Solceller og solfangeranlæg

Hvad du skal være opmærksom på ved opsætning af solcelle- og solfangeranlæg

Opsætning af solceller på taget

Et solcelle- eller solfangeranlæg på bygninger kræver ikke tilladelse fra kommunen hvis de er mere end 2,5 m fra skel (5,0 m i sommerhusområde) . Du skal være opmærksom på, at der kan være andre bestemmelser, der kan forhindre opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg på tag:

  • Byplanvedtægter
  • Lokalplaner (se næste afsnit)
  • Deklarationer, som du kan finde på tinglysning.dk
  • Grundejerforeningsvedtægter
  • Fredet eller bevaringsværdig bygning
  • Beskyttelseslinjer jf. Naturbeskyttelsesloven §15 -19

I mange lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer er der bestemmelser vedrørende bygningers ydre. Bestemmelserne kan angive fx farve, materiale, hældning af tagkonstruktion, blankhed og lignende. Hvis etablering af anlægget er i strid med nogle af reglerne, skal du søge kommunen om dispensation, inden du begynder arbejdet.

Når du ønsker at lægge solceller på taget, skal bestemmelserne i det gældende bygningsreglement overholdes. Du skal derfor tjekke bygningsreglement i forhold til bygningers højde, afstand til skel og det skrå højdegrænseplan mod skel og nabo.

Du skal også være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende refleksioner for dine naboer, trafikanter og andre omkringboende.

Hvis bygningsreglementets afstands- og højdekrav ikke er overholdt, kræver det en helhedsvurdering som skal ansøges. Du søger via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. som du finder under "læs også"

Vi skal bruge følgende oplysninger på anlægget: anlæggets størrelse (antal og m2) og ydelse (kW) til registrering i BBR, når anlægget er sat op. Kræver anlægget ikke tilladelse, skal det dog fortsat anmeldes til BBR.

Har du yderligere spørgsmål til opsætning af solceller på taget kan du kontakt byg, kontakt oplysninger findes her på siden.
 

Lokalplaner med bestemmelser om solcelleanlæg
En række af kommunens lokalplanen indeholder præcise krav til solcelleanlæg, eksempelvis at solcelleanlæg skal nedfældes i tagfladen.
 
I lyset af det øgede fokus på klima og energi, er Faxe Kommune åbne overfor, at undersøge mulighederne for dispensation på baggrund af konkrete ansøgninger. Ansøgning om dispensation skal sendes til plan@faxekommune.dk

I behandlingen af sagen vil der blive lagt vægt på at solcelleanlægget er placeres med samme hældning som taget eller som en integreret del af tagbelægningen. Sørg samtidig for en harmonisk placering på taget, så der tages hensyn til kviste, tagvinduer, skorstene mv. og husets generelle fremtræden.

I de områder der er omfattet af bevarende lokalplaner vil Faxe Kommune se på, om solenergianlægget kan opsættes uden at forringe områdets bevaringsværdi. Her ses specifikt på husets arkitektur og bevaringsværdi, samt synlighed fra vej, sti eller fællesareal.

Er du i tvivl så kontakt os.

Opsætning af solcelleanlæg på jorden

Opsætning af solcelle- eller solfangeranlæg på jorden anses for et teknisk anlæg, og dette kræver en byggetilladelse. Du søger via selvbetjeningsløsningen Byg og Miljø. som du finder under "læs også"

Sættes anlægget op i landzone kræver det også en landzonetilladelse.

I landzone gives der normalt tilladelse til at opstille mindre solcelleanlæg til privat brug, når anlægget opstilles i tilknytning til eksisterende bebyggelse på egen ejendom. Opstilling skal ske på en sådan måde, at anlægget ikke fremstår skæmmende eller reflekterende i landskabet og ikke er til gene for naboer. Der kan stilles vilkår om en skærmende beplantning.

Vær dog opmærksom på, at praksis er ekstra restriktiv i områder med særlige natur-, kulturhistoriske eller landskabelige beskyttelseshensyn. I disse områder gives der normalt afslag til solcelleanlæg.

Opstilling af solcelleanlæg i områder med særlige natur-, kulturhistoriske eller landskabelige beskyttelseshensyn gives der derimod normalt afslag til.

Har du yderligere spørgsmål til opsætning af solceller på jord kan du kontakt byg, kontaktoplysninger findes her på siden.
 

Kontaktinformation

Kontakt BRR eller Byg

BBR:
E-mail: bbr@faxekommune.dk
Tlf. nr.: 56 20 30 10

Byg:
E-mail: byg@faxekommune.dk
Tlf. nr.: 56 20 30 30

 

 

Opdateringsdato: 19.09.2023 - 06:59