Sagsbehandlingstider samt takster og instruks for opkrævning af byggesagsgebyr

Aktuelle sagsbehandlingstiden, instrukser for hvilke sager der opkræves gebyr for og takster

Sagsbehandlingstid er på nuværende tidspunkt 2 uger for fuld oplyst projekt.

Takst for gebyr 2024: 742 kr.

Takstblad og instruks

Takstblad og instruks for opkrævning af byggesagsgebyrer er udarbejdet i overensstemmelse med Byggelovens § 28 og bygningsreglement 2018 §7 og §39. 

 • Byggesagsgebyret opkræves efter tidsforbrug
 • Gebyret vil blive beregnet efter den medgåede tid på baggrund af de ressourcer og faktiske omkostninger, kommunen har i forbindelse med sagsbehandlingen af en byggesag fra start til slut.
 • Der opkræves gebyr på alle typer af sager der behandles efter byggeloven. (byggetilladelser til nybyggeri, tilbygninger, væsentlige ombygninger, ændret anvendelse, lovliggørelser, nedrivningstilladelser, helhedsvurderinger, afslag og annullering af sager.)

Gebyrets størrelse

Den samlede størrelse af gebyret for den enkelte konkrete sag afhænger bl.a. af sagens omfang, om sagen er fuldt belyst i ansøgningen, og om den kræver en dispensation eller helhedsvurdering fra bygningsreglementet.

 • For små sager vil det som udgangspunkt typisk tage 2-5 timer at behandle en byggesag, under forudsætning af at der er fremsendt en fyldestgørende ansøgning, og at lovgivningen er overholdt.
 • For større sager, hvis der mangler oplysninger eller skal dispenseres, vil det typisk tage 5-10 timer at få en byggetilladelse, og 2-5 timer efterfølgende til bl.a. opfølgning på eventuelle ændringer eller mangler.
 • For store sager, hvor der er meget dialog, brandteknisk sagsbehandling, helhedsvurdering eller dispensationer, kan det tage op til 10-25 timer at få en byggetilladelse, og 5-10 timer efterfølgende til bl.a. færdigsyn og ibrugtagningstilladelse.
 • For lovliggørelser må man forvente at sagen kan komme til at koste mere, da der oftest skal undersøges hvad der var af regler og krav på opførelsestidspunktet. Det vil typisk tage mellem 4-6 timer.

Gebyrrater

GEBYRET OPKRÆVES I TO RATER:

 • Første rate, når der udstedes byggetilladelse (eller når byggeriet lovligt kan tages i brug for lovliggørelsessager).
 • Anden rate, når byggeriet er færdigmeldt og kan tages lovligt i brug.

Gebyrpålagte opgaver

De gebyrpålagte opgaver i forbindelse med en tilladelse er f.eks.:
(1.  rate)

 • Vejledning der fortages i en konkret sag, 
 • Sagsoprettelse og journalisering
 • Screening af ansøgningsmaterialet og konfliktsøgning i forhold til anden lovgivning (f.eks. lokalplaner og beskyttelseslinjer)
 • Udarbejdelse af kvitteringsbreve
 • Sagsbehandling af forhold i bygningsreglementet
 • Dialog i forbindelse med den konkrete sag
 • Deltagelse i møder med Rådgiver/Arkitekter/bygherre
 • Eventuel brandteknisk behandling hos beredskabet
 • Eventuel partshøring
 • Eventuel helhedsvurdering/dispensation efter bygningsreglementet
 • Sagsbehandling og udarbejdelse af byggetilladelsen
 • Eventuelt tilsyn
 • Registrering og opdatering af BBR i forbindelse med den konkrete sag.
 • Ansøger trækker en ansøgning tilbage

Afgørelser efter anden lovgivning, f.eks. dispensationer fra lokalplaner, landzonetilladelse, spildevandstilladelse, adgangstilladelse eller §8 tilladelser medregnes ikke i det gebyrpålagte tidsforbrug.

Den tid, der bruges efter udstedelse af tilladelse, er f.eks.:
(2. rate)

 • Registrering og journalisering af meddelelser om påbegyndelse og færdigmelding
 • Dialog i forbindelse med den konkrete sag
 • Deltagelse i møder med Rådgiver/Arkitekter/bygherre
 • Opfølgning og eventuel påmindelse om opfyldelse af vilkår i byggetilladelsen
 • Eventuelle ændringer i projektet som kræver fornyet tilladelse
 • Eventuelt færdigsyn
 • Udstedelse af ibrugtagningstilladelse.

Byggesagsgebyrer blive opkrævet hos ejendommens tinglyste ejer.

Kommunens betalingsbetingelser er 10 dage fra fakturadato.