er meget vigtigt, at du klart angiver, hvilket resultat du ønsker at opnå med Hegnsynets hjælp.

Der er yderligere vedledning bag på blanketten begæring om hegnsyn, som findes her på siden.

Anmodningen kan ske på blanketten begæring om hegnsyn, som findes her på siden.

Anmodningen kan sendes per post til vores adresse, som du finder her på siden. Det kan også sendes på e-mail, e-mailen finder du her på siden.

På hjemmesiderne hegnsyn.dk og hegnsloven.dk kan der læses meget mere om hegnsloven og dens bestemmelser, find link her på siden.

Foreningen af hegnsyn har udarbejdet pjecen Hegn og et godt naboskab, som i korte vendinger fortæller om hegnslovens bestemmelser, find pjecen her på siden.
 

Henvendelse og spørgsmål

Vedrørende hegn, hegnsynets forløb, afholdelse med mere kan rettes til hegnsynssekretær Bente Jørgensen, på telefon nr. som findes her på siden.

Kontaktinformation

Hegnsynet

E-mail: hegnsyn@faxekommune.dk

tlf. : 51 58 08 31

Hegnsynet
Frederiksgade 9
4690 Haslev

Opdateringsdato: 08.01.2024 - 12:08