Lokalplaner i Faxe Kommune

Her finder du links til alle kommunens lokalplaner og byplanvedtægter

Hvis du påtænker, at gå i gang med et byggeri, er det altid en god ide at tjekke lokalplanen for dit område. I lokalplanen kan du se hvilke bestemmelser der gælder hvor du bor.

Er området ikke omfattet af en lokalplan, og du skal i gang med et større byggeri eller anlægsarbejde, så kontakt planteamet for en dialog om hvad der kan lade sig gøre.

Under "Læs også" kan du se øvrige dokumenter, der har betydning for lokalplanlægningen i Faxe Kommune. 

Hvad er en lokalplan

En lokalplan er en en detaljeret plan for et mindre område, som er retligt bindende og indeholder bestemmelser for, hvordan man må anvende og bebygge de ejendomme, som planen omfatter. Lokalplaner kan blandt andet indeholde bestemmelser om bygningers placering og udformning, herunder også materialevalg og farvevalg, samt friarealers udformning.

Byrådet skal godkende et lokalplanforslag, før det offentliggøres på kommunens hjemmeside. I løbet af en høringsperiode er der mulighed for, at komme med indsigelser. Byrådet tager efter høringsperioden stilling til de indkomne bemærkninger og indsigelser, og kan vedtage lokalplanen endeligt. Når den endelige lokalplan er offentliggjort på kommunens hjemmeside, er dens bestemmelser gældende for området. Ved den endelige vedtagelse, kan der være foretaget mindre ændringer i forhold til det offentliggjorte forslag.

Ifølge planloven skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes igang. Hensigten er, at sikre en sammenhæng i planlægningen. Et forslag til en lokalplan giver desuden naboer, andre myndigheder, foreninger og andre interesserede mulighed for, at kommentere forslaget før planen vedtages endeligt. Lokalplaner gælder fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende bebyggelse kan blive liggende, ligesom den heller ikke hindrer, at hidtidig lovlig anvendelse kan fortsætte.

Find en lokalplan

Når Byrådet har vedtaget et forslag til en lokalplan eller en endelig lokalplan bliver planerne offentliggjort på kommunens hjemmeside og indberettet til plandata.dk. Her kan du finde alle gældende planer enten på kort eller på liste. 

Find lokalplan på kort

Under "Læs også" finder du link til at finde lokalplaner på kort. Kortet åbner i et nyt vindue. Når kortet åbner, kan du vælge Faxe Kommune og derefter bruge musen til at finde rundt i kortet og vælge den konkrete lokalplan. 

Find lokalplan på liste

Under "Læs også" finder du link til lokalplaner på liste. Du søger de enkelte planer frem ved, at skrive "Faxe Kommune" under Kommuner, og skrive "Lokalplan" under Plantyper. 

Under Status kan du via dropdown menuen vælge, hvilken status lokalplanen du ønsker at se har (forslag, vedtaget eller aflyst).

Borger-GIS

Kortet viser dig lokalplaner og temaer fra Faxe Kommuneplan. For at finde selve lokalplanen, skal du tænde for laget "lokalplaner", klikke på "i"et i menulinjen i bunden og herefter klikke på den lokalplan, du vil vide mere om. Under "flere oplysninger" finder du selve lokalplanen.  

OIS

Giver dig adgang til ejendommens BBR oplysninger og i menuen "dine søgninger" kan du under den valgte ejendom åbne fanen "Planer", og herefter "Lokalplaner".

Byplanvedtægter

Inden kommunerne begyndte at udarbejde lokalplaner, blev der fastlagt bindende bestemmelser i såkaldte byplanvedtægter, hvoraf flere fortsat er gældende. 

Byplanvedtægterne finder du samme sted som lokalplanerne. Når du søger efter dem, skal du anvende ordet "lokalplan" og ikke "byplanvedtægt".

Lokalplanproces

En lokalplan udarbejdes først som et forslag, der består af en redegørelse for planforslaget, selve lokalplanbestemmelserne og tilhørende kort og illustrationer.

Lokalplanforslaget vedtages af byrådet, hvorefter planforslaget offentliggøres og sendes i offentlig høring i op til 8 uger alt efter planens omfang. I høringsperioden har alle mulighed for at fremsende indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag. Byrådet skal tage stilling til alle indkomne høringssvar inden planen kan vedtages endeligt.

