Jordvarme

 

Hvis du vil have et jordvarmeanlæg, skal du søge tilladelse til anlæget, og du skal færdigmelde anlægget, når det er færdigt.

Formålet med tilladelsen er at sikre, at anlægget ikke forurener jord og grundvand. Det er kun autoriserede installatører, der må etablere et jordvarmeanlæg.

Du skal være opmærksom på, at der kan være tilslutningspligt til andre varmekilder (f. eks fjernvarme) i lokalplanen for dit område.

Ansøgning om jordvarme

Forud for etablering af et jordvarmeanlæg, skal du søge om tilladelse hos Faxe Kommune.

Inden gravearbejdet påbegyndes, skal der foreligge en tilladelse. Arbejde udført inden klagefristens udløb er på ejerens ansvar.

Ansøgning om jordvarmeanlæg sker igennem Byg og Miljø eller på ansøgningsskema som sendes til naturogmiljoe@faxekommune.dk

 

Placering af anlæg

Et horisontalt jordvarmeanlæg med brine skal etableres mindst 50 meter fra et alment eller ikke-alment vandforsyningsanlæg, og mindst 5 meter fra et andet vandforsyningsanlæg (herunder markvandingsboringer).

Hvis vandforsyningsanlægget kun forsyner den ejendom, hvor jordvarmeanlægget udlægges, kan afstandskravet nedsættes indtil 5 meter for horisontale anlæg. I dette tilfælde skal varmeslanger, som etableres mindre end 50 meter fra vandforsyningsanlægget lægges i bøsningsrør med fald væk fra vandforsyningsanlægget.

Færdigmelding af jordvarmeanlæg

Inden ibrugtagning af et nyt jordvarmeanlæg, skal ejer eller bruger af jordvarmeanlægget gennemføre en tæthedsprøve med rent vand efter fremgangsmåden jævnfør jordvarmebekendtgørelsen.
Når anlægget er etableret skal du huske at færdigmelde det hos Natur og Miljø. Herefter vil anlægget blive registreret i BBR.

Sammen med færdigmeldeskemaet skal der fremsendes en målfast tegning over slangernes placering og dokumentation for tæthedsprøvning. Dette skal ske inden 14 dage efter at anlægget er etableret.

BilagStørrelse
PDF ikon Skema til færdigmelding af jordvarme80.82 KB

Sløjfning af jordvarmeanlæg

Hvis du ikke længere ønsker at benytte dit jordvarmeanlæg, skal det sløjfes. I forbindelse med sløjfning af et jordvarmeanlæg, skal anlægget tømmes for frostsikringsvæske, hvorefter slangekredsløbet gennemskylles med rent vand og slangen aflukkes. Senest 14 dage efter at arbejdet med sløjfningen er afsluttet, skal dette anmeldes til Natur og Miljø.

BilagStørrelse
PDF ikon Skema til sløjfning af jordvarmeanlæg119.23 KB

Eftersyn af jordvarmeanlæg

Jordvarmeanlæg skal efter 1. driftår lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg. Resultatet af kontrollen skal opbevares i mindst 10 år og kunne forevises efter anmodning herom.

Ejeren og brugeren af jordvarmeanlægget skal sikre, at anlægget er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke er en åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af grundvand, jord og undergrund, herunder må der ikke være væsentlige synlige tæringer af rørsystemet.

Hvis ejeren eller brugeren konstaterer eller får mistanke om, at anlægget er utæt, skal vedkommende straks træffe egnede foranstaltninger til at bringe en eventuel udstrømning til ophør. Kommunalbestyrelsen skal herefter underrettes straks med en redegørelse for, hvad der er blevet gjort for at bringe den eventuelle udstrømning til ophør.

BilagStørrelse
PDF ikon Skema til eftersyn af jordvarmeanlæg98.97 KB
Opdateringsdato: 04.10.2023 - 12:24