Skov
Badebro
Skov

Færdsel i naturen og det åbne land

Der er mange muligheder for at færdes i naturen året rundt, men vi skal huske at tage hensyn til dyr, planter og andre besøgende. Vi skal også tage hensyn til landmænd, skovejere og andre private grundejere. Husk, at det er dig, der er på besøg.

 

I Danmark skal alle have mulighed for at færdes i og opleve naturen. Derfor må du efter reglerne i naturbeskyttelsesloven færdes frit på en lang række områder uanset ejerskab. I korte træk går de ud på at:

 • Du må cykle og gå på veje og stier i skove,
 • i skove ejet af staten og offentlige stiftelser må du også gå uden for stierne, men ikke cykle,
 • du må cykle og gå på alle veje og stier i det åbne land, også selvom der er opsat skilte med "privat vej",
 • du må færdes til fods på udyrkede arealer, der ikke er indhegnede,
 • du må gå langs alle kyster og strande i Danmark
 • husk at hunde skal føres i snor hele året, når du færdes ude i naturen (dog kan der gælde andre regler for strande, se boks længere nede).

 

Hindring af adgang

Det er ikke tilladt (udover i særlige tilfælde) at hindre eller vanskelliggøre offentlighedens adgang på de områder, som er nævnt ovenfor. Hindringer kan være bomme, hegn, låger og skilte med advarsler eller skilte med en tekst, der ikke angiver, at det er tilladt at færdes (fx ”privat”, "privat vej" og "uvedkommende ingen adgang"). Sætter du hindringer op, skal du altid angive med et skilt, at det er tilladt at færdes under bestemte vilkår. Drejer det sig om en privatejet vej eller sti, kan indgangen til arealet være forsynet med et skilt med teksten: ”Privat – dog adgang til fods og på cykel – Vis hensyn”.

Alle, der færdes i naturen, bør rette sig efter de anvisninger, der gives af ejeren eller dennes repræsentant, eller som fremgår af skiltning eller på anden måde. Men kommunerne har som myndighed pligt til at bede ejeren fjerne disse skilte, hvis de ikke er lovlige.

Hvis du som lodsejer eller forbipasserende er i tvivl om, hvorvidt ansvisninger eller spærringer er lovlige, skal du derfor henvende dig til os.

 

Hvornår må adgang forbydes?

Adgang af veje og stier kan forbydes hvis:

 • Det er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen
 • den i særlig grad generer privatlivets fred
 • der er behov for at beskytte plante- og dyrelivet.

Det er kommunen, som afgør om der er grund til at forbyde adgangen. Hvis adgangen forbydes skal der være tale om helt særlige gener. Det er fx ikke nok, at vejen eller stien går tæt forbi bygninger eller have. 

Adgangen kan også begrænses eller forbydes midlertidigt fx på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.

God opførsel i naturen

Når du færdes på stier i det åbne land, i skove eller på stranden, så går du ofte på privat jord. Husk derfor altid at tage hensyn - både til naturen, til den næste gæst og til ejendommen.

Det er altid et godt udgangspunkt at færdes, så dine efterfølgere ikke kan se, at du har været der. Tag alt affald med hjem og ryd ordentligt op.

 Især om foråret, når der er æg og unger, har dyrene brug for fred og ro. Lad være med at røre rålam eller andre dyreunger, som ligger alene. Rålam ligger alene en meget stor del af døgnets 24 timer – det er helt naturligt.

Respekter altid skiltene, også selvom du tvivler på deres rigtighed. Hvis du finder skilte, som efter din opfattelse er ulovlige, eller hvis du oplever, at adgangen til et ellers åbent område er forhindret, skal du kontakte os i Faxe Kommune. Du finder e-mail og telefonnummer til Natur & Miljø her på siden. 

BilagStørrelse
PDF ikon Go naturstil6.97 MB

Adgang til strande

Adgang gælder kun færdsel langs strandbredder ved havet. Til bredder langs søer, moser og åer (ferskvandsområder) er der kun offentlig adgang, hvis andre regler giver ret til det, fx hævdsregler eller hvis området ejes af stat eller kommune.

Ophold og badning:

Du må gå langs strande døgnet rundt, og du må gerne bade fra stranden. På privatejede strande må du dog ikke opholde dig inden for 50 m fra beboelsesbygninger, medmindre du har fået tilladelse fra ejeren. Dette forbud gælder kun, såfremt beboelsesbygningen og stranden har samme ejer. Når du er i vandet, er du på søterritoriet, og her er der fri færdsel.

Ridning:

Du må ride på den ubevoksede strandbred fra 1. september til 31. maj. På søterritoriet, altså ude i vandet, må du ride hele året.

Både:

Du må kortvarigt, dvs. i op til et døgn, at have en båd uden motor liggende på strandbredden. Du skal dog stadig følge reglerne i ovenstående afsnit om ophold og badning.

Hunde:

Hunde skal altid være i snor fra d. 1. april til d. 30. september. Du skal være opmærksom på, at der gælder særlige regler for hunde på Blå Flag strande, som du kan se mere om på friluftsrådets hjemmeside.

Adgang til skove

Som udgangspunkt har alle ret til at færdes i alle de danske skove, hvis du følger ordensreglerne. Når du færdes i skovene, er det på dit eget ansvar.

