Skilte i det åbne land

I Danmark tager vi særlig hensyn til landskabet. Skilte i det åbne land må derfor ikke være store dominerende reklameskilte, der kan ses på lang afstand. Det gælder bl.a. store plakater, fritstående skilte og lysreklamer.

 

Forbuddet mod reklameskiltning og lignende har til formål at beskytte de landskabelige værdier ved at friholde det åbne land for store skilte. Der er dog undtagelser fra forbuddet, så borgere, private virksomheder og offentlige myndigheder har muligheder for at opsætte skilte, der reklamerer for turistmål, lokale erhverv og kortvarige arrangementer. Reglerne gælder kun i det åbne land og ikke inde i bymæssig bebyggelse.

 

Hvad er "det åbne land"?

Det åbne land defineres af landskabets udseende og ikke af opdelingen i by- og landzone. Det åbne land er alt det, der ikke er bymæssig bebyggelse eller planlagt erhvervsområde. Her opleves marker, skove, strande og naturarealer, og husene ligger spredt. Det er altså afgørende, hvordan området opleves af dig og mig, det vil sige om området opleves som et byområde eller som en del af det åbne land. 

 

Hvordan må du skilte?

Selvom skiltning i det åbne land som udgangspunkt ikke er tilladt, er der alligevel en række muligheder. Følger du nogle enkle regler, må du gerne opsætte forskellige skilte. Reglerne for opsætning af disse skilte, kan du se i boksen nederst. Kortfattet omhandler det disse skilte:

 • Mindre oplysningskilte
 • Skilte i erhvervsområder
 • Reklamer i erhvervsområder
 • Valgplakater
 • Trafikpropaganda

 

Det må du ikke

Forbuddet mod reklameskilte gælder også plakater, lysreklamer og andre indretninger, f.eks. fast forankrede balloner, flag og køretøjer, når de er opstillet i reklame- eller propagandaøjemed.

Forbuddet gælder, uanset om reklameskiltet er konkret skæmmende eller ej.

Sådan må du opsætte skilte

 • Virksomhedsreklamer, der opsættes i umiddelbar tilknytning til virksomheden, når de ikke virker dominerende i landskabet.

 • Skiltning om virksomheder og om salg af erhvervsgrunde, der opsættes i et område, der i en lokalplan er udlagt som erhvervsområde.

 • Skiltning om salg af erhvervsgrunde i områder, der i en kommuneplan er udlagt som erhvervsområde, men som endnu ikke er lokalplanlagt.

 • Mindre skilte, der opsættes højst 30 meter fra byer, med højest 3.000 indbyggere, regnet fra grænsen for den bymæssige bebyggelse, og som oplyser om lokale virksomheder i byen.

 • Mindre oplysningsskilte vedrørende næringsdrift eller virksomhed, når skiltet opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom.

 • Mindre skilte om sæsonbetinget salg af frisk frugt og grøntsager mv., når det er dyrket på den pågældende ejendom, der i sæsonen opsættes på egen ejendom eller ved indkørsel til egen ejendom eller ved en anden nærliggende sidevej eller markvej.

 • Skiltning i forbindelse med trafiksikkerhedskampagner, godkendt af Rådet for Sikker Trafik.

 • Valgplakater, bannere og lignende, der opsættes i forbindelse med valg.

 • Skiltning til lokale arrangementer, når skiltet placeres ved indfaldsvejen(e) til en by højst 30 m fra grænsen for den bymæssige bebyggelse og max 5 km fra det sted, arrangementet afholdes.

 • Skiltning til små enkeltstående arrangementer i det åbne land, når skiltet opsættes på den pågældende ejendom eller ved indkørslen fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej.

Skiltning til større arrangementer i det åbne land, når:

 •  Skiltningen placeres dér hvor arrangementet finder sted eller ved indkørslen dertil fra nærmeste offentlige vej eller private fællesvej eller
 • Skiltningen placeres ved indfaldsvejen(e) til en by højst 30 m fra grænsen for den bymæssige bebyggelse og max 30 km fra dér hvor arrangementet afholdes.

Hvad er et "mindre oplysningsskilt"?

Et mindre oplysningsskilt informerer f.eks. om salg af landbrugsprodukter, udlejning af værelser eller oplyser om din erhvervsvirksomhed.

 • Det skal være rektangulært.
 • Det må højest være 0,25 m2.
 •  Overkanten af skiltet må ikke være mere end 1 meter over terræn.
 • Bundfarven skal være ensartet og afdæmpet.
 • Teksten skal fremstå i afdæmpede farver.
 • Skiltet må kun oplyse om virksomhedens navn, adresse, art og produktion.
 • En virksomheds logo må indgå på normal vis. Logoet må dog højst udgøre 10% af skiltets samlede areal.
 • Skiltet må ikke være belyst, reflekterende eller bevægeligt.
 • Der må ikke anbringes produkter eller genstande, flag eller lignende ved skiltet.

Kontaktinformation

Center for Plan & Miljø

Naturteamet

Frederiksgade 9

4690 Haslev

E-mail: naturogmiljoe@faxekommune.dk

Tlf. 56 20 30 61

Telefonen er åben mandag-fredag fra 9.00-13.00, dog torsdag fra 9:00-17:00

 

Opdateringsdato: 08.04.2019 - 18:25