Forslag til høring: Lokalplan 1000-60 for Daginstitution Møllen i Rønnede og kommuneplantillæg nr. 7

Forslag til lokalplan 1000-60 for Daginstitution Møllen og forslag til kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021 sendes i 4 ugers offentlig høring.

Faxe Byråd har godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og forslag til lokalplan 1000-60 på mødet den 16. august 2022. Planforslagene bliver offentliggjort tirsdag den 23. august og er i offentlig høring frem til tirsdag den 20. september 2022. Du kan finde link til forslagene på denne side.

Dine muligheder
Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Mikael S. Nielsen, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56 20 30 19 eller på mail til plan@faxekommune.dk
Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til planforslagene, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest tirsdag den 20. september 2022. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev.

Borgermøde
Der afholdes borgermøde om planforslagene torsdag den 8. september 2022 kl. 19.00-20.00 i "Fællesrummet” (lokale 173) på Møllevangskolen i Kongsted. Indgangen til lokalet er ved Multibanen.
På mødet vil der blive fortalt om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

Planforslagenes indhold
Planforslagene er udarbejdet i forlængelse af Byrådets beslutning om udvide kommunens daginstitution Møllen i Kongsted. Formålet med planerne er, at udlægge de nødvendige arealer til daginstitution og koordinere de forskellige interesser for området.

Lokalplan 200-30
Daginstitution "Møllen" i Kongsted er i dag omfattet af lokalplan 1000-22 for "Boligområdet Mølleparken i Kongsted" fra 1993. Dele af den påtænkte udvidelse af daginstitutionen ligger i dag i landzone, på et areal der er omfattet af lokalplan 1000-25 for "Marken – Kongsted Fritidscenter", fra 1995.

Lokalplan 1000-60 omfatter de arealer der i dag er udlagt til daginstitution i lokalplan 1000-22, samt nye arealer mod sydøst som er omfattet af lokalplan 1000-25. Hele planområdet udlægges til offentlige formål – daginstitution mv. og vil blive overført til byzone med lokalplanens endelige vedtagelse.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om at bygningshøjden ikke må overstige 8,5 m, at der skal udlægges minimum én p-plads pr. 35 m² etageareal til offentlige formål og at den samlede bebyggelse til offentlige formål ikke må overstige 2.500 m². Den eksisterende bebyggelse til offentlige formål er i dag ca. 1.400 m².

I forbindelse med planarbejdet har det vist sig nødvendigt at justere forløbet af en udlagt fællessti til Møllevangsskolen. Stien skal i fremtiden være hovedforbindelsen mellem byens store boligområder og skolen. Oprindeligt var det tanken at stien skulle munde ud mellem ejendommene Møllevej 47 og 49. I dag er der imidlertid etableret ”Kiss n Ride” samt busvendeplads på skolens areal ud for dette sted. Med lokalplan 1000-60 sikres, at stien kan forlægges mod nord og munde ud ved det eksisterende fodgængerfelt mellem Møllevej 41 og 45. Stien udlægges som delt fællessti i minimum 5 m bredde, med belysning og fastbelægning i 3 m bredde, så den kan ryddes for sne og saltes mod is.

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021
Daginstitution ”Møllen” ligger inden for kommuneplanens rammeområde R-B8 ”Østparken/Mølleparken” som er udlagt til boligformål. Arealet sydøst for ”Møllen” er omfattet af lokalplan 1000-25 for ”Marken” – Kongsted Fritidscenter fra 1995. I forbindelse med planarbejdet er det kommet frem, at der aldrig er udlagt en kommuneplanramme for dette areal. Alt i alt har det vist sig hensigtsmæssigt, at justere indholdet og afgrænsningen af de eksisterende rammeområder samt udlægge et nyt rammeområde, hvorfor der er udarbejdet et tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2021.

Tillæg nr. 7 justere kommuneplanrammerne som følger:
•    Rammeområde R-O1 for ”Møllevangsskolen” udvides så det omfatter Daginstitution Møllens arealer. Rammeområde R-B8 reduceres tilsvarende.
•    Der udlægges et nyt rammeområde R-R4 for ”Marken – Kongsted Fritidscenter” til rekreative formål.

Miljøvurdering
Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag 1000-60, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

Klagevejledning
Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 og lokalplanforslag nr. 1000-60, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.