Kvalitet i dagtilbud

Dagtilbuddene i Faxe Kommune har i en årrække arbejdet med kvalitet i dagtilbud, som ligeledes er en politisk forankret dagsorden.

Indsatsområder for dagtilbud i Faxe Kommune

Børne- og Unge politik

Faxe Kommunes Børne- og Unge politik er en overordnede ramme og retning for arbejdet med børn og unge og skal sikre, at alle børn og unge opnår de bedste muligheder og betingelser for udvikling, trivsel og livsduelighed.

Politikken er skabt i et samarbejde mellem politikere, forældre, børn og unge, medarbejdere og interessenter.

Den sammenhængende børne- og unge politik skal sikre sammenhængen mellem det generelle og forebyggende arbejde samt den målrettede indsats over for børn og unge med behov for en særlig støtte. Indsatsen skal være sammenhængende og udføres på tværs og styrke det tværfaglige samarbejde til gavn for alle børn og unge i Faxe Kommune.

Politikken skaber retning gennem tre metaforer, som sætter den overordnede kurs for det samlede børne- og ungeområde og den skal derfor ses i sammenhæng med Faxe Kommunes øvrige strategier, planer, indsatser og politikker.

Faxe Kommunes Børne- og Ungepolitik.

Dagtilbud

Dagtilbuddene i Faxe Kommune har i en årrække arbejdet med ”Kvalitet i dagtilbud” som ligeledes er en politisk forankret dagsorden.

Der har i forlængelse af kvalitetsdagsordenen været et særligt fokus på rum og indretning, forældresamarbejde, interaktion og overgang fra dagtilbud til skole.

Der er anvendt kvalitetsmidler på, at udvikle dagtilbuddenes fysiske og æstetiske læringsmiljø med henblik på, at skabe et læringsrum, der understøtter det daglige pædagogiske arbejde. Der er fulgt op på dette arbejde via tilsynet.

Forældresamarbejdet er blevet styrket via forskellige lokale tiltag og indsatser bl.a. ved, at invitere forældre på besøgsdage i vuggestuen inden opstart. Der er udarbejdet en fælles ramme for modtagelse af børn og forældre ved opstart i dagtilbud og der arbejdes med, at inddrage forældre i det daglige pædagogiske arbejde.

Dagtilbud og sundhedsplejen er ligeledes via satspuljen ”Tidlig indsats for sårbare familier” ved Sundhedsstyrelsen med i projekt ”Trygt og Sundt videre”. For uddybning af projektet se under afsnit Samarbejde med Sundhedsplejen.

Der arbejdes løbende med, at udvikle børnenes sociale kompetencer og børnefællesskaber bl.a. ved materialer som ”Fri for mobberi” og ”Zippys Venner”, som giver børnene mesteringsstrategier til at håndtere følelser og konflikter.

Der har i arbejdet med at styrke overgang fra dagtilbud til skole været afsæt midler til at understøtte dette arbejde bl.a. i form af en projektansættelse, der målrettet arbejder med dette.