Forslag til høring: Forslag til kommuneplantillæg nr. 6.1 og Lokalplan 500-95-1 for Boligområde ved Søndermarksgård

Forslag til kommuneplantillæg nr. 6.1 til Kommuneplan 2021 og forslag til lokalplan 500-95-1 for Boligområde ved Søndermarksgård med tilhørende miljørapport sendes i 8 ugers offentlig høring.

Faxe Byråd har godkendt Forslag til kommuneplantillæg nr. 6.1 og Forslag til lokalplan 500-95-1 med tilhørende miljørapport på mødet den 7. september 2023. Planforslagene bliver offentliggjort onsdag den 13. september og er i offentlig høring frem til onsdag den 8. november 2023. Du kan finde links til forslagene til højre på denne side.

Planforslagene er reviderede forslag af Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 og Lokalplanforslag 500-95 til Boliger ved Søndermarksgård etape 1, der var i offentlig høring i perioden fra den 7. december 2022 til den 1. februar 2023. Du finder hvidbogen, der blev behandlet i forbindelse med de reviderede planforslag, til højre på denne side.

Under høringen af de tidligere offentliggjorte planforslag indsendte Plan- og Landdistriktsstyrelsen, på vegne af Miljøstyrelsen, indsigelse mod forslaget til kommuneplantillæg 6. Indsigelsen var begrundet i de nationale interesser vedr. bevaringsværdige landskaber. Efter dialog med Miljøstyrelsen, er indsigelsen frafaldet under forudsætning af, at planområdet reduceres til kun at omfatte arealet syd for boligområdet Engen.

Dine muligheder

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Mette Brix Hedegaard, Center for Plan & Miljø på telefonnummer 5620 3019 eller på mail til plan@faxekommune.dk.

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til planforslagene, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest onsdag den 8. november 2023. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Når du indsender et høringssvar, giver du samtidig samtykke til, at din adresse bliver vist i hvidbogen, som offentliggøres inden en plan vedtages endeligt. Hvis du har hemmelig adresse, skal du oplyse dette, men stadig skrive dine kontaktoplysninger.

Borgermøde

Der afholdes ikke borgermøde i forbindelse med planforslagene, da de grundlæggende principper for boligstrædernes forløb, disponeringen af boliger, beplantningsbælter og nære fælles friarealer i forhold til de tidligere offentliggjorte planforslag ikke ændres, og derfor allerede er blevet præsenteret ved borgermødet i januar 2023.

Planforslagenes indhold

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om at få mulighed for at kunne etablere boliger i området syd for Engen ved Bråbyvej i Haslev.

Kommuneplantillæg nr. 6.1 til Kommuneplan 2021-2033

I Kommuneplan 2021-2033 er området ikke omfattet af en kommuneplanramme, men blot udpeget som perspektivareal. Formålet med kommuneplantillægget er derfor at udlægge en ny kommuneplanramme, som muliggør opførelsen af boliger.

Rammeområdet ligger inden for kommuneplanens retningslinjekort for bevaringsværdige landskaber og særligt værdifulde landbrugsområder. Med vedtagelsen af kommuneplantillægget annulleres udpegningen af bevaringsværdigt landskab og særligt værdifuldt landbrugsområde indenfor kommuneplanrammens afgrænsning.

Lokalplan 500-95-1

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge arealet til boliger. Boligområdet udformes som to separate boligklynger langs to boligstræder indenfor hvilke, der kan opføres op til 100 boliger i form af række- og dobbelthuse samt parcelhuse. Boligerne kan opføres i 1 etage.

Arealerne mellem boligstræderne udlægges til nære fælles opholdsarealer, der indrettes med rekreative funktioner og regnvandsbassiner.

Langs dele af lokalplanområdets afgrænsning mod boligområdet ved Engen skal der etableres et beplantningsbælte for på den måde at skabe en grøn visuel afgrænsning mellem Engen og det nye boligområde.

Lokalplanområdet vejtilsluttes til Bråbyvej ved den eksisterende vejadgang til lokalplanområdet ad en stamvej, der skal vejbetjene de to boligstræder. Langs stamvejens nordlige side etableres fortov og cykelsti, der på den måde forbinder gående og cyklende til den eksisterende stiforbindelse for enden af den mindre boligvej P. C. Davidsens Vej, umiddelbart overfor det sted, hvor planområdets adgangsvej munder ud i Bråbyvej.

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra 13. september 2023 og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

Miljøvurdering

Faxe Kommune har i henhold til miljøvurderingsloven truffet afgørelse om, at Forslag til kommuneplantillæg nr. 6.1 og Forslag til lokalplan 500-95-1 skal miljøvurderes.

Der er derfor foretaget en miljøvurdering af planforslagene, som belyser de miljømæssige påvirkninger på omgivelserne ved en fuld udnyttelse af planforslaget.

Miljøvurderingen foreligger som en miljørapport, der belyser, hvilke miljøpåvirkninger planforslaget har på omgivelserne, samt hvilke afværgetiltag, der skal tages i anvendelse for at undgå væsentlige miljøpåvirkninger.

Du finder miljørapporten som bilag nederst på denne side.

Miljøvurderingslovens § 32, stk. 1, nr. 3, jf. § 12, fastsætter, at forslag til planer, som skal miljøvurderes, sendes i offentlig høring sammen med miljørapporten. Planforslag og miljørapport skal således altid følges og være tilgængelige i hele høringsperioden. Miljørapporten er at betragte som færdig, når den sendes i høring sammen med planforslagene. Det er altså kun lokalplanforslaget og forslag til kommuneplantillæg, der er i høring og kun disse, der kan indsendes høringssvar til.

Hvis der efter høringen viser sig behov for ændringer i miljørapporten, kan det betyde, at såvel miljørapport som planforslag skal sendes i fornyet høring. Derimod kan der være friere rammer til at foretage planændringer, så længe disse ikke fører til ændringer af miljøpåvirkningerne i en sådan grad, at der skal foretages ændringer i miljørapporten.

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.