Borgermøde om Lokaplanforslag 700-81 og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 Højspændingsstation ved motorvejen nord for Haslev

Planforslag for en højspændingsstation mellem Køgevej og motorvejen nord for Haslev er sendt i 9 ugers offentlig høring

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslagene tirsdag den 12. marts 2024 kl. 19.00 på Rådhuset, Frederiksgade 9 i Haslev. På mødet, hvor Energinet også deltager, vil der blive fortalt om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Baggrund

For at kunne transportere den stigende mængde grønne strøm fra nye solceller og vindmøller skal Energinet opføre en ny 132 kV højspændingsstation øst for Haslev, ca. 4,5 km fra den eksisterende station i Haslev by, hvor der i dag ikke er mulighed for yderligere forstærkning eller tilslutning. Cerius etablerer tilsvarende en ny 50 kV højspændingsstation i tilknytning til Energinets 132 kV højspændingsstation for transport af energi til forbrug og fra produktion mellem nationalt transmissionsnet og det lokale distributionsnet.

Højspændingsstationen indgår i en større opgradering af 132 kV el-nettet, hvor nettet opgraderes fra Lolland og nordpå med henblik på forbedrede forbindelser til el-nettet i Storkøbenhavn. Højspændingsstationen skal placeres i tilknytning til højspændingstraceerne (linjeføring af kabler), samt kunne sikre tilslutning af yderligere VE-anlæg, både på transmissions- og distributionsniveau. Derfor bør afstanden fra Cerius´ eksisterende distributionsnet til højspændingsstationen være så kort som mulig, for derved at reducere Cerius´ omkostninger til kabellægning frem til deres del af højspændingsstationen.

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 700-81

Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 og lokalplan 700-81 Højspændingsstation ved Langesnave giver mulighed for at etablere en højspændingsstation.

Området er beliggende i et større sammenhængende landbrugsareal i omdrift og ligger ca. 3,5 km nordvest for Dalby, ca. 4 km nordøst for Haslev og ca. 2 km øst for landsbyen Høsten. Området afgrænses mod øst af Sydmotorvejen, mod syd af Langesnogvej og landbrugsejendommen Langesnave, der driver svineproduktion, mod nord og vest af åbne landbrugsarealer. Længere mod syd er der opført et større solcelleanlæg på ca. 34 ha. Arealet er valgt, da nærområdet i forvejen er påvirket af større infrastrukturanlæg, herunder motorvejen og et tracé af højspændingsmaster- og ledninger samt en stor landbrugsejendom til svineproduktion. Arealet er relativt fladt og vil med landskabeligt tilpasset beplantning kunne afskærme og indpasse højspændingsstationen visuelt i forhold til det omkringliggende landskab.

Selve højspændingsstationen har en udstrækning på ca. 200x200 meter og består af en række eltekniske komponenter, herunder blandt andet en transformer og reaktorer. De højeste komponenter på stationen vil være 26 lynfangsmaster, der er op til 25 meter i højden. Lynfangsmaster er spinkle gittermaster, som beskytter stationsanlægget mod lynnedslag. De resterende elkomponenter vil kunne være op til 12,5 meter i højden. Der gives desuden mulighed for at kunne opføre to teknik- og mandskabsbygninger på op til 300 m2 og i 6 meters højde.

Stationen omkranses af hegn og beplantes med 3-rækker skærmende beplantning på ydersiden af stationshegnet. Beplantningen skal bestå af en blanding af hjemmehørende og egnstypiske træer, og skal, når det er færdigudvokset, kunne slutte tæt i min. 9 meters højde. Det resterende areal øst for stationen skal henligge som græs med mulighed for landbrug. Lokalplanen giver endvidere mulighed for at terrænregulere området med +/- 1,5 m for at sikre, at højspændingsstationen ikke oversvømmes ved ekstremregnshændelser.

I forbindelse med udarbejdelsen af planerne er der udarbejdet en visualiseringsrapport, en landskabelig redegørelse samt miljømåling af ekstern støj. Dokumenterne finder du som bilag nederst på denne side.