Brug af pladser i anden kommune

Generelt kan forældre frit vælge dagtilbud i andre kommuner, hvilket vil sige, at forældrene har ret til at tage et tilskud med til brug for dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet ydes først fra det tidspunkt, hvor man ifølge vedstående retningslinier er berettiget til en plads i et dagtilbud i Faxe Kommune.

Forældre retter henvendelse til den nye opholdskommune.
 

Flytning til anden kommune:

Fritvalgsordningen bevirker, at man har ret til at bevare sin nuværende institutionsplads efter flytning til anden kommune.

Inden flytningen, skal der indgås aftale med den nye kommune, idet forældre skal være opmærksom¬me på, at der kan være en betydelig forskel i betalingen.

Prisen er afhængig af den nye opholdskommunes tilskud.
 

Ønske om plads i anden kommune:

Som hovedregel har alle børn ret til at blive optaget på venteliste i en anden kommune, men en kommune kan vælge at lukke for ventelisten for udefra kommende børn.

Når et barn er optaget på venteliste, har det ret til at blive optaget efter den pågældende kommunes retningslinier.
 

SFO:

Ifølge folkeskoleloven er det således, at det altid er den dyreste af udførerkommunens og opholdskommunens takster, der anvendes.
 

Hvem opkræver:

Forældrebetalingen opkræves altid af opholdskommunen.

Friplads- og søskendetilskud ydes ligeledes af opholdskommunen og kun af opholdskommunens driftsudgift og ikke af en eventuel merudgift.