Efter Byrådets endelige vedtagelse af en lokalplan, bliver lokalplanen og eventuelt kommuneplantillæg indberettet til plandata.dk og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Lokalplanen er herefter gældende for området.

Før en lokalplan igangsættes

Faxe Kommune udarbejder løbende lokalplanforslag for forskellige udviklingsprojekter og de omhandler typisk boligprojekter, erhvervsprojekter, by- og landsbyudviklingsprojekter, bevaringsprojekter, projekter for fritidsanlæg med mere.

Initiativet til projekterne tages både af kommunen selv, borgere, virksomheder og private projektmagere. Når der er tale om et forslag til et lokalplanprojekt, der tager sit afsæt i en privat interesse, skal projektmager deltage med følgende for at sikre et for offentligheden så forståeligt projekt som muligt:

  • En præcis beskrivelse af formålet med projektet samt, hvad det er man ønsker etableret og hvor.
  • Der skal udarbejdes et 1. forslag til bebyggelsesplan, hvor bebyggelsens omfang, placering og proportioner fremgår.
  • Der skal udarbejdes et 1. forslag til en tegning af projektet i perspektiv, med skygger og farver.
  • Der skal fremgå en kort beskrivelse af materialevalg, farver med mere på de ydre bygningssider.
  • Tanker om udearealer skal fremgå, herunder beplantning, stier, veje, p-pladser med mere.
  • Der skal redegøres for, hvorledes projektmager finder at projektet passer ind i nærmiljøet og lignende.

På baggrund af dette kan Center for Plan & Miljø tage stilling til projektet og indstille til en politisk beslutning, at processen for udarbejdelse af et egentligt lokalplanforslag kan sættes igang. Det må forventes, at der i løbet af denne proces kan blive stillet krav om ændringer af dele af projektet. 

Hvis projektet ikke er i overensstemmelse med rammebestemmelserne i Kommuneplan 2021 for Faxe Kommune, kan det ikke umiddelbart forventes at Byrådet vil arbejde for en ændring af kommuneplanen, så der åbnes mulighed for det ønskede lokalplanprojekt.

Kontakt planteamet

Det er altid en  god ide, at projektmager på et så tidligt tidspunkt som muligt, kontakter kommunens planteam for at få en snak om de tanker der gøres - dette kan naturligvis også ske uden at alle de ovennævnte tegninger er udarbejdet.

Anmod om lokalplan

En anmodning om ny lokalplan med tilhørende bilag sendes til:

E-mail: plan@faxekommune.dk

eller med post til 

Faxe Kommune, Center for Plan & Miljø, Frederiksgade 9, 4690 Haslev

Klagevejledning

xxx

Borgermøder

Et forslag til en lokalplan er som udgangspunkt i offentlig høring i op til 8 uger, men det kan politisk besluttes ved mindre planforslag, at de har en kortere høringsperiode. Formålet med den offentlige høring er at sikre, at borgerne inddrages i planlægningen. I løbet af den offentlige høring afholder Faxe Kommune altid et borgermøde.

Der er ikke et lovmæssigt krav om, at der skal afholdes borgermøde i høringsperioden, men Plan- & Kulturudvalget har besluttet, at der altid skal afholdes et borgermøde i høringsperioden for et lokalplanforslag. Der vil altid være medlemmer fra Plan- & Kulturudvalget til stede på borgermøderne.

På borgermøderne er der mulighed for, at få gennemgået planen og stille spørgsmål eller komme med bemærkninger til planen. Der udarbejdes ikke et egentligt referat fra borgermøderne, så hvis du vil være sikker på, at dine synspunkter indgår i den videre behandling, skal du fremsende dem skriftligt inden høringsperiodens udløb.

Borgermøderne afholdes så vidt muligt i nærområdet og annonceres sammen med annonceringen af lokalplanforslaget.

Under "Læs også" kan du finde link til aktuelle høringer.

Hvad gælder for min ejendom?

Hvis du gerne vil vide, hvad der gælder for din ejendom, kan du under "Læs også" finde et link til OIS, hvor du kan søge informationen frem via. f.eks. adressen eller ejendommens matrikel nr.

Du kan også benytte Faxe Kommunes borgerGIS.