Mentorstøtte - tilbud for udsatte borgere

Længerevarende forløb med individuelle eller gruppebaseret støtte.

Hvem

Borgergruppen der modtager støtte efter SL §85 er personer der er udsatte grundet fysiske, psykiske eller/og sociale problemstillinger. Det kunne eksempelvis være personer med psykiatriske diagnoser, senhjerneskade, misbrug og mange andre ting.

Støtten gives med det formål at yde omsorg, støtte og anden hjælp til udvikling af færdigheder.

Hvor og hvornår

Støtten kan alt efter borgers behov, samt indholdet i handleplanen, gives som et individuelt forløb med en mentor, eller i gruppe. Gruppeforløbene foregår på fastlagte tidspunkter og lokationer i kommunen, hvorimod den individuelle støtte ofte gives i borgers hjem, men ligeså vel kan foregå på andre steder, der kan være meningsfulde for støttens indhold. Eksempler på steder er væresteder, supermarked, hos borgerens læge, til møder på kommunen osv.

Tidspunktet her kan være fast hver uge, eller variere fra gang til gang, med udgangspunkt i tildelt støtte tid. Det aftaler borgeren selv med sin mentor.

Hvordan

Borgere der er interesseret i støtten kan kontakte den afdeling i kommunen der hedder Sundhed, Handicap og Psykiatri. Herefter vil borgeren kommer til en samtale med visitator, og der udarbejdes en udredning som skal afdække, om borger er i målgruppen. Dette kaldes en VUM-udredning (voksen udrednings metoden).

Vurderes borgeren til at være berettiget til hjælpen, vil der ud fra samtalen og borgerens ønsker, udarbejdes en handleplan med indsatsmål, som er grundlag for borgers og mentors samarbejde.

Målene kan både være brede og abstrakte, som f.eks. at støtte borgeren til at udvikle sociale færdigheder, eller få mere struktur i hverdagen. De kan også være meget konkrete, som f.eks. at støtte borgeren i selvstændigt at kunne tjekke E-boks, tage opvasken og lignende. 

Når mentorteamet modtager en bevilling på en ny borger, vil den eller de mentorer der bliver tilknyttet borgeren, tage kontakt.

Støtten kan alt efter borgers behov, samt indholdet i handleplanen, gives som et individuelt forløb med en mentor, eller i gruppe. Gruppeforløbene foregår på fastlagte tidspunkter og lokationer i kommunen, hvorimod den individuelle støtte ofte gives i borgers hjem, men ligeså vel kan foregå på andre steder, der kan være meningsfulde for støttens indhold. Eksempler på steder er væresteder, supermarked, hos borgerens læge, til møder på kommunen osv. Tidspunktet her kan være fast hver uge, eller variere fra gang til gang, med udgangspunkt i tildelt støtte tid. Det aftaler borger og mentor.

Kontakt

Kontakt Visitation Handikap & Psykiatri på telefon eller email.

Telefon 56 20 30 00

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 9:00 til 10:00
Onsdag lukket.

Email: teampsykhandi@faxekommune.dk