Deltidsplads til børn af forældre på barselsorlov

Retningslinjer for deltidspladser til børn af forældre på barselsorlov.

Det er muligt at få en 30 timers deltidsplads i et kommunalt som privat dagtilbud, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven.

Tilbuddet retter sig til forældre, hvor en eller begge forældre afholder fravær i medfør af barselsloven og med mulighed for, at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i et dagtilbud til børn i husstanden i aldersgruppen 26 uger og indtil skolestart mod en reduceret forældrebetaling.

Det er muligt at få en deltidsplads på 30 timer om ugen i både kommunale, selvejende, udliciterede daginstitutioner og private institutioner og kommunale- og privat dagpleje (ikke at forveksle med tilskud til privat pasningsordning) såfremt, at forældrene lever op til kravet for tilbuddet.

Formålet med tilbuddet er at skabe mere fleksible rammer for forældre, som ønsker at tilbringe mere tid sammen med deres børn under barsel.
 

Deltidsplads:

Det er muligt at få en 30 timers deltidsplads ved fravær i medfør af barselsloven og gælder alle børn, der bor i husstande i aldersgruppen fra 26 uger og indtil skolestart med en reduceret forældrebetaling.

Med børn forstås egne børn herunder adoptivbørn, plejebørn samt sammenbragte børn, der bor i samme husstand med forældrene, hvor det er et krav, at de pågældende børn har folkeregisteradresse hos den eller de pågældende forældre som afholder fravær efter barselsloven. Med forældre forstås retlige forældre herunder også adoptivforældre samt plejeforældre.

Bemærk at man som minimum skal afholdes fravær svarende til 7 timer om ugen før man har ret til en deltidsplads på 30 timer om ugen.
 

Tidsrum for benyttelse af deltidsplads:

Deltidspladsen kan anvendes i tidsrummet fra kl. 8.30 til kl. 14.30.

Deltidsplads i en sammenhængende periode pr. barn.

Deltidspladsen skal benyttes i én sammenhængende periode pr. barn. Hvis barnets forældre afholder fravær i direkte forlængelse af hinanden betragtes dette som én sammenhængende periode pr. barn.

Den periode, forældre angiver ved ansøgningen om en deltidsplads, vil udgøre den maksimale periode for deltidspladsen. Det vil sige, at der i ansøgningen skal fremgå ønske om opstartsdato og en slutdatop for en deltidsplads.

Hvis forældrenes fravær afbrydes af en periode på mere end fem uger eller på anden vis bortfalder eller forældrene selv ønsker at konvertere deltidspladsen til en fuldtidsplads under fraværet, bortfalder retten til en deltidsplads med reduceret betaling.
 

Ansøgning:

Ansøgningen om en deltidsplads følger de almindelige regler om optagelse på ventelisten.

Ansøgningen om en deltidsplads skal indsendes med en frist på 2 måneder før opstart af en deltidsplads.

Herudover skal der fremsendes dokumentation for, at en af forældrene enten afholder eller skal afholde fravær efter barselsloven på det tidspunkt, hvor deltidspladsen ønskes.
Som dokumentation skal der altid fremsendes kopi af vandrejournal med terminsdato eller fødselsattest samt kopi af den aftale om barsel som er indgået med arbejdsgiver eller jobcenter.

Ønskes der en deltidsplads i en anden kommune skal Faxe Kommune modtage en ansøgning senest 2 måneder før deltidspladsen ønskes, idet Faxe Kommune er forpligtet til, at varsle institutionskommunen eller privatinstitutionen om kommunens afgørelse om tilskud til en deltidsplads senest 1 måned før ændringen træder i kraft jf. dagtilbudslovens § 27 b stk. 7.

Ansøgning samt dokumentation skal sendes via Digital Post til Faxe Kommune, Pladsanvisningen. Du kan fremsende dokumentation via Borger.dk under "Digital post".

Ophør af deltidsplads:

Retten til en deltidsplads bortfalder, hvis man som forældre afbryder retten til fravær efter barselsloven eller retten til fravær efter barselsloven på anden vis ophør.

Deltidspladsen kan beholdes, hvis fraværet afbrydes af en periode på mindre end fem ugers varighed.

Når deltidspladsen ophører konverteres deltidspladsen til en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er optaget.

Det er et krav at forældre skal oplyse Faxe Kommune om afbrydelse eller ophør af forældrenes ret til fravær efter barselsloven senest 2 måneder før, at ændringen skal træde i kraft og deltidspladsen evt. skal konverteres til en fuldtidsplads.

Ved gentagene overskridelse af deltidspladsens pasningstid – 30 timer om ugen - vil forældrene blive varslet om, at yderligere overtrædelse vil medfører, at deltidspladsen overgår til en fuldtidsplads.