Færdsel i naturen og det åbne land

Der er mange muligheder for at færdes i naturen året rundt, men vi skal huske at tage hensyn til dyr, planter og andre besøgende. Vi skal også tage hensyn til landmænd, skovejere og andre private grundejere. Husk, at det er dig, der er på besøg.

 

I Danmark skal alle have mulighed for at færdes i og opleve naturen. Derfor må du efter reglerne i naturbeskyttelsesloven færdes frit på en lang række områder uanset ejerskab. I korte træk går de ud på at:

  • Du må cykle og gå på veje og stier i skove,
  • i skove ejet af staten og offentlige stiftelser må du også gå uden for stierne, men ikke cykle,
  • du må cykle og gå på alle veje og stier i det åbne land, også selvom der er opsat skilte med "privat vej",
  • du må færdes til fods på udyrkede arealer, der ikke er indhegnede,
  • du må gå langs alle kyster og strande i Danmark
  • husk at hunde skal føres i snor hele året, når du færdes ude i naturen (dog kan der gælde andre regler for strande, se boks længere nede).

 

Hindring af adgang

Det er ikke tilladt (udover i særlige tilfælde) at hindre eller vanskelliggøre offentlighedens adgang på de områder, som er nævnt ovenfor. Hindringer kan være bomme, hegn, låger og skilte med advarsler eller skilte med en tekst, der ikke angiver, at det er tilladt at færdes (fx ”privat”, "privat vej" og "uvedkommende ingen adgang"). Sætter du hindringer op, skal du altid angive med et skilt, at det er tilladt at færdes under bestemte vilkår. Drejer det sig om en privatejet vej eller sti, kan indgangen til arealet være forsynet med et skilt med teksten: ”Privat – dog adgang til fods og på cykel – Vis hensyn”.

Alle, der færdes i naturen, bør rette sig efter de anvisninger, der gives af ejeren eller dennes repræsentant, eller som fremgår af skiltning eller på anden måde. Men kommunerne har som myndighed pligt til at bede ejeren fjerne disse skilte, hvis de ikke er lovlige.

Hvis du som lodsejer eller forbipasserende er i tvivl om, hvorvidt ansvisninger eller spærringer er lovlige, skal du derfor henvende dig til os.

 

Hvornår må adgang forbydes?

Adgang af veje og stier kan forbydes hvis:

  • Det er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen
  • den i særlig grad generer privatlivets fred
  • der er behov for at beskytte plante- og dyrelivet.

Det er kommunen, som afgør om der er grund til at forbyde adgangen. Hvis adgangen forbydes skal der være tale om helt særlige gener. Det er fx ikke nok, at vejen eller stien går tæt forbi bygninger eller have. 

Adgangen kan også begrænses eller forbydes midlertidigt fx på dage, hvor der holdes jagt, og i områder, hvor der er intensivt skovarbejde.