Forslag til høring: Lokalplan 200-30 for boliger øst for Karise Gårde og kommuneplantillæg nr. 3

Forslag til lokalplan 200-30 for boliger øst for Karise Gårde og forslag til kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2021-2033 sendes i 8 ugers offentlig høring.

 

Faxe Byråd har godkendt forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og forslag til lokalplan 200-30 på mødet den 30. maj 2022. Planforslagene bliver offentliggjort tirsdag den 7. juni og er i offentlig høring frem til tirsdag den 2. august 2022. Du kan finde link til forslagene på denne side.

 

Dine muligheder

Spørgsmål til planforslagene kan rettes til Sonja B. Larsen, Center for Plan & Miljø på telefon nr. 56 20 30 19 eller på mail til plan@faxekommune.dk

Hvis du ønsker at indgive et høringssvar til planforslagene, skal dine bemærkninger eller ændringsforslag være modtaget af Faxe Kommune senest tirsdag den 2. august 2022. Høringssvar sendes som mail til plan@faxekommune.dk eller pr. brev til Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev, att: Sonja B. Larsen.

 

Borgermøde

Der afholdes borgermøde om planforslagene mandag den 20. juni 2022 kl. 19.00-20.30 i "Teatersalen" i blok D på Karise Skole med indgang fra Skolegade. På mødet vil der blive fortalt om planerne for området, og du kan stille spørgsmål til planforslagene.

 

Planforslagenes indhold

Planforslagene er udarbejdet på baggrund af ejers ønske om at få mulighed for at kunne etablere boliger i området mellem Karl af Rises Vej og Karise Gårde i Karise. 

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplan 2021-2033

Formålet med kommuneplantillægget er, at ændre på afgrænsningen af de eksisterende kommuneplanrammer K-B4 og K-R3, som er udlagt til henholdsvis boligformål og rekreative formål. Ved at ændre på den indbyrdes afgrænsning sikres det, at der fremadrettet kan etableres en rekreativ forbindelse mellem Karise Bæk og Karise Gårde. Herudover vil det samlede areal kunne udnyttes mere hensigtsmæssigt med udgangspunkt i de fysiske forhold og de fredninger som gælder for området. Der ændres ikke på kommuneplanrammernes indhold eller på størrelsen af dem - det er udelukkende afgrænsningen mellem de to rammeområder som ændres.

Lokalplan 200-30

Formålet med lokalplanforslaget er at udlægge arealet til boliger, samt til rekreative arealer. I den sydlige del af området mod Karise Bæk udlægges der areal til regnvandshåndtering. Der er adgang til boligområdet via Karl af Rises Vej, og de interne stiforbindelser i området er placeret, så der er en logisk forbindelse til bydelens øvrige stisystemer.

Lokalplanforslaget er udformet som en rammelokalplan, der fastlægger den overordnede struktur for det samlede område, men kun fastlægger byggeretsgivende bestemmelser ( som definerer hvordan der må bygges) for den del af området, som udgør etape 1. Det betyder, at etape 1. vil kunne etableres efter endelig vedtagelse af lokalplanen, mens etape 2. vil kræve en ny lokalplan, der er byggeretsgivende for etape 2.

Inden for lokalplanens område er det muligt at etablere op til 90 nye boliger fordelt på de 2 etaper, heraf indeholder 1. etape 47 nye boliger. Der kan bygges boliger i form af parcelhuse, dobbelthuse og rækkehuse. Den eksisterende kommunale boldbane ved Karl af Rises Vej er taget med i lokalplanen, med mulighed for etablering af et dobbelthus. Området kan dog sagtens fungere som boldbane fremadrettet, og vil kun blive bebygget, hvis der træffes beslutning om at anvende den til boliger.

 

Retsvirkninger

I lokalplanområdet gælder et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse fra 7. juni 2022 og indtil planen er offentliggjort efter endelig vedtagelse, dog maksimalt 1 år, jf. planlovens § 17.

 

Miljøvurdering

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag 200-30, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Den nærmere begrundelse herfor fremgår af planforslagene.

 

Klagevejledning

Byrådets vedtagelse af planforslag til offentlig høring kan ikke påklages til Planklagenævnet. Først ved byrådets endelige vedtagelse og efterfølgende offentliggørelse kan retlige spørgsmål påklages til Planklagenævnet jf. Planlovens § 58, stk. 1, nr. 3.

Faxe Kommune har truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 3 og lokalplanforslag nr. 200-30, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Den nærmere begrundelse fremgår af planforslagene.

Afgørelsen om miljøvurdering kan der klages over til Planklagenævnet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021) § 48. Der kan klages over formelle mangler i afgørelsen, de såkaldte retlige spørgsmål.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, skal klagen være indgivet til Planklagenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentliggjort, regnes klagefristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen. Du skal klage via Klageportalen, ved at logge ind med dit NEM-ID på kpo.naevneneshus.dk.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Faxe Kommune i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på kr. 900. Klager du som organisation eller virksomhed, skal du betale et gebyr på kr. 1.800. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.
I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Faxe Kommune. Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sendes klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den udenom Klageportalen, medmindre du forinden er blevet fritaget for brug af Klageportalen. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Faxe Kommune. Kommunen videresender herefter din anmodning til nævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på https://naevneneshus.dk/.