Det er ikke tilladt at hindre adgangen ved skilte, bomme, hegn eller andre foranstaltninger, der kan opfattes som om, det er forbudt at færdes på området.

Det er generelt tilladt at gå, cykle og opholde sig på alle veje og stier i skovene, hvis der er lovlig adgang til skoven. Skovejeren har dog ret til at forbyde cykling på stier, hvor det medfører problemer. 

I offentligt ejede skove må du færdes overalt i skoven og ikke kun på veje og stier. Hvis du er i tvivl om skoven er offentlig eller privat kan du ofte ved indgangene til skoven finde skilte, der oplyser om ordens- og færdelsregler i skoven.

Ridning:

Som udgangspunkt må du kun ride ad private fællesveje, der fører gennem skove. Ejeren har dog ret til at forbyde dette efter mark- og vejfredsloven.

Hunde:

Du skal altid have din hund i snor, når du færdes i skove. 

Jagt og skovbrug:

Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der er jagt, og i områder, hvor der er skovningsarbejde, der kan være forbundet med fare.

Særligt for privatejede skove:

I disse skove er det ikke tilladt at tage ophold inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Der er kun adgang fra kl. 6 til solnedgang. Ejeren af privatejede skove på mindre end 5 hektar kan indskrænke adgangen for offentligheden.

Adgang til udyrkede arealer

Udyrkede arealer kan fx være enge, heder, overdrev og andre naturområder. Nogle dyrefolde er også åbne for adgang, ligesom ældre brakmarker også kan være det.

Som udgangspunkt har alle har ret til at færdes til fods og til at tage ophold på udyrkede arealer.

Privatejede udyrkede arealer:

Hvis arealet er privat, må du kun færdes der fra kl. 6 til solnedgang, og du må ikke tage ophold inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger. Du må gerne passere forbi bygningerne.

Hvis arealet er forsvarligt indhegnede, fx dyrefolde, må du ikke gå derind. Men hvis der ikke går husdyr i indhegningerne, må du gå derind gennem låger og led, hvis der ikke er opsat et skilt, der fortæller andet. 

Bræmmer langs vandløb:

De udyrkede bræmmer langs vandløb er ikke åbne for adgang, medmindre de grænser op til et område, som der er lovlig adgang til fx et udyrket areal, en strand eller en offentligt ejet skov.

Stubmarker:

Det er ikke tilladt at færdes på stubmarker uden ejerens tilladelse. De hører under dyrkede arealer.

Hunde:

Hunde skal dog altid være i snor.

Jagt og landbrugsarbejde:

Man kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Adgang til veje og stier i det åbne land

Som udgangspunkt har alle ret til at vandre og cykle på veje og stier i det åbne land. Det åbne land er alle de områder, der ikke vil opfattes som bymæssig bebyggelse og altså ikke kun arealer i landzone. Det er også tilladt at færdes på mange veje og stier, der ikke ligger i det åbne land, men her er det ikke naturbeskyttelsesloven, der giver denne ret.

Retten til færdsel gælder også grusveje, markveje, blinde veje, private veje osv. Denne ret sikrer, at alle kan bruge og nyde landskabet rekreativt, også uden for de asfalterede og ofte trafikerede veje. Du må også færdes på indkørsler indtil der, hvor man passerer afgrænsningen til ejendommens haveareal. Dette er typisk afgrænset med en hæk, et stakit eller lignende.

Jagt og landbrugsarbejde:

Man kan forbyde færdsel på private enkeltmandsveje og -stier på dage, hvor der holdes jagt, eller hvor færdslen på grund af intensivt landbrugsarbejde, kan være forbundet med fare.

 

Hvis du vil nedlægge en vej eller en sti i det åbne land

Faxe Kommune har den 23. januar 2019 vedtaget Strategi om øget adgang til naturen. Visionen i denne strategi er, at give øget adgang til naturoplevelser i Faxe Kommune, og derfor ønsker kommunen ikke, at veje eller stier i landskabet nedlægges.

Hvis du gerne vil nedlægge en vej eller en sti i det åbne land skal du anmelde det skriftligt til kommunen. Inden for fire uger skal vi afgøre, om vejen/stien kan nedlægges eller om vi vil foretage en nærmere vurdering af sagen. Hvis vi ønsker at foretage en nærmere vurdering, skal dette gøres inden for et halvt år fra afgørelsen. 

Reglen om forudgående anmeldelse af vejnedlæggelse gælder for:

 • Gennemgående veje og stier,
 • veje og stier, der fører til naturområder med offentlig adgang, fx skove, strande og udyrkede arealer,
 • veje og stier, der fører til særlige udsigtspunkter, kulturminder og lignende.

Kommunen afgør inden for 4 uger efter at have modtaget anmeldelsen, om vejens eller stiens rekreative betydning skal vurderes nærmere. Denne vurdering omfatter blandt andet en høring af beboerne i lokalområdet og sker ved annoncering på vores hjemmeside. Hvis du ikke hører fra os inden for disse 4 uger, kan vejen eller stien uden videre nedlægges.

Kommunen kan afgøre, at vejen eller stien ikke må nedlægges. Det sker, hvis vi vurderer, at vejen eller stien har væsentlig rekreativ betydning, eller hvis der ikke er anden adgang til det område, vejen eller stien fører hen til. Afgørelser om nedlæggelse af veje og stier kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. 

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

 

Opdateringsdato: 09.07.2021 - 08:37